Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget
Mødedato: 28. september 2015
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

301. Cirkulæreskrivelser, orienteringsager m.v.

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1391-07 Sagsbehandler: Marie Jensen  

Cirkulæreskrivelser, orienteringsager m.v.

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 x

 x

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsfremstilling

Til efterretning foreligger cirkulæreskrivelser, orienteringssager m.v. i henhold til en udarbejdet fortegnelse.

Indstilling

Direktøren for Økonomi, Personale og Borgerservice indstiller

at orienteringen tages til efterretning.

  

Bilag:

Fortegnelse sendes via mail

Direktøren for Økonomi, Personale og Borgerservice indstiller

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.

 

302. Budget 2016 - 2. behandling af budget 2016 samt budgetoverslagsårene 2017-2019

Sagsnr.: 00.30.10-Ø00-2-14 Sagsbehandler: Leo Pedersen  

Budget 2016 - 2. behandling af budget 2016 samt budgetoverslagsårene 2017-2019

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

  X

  X

 

Øvrige sagsbehandlere: - Thomas Herskind

Sagsresume

Budget 2016 samt overslagsårene 2017-2019 fremsendes til 2. behandling.

 

Gruppeformændene bag budgetforliget er inviteret til at deltage i Økonomi- og Erhvervsudvalgets behandling af sagen.

Sagsfremstilling

Ved Byrådets 1. behandling af forslag til budget 2016 samt budgetoverslagsårene 2017-2019 blev fristen for fremsendelse af ændringsforslag fastsat til onsdag den 23. september 2015 kl. 12.00.

 

Ved fristens udløb var der ikke indkommet ændringsforslag, og det er således budgetforslaget som det forelå ved 1. behandlingen, der danner grundlag for 2. behandlingen.

 

Der er indkommet høringssvar til budgettet fra de høringsberettigede samt udtalelse fra HovedMED samt SektorMED på skoleområdet, som er vedlagt sagen.

 

Der er med baggrund i tilbagemeldinger fra Social- og Indenrigsministeriet vedrørende lånepuljer og endelig udmelding af tilskud til integration af flygtninge, ændringer som følge Byrådsbeslutninger, ændringer pris- og lønreguleringer med baggrund i budgetforliget samt demografireguleringer på dagtilbud for børn og folkeskoleområdet.

Økonomi

Efter indarbejdelse af de administrative tekniske korrektioner viser resulatet følgende:

 

 

Såfremt det foreliggende budgetforslag med de administrative tekniske korrektioner godkendes vil årsbudgettet for 2016 være godkendt med følgende:

 

 • Udskrivningsprocenten for kommunal indkomstskat vil være fastsat til 24,9 % (uændret)
 • Udskrivningsgrundlaget i 2016 vil være det statsgaranterede udskrivningsgrundlag, der er fastsat til at udgøre 13.199.663.000 kr. ,
 • Grundskyldspromillen for produktionsjord indstilles godkendt til 5,73 og 20,53 for øvrige ejendomme (uændret)
 • Promillen for udskrivning af dækningsafgift for offentlige ejendomme vil være fastsat til 10,265 af grundværdierne og 8,750 af forskelsværdien (uændret)

 

Herudover kan oplyses at procenten for udskrivning af kirkeskat i 2016 er 0,99 (uændret).

 

Det indstilles samtidig, at forvaltningen bemyndiges til at foretage de konsekvensændringer i budgettet, der måtte være en naturlig følge af de administrative tekniske korrektioner, herunder foretage den nødvendige afbalancering og tilretning af budgettet.

Indstilling

Direktøren for Økonomi, Personale og Borgerservice indstiller

at Økonomi- og Erhvervsudvalget udarbejder en indstilling til Byrådet angående de foreslåede administrative tekniske korrektioner,
at Økonomi- og Erhvervsudvalget arbejder en indstilling til Byrådet om, at der vælges statsgaranteret udskrivningsgrundlag vedrørende skatteindtægterne,
at de til budgettet tilhørende takstoversigter jfr. bilag godkendes,
at forvaltningen bemyndiges til at foretage de konsekvensændringer i budgettet, der måtte være en naturlig følge af de administrative tekniske korrektioner som godkendes ved 2. behandling af budgettet, herunder foretage den nødvendige afbalancering og tilretning af budgettet,
at der meddeles bevilling til følgende anlægsprojekter i 2016:
 • serviceområde 12 Folke- og ungdomssskoler - sted.nr. 301085 - pulje til projekter - papirpenge med 0,325 mio. kr.,
 • serviceområde 18 - Sundhed og Ældre - sted.nr. 532087 - pulje til projekter - papirpenge med 0,325 mio. kr.
 • udgifterne finansieres af de på de respektive serviceområder/stednumre afsatte rådighedsbeløb.
Direktøren for Økonomi, Personale og Borgerservice indstiller

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt. Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller sagen til Byrådet.

 

Peter Villadsen, Jørn Vedel Eriksen og Karla Brondbjerg deltog i udvalgets behandling af sagen.

Bilag

 • Takstoversigt 2016
 • Administrative tekniske korrektioner - Budget 2016-2019
 • Udtalelse fra MED
 • Høringssvar fra høringsberettigede - Budget 2016-2019
 

303. Ansøgning om tilskud til formidling af ny viden om laks i Skjern Å

Sagsnr.: 24.05.00-P22-1-15 Sagsbehandler: Lotta Sandsgaard  

Ansøgning om tilskud til formidling af ny viden om laks i Skjern Å

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 X

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Fra Danmarks Center for Vildlaks (DCV) er der den 10. september 2015 indkommet ansøgning om, at Herning Kommune medfinansiere med 1 mio. kr i et forsknings- og formidlingsprojekt om laks i Skjern Å. Formidlingsprojektet er ét af syv delprojekter i et samlet forsknings- og formidlingsprojekt med et budget på i alt 21,036 mio. kr. Forvaltningen har endnu ikke kendskab til projektets detaljerede økonomi.

 

Forvaltningen vurderer, at forsknings- og formidlignsprojektet kan indgå som et delelement i Herning Kommunes videre arbejde med at udvikle Å-turismen i kommunen. Projektet vil bidrage med ny viden, der kan være med til at sikre en fremtidig stærk laksebestand, der kan tåle et langt større fiskeri, hvilket er en forudsætning for at øge lystfiskerturismen i Skjern Å. Det anbefales at der sendes en positiv interessetilkendegivelse til projektet og at der reserveres 1 mio. kr. af puljen til udvikling af å-turisme.

Sagsfremstilling

I Budgetforliget fra 2015 og 2016 er det besluttet, at potentialet for Å-turismen i Herning Kommune skal afdækkes og udvikles.

 

En forudsætning for udvikling af å-turismen er blandt andet rent vand, gode naturfaciliteter og gode fangstmuligheder. Forvaltningen forventer at have et forslag til hvordan budgetforligets aftale kan udmøntes, klar til politisk behandling primo 2016.


Forslaget vil blandt andet indeholde:

 • overblik over hvilke interessenter der bør indgå i projektet,
 • forslag til organisering af samarbejdet mellem kommuner og turistorganisationer,
 • en kortlægning af potentialer og forslag til indsatsområder
 • forslag til hvordan å-turismen kan tænkes bredt, dækkende over både lystfiskeri og tilknyttede aktiviteter for hele familien i og omkring åerne
 • overvejelser om hvordan projektet samtænkes med øvrige eksisterende natur- og friluftsoplevelser, kultur- og sportsoplevelser, erhvervsturisen mv.

 

Det ansøgte forsknings- og formidlingsprojekt er et 4-årigt projekt med titlen "Udvikling af den danske laksebestand - større populationer, genetisk resseourcer og rekreativt fisker" Det ansøgte tilskud fra Herning Kommune er særligt tilknyttet formidlingsdelen af projektet, der har et selvstændigt budget på 2,6 mio. kr.

 

Projektet skal identificere og skaffe ny viden om specifikke flaskehalse, analysere den genetiske styrke i laksebestanden og sikre formidling af forskningsmæssige resultater til en så bred skare i offentligheden som muligt.

Formidlingen, som Herning Kommune altså søges om at medfinansiere, sker dels via en flersproget hjemmeside, de sociale medier og via pressen. Målet er desuden "At skabe lokalt ejerskab, national stolthed og international anerkendelse for laksen i Skjern Å, således at Skern Å vil kunne fremstå som et internationalt fyrtårn inden for bæredygtigt laksefisker, naturgenopretning og naturforvaltning".

 

Ansøgning om medfinansiering er vedlagt i bilag.

 

Forvaltningen vurderer på det nuværende grundlag, at resultaterne af det samlede forsknings- og formidlingsprojekt vil være interessant i forhold til den videre udvikling af å-turismen i Herning Kommune. Det anbefales at der først tage sendelig stilling til et tilsagn om medfinansiering til formidlings- og forskningsprojeket, når projektets detailbudget er kendt og når Herning Kommune har haft mulighed for at se den samlede projektansøgning.

 

Forvaltningen anbefaler desuden, at der som et vilkår i et tilsagn om i formidlingen af forskningsprojektets reslutater sker i et tæt samarbejde med kommunerne og øvrige aktører, og at der sikres en sammenhæng til øvrige aktiviteter i å turistprojektet.

Økonomi

I budgetforlig 2015 og 2016 er der afsat i alt 5 mio. kr. til Å turisme i tilknytning til alle Herning Kommunes større vandløb.

Dansk Center for Vildlaks har ud af det samlede budget på 21,036 mio. kr. ansøgt Innovationsfonden om tilskud på 15 mio. kr. Ansøgningen er nu gået videre til anden og afsluttende runde. Der forventes en afgørelse omkring 1. december 2015.

 

Herning og Ringkøbing-Skjern Kommuner er ansøgt om at medfinansiere med hver 1 mio. kr. 

Økonomi- og Erhvervsudvalgsmødet i Ringkøbing-Skjern Kommune besluttede den 8. september 2015 at bevilge et tilskud på 1 mio. kr. til projektet.

 

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller:

at det meddeles ansøger, at Herning Kommune er positive over for projektet og en medfinansiering på 1 mio. kr. Endelig stillingtagen til bevilling sker, når samlet projektbeskrivelse og detailbudget er afklaret.
Direktøren for Teknik og Miljø indstiller:

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.

Bilag

 • Ansøgning om medfinansiering til innovation fonds projekt
 

304. Forslag til Planstrategi 2015

Sagsnr.: 01.02.03-P15-2-14 Sagsbehandler: Mette Berggreen  

Forslag til Planstrategi 2015

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 X

 

 

 

 

 

 X

 

 x

 x

 Øvrige sagsbehandlere: Tanja Henriksen

Sagsresume

Forslaget til Planstrategi 2015 er første led i udarbejdelsen af en ny kommuneplan, idet det heri fastlægges, hvilken strategi Byrådet vil lægge for udarbejdelsen af den kommende kommuneplan 2017-2028.

Forslaget omfatter også en strategi for Agenda 21.

Visionsdelen indgår denne gang ikke i debatoplægget, men fungerer som indledende tekst. Visionen er blevet opdateret blandt andet ved konsekvensrettelse i forhold til, hvad vi arbejder med. Sidst i Planstrategi 2015 er et kort afsnit om, hvad vi allerede har gjort eller er i fuld gang med for at arbejde os hen imod visionen.

Sagsfremstilling

I henhold til planloven skal Byrådet inden udgangen af 2015 have offentliggjort en strategi for kommuneplanlægningen samt for kommunens bidrag til en bæredygtig udvikling i det 21. århundrede, en såkaldt lokal Agenda 21.

 

Formålet med udarbejdelse af Planstrategi 2015 er at give en samlet præsentation af strategien for henholdsvis en ny kommuneplans udarbejdelse og indhold samt for arbejdet med en bæredygtig udvikling (lokal Agenda 21).

