Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget
Mødedato: 30. april 2012
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

173. Aftale om udlejning af ungdomsboliger til studerende, der tilflytter Herning

Sagsnr.: 00.00.00-P19-894-11 Sagsbehandler: Grethe Wilmoes  

Aftale om udlejning af ungdomsboliger til studerende, der tilflytter Herning

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 
 x
 x

 

Øvrige sagsbehandlere: Mette Berggreen, Mette Højborg

Sagsresume

Byrådet besluttede i juni 2011, at der skal arbejdes for at garantere boliger til alle studerende, der optages på uddannelser i Herning. Der er udarbejdet et fælles oplæg fra boligorganisationernes side til en "pendlerbolig-ordning" for ungdomsboliger.

Sagsfremstilling

Byrådet blev i forbindelse med behandlingen af plan for almene boliger 2011-2014 i juni 2011 orienteret om, at der er visse juridiske, herunder økonomiske udfordringer ved etableringen af en egentlig boliggaranti ift. det almene boligområde.
 
Udfordringerne er drøftet med boligorganisationerne, der er fremkommet med et konkret forslag til en "pendlerordning". Modellen indebærer, at boligorganisationerne stiller hver 5. ledige ungdomsbolig til rådighed for boligsøgende studerende, der er optaget på et studium i Herning Kommune, og som har bopæl udenfor kommunen. Afstandskriterierne er identiske med den pendlerboligordning, der gælder for almene familieboliger. Dvs. ansøger skal bo udenfor Herning og Ikast-Brande Kommuner og have mindst 30 km. til uddannelsesstedet.  

 

Der er i dag 891 almene ungdomsboliger i kommunen. Der er generelt en høj fraflytningsprocent for de almene ungdomsboliger, i gennemsnit flytter godt 50 % indenfor et år. Det betyder, at i praksis vil godt 100 ungdomsboliger årligt blive tildelt tilflyttende studerende efter denne aftale. Det er vurderingen hos såvel boligorganisationer som forvaltning, at aftalen imødekommer de væsentligste udfordringer ift. udefrakommende boligsøgende unge, samtidig med at den tilgodeser behovet for ungdomsboliger til kommunens egne borgere. Aftalen gælder for alle ungdomsboliger i kommunen.

 

Det foreslås, at aftalen evalueres efter et år og at evalueringen fremlægges til politisk behandling.  

 

Aftalen vil i et vist omfang imødekomme de udenlandske studerens behov. Der er imidlertid ift. den specifikke målgruppe af lejere særlige behov, der peger mere i retning af familieboliger end mod ungdomsboliger.  

 

Indstilling

Direktøren for Økonomi, Personale og Borgerservice indstiller,

at aftale med boligorganisationerne om tildelingskriterier for ungdomsboliger til studerende godkendes,

 

at aftalen evalueres efter et år, og evalueringen fremlægges til politisk behandling.
Direktøren for Økonomi, Personale og Borgerservice indstiller,

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt. Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller sagen til Byrådet.