Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget
Mødedato: 30. april 2012
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

192. Forslag til kvalitetsstandard for aflastning på handicap- og psykiatriområdet

Sagsnr.: 00.00.00-P19-314-10 Sagsbehandler: Jane Andersen  

Forslag til kvalitetsstandard for aflastning på handicap- og psykiatriområdet

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 x
 
 
 
 
 x
 x

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Social- og Sundhedsudvalget har på sit møde 11. januar 2012 drøftet forslag til kvalitetsstandard for aflastning jf. Servicelovens § 84, stk. 1 med beslutning om høring af Handicaprådet.

Fra Handicaprådet foreligger nu høringssvar. Administrationen fremlægger på baggrund af høringssvaret et revideret forslag til kvalitetsstandard for aflastning, hvor en enkelt af Handicaprådets kommentar delvist er indarbejdet. Administrationen anbefaler den reviderede kvalitetsstandard for aflastning indstillet til endelig godkendelse i Byrådet.

Sagsfremstilling

Administrationen har udarbejdet forslag til kvalitetsstandard for aflastning jf. Lov om Social Service § 84, stk. 1, hvorefter Kommunalbestyrelsen skal tilbyde afløsning eller aflastning til ægtefælle, forældre eller andre nære pårørende, der passer en person med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne.  Aflastning gives med henblik på at aflaste den pårørende, der passer en person med nedsat fysisk og psykisk funktionsevne og udmøntes i praksis udenfor hjemmet ved tilbud om midlertidig døgnophold til den handicappede. Den handicappede er kendetegnet med en funktionsnedsættelse i en sådan en grad, at handicappet er af indgribende karakter i hverdagslivet. Der er tale om borgere som er omsorgskrævende og har behov for døgnstøtte.  Serviceniveauet for antal aflastningsdøgn der kan bevilges foreslås fastlagt til 120 døgn, da der er tale om forældre til voksne børn, hvis handicaps er så omfattende, at deres funktionsniveau er nedsat i en så betydelig grad, at såfremt forældrene ikke magtede at have dem boende i eget hjem, så ville disse borgere oppebære en bevilling til et længerevarende botilbud jf. servicelovens § 108.

Ved at visitere midlertidigt til aflastning fremfor botilbud gives mulighed for at skabe de bedste betingelser for opretholdelse af livskvalitet for såvel forældre som for den handicappede, samtidig med at den handicappede har mulighed for at blive i eget hjem længst muligt, indtil de er klar til at flytte hjemmefra. Ud fra et økonomisk perspektiv er de 120 døgns aflastning fortsat væsentligt billigere end bevilling af botilbud efter SEL § 108.  

I det fremlagte forslag indgår ikke afløsning, idet aflastning for denne målgruppe gives uden for hjemmet med det sigte at træne borgeren i at modnes ved at deltage i overnatninger i fremmed regi, samt en prioritering for de pårørende til at blive aflastet og være i eget hjem. Desuden er det ofte en så specialiseret indsats, der er behov for, at denne ikke umiddelbart kan stilles til rådighed i eget hjem.
 

Handicaprådet har på møde 21. februar 2012 drøftet det fremsendte forslag og har afgivet høringssvar:

Handicaprådet vurderer overordnet at det er godt med retningslinjer og beskrivelse af serviceniveuaet på handicap- og psykiatriområdet.

 

Konkret fremsætter Handicaprådet følgende kommentarer til kvalitetsstandarden:

  1. ønske om tilføjelse til målgruppebeskrivelse, at der også er tale om personer med social funktionsnesættelse.

Administrationen kan oplyse at personer med social funktionenedsættelse ikke er omfattet i lovgrundlaget jf. Lov om social service § 84, og anbefaler derfor ikke at Handicaprådets ønske imødekommes.

 

  1. forslag om at der i særlige tilfælde kan være en sagsbehandlingsfrist på max. 2-4 uger.

Administrationen kan oplyse, at ansøgningen behandles indenfor 3 måneder og at der altid sker en bestræbelse på at sikre borgeren den hurtigst mulige sagsbehanding: Primært er fokus dog på at sikre en kvalificeret og helhedsorienteret sagsbehandling med henblik på at borgeren får netop det tilbud eller de ydelser som dækker den enkeltes behov. Administrationen anbefaler derfor, at Handicaprådet ønske ikke imødekommes.

 

  1. Oplysning om at transport ikke indgår i ydelsen burde suppleres med oplysning om efter hvilken § i lovgivningen, der så kan søges.

Administrationen vil her påpege, at der ved henvendelse og ansøgning om en ydelse altid sker der en kvalificeret rådgivning af den enkelte borger og/eller pårørende. I den forbindelse oplyses også om de muligheder, der er for transport ol. Administrationen vurderer, at der ikke udtømmende i alle kvalitetsstandarder kan beskrives efter hvilken lovgivning, der kan søges de ydelser, der ikke indgår. Administrationen anbefaler imidlertid, at Handicaprådets forslag delvist imødekommes, således der i kvalitetsstandarden for aflastning skrives, at nærmere oplysning om støtte til transport kan fås ved henvendelse til Handicap og Psykiatri, Myndighed og Visitation.

 

  1. Handicaprådet anbefaler, at udtrykket "omsorgskrævende borger" omformuleres til "borger med behov for døgnomsorg".

Administrationen vurderer at udtrykket "omsorgskrævende" understøtter betydningen af, hvor omfattende en funktionsnedsættelse disse borgere har. I forvejen er borgerne beskrevet med behov for døgnstøtte. Administrationen anbefaler derfor, at Handicaprådets forslag ikke imødekommes

 Indstilling

Social- og Sundhedsudvalget indstiller

at administrationens vurdering af Handicaprådets høringssvar tages til efterretning,
at adminitrationens reviderede forslag til kvalitetsstandard på baggrund af høringssvar fra Handicaprådet godkendes.
Social- og Sundhedsudvalget indstiller

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen til Byrådets behandling.

Bilag

  • Kvalitetsstandard - aflastning SEL § 84 stk 1 feb 2012
  • Handicaprådets høringssvar