 

Disse to strategier er lovpligtige efter planloven og skal offentliggøres til høring blandt borgerne i minimum 8 uger.

 

Planstrategi 2015 er disponeret i fem hoveddele:

1. Revision af kommuneplanen

2. Visioner for fremtidens Herning

3. Udviklingstemaer – til debat

4. Strategi for en bæredygtig udvikling – Agenda 21 – til debat

5. Godt på vej

 

Dertil kommer et bilagsafsnit med redegørelse for den udførte planlægning siden vedtagelsen af kommuneplanen.

 

Der er lagt op til en fuld revision af kommuneplanen, da det giver størst frihed til at tilføje ændringer.

 

Visionen har gennemgået en lille opdatering. Da det ikke er en ny vision, har vi valgt at skære ned i selve indledningen, ellers består opdateringen primært i små ændringer i forhold til sprogbrug og sætningsopbygning, samt enkelte steder konsekvensrettelser af hvad vi arbejder med og hen imod. Det gælder for eksempel afsnittet Store erhvervspotentialer, hvor de erhverv som vi vil satse på har skiftet fokus fra viden-erhverv til produktion. I forhold til selve visionen er der tilføjet et afsnit under Hel kommune i vækst, der sætter fokus på, at vi i Herning Kommune skal være bedre til at italesætte de kvaliteter, som vores natur tilbyder. Afsnittet hedder En mere synlig natur.

Der er også tilføjet et afsnit under Rammen om det gode liv, der omhandler sociale investeringer. Afsnittet hedder Nye veje til bedre velfærd. Under Kraftcenter (tidligere Kraftcentret i vest) er afsnittene En folkeskole i topklasse samt Satsning på oplevelser og events blevet tilføjet.

 

Da visionen er paraplyen over al den planlægning, der igangsættes i alle dele af forvaltningen, er udviklingstemaerne denne gang oplistet under en tilhørende visionsdel. Mange udviklingstemaer kan placeres under flere visionsdele, men de er i Planstrategi 2015 placeret, hvor de har størst fokus. Eftersom vi i Herning Kommune lægger meget vægt på tværfagligt arbejde, vil der unægtelig være en del overlap imellem de forskellige udviklingstemaer også selvom det ikke er nævnt konkret alle steder.

 

Agenda 21-strategien skal ifølge planloven indeholde målsætninger for det fremtidige arbejde inden for følgende fem områder:

- Mindskelse af miljøbelastning og ressourceforbrug,

- Fremme af bæredygtig byudvikling og byomdannelse,

- Fremme af biologisk mangfoldighed,

- Borgerinddragelse i det lokale Agenda 21-arbejde,

- Fremme af et samspil mellem beslutningerne vedrørende miljømæssige, trafikale, erhvervsmæssige, sociale, sundhedsmæssige, uddannelsesmæssige, kulturelle og økonomiske forhold.

 

Visionen fastlægger, hvordan Herning Kommune vil prioritere i fremtiden. Vi er dog allerede i gang med en lang række initiativer, der peger i den rigtige retning. Godt på vej indeholder korte beskrivelser for nogle af disse initiativer.

Indstilling

Byplanudvalget indstiller

at forslaget til Planstrategi 2015 godkendes, idet
at omegnsbyerne indskrives som en del af planstrategien.
Byplanudvalget indstiller

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen til Byrådet.

Bilag

 • Planstrategi 2015 - september2015
 

305. Høringsvar til Regions Midtjyllands "Vækst- og udviklingsstrategi 2015 - 2025"

Sagsnr.: 24.10.00-P17-1-15 Sagsbehandler: Merete Gammelmark  

Høringsvar til Regions Midtjyllands "Vækst- og udviklingsstrategi 2015 - 2025"

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 X

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Region Midtjyllands Regionsråd besluttede den 26. august 2015 at sende udkast til "Vækst- og udviklingsstrategi - 2015-2025" i offentlig høring med svarfrist den 26. oktober 2015.

 

Strategien sætter fokus på følgende fire områder: Bæredygtig omstilling, sammenhængende byudvikling, viden og kompetencer samt fokuseret vækst.

 

Herning Kommune har via Kommunekontaktrådet i Region Midt (KKR) under processen sendt fælles kommunale bemærkninger til regionen, som er blevet indarbejdet i den tekst, som er i høring.

 

Der lægges op til godkendelse af et høringssvar, som både forholder sig til "Vækst- og udviklingsstrategi - 2015-2025" og til handlingsplan 2016-2018, hvor strategien udmøntes på erhvervsområdet.

Sagsfremstilling

Den "Regionale Vækst- og Udviklingsstrategi 2015-2025" udmøntes gennem en række politikker og planer: Uddannelsespolitik, kulturpolitik, råstofplan, jordforureningsplan, infrastrukturplan og vækstforums handlingsplan, Vækstplan 2016-2020, for de erhvervsrettede dele af strategien. Vækstplanen udmøntes i treårige handlingsplaner (første gang for 2016-2018).

 

Der anmodes alene om høring i forhold til strategien. I forslag til Herning Kommunes høringssvar inddrages imidlertid den erhvervsrettede handlingsplan 2016-2018, idet det er den konkrete udmøntning og prioritering af de fire strategiske områder (bæredygtig omstilling, sammenhængende byudvikling, viden og kompetencer samt fokuseret vækst), der reelt har stor betydning for Herning Kommune.

  

I høringssvaret foreslås det, at kommunen på det generelle plan giver en positiv tilbagemelding og understreger, at Vækst- og udviklingsstrategien får sat nogle vigtige strategiske pejlemærker for fremtidig handling.

 

Imidlertid er der ikke en egentlig vægtning af de forskellige pejlemærker i strategien. I udkast til handlingsplan for 2016-2018 fremgår det, at der er prioriteret forholdsvis få midler til turisme og produktion, mens der er prioriteret markant mange midler til fødevarerområdet. Det foreslås derfor, at der i høringssvaret gøres opmærksomt på, at Herning Kommune finder det vigtigt, at de kommende handlingsplaner vægter turisme og produktion højt, således at der afsættes tilstrækkeligt med ressourcer til disse områder.

 

Handlingsplanen for den første treårige periode 2016-2018 er budgetteret til godt 600 mio. kr., som med forventet medfinansiering vil indebære en samlet investering på i alt 1,6 mia. kr. til øget innovation, produktivitet, eksport, omsætning og beskæftigelse i de private virksomheder i Region Midtjylland.

 

Vækstforum har på sit møde den 25. august 2015 behandlet handlingsplanen. Her var ikke væsentlige ændringsbemærkninger. Handlingsplanen er efterfølgende sendt til KKR til bemærkninger.

 

I forbindelse med dagsordenen til Vækstforum bliver kommunerne bekendt med handlingsplanen og fordelingen af midler, som kommunerne finder uhensigtsmæssig. Kommunerne i Region Midtjylland sender derfor via KKR et fælles brev til regionen herom inden behandlingen på Vækstforums næste møde den 21. oktober 2015, hvor handlingsplanen 2016-2018 forventes indstillet til godkendelse i Regionsrådet.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller

at høringssvar, som foreslået i sagsfremstillingen godkendes.
Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.

Bilag

 • Høringsbrev til VUS fra Herning Kommune - september 2015
 

306. Beslutning om finansieringsmodel vedr monopolbrud på it-området

Sagsnr.: 85.13.05-S55-1-15 Sagsbehandler: Poul Venø  

Beslutning om finansieringsmodel vedr monopolbrud på it-området

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 X

 

 

 

 

 

 

 

 X

 X

 

Øvrige sagsbehandlere: Thomas Herskind, Martin Skøtt

Sagsresume

I forbindelse med salget af KMD bygninger tilfalder der Herning Kommune et beløb svarende til 10 mio. kr. over en 5 årig periode. Det anbefales, at salgsprovenuet anvendes til finansiering af implementeringen af monopolbruddet.  

Sagsfremstilling

I KOMBITs borgmesterbrev af 16. juni 2015 blev kommunerne orienteret om provenu fra salg af KMD-ejendomme. Ejendomssalget er varetaget af KOMBIT, og den samlede salgssum udgør 1,2 mia. kr.

 

Halvdelen af provenuet på 601 mio. kr. udbetales til kommunerne i henhold til de indskud, som den enkelte kommune havde i KMD ved selskabets oprettelse i 1972. Hernings andel heraf udgør 10,0 mio. kr.

 

Den anden halvdel af salgsprovenuet forbliver som fælleskommunal kapital under KL, som kapitalgrundlag for KOMBIT for de store investeringer, som er forudsætningen for monopolbruddet på det kommunale IT-område og etableringen af en fælles rammearkitektur. 

 

Kommunerne bærer selv ansvaret for at løse de mangeartede opgaver forbundet med implementeringen af monopolbruddet. Opgaverne vil have et større omfang, end ved tidligere udrulninger af tilsvarende store IT-systemer.

 

KOMBIT understøtter alene kommunerne i implementeringen. Det er derfor vigtigt, at kommunerne er klar til at implementere de nye IT-løsninger og rammearkitekturen, som skal afløse de hidtidige monopolbrudssystemer, således at gevinsterne ved monopolbruddet kan realiseres. Der er tale om omfattende forberedelser af både teknisk og organisatorisk karakter, som kræver, at der allokeres økonomiske ressourcer til opgaven.

 

For at sikre, at implementeringsudgifterne kan finansieres, har KLs bestyrelse besluttet, at den del af salgsprovenuet, som udbetales til kommunerne, bør målrettes til finansiering af implementeringen.

 

På den baggrund sker udbetalingen af provenuet til kommunerne over en årrække frem til 2019 – svarende til den periode, hvor monopolbruddet implementeres.

 

Der anbefales på den baggrund, at Herning Kommunes andel af salgsprovenuet på 10 mio. kr. anvendes til finansiering af implementeringen af monopolbruddet. Det betyder, at der i projektperioden 2016-2020 projektansættes 2 projektledere og 1 systemarkitekt. Derudover afsættes der midler til uddannelse af medarbejdere samt til køb af IT-systemer, herunder drift og integration.

Økonomi

Da ibrugtagningen af systemerne sker på forskellige tidspunkter i kommunerne, vil implementeringsaktiviteterne nødvendigvis være placeret forskelligt fra kommune til kommune. KLs bestyrelse har derfor besluttet, at 80 % af provenuet udbetales efter en fordelingsnøgle i årene 2015-2019. De resterende 20 % udbetales i det år, som den enkelte kommune selv ønsker det.

 

Herning Kommunes andel af salgsprovenuet til finansiering af monopolbruddet fremgår af tabel 1 nedenfor. I tabellen fremgår det endvidere, hvordan beløbene fordeler sig over årene.

 

Som det fremgår af tabellen er der ikke nødvendigvis sammenfald mellem finansierings- og udgiftssiden det enkelte år, men derimod for hele projektperioden.

 

Tabel 1. Fordeling af udgifter og finansiering i projektperioden 2015-2020, mio. kr.

*Note: 20% af salgsprovenuet (finansiering) udbetales i det år, som den enkelte kommune selv vælger.

 

Det foreslås at udgifter og indtægter, jf. tabel 1 ovenfor, indarbejdes i budget 2016 og frem under serviceområde 20, Administration.

 

Gevinstrealisering ved monopolbruddet

Som en del af monopolbruddet forventes der udmøntet økonomiske gevinster i forbindelse med opsigelse af nuværende KMD-systemer. Ligeledes forventes økonomiske gevinster i form af mere effektive arbejdsprocesser, som kan fastholde nuværende serviceniveau og evt. give mulighed for forbedringer ved brug af teknologien i henhold til digitaliseringsstrategien samt de nye monopolbruds-systemer

 

Da hverken KOMBIT eller Herning Kommune kan komme med en beregning af gevinst-potentialet på nuværende tidspunkt foreslås det, at der foretages en foreløbig gevinstberegning i 1. kvartal 2018. Der fremlægges særskilt sag for ØKE herom.

