Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget
Mødedato: 30. april 2012
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

174. Ansøgning om salg af 4 almene boliger på Blåhøjvej i Karstoft

Sagsnr.: 03.10.02-P19-1-12 Sagsbehandler: Grethe Wilmoes  

Ansøgning om salg af 4 almene boliger på Blåhøjvej i Karstoft

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 
 x
 x

 

Øvrige sagsbehandlere: Jan Märcher, Mette Berggreen

Sagsresume

Boligselskabet Bomidtvest ønsker at sælge fire almene familieboliger på Blåhøjvej i Karstoft. Boliger står tomme, og ansøgningen er begrundet i udlejningsvanskeligheder.  

Sagsfremstilling

Bomidtvest ønsker at sælge fire mindre familieboliger i Karstoft. Boligerne er opført i 1974 som to dobbelthuse med hver to 2-rums boliger på hver 55 m2. Boligerne er stort set uforandret siden opførelsen. Der forestår gennemgribende renoverings- og vedligeholdelsestiltag i form af udskiftning af tag, udhæng, tagrender, vinduer samt køkken og bad.

 

Tre af boligerne har været ledige i ca. et år. Den sidste lejer har opsagt lejemålet. Der har tidligere over årene været længerevarende perioder med lejeledighed.

 

Huslejeniveauet for en bolig er i dag ca. 3.000 kr. om måneden, excl. forbrug. En istandsættelse og modernisering vil forhøje huslejen, men forventes ikke at fremme efterspørgsel nævneværdigt.  

 

Udlejningssituationen og perspektiverne for boligerne er drøftet på dialogmøde med boligorganisationen. Det er forvaltningens vurdering, at der ikke er grundlag for en ommærkning til anden boligtype. Det er erfaringen fra dialogmøderne med boligorganisationerne, at udlejningsvanskeligheder i de mindre bysamfund er en generel udfordring for alle former for almene boliger.

 

Der foreligger en salgsvurdering fra uafhængig ejendomsmægler. Mægleren vurderer, at boligerne bør sælges samlet. Mægleren vurderer, at der bør søges mod et salg med henblik på udlejning til turister, gæstehus eller lignende, og vurderer  prisen på ejendommene samlet til 400.000 kr.  

 

Mæglervurderinger er betragteligt under den offentlige ejendomsvurdering på 1,3 mio. kr.

 

Et salg er betinget af godkendelse fra Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter. Landsbyggefonden har i den forbindelse afgivet en udtalelse til sagen. Fonden bemærker, at den ikke forventer, "at der kan genskabes en efterspørgsel efter de fire boliger, idet renoveringen vil være kostbar og ikke samfundsøkonomisk forsvarlig".

Økonomi

Der er restgæld i ejendommene pr. 31.03.2012 for 56.921 kr. Der er ikke afgivet kommunal garantistillelse for lånene.

 

Der er ikke ydet kommunalt grundkapital tilskudslån til boligerne.  

Indstilling

Direktøren for Økonomi, Personale og Borgerservice indstiller,

at Boligorganisationen Bomidtvests salg af fire almene boliger beliggende Blåhøjvej 10 A-B og 12 A-B, Karstoft godkendes.

 

 

Direktøren for Økonomi, Personale og Borgerservice indstiller,

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt. Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller sagen til Byrådet.