Indstilling

Direktøren for Økonomi, Personale og Borgerservice indstiller

at Herning Kommunes andel af salgsprovenuet, fra salg af KMDs bygninger, anvendes til finansiering af implementeringen af monopolbruddet,

 

at udgifter og indtægter, jf. tabel 1 i økonomiafsnittet, indarbejdes i budget 2016 og frem under serviceområde 20, Administration. 
Direktøren for Økonomi, Personale og Borgerservice indstiller

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt. Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller sagen til Byrådet.

 

307. Foreløbig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 46 for blandet bolig- og erhvervsområde ved Nørregade 44 - 50 i Herning

Sagsnr.: 01.02.15-P16-5-15 Sagsbehandler: Claus Peter Blak  

Foreløbig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 46 for blandet bolig- og erhvervsområde ved Nørregade 44 - 50 i Herning

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 X

 

 X

 X

 

Sagsresume

Dette forslag til kommuneplantillæg vedrørende Bolig- og erhvervsområde ved Nørregade 44 - 50, Herning, er udarbejdet i forbindelse med forslag til lokalplan nr. 12.BL3.1 Boliger og erhverv ved Nørregade 44 - 50, Herning.

 

Kommuneplantillægget som er nr. 46 til Herning Kommuneplan 2013 - 2024 fremsendes hermed til foreløbig vedtagelse.

Sagsfremstilling

Forslag til kommuneplantillæg nr. 46 ændrer en del af rammeområde nr. 12.B10 til rammeområde 12.BL3.1. Den overordnede idé er at tilføje boligformål til anvendelse af den tidligere jobformidling; og at tilføje mulighed for let erhverv ved Nørregade 48 og 50.

 

Kommuneplantillæg nr. 46 til Herning Kommuneplan 2013 - 2024, er en forudsætning for at kunne vedtage lokalplanforslag nr. 12.BL3.1 Boliger og erhverv ved Nørregade 44 - 50, Herning. 

Indstilling

Byplanudvalget indstiller

at forslag til tillæg nr. 46 til Herning Kommuneplan 2013 - 2024 Bolig- og erhvervsområde ved Nørregade 44 - 50, Herning foreløbigt vedtages.
Byplanudvalget indstiller

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen til Byrådet.

Bilag

 • Forslag til Kommuneplantillæg 46
 

308. Foreløbig vedtagelse af lokalplanforslag for Boliger og erhverv ved Nørregade 44 - 50 i Herning

Sagsnr.: 01.02.05-P16-29-14 Sagsbehandler: Claus Peter Blak  

Foreløbig vedtagelse af lokalplanforslag for Boliger og erhverv ved Nørregade 44 - 50 i Herning

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

X

 

 X

 X

 

Sagsresume

Byplanudvalget godkendte 13. april 2015 en ansøgning om at udvide et lokalplanudkast for ejendommen Nørregade 44, til også at omfatte ejendommene Nørregade 46 - 50. Lokalplanudkastet var under udarbejdelse for at give mulighed for at den tidligere arbejdsformidling kunne anvendes til boligformål.

 

Lokalplanforslag nr. 12.BL3.1 Boliger og erhverv ved Nørregade 44 - 50, Herning er det udvidede lokalplanudkast som hermed sendes til foreløbig vedtagelse.

Sagsfremstilling

Historik og baggrund

Ejendommen Nørregade 44 har huset kommunens jobcenter, men bygningen står i øjeblikket tom. Ejeren fik i juni 2014 principgodkendelse til at bygningen på ejendommen, gennem ny lokalplan, kan ændres til boliger. Projektet omfatter energirenovering af bygningen og nyindretning af boliger.

 

På naboejendommen Nørregade 48-50 har Natur og Miljøklagenævnet afgjort en klage over Teknik og Miljøudvalgets tilladelse til udvidelse af tandlægeklinik på ejendommen.

Tilladelsen er påklaget af en beboer i området, som har fået medhold i, at der ikke kan gives tilladelse til udvidelse af en eksisterende tandlægeklinik, da udvidelsen bl.a. betyder en tilbygning på en del af ejendommen. Som en del af tilladelsen skal ejendommene Nørregade 48 og 50 matrikulært sammenlægges.

 

Afgørelsen betyder, at der skal udarbejdes ny lokalplan for ejendommen, med henblik på at lovliggøre den udvidede tandlægeklinik.

 

Det har været hensigtsmæssigt, og fagligt forsvarligt, at samle de to planmæssige hændelser i en lokalplan.

 

Plangrundlag

Lokalplanområdet er omfattet af kommuneplanramme 12.B10 Boligområde vest for Sjællandsgade. Lokalplanforslaget er ikke i overensstemmelse med kommuneplanen i forhold til muligheder for anvendelse og bebyggelsesprocent. For at bringe lokalplanforslaget i overensstemmelse med Herning Kommuneplan 2013 - 2024 er der udarbejdet et tillæg nr. 46.

 

Lokalplanområdet er i dag omfattet af Byplanvedtægt nr. 15 for karéen H C Ørstedsvej - Monradsgade - Th Nielsensvej - Nørregade. Efter den endelige vedtagelse og bekendtgørelse af nærværende lokalplanforslag, ophæves Byplanvedtægt nr. 15 for den del der er omfattet af lokalplanforslag nr. 12.BL3.1 Boliger og erhverv ved Nørregade 44 - 50, Herning.

 

Lokalplanens indhold

Lokalplanforslag nr. 12.BL3.1 ændrer anvendelsen af ejendommen Nørregade 44 til, ud over eksisterende anvendelse, at omfatte boligformål som etagebebyggelse med en bebyggelsesprocent på 100 %, højest 3 etager og en maksimum højde på 12 m. Endvidere bliver anvendelsesmulighederne for ejendommene Nørregade 48 og 50 udvidet til, ud over eksisterende anvendelse, at omfatte let erhverv i virksomhedsklasse 1, en bebyggelsesprocent på 45 %, højest 2 etager og en maksimun højde på 8 m.

 

Den aktuelle kloakering i Nørregade har ikke kapasitet til at bortlede mere regnvand end det allerede er tilfældet. Derfor bliver der, udover ovennævnte regnvandsforsinkelse, stillet krav om klimatilpasning i form af anlæg til forsinkelse af regnvandet ved 20 - års hændelser.

 

Der er kommet et ønske fra ejer- /investorside om mulighed for at kunne bygge i 4 etager. 

 

Forvaltningen anbefaler jf. drøftelserne i f.m. principgodkendelsen bebyggelse i højest 3 etager som en nedtrapning mellem bebyggelsen i 5 etager i Nørregade syd for lokalplanområdet, og villakvarteret i op til 2 etager nord og øst for lokalplanområdet.

 

Indstilling

Byplanudvalget indstiller

at lokalplanforslag nr. 12.BL3.1 Boliger og erhverv ved Nørregade 44 - 50, Herning foreløbigt vedtages.
Byplanudvalget indstiller

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen til Byrådet.

 

Bilag

 • Lp12.BL3.1NørregadeFB_020915
 

309. Foreløbig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 49 for erhvervsområde ved Haunstrup Hovedgade

Sagsnr.: 01.02.15-P16-12-15 Sagsbehandler: Nina Hastrup  

Foreløbig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 49 for erhvervsområde ved Haunstrup Hovedgade

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

X

 

X

X

 

Sagsresume

4. maj 2015 principgodkendte Byplanudvalget udarbejdelse af ny lokalplan nr. 52.E1.1 for Erhvervsområde ved Haunstrup Hovedgade i Haunstrup. Den nye lokalplan skal muliggøre udvidelse af en eksisterende virksomhed inden for lokalplanområdet.

 

Lokalplan 52.E1.1 for erhvervsområde ved Haunstrup Hovedgade i Haunstrup stemmer ikke overens med kommuneplanen. Derfor sendes tillæg nr. 49 til Herning Kommuneplan 2013-2024 til foreløbig vedtagelse.

 

Kommuneplantillægget udlægger en del af det eksisterende rammeområde 52.BL.1 for blandet bolig og erhverv til et nyt rammeområde 52.E1 for erhvervsområde.

Sagsfremstilling

Det eksisterende rammeområde er beliggende i den østlige del af Haunstrup By.

 

Eksisterende kommuneplanramme 52.Bl.1 for blandet bolig og erhverv

 

Kommuneplantillæg

Med kommuneplantillæg nr. 49 (bilag 1) ændres en del af områdets anvendelsesmuligheder fra blandet bolig og erhvervsområde til alene at omfatte erhverv. Ændringerne foretages for at sikre en eksisterende virksomhed mulighed for at udvide ved opførelse af produktionshaller.

 

Med tillægget ændres afgrænsningen af det eksisterende rammeområde 52.BL1 og en del af området, hvor den eksisterende virksomhed er beliggende, overføres til nyt rammeområde 52.E1.

 

 

Fremtidige kommuneplanrammer 52.E1 for erhverv og 52.BL.1 for bolig og erhvervsområde

 

Området der overføres til nyt rammeområde 52.E1, udlægges til erhvervsformål inden for virksomhedsklasse 1- 4. Kommuneplanrammen fastsætter bestemmelser om, at lokalplanlægningen skal disponere mulig placering af virksomhedsklasser inden for rammeområdet. Disponeringen skal forebygge uhensigtsmæssig miljøpåvirkning både inden og uden for området.

 

Med forslaget ændres bebyggelsesforholdene i det udtagne område væsentligt med hensyn til bebyggelsesprocent i kommuneplanramme 52.E1, der for området som helhed er maksimalt 60%.

 

Kommuneplantillægget fastlægger desuden retningslinjer for miljøforhold.

 

Miljørapport

Planafdelingen har vurderet, at den konkrete sag er omfattet af reglerne om miljøvurdering af planer og programmer. I miljørapporten beskrives og vurderes den sandsynlige væsentlige indvirkning på miljøet ved planens gennemførelse. Planafdelingens vurdering beror på, at en metalvarefabrik som udgangspunkt klassificeres som tilhørende virksomhedsklasse 4, hvortil den anbefalede planlægningsafstand til beboelse er 100 m. Der findes inden for lokalplanområdet og i tilgrænsende områder i alt 39 boliger inden for en afstand af 100 m fra virksomheden. Der er derfor i forbindelse med udarbejdelse af forslag til kommuneplantillæg nr. 49 og forslag til lokalplan 52.E1.1 udarbejdet en miljørapport (bilag 2).

 

Miljørapporten konkluderer, at de væsentligste miljøpåvirkninger knytter sig til eksisterende kendte miljøforhold, herunder virksomhedens påvirkning af omgivelser med støj- og luftforurening, vibrationer og trafik.

 

Den eksisterende virksomhed er omfattet af en miljøgodkendelse, hvori der fastlægges støjgrænser for virksomheden. Ved udvidelse af virksomheden skal denne miljøgodkendelse fornyes. Miljørapporten konkluderer på den baggrund, at planlægningen ikke vil medføre støjpåvirkninger ud over Miljøstyrelsens gældende grænseværdier.

 

I miljørapporten vurderes, at planernes realisering kan medføre, at trafikken til og fra området og virksomhedens produktion vil medføre emissioner til luften. Den nuværende emission fra virksomheden er fastlagt i den gældende miljøgodkendelse. Miljørapporten fastslår, at den begrænsede trafik og virksomhedens miljøgodkendelse samt områdets placering betyder, at de begrænsede emissioner vil spredes og fortyndes før luftkvaliteten belastes væsentligt.

 

Området er særligt sårbart over for nedsivning af miljøskadelige stoffer, da det er registreret som nitratfølsomt indvindingsområde (NFI) og indsatsområde (IO). Miljørapporten vurderer, at der med lokalplanens krav til belægninger ikke vil være væsentlig påvirkning af jord og grundvand ved lokalplanens realisering. På samme baggrund vurderes det i miljørapporten, at planlægningen tager hensyn til NFI- og OI-områderne og at planlægningen ikke udgør en væsentlig miljøbelastning af bække eller søer i området.

Indstilling

Byplanudvalget indstiller

at kommuneplantillæg nr. 49 til Herning Kommuneplan 2013-2024 foreløbigt vedtages.
Byplanudvalget indstiller

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen til Byrådet.

 

Bilag

 • Bilag 1_Kommuneplantillæg nr. 49
 • Bilag 2_Miljørapport - Fagerlund Haunstrup
 

310. Foreløbig vedtagelse af lokalplan for erhvervsområde ved Haunstrup Hovedgade

Sagsnr.: 01.02.05-P16-11-15 Sagsbehandler: Nina Hastrup  

Foreløbig vedtagelse af lokalplan for erhvervsområde ved Haunstrup Hovedgade

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 X

 

 X

 X

 Øvrige sagsbehandlere: Louise Kruse Hansen

Sagsresume

Den 4. maj 2015 principgodkendte Byplanudvalget udarbejdelse af en ny lokalplan, der muliggør udvidelse af en eksisterende virksomhed i Haunstrup By.

Der er derfor udarbejdet et forslag til lokalplan 52.E1.1 - Erhvervsområde ved Haunstrup Hovedgade i Haunstrup.

Lokalplan nr. 52.E1.1 indstilles hermed til foreløbig vedtagelse.

Sagsfremstilling

Lokalplanområdet:

Forslag til lokalplan nr. 52 E1.1 – Erhvervsområde ved Haunstrup Hovedgade i Haunstrup omfatter et areal på ca. 8.200 m2 og er beliggende nord for Haunstrup Hovedgade i den østlige del af Haunstrup By.

Mod syd afgrænses arealet af Haunstrup Hovedgade, mod nord af Skibbildvej, mens området mod øst og vest ligger op til eksisterende boliger. Lokalplanområdet er beliggende i byzone og forbliver ved lokalplanens endelige vedtagelse i byzone.

 

I forbindelse med udarbejdelse af lokalplanforslaget er det vurderet hensigtsmæssigt at udvide lokalplanområdet med ejendommene beliggende mod øst og vest. Lokalplanen udlægger området til erhverv uden bolig, hvilket betyder at boligejendommene ikke kan udvides yderligere ved tilbygning og lignende. Der er ikke knyttet handlepligt til lokalplanen ligesom lokalplanen ikke hindrer, at boligejendommene kan vedligeholdes og istandsættes.

 

Lokalplanområdet

 

Hovedparten af området anvendes i dag af en eksisterende virksomhed. Virksomhedens hovedaktivitet i forbindelse med produktionen er svejsning, laserskæring, fræsning og anden bearbejdning af metal. Lokalplanområdet omfatter desuden en ejendom med lejeboliger vest for fabrikken og en villa øst for fabrikken.

 

Lokalplanområdet grænser op til 25 meter fredningsbælte til Haunstrup Vandværks boring og ligger i 300 meter beskyttelseszonen til Haunstrup Vandværk. Desuden er lokalplanområdet beliggende inden for nitratfølsomt indvindingsopland (NFI) og indsatsområde (IO). Lokalplanområdet ligger derfor i et meget vigtigt og sårbart grundvandsområde.

 

Lokalplanforslaget:

Lokalplanområdet er disponeret i tre delområder med mulighed for at etablere erhvervstyper i virksomhedsklasse 1-4. Denne disponering skal forebygge uhensigtsmæssig miljøpåvirkning i området, både internt og eksternt.

 

Lokalplanområdet er opdelt i delområde I, II og III

 

Der kan i delområde I, som grænser op til et område der anvendes til boliger, kun etableres virksomhed inden for virksomhedsklasse 1-2. Virksomheder i disse klasser har ikke natdrift og giver kun i ubetydeligt eller mindre omfang anledning til miljøpåvirkninger af omgivelserne. Virksomheder i klasse 1-2 kan eksempelvis være lager- og engrosvirksomhed, elektronikvirksomhed og anden håndværkspræget indendørs maskinvirksomhed.

Virksomheder der kan etablere sig inden for delområde II skal ligge i virksomhedsklasse 3-4. Det vil sige, at delområdet kan anvendes af virksomheder der i mindre omfang giver anledning til miljøpåvirkninger af omgivelserne, herunder de mindre belastende produktionsvirksomheder som for eksempel håndværkspræget virksomhed, mindre fremstillingserhverv og lignende.

 

Inden for delområde III, der grænser op til 25 meter beskyttelseszone til Haunstrup Vandværks boring samt et område der anvendes til boliger, kan der kun etableres erhverv i virksomhedsklasse 1. Virksomheder i denne klasse har ikke natdrift og giver kun anledning til ingen eller ganske ubetydelig påvirkning af omgivelserne. Virksomhederne kan eksempelvis være kontor, lager samt elektronik- og metalværksteder.

 

Lokalplanen fastlægger desuden, at det er en forudsætning for ibrugtagning af ny bebyggelse, at den eksisterende vejadgang fra lokalplanområdet til Skibbildvej lukkes af hensyn til boligområdet nord for lokalplanområdet.

 

Lokalplanen fastlægger endvidere bestemmelser for bebyggelsens omfang, udformning og fremtræden, som skal sikre tilpasning af ny bebyggelse og tilbygning inden for den enkelte ejendom. Lokalplanen indeholder desuden bestemmelser, der omfatter støjdæmpende foranstaltninger, hvis det vurderes påkrævet.

 

Lokalplanen stiller endvidere krav om etablering af et beplantningsbælte langs virksomhedens afgrænsning mod det åbne land, samt etablering af beplantet afskærmning eller støjdæmpende foranstaltning langs Skibbildvej og lokalplanområdets vestlige afgrænsning. Ved etablering af støjdæmpende foranstaltninger skal disse beplantes og fremstå grønne. For at sikre sammenhæng med tilstødende områders grønne karakter, stiller lokalplanen desuden krav om bevaring af tre bevaringsværdige træer inden for lokalplanområdet.

Lokalplanforslaget er ikke i overensstemmelse med Herning Kommuneplan 2013-2024, og der er derfor udarbejdet et forslag til kommuneplantillæg nr. 49.

 

Miljørapport

Planafdelingen har vurderet, at den konkrete sag er omfattet af reglerne om miljøvurdering af planer og programmer. I miljørapporten beskrives og vurderes den sandsynlige væsentlige indvirkning på miljøet ved planens gennemførelse. Planafdelingens vurdering beror på, at en metalvarefabrik som udgangspunkt klassificeres som tilhørende virksomhedsklasse 4, hvortil den anbefalede planlægningsafstand til beboelse er 100 m. Der findes inden for lokalplanområdet og i tilgrænsende områder i alt 39 boliger inden for en afstand af 100 m fra virksomheden. Der er derfor i forbindelse med udarbejdelse af forslag til kommuneplantillæg nr. 49 og forslag til lokalplan 52.E1.1 udarbejdet en miljørapport (bilag 2).

 

Miljørapporten konkluderer, at de væsentligste miljøpåvirkninger knytter sig til eksisterende kendte miljøforhold, herunder virksomhedens påvirkning af omgivelser med støj- og luftforurening, vibrationer og trafik.

 

Den eksisterende virksomhed er omfattet af en miljøgodkendelse, hvori der fastlægges støjgrænser for virksomheden. Ved udvidelse af virksomheden skal denne miljøgodkendelse fornyes. Miljørapporten konkluderer på den baggrund, at planlægningen ikke vil medføre støjpåvirkninger ud over Miljøstyrelsens gældende grænseværdier.

 

I miljørapporten vurderes, at planernes realisering kan medføre, at trafikken til og fra området og virksomhedens produktion vil medføre emissioner til luften. Den nuværende emission fra virksomheden er fastlagt i den gældende miljøgodkendelse. Miljørapporten fastslår, at den begrænsede trafik og virksomhedens miljøgodkendelse samt områdets placering betyder, at de begrænsede emissioner vil spredes og fortyndes før luftkvaliteten belastes væsentligt.

 

Området er særligt sårbart over for nedsivning af miljøskadelige stoffer, da det er registreret som nitratfølsomt indvindingsområde (NFI) og indsatsområde (IO). Miljørapporten vurderer, at der med lokalplanens krav til belægninger ikke vil være væsentlig påvirkning af jord og grundvand ved lokalplanens realisering. På samme baggrund vurderes det i miljørapporten, at planlægningen tager hensyn til NFI- og OI-områderne og at planlægningen ikke at udgør en væsentlig miljøbelastning af bække eller søer i området.

Indstilling

Byplanudvalget indstiller

at lokalplan nr 52.E1.1 for et erhvervsområde ved Haunstrup Hovedgade i Haunstrup foreløbigt vedtages.
Byplanudvalget indstiller

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen til Byrådet.

 

Bilag

 • Miljørapport - Fagerlund Haunstrup
 • Forslag til lokalplan nr. 52.E1.1
 

311. Foreløbig vedtagelse af lokalplanforslag for Vestergade 41 og 43

Sagsnr.: 01.02.05-P16-2-13 Sagsbehandler: Helene Kjærsgaard  

Foreløbig vedtagelse af lokalplanforslag for Vestergade 41 og 43

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 X

 

 X

 X

 

Sagsresume

På mødet 1. september 2014 behandlede Byplanudvalget forslag til lokalplan 11.C27.2B for Vestergade 41 og 43 i Herning til foreløbig vedtagelse. Byplanudvalget besluttede, at foreløbig vedtagelse af lokalplanforslaget skal afvente et forslag til konkret bebyggelse på Vestergade 43.

 

Ejeren af Vestergade 43 har fremsendt et forslag til nedrivning og nybyggeri på ejendommen med ønske om at få sagen genoptaget og lokalplanforslaget foreløbigt vedtaget.

 

På mødet den 10. august 2015 besluttede Byplanudvalget, at sagen skulle udsættes til 14. september 2015 med henblik på en bearbejdning af arkitekturen.Der er derfor fremsendt et mere detaljeret projekt med principper for indretning og udseende af byggeriet. Ejeren har også redegjort for, hvorfor de ikke vurderer, at kunne udnytte ejendommen, hvis villaen mod Vestergade skal bevares.

Sagsfremstilling

HK Midt Vest ønsker at have mulighed for at udvide sit kontor på Vestergade i Herning. De eksisterende bygninger på Vestergade 43 er hverken indrettet til moderne kundebetjening eller store nok til flere kontorarbejdspladser. Derfor ønsker de at nedrive en del af den nuværende bebyggelse og opføre en ny bygning mod Vestergade. Nedrivning og placering af ny bebyggelse er nærmere beskrevet i sagsfremstillingen til Byplanudvalgets møde den 10. august 2015. HK Midtvest oplyser desuden, at nedrivning af den eksisterende bygning længst mod syd på grunden vil give mulighed for at udnytte den mellemste bygning bedre.

 

HK Midtvest har undersøgt mulighederne for at bevare villaen mod Vestergade som beskrevet i det vedhæftede notat. De vurderer ikke, at det vil være muligt at bevare villaen fordi:

 • De eksisterende bygninger er opført og sammenbygget af flere omgange, og der er meget spildplads i form af gange og mellembygninger.
 • En stor del af facaden mod vest er opført i naboskel uden vinduer. Det betyder, at der ikke kan indrettes flere kontorpladser med tilstrækkeligt dagslys.
 • Hvis villaen bevares, og der opføres ny bebyggelse mod syd, vil der stadig være meget spildplads i form af gangareal og lignende
 • Ny bebyggelse mod syd vil heller ikke give mulighed for en samlet og overskuelig indgang for kunder fra Vestergade.
 • Hvis der opføres nyt byggeri syd for villaen skal de eksisterende parkeringspladser flyttes, så de kommer til at ligge mod Vestergade, mellem de to bevaringsværdige villaer.
 • Nyt byggeri syd for villaen vil gøre det vanskeligt at ensrette færdslen på parkeringspladsen som lokalplanforslaget lægger op til.

 

HK Midtvest har forsøgt at sælge og leje bygningen ud. Det har ikke være muligt, da potentielle lejere og købere har vurderet, at der er for meget spildplads i bygningen.

 

For at give et indtryk af, hvordan et nyt byggeri kan komme til at se ud fra Vestergade har HK Midtvest fået udarbejdet forslag til tegninger. Tegninger med byggeriet set både fra øst og vest er vedhæftet som bilag.

 

Forslag til nyt byggeri på Vestergade 43 set fra øst mod vest.

 

For at passe til den tilbageværende kontorbygning på Vestergade 41 og villaen på Vestergade 43 er den nye bygning tænkt opført i rødt tegl. Mod Vestergade og parkeringspladsen øst for bygningen består stueetagen primært af glas. Det giver bygningen et åbent og gennemsigtigt udtryk. Her kan funktioner til kundebetjening som indgang, reception og medlemskontorer placeres. De store glasarealerr vil også give mulighed for at få lys ind i den vestlige del af bygningen, hvor det ikke er muligt at sætte vinduer i.

 

Første sal af bygningen har facade i tegl med vinduer og karnapper i samme højde, men med forskellig bredde. Mellem vinduerne står murstenene på højkant og er trukket lidt tilbage fra den øvrige facade. I den del af stueetagen, hvor der ikke er vinduer, er der også arbejdet med at skabe reliefvirkning med murstenene. Tilsammen giver de forskellige detaljer liv og variation i facaden.

 

På tegningen er det vist, hvordan der kan placeres bede med beplantning mod Vestergade øst for bygningen. Det er også med til at give liv og variation. Forvaltningen vurderer, at det også med fordel kan undersøges, om den lukkede facade mod vest kan begrønnes med klatrende planter eller lignende.

 

Forvaltningen vurderer, at det forslag til nyt byggeri med sine proportioner, materialer og detaljer er hensigtsmæssigt tilpasset den øvrige bebyggelse langs Vestergade.

 

Indstilling

Byplanudvalget indstiller

at forslag til lokalplan 11.C27.2B for Vestergade 41 - 43 i Herning foreløbigt vedtages med tilføjelse om, at facaden mod vest skal begrønnes med klatrende planter eller lignende.

 

Jørn Vedel Eriksen og Johs. Poulsen kan ikke tiltræde indstillingen.

Byplanudvalget indstiller

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen til Byrådet.

 

Johs. Poulsen kan ikke tiltræde indstillingen.

 

Bilag

 • Vestergade 43_bilag til BYP 14092015
 • Redegørelse for ønske om nyt byggeri på Vestergade 43_bilag til BYP 14. september 2015
 • Skitse Vestergade 43 BYP 20150810
 • Forslag lokalplan 11.C27.2B Vestergade 41 - 43 til foreløbig vedtagelse_august 2015
 

312. Endelig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 30 for Ehvervsområde og vindmølle ved Sverigesvej i Vildbjerg

Sagsnr.: 01.16.06-P19-2-14 Sagsbehandler: Joan Berentzen  

Endelig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 30 for Ehvervsområde og vindmølle ved Sverigesvej i Vildbjerg

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 x

 

 x

 x

 Øvrige sagsbehandlere: Louise Kruse Hansen

Sagsresume

Byrådet har på mødet 28. april 2015 foreløbigt vedtaget kommuneplantillæg nr. 30 til Herning Kommuneplan 2013-2024 med tilhørende VVM-redegørelse og miljørapport for erhvervsområde og vindmølle ved Sverigesvej i Vildbjerg. Herefter har planmaterialet været i offentlig høring i perioden 30. april til og med 25. juni 2015.  

 

Det vil sandsynligvis ikke være muligt for lokalbefolkningen at købe andele i vindmølle-projektet. Hvis vindmøllen opføres som prototypemølle eller ombygningsmølle til forsøg, som ønsket, vil den ikke være omfattet af køberetsordningen under VE-loven.

 

På baggrund af konklusionerne i planmaterialet og de indkomne bemærkninger indstiller forvaltningen kommuneplantillæg nr. 30 for erhvervsområde og vindmølle ved Sverigesvej i Vildbjerg til endelig vedtagelse, således at der gives mulighed for at opstille en vindmølle med en totalhøjde på 100 meter ved virksomheden Herning Varmforzinkning A/S på Sverigesvej i Vildbjerg.

 

Der skal tages stilling til, om der ved planernes realisering, skal stilles vilkår om at begrænse skyggekast ved naboejendomme i erhvervsområdet hvor vindmøllen ønskes opstillet, da flere virksomheder med projektet årligt vil udsættes for et højt antal skyggetimer.

Sagsfremstilling

Projektområdet ligger i den nordlige del af et erhvervsområde i Vildbjerg. Ved endelig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 30 gives mulighed for opsætning af en vindmølle i det nye rammeområde 81.E6.

 

Virksomhedsklasserne tilpasses de faktiske forhold i erhvervsområdet, og ændres fra 2-3 til 2-4 inden for kommuneplanramme 81.E1 og til 5-6 inden for kommuneplanramme 81.E6.

 

Parkeringskravet for kommuneplanramme 81.E6 fastsættes til det antal parkeringspladser, som til enhver tid opfylder parkeringsbehovet for medarbejdere, kunder og besøgende. Dog minimum en parkeringsplads pr. beskæftiget på virksomheden. Dette er en afvigelse i forhold til det normale parkeringskrav, som er en parkeringsplads pr. 50 m² erhvervsareal.

 

Offentlig høring

Forslag til kommuneplantillæg nr. 30 med tilhørende VVM-redegørelse og miljørapport har været i offentlig høring i perioden den 30. april til og med den 25. juni 2015. Der blev afholdt borgermøde om projektet hos Herning Varmforzinkning A/S i Vildbjerg den 27 maj 2015 med deltagelse af virksomheden, konsulenten på VVM-redegørelsen, Energinet.dk, formanden for Byplanudvalget og repræsentanter for forvaltningen i Herning Kommune. Omkring 18 borgere deltog i mødet.

 

Der er indkommet 7 bemærkninger og indsigelser i høringsperioden. De samlede bemærkninger er vedlagt i bilag 1. Bemærkningerne omhandler blandt andet VE-lovens krav om udbud af andele til naboer, ledningsforløb over ejendommen, jordforurening, kumulativ støjgene fra eksisterende og ny vindmølle ved Vildbjerg, og projektets påvirkning af boligsalget i Vildbjerg.

 

Bemærkninger og indsigelser er behandlet i forvaltningens kommentarer i bilag 2. De indkomne bemærkninger giver ikke anledning til ændringer i kommuneplantillægget.

 

Sammenfattende redegørelse

Bilag 3 indeholder den lovpligtige sammenfattende redegørelse, der beskriver, hvorledes der er taget hensyn til forventede miljøpåvirkninger fra vindmøllen samt baggrunden for, at vindmølleprojektet indstilles til endelig vedtagelse.

 

Vindmøllen

VVM-redegørelsen behandler et hovedforslag med en vindmølle med en totalhøjde på 100 meter. Der er ikke redegjort for andre alternativer i VVM-redegørelsen foruden 0-alternativet, da der ikke er andre alternativer.

 

Vindmøllen vil sandsynligvis blive etableret som en prototypemølle eller en ombygningsmølle til forsøg. Dette påvirker ikke vindmøllens udseende, men omfatter en teknisk styring af vindmøllen, der sikrer, at den producerede strøm kan udnyttes eller lagres til senere brug i virksomheden. Vindmøllen skal som udgangspunkt ikke kobles til el-nettet.

 

Hvis vindmøllen opføres som prototypemølle eller ombygningsmølle til forsøg, så vil vindmøllen ikke være omfattet af køberetsordningen under VE-loven. Det vil derfor ikke være muligt for lokalbefolkningen at købe andele i projektet.

 

Forvaltningens vurdering

Forvaltningen indstiller hovedforslaget til endelig vedtagelse med følgende begrundelse:

 

Vindmøllens årlige produktion er beregnet til 4.190 MWh. Det svarer cirka til Herning Varmforzinknings årlige elforbrug eller godt 1.200 husstandes årlige elforbrug. Denne produktion resulterer i en reduktion af CO2-udledningen fra konventionelle kræftværker på cirka 3.250 ton pr. år eller op til 65.000 ton i vindmøllens tekniske levetid.

Vindmøllen ved Herning Varmforzinkning i Vildbjerg vil bidrage med ca. 3,33 % af Herning Kommunes mål om ny vindenergi.

 

Hovedforslaget er valgt ud fra en afvejning af gener sammenholdt med muligheden for at fastholde virksomheden Herning Varmforzinkning i Vildbjerg og fremme vedvarende energi i produktionserhvervet. På den baggrund har forvaltningen vurderet, at hovedforslaget samlet set er det bedste forslag.

 

Status er, at der er realiseret projekter i 4 af de 9 områder udlagt til vindmøller i Herning Kommuneplan 2013- 2024, svarende til i alt 37,65 MW og ca. 63 % af Byrådets målsæt-ning om ny vindmølleenergi inden 2030. I 2 af de 9 udlagte vindmølleområder i kommu-neplanen står der eksisterende møller i forvejen. Dette projekt vil bidrage med 3,33 % af Byrådets målsætning.

 

VVM-tilladelse

Før realisering af vindmølleprojektet skal der gives en VVM-tilladelse. I VVM-tilladelsen kan Herning Kommune stille vilkår til vindmølleprojektet på baggrund af VVM-redegørelsen. Herunder krav om forhold vedrørende anlæg, drift og nedtagning af vind-møllen.

 

Herning Kommune vil i VVM-tilladelsen stille krav om, at der bliver installeret et "skygge-stopprogram" i den nye vindmølle, så ingen naboboliger udsættes for mere end 10 timer reel udendørs skyggekast om året. Skyggekast er vindmøllevingens skygge, der bevæger sig hen over en flade, hvor man opholder sig. For at der kan opstå skyggekast, skal solen skinne, og møllevingerne skal samtidig rotere - det skal være blæsevejr.

 

Der er ingen lovgivningsmæssige eller vejledende grænseværdier for skyggekast i erhvervsområder. To til tre af de omkringliggende virksomheder vil teoretisk modtage mere end 10 timers udendørs skyggekast om året. Se kort med skyggelinjer fra VVM-redegørelsen nedenfor.

 

Kort med skyggelinjer fra VVM-redegørelsen.

 

Her vil særligt to virksomheder være udsat for et højt antal skyggetimer. Endvidere udsættes en ubebygget erhvervsgrund vest for den planlagte vindmølle med mere end 25 timers udendørs skyggekast om året. Der vil derfor blive stillet krav om, at vindmølleopstilleren skal levere en detaljeret beregning af det præcise skyggekast for virksomhederne i erhvervsområdet, hvis projektet endeligt vedtages. Disse beregninger kan være med til at danne grundlag for fastsættelse af vindmøllens skyggestop, hvis der er politisk ønske om at begrænse skyggekast ved naboejendomme i erhvervsområdet. Et krav om skyggestop fastsættes efter den endelige vedtagelse af plandokumenterne, i projektets VVM-tilladelse. Et vilkår for projektet kunne være at virksomheder i erhvervsområdet ikke må modtage mere end 10 timers skyggekast om året, tilsvarende de vejledende grænseværdier for boliger. Det er forvaltningens umiddelbare vurdering, at der ikke er behov for skærpede krav i forbindelse med skyggekast i erhvervsområdet, grundet virksomhedernes type, som er tungere produktionserhverv og industri.

  

Projektet overholder alle de lovgivningsmæssige støjkrav. De beregnede støjværdier ligger dog på grænseværdien på 37 dB(A) ved støjfølsom arealanvendelse ved en vindhastighed på 6 m/s ved nabobolig 10 og meget tæt herpå ved nabobolig 9.

 

Vindmøllen vil skulle køre i støjreduceret tilstand for at kunne overholde støjkrav ved alle naboer. Støjdæmpningen af vindmøllen betyder, at kildestøjen for både den almindelige og den lavfrekvente støj sænkes med op til 4 dB(A). Herning Kommune vil i VVM-tilladelsen kræve, at der udføres en støjmåling og beregning af støjniveauerne for at sikre, at støjkravene bliver overholdt. Målingerne vil blive foretaget, når vindmøllen er sat i drift. Hvis støjmålingen viser, at vindmøllen ikke overholder støjkravene, skal den støjdæmpes yderligere eller sættes i bero.

 

Bilag 4 indeholder et udkast til VVM-tilladelse for projektet. Heri fremgår de vilkår, som Herning Kommune vil stille i forbindelse med tilladelse til projektets opførelse, drift og nedtagning.

 

Forvaltningens anbefaling

På baggrund af konklusionerne i planmaterialet og de indkomne bemærkninger indstiller forvaltningen kommuneplantillæg nr. 30 for erhvervsområde og vindmølle i Vildbjerg til endelig vedtagelse, således at der gives mulighed for at opstille en vindmølle med en totalhøjde på 100 meter ved virksomheden Herning Varmforzinkning A/S på Sverigesvej i Vildbjerg.

Indstilling

Byplanudvalget indstiller

at tillæg nr. 2 til Herning Kommuneplan 2013-2024 endeligt vedtages, således at VVM-redegørelsens hovedforslag med en vindmølle med en totalhøjde på op til 100 meter ved Herning Varmforzinkning i Vildbjerg kan realiseres,

 

at der ikke stilles skærpede krav om skyggestop i erhvervsområdet hvor vindmøllen opstilles.  
Byplanudvalget indstiller

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen til Byrådet.

 

Dennis Flydtkjær kan ikke tiltræde indstillingen.

Bilag

 • Bilag 1 - Samlede bemærkninger HVFZ (26-08-15)
 • Bilag 2 - Forvaltningens kommentarer HVFZ (27-08-15)
 • Bilag 3 - Sammenfattende redegørelse HVFZ (27-08-15)
 • Bilag 4 - Udkast til VVM-tilladelse HVFZ (27-08-15)
 

313. Endelig vedtagelse af lokalplan for Erhvervsområde og vindmølle ved Sverigesvej i Vildbjerg

Sagsnr.: 01.02.05-P16-21-14 Sagsbehandler: Louise Kruse Hansen  

Endelig vedtagelse af lokalplan for Erhvervsområde og vindmølle ved Sverigesvej i Vildbjerg

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

   X

 

   X

   X

 Øvrige sagsbehandlere: Joan Berentzen

Sagsresume

Lokalplan 81.E6.1 – Erhvervsområde og vindmølle ved Sverigesvej i Vildbjerg blev foreløbig vedtaget på Byplanudvalgets møde 28. april 2015. Lokalplanen giver mulighed for opstilling af en vindmølle i tilknytning til en virksomhed samt udvidelse af den eksisterende virksomhed.

 

Lokalplanforslaget har været i offentlig høring fra 30. april 2015 til 25. juni 2015, hvor der er indkommet 7 bemærkninger og indsigelser. Derudover blev der afholdt et borgermøde 27. maj 2015 på virksomheden Herning Varmforzinkning i Vildbjerg.

 

Forvaltningen indstiller, at lokalplan 81.E6.1 – Erhvervsområde og vindmølle ved Sverigesvej i Vildbjerg endelig vedtages med en enkelt tilføjelse.

Sagsfremstilling

Lokalplanen

Lokalplanen giver mulighed for, at der i delområde I kan opsættes en vindmølle med en totalhøjde på maksimum 100 meter målt fra terræn til vingespids i øverste position. Vindmøllen kan kun etableres som et produktionsaggregat til virksomheden, dvs. vindmøllen ikke kan opstilles uden at have tilknytning til virksomheden.

 

Lokalplanen giver endvidere mulighed for, at den eksisterende virksomhed kan udvide i delområde II. Lokalplanen fastsætter, at der kan etableres erhverv i virksomhedsklasse 5-6 i overensstemmelse med den faktiske anvendelse.

 

Kommuneplantillæg, VVM-redegørelse og miljørapport

Der er i forbindelse med lokalplanen udarbejdet et kommuneplantillæg nr. 30 til Herning Kommuneplan 2013-2024, som er ledsaget af en VVM-redegørelse med miljørapport som er samlet i et dokument: ”Vindmølle ved Herning Varmforzinkning A/S, Sverigesvej, Vildbjerg”. VVM-redegørelse betyder Vurdering af Virkning på Miljøet og knytter sig til det konkrete anlæg, da vindmøller over 80 meter er et VVM-pligtigt anlæg. Miljørapporten knytter sig til kommuneplantillægget og lokalplanen.

 

Offentlig høring

Planerne med tilhørende VVM-redegørelse og miljørapport har været i offentlig høring fra 30. april 2015 til 25. juni 2015. Der har været afholdt et borgermøde om planerne på virksomheden Herning Varmforzinkning i Vildbjerg 27. maj 2015 med deltagelse af Herning Varmforzinkning (opstiller), Vildbjerg Tekniske Værker, PlanEnergi (konsulent på VVM-redegørelsen), Energinet.dk, repræsentanter fra forvaltningen og formanden for Byplanudvalget. Omkring 18 borgere deltog i mødet.

 

Der er indkommet syv bemærkninger og indsigelser i høringsperioden. De samlede bemærkninger, kommentarer og indsigelser er samlet i bilag 1.

 

Bemærkningerne omhandler blandt andet ledningsforløb over ejendommen, jordforurening, støjgener og påvirkning af boligsalget i Vildbjerg. Bemærkningerne er behandlet med forvaltningens kommentarer i bilag 2.

 

Forslag til ændringer

EnergiMidt har gjort opmærksom på, at de har et 10 kV ledning i området. Forvaltningen vurderer, at det er hensigtsmæssigt, at der i lokalplanens redegørelse i afsnittet ”Øvrige forhold” tilføjes følgende afsnit: ”Inden for lokalplanområdet finderes der el-anlæg og/eller fiberbredbåndsrør. Ved flytning og/eller omlægning af disse anlæg er det bygherre, som skal afholde omkostningerne.”

 

Sammenfattende redegørelse

Der er udarbejdet en VVM-redegørelse og miljørapport, som er samlet i et dokument: ”Vindmølle ved Herning Varmforzinkning A/S, Sverigesvej, Vildbjerg”. I forbindelse med den endelige vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 30 og lokalplan 81.E6.1 er der udarbejdet en sammenfattende redegørelse (bilag 3). Den sammenfattede redegørelse er et lovpligtigt dokument, som beskriver, hvorledes der er taget hensyn til forventede miljøpåvirkninger fra vindmøllen og planernes muligheder samt baggrunden for, at planerne indstilledes til endelig vedtagelse.

 

Forvaltningens anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at lokalplan 81.E6.1 endelig vedtages, og med redaktionel tilføjelse i  lokalplanens redegørelsesdel ”Inden for lokalplanområdet findes der el-anlæg og/eller fiberbredbåndsrør. Ved flytning og/eller omlægning af disse anlæg er det bygherre, som skal afholde omkostningerne.”

Indstilling

Byplanudvalget indstiller

at lokalplan 81.E6.1 – Erhvervsområde og vindmølle ved Sverigesvej i Vildbjerg endeligt vedtages.
Byplanudvalget indstiller

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen til Byrådet.

 

Dennis Flydtkjær kan ikke tiltræde indstillingen.

 

Bilag

 • Bilag 1 - Samlede bemærkninger HVFZ (26-08-15)
 • Bilag 2 - Forvaltningens kommentarer HVFZ (27-08-15)
 • Bilag 3 - Sammenfattende redegørelse HVFZ (27-08-15)
 

314. Endelig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 40 for solcelleområde ved Vildbjerg

Sagsnr.: 01.02.15-P16-15-14 Sagsbehandler: Kaare Hjorth  

Endelig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 40 for solcelleområde ved Vildbjerg

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 x

 

 x

 x

 

Sagsresume

Byrådet har 26. maj 2015 foreløbigt vedtaget kommuneplantillæg nr 40 til Herning Kommuneplan 2013-24. vedr. solcelleanlæg nordvest for Vildbjerg samt lokaplan 89.T29.1A og Alternativ B for solcelleanlæg ved Vildbjergvej ved Kilde nordvest for Vildbjerg og lokalplan 89.T30.1 for solcelleanlæg ved Røddingvej og Videbækvej vest for Vildbjerg.

 

Planerne har været i offentlig høring fra 28. maj 2015 til 13. august 2015. Der er i perioden indkommet 2 indsigelser til kommuneplantillægget og til lokaplan 89.T29.1 A og B. Indsigelserne behandles i forbindelse med kommuneplantillægget og vedtagelse af lokalplan 89.T29.1, da begge indsigelser omhandler denne lokalplan.

 

Komuneplantillæg 40 indstilles til endelig vedtagelse. Byplanudvalget skal tage stilling til afgrænsning af kommuneplantillægget i forhold til lokalplan 89.T29.1.

 

Sagsfremstilling

Kommuneplantillæg nr. 40 indeholder to projektområder med et samlet areal på ca. 96 ha  og følges af lokalplanforslag nr. 89.T29.1 samt nr. 89.T30.1. De 96 ha svarer til ca. 39 MW strøm til produktion af vedvarende energi eller forbruget for ca. 8500 husstande årligt.

 

 

Indsigelserne til kommuneplantillægget omhandler afgrænsningen af lokalplanplan 89.T29.1 og omhandler begge udsigt til solcellerne og tab af udsigt til det åbne landskab. Se forvaltningens kommentarer i indsigelsesnotatet(Bilag) og de egentlige indsigelser(Bilag). Med lokalplan 89.T29.1 kan opstilles solceller til produktion af i alt ca. 16,2 MW med Alternativ B ca. 9 MW.

 

Etableringen af solcelleparken skal således holdes op mod et overordnet nationalt mål om at skabe yderligere vedvarende energi og de gener dette vil give for nærmeste naboer. Herning Kommunes nuværende klimaplan fastlægger, at der skal opstilles vindmøller til produktion af i alt 60 MW strøm i kommunen. Kommuneplantillæg 40 og de tilhørendelokalplaner omhandler ikke vindmøller, men kan medvirke til at realisere en stor andel vedvarende energi.

 

Sammenfattende redegørelse

Der er udarbejdet en sammenfattende redegørelse til den medfølgende miljøvurdering for, hvorledes miljøhensyn er integreret i planen, hvordan der er taget hensyn til de indkomne bemærkninger, hvorfor den pågældende plan er valgt, samt hvordan overvågning af planen vil foregå(Bilag).

 

Indstilling

Byplanudvalget indstiller

at kommuneplantillæg 40 endeligt vedtages ogtilpasses lokalplanforslag 89.T29.1 B.
Byplanudvalget indstiller

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen til Byrådet.

 

Bilag

 • indsigelser samlet
 • Indsigelsesnotat
 • Sammenfattende redegørelse Tillæg og begge lokalplaner
 

315. Endelig vedtagelse af lokalplan for solcelleanlæg ved Vildbjergvej ved Kilde nordvest for Vildbjerg

Sagsnr.: 01.02.15-P16-15-14 Sagsbehandler: Kaare Hjorth  

Endelig vedtagelse af lokalplan for solcelleanlæg ved Vildbjergvej ved Kilde nordvest for Vildbjerg

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 x

 

 x

 x

 

Sagsresume

Byrådet har 26. maj 2015 foreløbigt vedtaget lokalplan 89.T29.1 for solcelleanlæg ved Vildbjergvej ved Kilde nordvest for Vildbjerg.

 

Lokalplanen har været i offentlig høring fra 28. maj 2015 til 13. august 2015. Der er i perioden indkommet to indsigelser til lokalplanen (Bilag).

 

Lokalplanen indstilles til endelig vedtagelse med en enkelt ændring i forhold til placering af transformerstationer. Byplanudvalget skal tage stilling til om lokalplanen skal afgrænses til lokalplanforslag A eller B. 

Sagsfremstilling

Lokalplanen omhandler et projektområde på ca. 40,6 ha med en effekt på ca. 16,2 MW.

 

Der er i perioden indkommet to indsigelser til lokalplanen. Hovedpunkterne er afgrænsning af lokalplanområdet, støj, beplantning, offentlig privat vej, afgræsning og hegning (Bilag).

 

Afgrænsning af lokalplanområde 

Begge indsigelser omhandler udsigt til solcellerne og tab af udsigt til det åbne landskab. Se forvaltningens kommentarer i indsigelsesnotatet(Bilag). Med lokalplan 89.T29.1 kan opstilles solceller til produktion af i alt ca. 16,2 MW med Alternativ B ca. 9 MW.

 

Etableringen af solcelleparken skal således holdes op mod et overordnet nationalt mål om at skabe yderligere vedvarende energi og de gener dette vil give for nærmeste naboer. Herning Kommunes nuværende klimaplan fastlægger, at der skal opstilles vindmøller til produktion af i alt 60 MW strøm i kommunen. Kommuneplantillæg 40 og de tilhørendelokalplaner omhandler ikke vindmøller, men kan medvirke til at realisere en stor andel vedvarende energi.

 

Støj

Forvaltnignen anbefaler, at der for at sikre mindst mulig risiko for støjgener til naboer tilføjes en ny bestemmelse: "§7.4 Transformerstationer skal placeres i størst mulig afstand til nabobeboelse".

 

Beplantning, offentlig privat vej, afgræsning og hegning

De yderligere indsigelsespunkter efterkommes ikke. Der henvises til forvaltningens bemærkninger i indsigelsesnotatet (Bilag).

 

Sammenfattende redegørelse

Der er udarbejdet en sammenfattende redegørelse til den medfølgende miljøvurdering for, hvorledes miljøhensyn er integreret i planen, hvordan der er taget hensyn til de indkomne bemærkninger, hvorfor den pågældende plan er valgt, samt hvordan overvågning af planen vil foregå(Bilag).

Indstilling

Byplanudvalget indstiller

at lokalplanforslag 89.T29.1 for solceller nordvest for Vildbjerg endeligt vedtages, idet

 

at lokalplanen  afgrænses jf. lokalplanforslag 89.T29.1 B,

 

at der i §7 tilføjes ny bestemmelse "Transformerstationer skal placeres i størst mulig afstand til nabobebeboelse".
Byplanudvalget indstiller

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen til Byrådet.

 

Bilag

 • indsigelser samlet
 • Indsigelsesnotat
 • Sammenfattende redegørelse Tillæg og begge lokalplaner
 

316. Endelig vedtagelse af lokalplan for solcelleanlæg ved Røddingvej og Videbækvej vest for Vildbjerg

Sagsnr.: 01.02.15-P16-15-14 Sagsbehandler: Kaare Hjorth  

Endelig vedtagelse af lokalplan for solcelleanlæg ved Røddingvej og Videbækvej vest for Vildbjerg

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 X

 

 X

 X

 

Sagsresume

Byrådet har 26. maj 2015 foreløbigt vedtaget lokalplan 89.T30.1 for solcelleanlæg ved Røddingvej og Videbækvej vest for Vildbjerg.

Lokalplanen har været i offentlig høring fra 28. maj 2015 til 13. august 2015. Der er i perioden ikke indkommet indsigelser til lokalplanen.

 

Lokalplan 89.T30.1 indstilles til endelig vedtagelse med én enkelt ændring i forhold til placering af transformerstationer. 

Sagsfremstilling

Lokalplanen omhandler et projektområde på ca. 55 ha med en effekt på ca. 22 MW.

 

Der er ikke indkommet indsigelser til lokalplanen. Men indsigelse til lokalplan 89.T29.1 gør, at forvaltnignen anbefaler, at der tilføjes en bestemmelse til lokalplanens §7 om bebyggelsens omfang og placering.

 

For at sikre mindst mulig risiko for støjgener til naboer tilføjes en ny bestemmelse: ”§7.4 Transformerstationer skal placeres i størst mulig afstand til nabobeboelse. ”  

 

Sammenfattende redegørelse

Der er udarbejdet en sammenfattende redegørelse til den medfølgende miljøvurdering for, hvorledes miljøhensyn er integreret i planen, hvordan der er taget hensyn til de indkomne bemærkninger, hvorfor den pågældende plan er valgt, samt hvordan overvågning af planen vil foregå(Bilag).

Indstilling

Byplanudvalget indstiller

at lokalplanforslag 89.T30.1 for solcelleområde vest for Vildbjerg endeligt vedtagelse,

 

at der i §7 tilføjes "Transformerstationer skal placeres i størst mulig afstand til nabobeboelse”.
Byplanudvalget indstiller

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen til Byrådet.

 

Bilag

 • indsigelser samlet
 • Indsigelsesnotat
 • Sammenfattende redegørelse Tillæg og begge lokalplaner
 

317. Endelig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 35 for Snejbjerg gl. skole

Sagsnr.: 01.02.15-P16-16-14 Sagsbehandler: Sine Dall  

Endelig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 35 for Snejbjerg gl. skole

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 x

 

 x

 x

 

Sagsresume

Byrådet har på mødet 28. april 2015 foreløbigt vedtaget forslag til kommuneplantillæg nr. 35 for område ved Snejbjerg gl. skole.

 

Der udarbejdes kommuneplantillæg for at give mulighed for at omdanne området fra skole og idrætsområde til boligområde.

 

Forslag til kommuneplantillæg har været i offentlig høring i perioden 30. april 2015 til 25. juni 2015, Der er ikke indkommet indsigelser til planforslaget.

 

Kommuneplantillæg nr. 35 anbefaledes endeligt vedtaget uden ændringer.

Sagsfremstilling

Kommuneplantillæg nr. 35 til Herning Kommuneplan 2013-24 danner det planmæssige grundlag for lokalplan 51.B11.1 som omdanner området fra skole til boligområde.

 

Områdets anvendelse fastlægges i kommuneplantillægget til boligformål som åben-lav bebyggelse som én-familie-hus og tæt-lav bebyggelse i form af rækkehuse.

Der gives mulighed for bebyggelse i 2 etager og med en bygningshøjde på 8,5 meter.

Dele af området kan anvendes til offentlige formål i form af svømmehal, boldbane, legeplads eller lignende samt parkering.

Indstilling

Byplanudvalget indstiller

at kommuneplantillæg nr. 35 for boligområde ved Sydgaden, Skolesvinget og Lergravsvej i Snejbjerg, Snejbjerg gl. skole endeligt vedtages.
Byplanudvalget indstiller

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen til Byrådet.

 

 

318. Endelig vedtagelse af lokalplan for Snejbjerg gl. skole

Sagsnr.: 01.02.05-P16-36-14 Sagsbehandler: Sine Dall  

Endelig vedtagelse af lokalplan for Snejbjerg gl. skole

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 x

 

 x

 x

 

Sagsresume

Byrådet har på mødet 28. april 2015 foreløbigt vedtaget forslag til lokalplan 51. B11.1 for Boligområde ved Sydgaden, Skolesvinget og Lergravsvej i Snejbjerg, Snejbjerg gl. skole.

 

Lokalplanen giver mulighed for at Snejbjerg gamle skole kan omdannes fra skole til boligområde med bevaring af Snejbjerg svømmehal i et offentligt område i lokalplanen.

 

Lokalplanforslaget har været i offentlig høring i perioden 30. april 2015 til 25. juni 2015. Der er indkommet 3 bemærkninger til planforslaget.

 

Bemærkningerne giver anledning til en tilføjelse i lokalplanens redegørelse.

Sagsfremstilling

Lokalplanforslag 51.B11.1 giver mulighed for at området kan omdannes fra skole til boligområde. I lokalplanen fastholdes den eksisterende svømmehal i området med de nødvenlige parkeringspladser.

 

Lokalplanområdet inddeles i 5 delområder.

Delområde I udlægges til offentligt område med svømmehal og parkering.

 

I lokalplanens delområde II og III kan der opføres boliger som tæt-lav boligbebyggelse i form af rækkehuse i 1-2 etager. Hvis der opføres boliger i 1 etage er bebyggelsesprocenten 30 og hvis der opføres bebyggelse i 2 etager er bebyggelsesprocenten 40. De forskellige bebyggelsesprocenter er fastsat ud fra at der ved bebyggelse i én etage skal være plads til opholdsarealer, parkering, stier og interne veje.

I delområde II kan der også opføres åben-lav bebyggelse som enfamiliehuse med en bebyggelsesprocent på 30. Hvis der opføres åben-lav bebyggelse kan der ikke opføres tæt-lav bebyggelse inden for delområdet.

 

Delområde IV udlægges som fællesområde med udeaktiviteter, legeplads mm. Der er mulighed for at bevare aulaen og gymnastiksalen og omdanne dem til f.eks. fælleshus for hele lokalplanområdet. En anden mulighed er at bygningerne kan omdannes til hele byens forsamlingshus, så beboerne i Snejbjerg har mulighed for det ”klassiske” forsamlingshus. Lokalplanen stiller ikke krav til at bygningerne skal bevares, der kan også bygges nyt.

Gymnastiksalen inden for lokalplanområdet skal ikke opretholdes til idrætsformål.

 

Delområde V udlægges til grønt område med boldbane og legeplads efter ønske fra en nærliggende daginstitution. Delområdet kan også indgå i lokalplanes fællesområde i sammenhæng med delområde IV.

 

Al bebyggelse inden for lokalplanområdet kan opføres i 1-2 etager og med en bygningshøjde på 8,5 meter.

 

Der er i området flere større træer som bevares i lokalplanen. Træerne står primært i lokalplanområdets kanter og delområde IV som er områdets fællesområde.

 

Kommuneplantillæg nr. 35 til Herning Kommuneplan 2013-24 danner det planmæssige grundlag for lokalplan 51.B11.1.

 

Der er indkommet 3 bemærkninger til planforslaget:

 

1.  Bemærkning fra Snejbjerg Borgerforening.

Borgerforeningen er positive over for planforslaget og har drøftet planforsalget på deres møde 3. juni 2015. De er positive omkring, at delområde IV og V beholder sit præg af grønt og rekreativt område ikke alene for de nye beboelser, men også for hele bydelen. Borgerforeningen er positive overfor at omdanne eksisterende gymnastiksal til beboerhus eller forsamlingshus og ønsker i den forbindelse gerne at indgå i dialog med henblik på at afklare behovet for sådan et byggeri.

 

2.  Bemærkning og ændringsforslag fra ejer Snejbjerg Hovedgade 43. Beliggende nordvest for lokalplanområdet.

Der er flere bemærkninger til planforslaget. Først er indsiger positiv overfor at det forsøges at bevare de mange store træer.

Der gøres indsigelse på bygningshøjden på 1-2 etager, der ønskes 1 etage. Der kommenteres på adgangsforhold og antal vejadgange. Der foreslås 2 vejadgange fra Sydgaden og 2 vejadgange til Lergravsvej.

Der kommenteres på bestemmelse omkring opsættelse af antenner, og om der bør være mulighed for opsættelse af antenner.

 

3.  Bemærkning fra Energi Midt, som vedrører el-ledninger i området.

 

Ad.1.

Bemærkningen omkring eksisterende gymnastiksal og omdannelse til beboerhus eller forsamlingshus viderebringes til en eventuel køber, da Herning Kommune pt. har sat størstedelen af lokalplanområdet til salg. Arealet omkring svømmehallen, lokalplanens delområde I, forbliver offentligt område.

 

Ad.2.

Indsigelsen omkring byggeri i 1 etage ønsker forvaltningen ikke at imødekomme. Begrundelse herfor er, at den øvrige bebyggelse i Snejbjerg kan opføres i op til 2 etager. Hvis en projektudvikler ønsker at opføre tæt-lav bebyggelse i 2 etager skal dette være en mulighed. Bebyggelseshøjden er 8,5 meter, som den øvrige bebyggelse i Snejbjerg.

Der er i lokalplanen beskrevet hvordan adgangsveje ønskes udført hvis det er åben-lav eller tæt-lav bebyggelse. Hvis der opføres tæt-lav bebyggelse kan der etableres en adgangsvej fra Lergravsvej og ved åben-lav bebyggelse kan der etableres 2 adgangsveje. Fra Skolesvinget kan der etableres én adgangsvej. Grunden til at der kun kan etableres en adgangsvej ved tæt-lav bebyggelse er at bebyggelsen skal opfattes som ét samlet boligområde.

Bemærkningen omkring antenneforhold giver ligeledes ikke anledning til ændringer i lokalplanen. Det vurderes at der bør være mulighed for at opsætte antenner, men som beskrevet i lokalplanen må de ikke være synlige fra offentlige veje, områder eller parkeringsarealer. Antenner må dermed godt være i området. Der kan ligeledes opsættes parabolantenner, men hvor den samlede højde maksimum må være på 1,5 meter.

 

Ad. 3. Forvaltningen har været i kontakt med Energi Midt vedrørende en el-ledning som løber langs den sydlige og vestlig afgrænsning af delområde II. Ledningen er af ældre dato. Ved en byggemodning af området, vil Energi Midt højst sandsynligt sløjfe ledningen og lægge en ny ledning med en mere hensigtsmæssig placering.

Forvaltningen vurderer, at forholdet omkring ledningen bør beskrives i lokalplanens redegørelse.

Indstilling

Byplanudvalget indstiller

at forslag til lokalplan 51.B11.1 for Boligområde ved Sydgaden, Skolesvinget og Lergravsvej i Snejbjerg, Snejbjerg gl. skole endeligt vedtages,

 

at der tilføjes beskrivelse af forholdet omkring el-ledning i lokalplanens redegørelse.
Byplanudvalget indstiller

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen til Byrådet.

 

Bilag

 • Indsigelser 51.B11.1
 

319. Endelig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 44 for erhvervsområde ved Gødstrupvej i Gødstrup

Sagsnr.: 01.02.15-P16-4-15 Sagsbehandler: Tanja Henriksen  

Endelig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 44 for erhvervsområde ved Gødstrupvej i Gødstrup

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 X

 

 X

 X

Øvrige sagsbehandlere: Marius Reese

Sagsresume

Byrådet har på mødet 26. maj 2015 (pkt. 147) foreløbigt vedtaget forslag til kommuneplantillæg nr. 44 for erhvervsområde i Gødstrup.

 

Kommuneplantillægget har været i offentlig høring i perioden 28. maj 2015 til 13. august 2015.

 

Der er ikke indkommet bemærkninger eller indsigelser til kommuneplantillægget.

 

Kommuneplantillægget indstilles til endelig vedtagelse.

Sagsfremstilling

Forslag til lokalplan 59.E2.1 for et erhvervsområde ved Gødstrupvej i Gødstrup er ikke i overensstemmelse med den gældende kommuneplanramme 59.BL7 for så vidt angår anvendelsen, bebyggelsesprocenten og zoneforhold. Der er derfor udarbejdet forslag til tillæg nr. 44 til Herning Kommuneplan 2013-2024.

 

Kommuneplantillægget udlægger en ny kommuneplanramme 59.E2 til erhverv for et område, der før var omfattet af kommuneplanramme 59.BL7 til blandet bolig og erhverv. Endvidere inddrages et mindre område i rammen, som før lå i det åbne land, men blev anvendt til erhverv. Det er alene afgrænsningen af kommuneplanramme 59.BL7, som ændres, så de nuværende bestemmelser for kommuneplanramme 59.BL7 fortsætter.

 

Ny afgrænsning af kommuneplanrammerne 59.BL7 og 59.E2 - Ikke målfast

 

Kommuneplanramme 59.E2

De nye rammebestemmelser giver mulighed for anvendelse til erhverv i miljøklasserne 1-3. Bebyggelsesprocenten for området er maksimum 30, og der kan opføres bebyggelse til liberalt erhverv i 2 etager og til lagervirksomhed i 1 etage. Ny bebyggelse må have en højde på op til 8,5 meter. Der skal etableres 1 p-plads pr. 50 m2 erhverv; for lagervirksomhed dog 1 p-plads pr. 100 m2 erhverv. Endvidere skal der etableres opholdsarealer svarende til 10 % af erhvervsetagearealet. Området skal ved vedtagelse af en lokalplan overføres til byzone.

 

Kommuneplantillægget har været i offentlig høring i perioden 28. maj 2015 til 13. august 2015.

 

Der er ikke indkommet bemærkninger eller indsigelser til kommuneplantillægget.

 

Kommuneplantillægget indstilles til endelig vedtagelse.

Indstilling

Byplanudvalget indstiller

at tillæg nr. 44 til Herning Kommuneplan 2013-2024 for et erhvervsområde i Gødstrup endeligt vedtages.
Byplanudvalget indstiller

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen til Byrådet.

 

 

320. Endelig vedtagelse af lokalplan for erhvervsområde ved Gødstrupvej i Gødstrup

Sagsnr.: 01.02.05-P16-4-15 Sagsbehandler: Tanja Henriksen  

Endelig vedtagelse af lokalplan for erhvervsområde ved Gødstrupvej i Gødstrup

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 X

 

 X

 X

 Øvrige sagsbehandlere: Marius Reese

Sagsresume

Byrådet har på mødet 26. maj 2015 (pkt. 148) foreløbigt vedtaget forslag til lokalplan 59.E2.1 for erhvervsområde ved Gødstrupvej i Gødstrup.

 

Lokalplanforslaget har været i offentlig høring i perioden 28. maj 2015 til 13. august 2015.

 

Der er indkommet 2 bemærkninger til kommuneplantillægget.

 

Lokalplanforslaget indstilles til endelig vedtagelse.

Sagsfremstilling

Lokalplanens indhold

Lokalplanområdet er beliggende sydvest for landsbyen Gødstrup, og omfatter matriklerne 1ay, 1bf, 1y og 2 – alle Gødstrup Præstegård, Snejbjerg, med et samlet areal på 46.790 m². Det eksisterende lokalplanområde 59.E1.2 er også omfattet af den nye lokalplan 59.E2.1. Intentionen hermed er at planlægge for et samlet erhvervsområde i Gødstrup.

 

Luftfoto over lokalplanområdets afgrænsning - Ikke målfast

 

Det er lokalplanens formål at udlægge området til erhverv. Lokalplanen har desuden til formål at fastlægge bestemmelser for ny bebyggelse og beplantning i området, samt sikre gode trafikale forhold.

 

Lokalplanområdet udlægges til erhverv i miljøklasserne 1-3. Lokalplanområdet er delt i to delområder. I delområde 1 er der mulighed for liberalt erhverv som f.eks. kontorer, service- og udstillingsvirksomhed samt lette værkstedserhverv - miljøklasse 1-2. I delområde 2 er der mulighed lagervirksomhed, kontorer, service og udstillingsvirksomhed samt lette værkstedserhverv - miljøklasserne 2-3.

 

Der kan ikke etableres detailhandel eller boliger i lokalplanområdet.

 

For at fastholde de særlige landskabelige kvaliteter i bolig- og sommerhusområdet nord for lokalplanområdet og mod det åbne land syd for lokalplanområdet fastsætter lokalplanen den maksimale bebyggelsesprocent for området til 30. Lokalplanen stiller også krav til, hvilke materialer ny bebyggelse må opføres i samt højde og etageantal på ny bebyggelse.

 

Lokalplanen stiller også krav til omfang og udformning af fremtidig skiltning i tilknytning til de virksomheder, der findes og fremtidigt etableres inden for lokalplanområdet.

 

Der er to eksisterende boliger inden for lokalplanområdet. Den eksisterende lovlige anvendelse til bolig kan fortsætte, men da lokalplanområdet er udlagt til erhvervsformål, vil der efter lokalplanens vedtagelse ikke kunne gives tilladelse til at bygge til eller bygge nyt til boligformål.

 

Der findes i området en tidligere stationsbygning, der er registreret med en høj bevaringsværdi på 3 (Gødstrupvej 64). På grund af flere uoriginale tilbygninger har forvaltningen i forbindelse med udarbejdelse af nærværende lokalplan revurderet bevaringsværdien til 4, middel bevaringsværdi. For at sikre denne bygning fremover indeholder lokalplanen bestemmelser om, at istandsættelse skal udføres i overensstemmelse med bygningens oprindelige arkitektur.

 

Lokalplanforslaget blev foreløbigt vedtaget på Byrådsmødet 26. maj 2015 (pkt. 148) og har været i offentlig høring fra 28. maj 2015 til 13. august 2015.

 

Redaktionelle ændringer

Der er i høringsperioden indkommet 2 bemærkninger til lokalplanforslaget (jf. Bilag 1 - Bemærkninger til lokalplanforslag 59.E2.1. Bemærkningerne giver anledning til enkelte redaktionelle ændringer i lokalplanen.

Indstilling

Byplanudvalget indstiller

at lokalplan 59.E2.1 for et erhvervsområde ved Gødstrupvej i Gødstrup endeligt vedtages.
Byplanudvalget indstiller

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen til Byrådet.

 

Bilag

 • Bemærkninger til lokalplanforslag 59.E2.1 for erhvervsområde ved Gødstrupvej
 

321. Debatoplæg for vindmølleområde ved Stakroge

Sagsnr.: 01.16.06-P19-1-14 Sagsbehandler: Joan Berentzen  

Debatoplæg for vindmølleområde ved Stakroge

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 x

 

 x

 x

 Øvrige sagsbehandlere: Louise Kruse Hansen

Sagsresume

Byplanudvalget har på mødet 2. december 2014 principgodkendt et vindmølleprojekt, der ligger delvist uden for den eksisterende ramme for vindmølleområde T22 ved Stakroge, med baggrund i en konkret ansøgning. Vindmølleprojektet var til offentlig debat i september 2014. Der er gennemført en partshøring af ejerne af de eksisterende vindmøller i T22 i oktober 2014.

 

Byplanudvalget har på mødet 1. juni 2015 taget stilling til en optimering af vindmølleprojektet ved Stakroge efter ønske fra opstiller. Det blev på mødet besluttet, at der skal arbejdes videre med et projekt omhandlende fire nye vindmøller med en totalhøjde op til 150 meter opsat i en lige linje sammen med de eksisterende fem vindmøller i T22.

 

Byplanudvalget har efterfølgende, i forbindelse med placering af en skovejerbolig i Døvling Plantage, igen taget stilling til vindmølleprojektets udformning og placering på mødet den 10. august 2015. Her blev det besluttet, at de fire vindmøller kan suppleres med en femte vindmølle og at vindmøllerne flyttes og placeres på en ret linje, så projektet overholder afstandskravet til en ny skovejerbolig i Døvling Plantage.

 

Herning Kommune har efterfølgende modtaget en opdateret anmeldelse for vindmølleprojektet i overensstemmelse med Byplanudvalgets ovenstående ønsker.

 

Der er på baggrund af ændringerne i projektet, herunder det øgede antal vindmøller og den ændrede placering af vindmøllerne, udarbejdet et debatoplæg til fornyet indkaldelse af forslag og idéer til projektet med henblik på den lovpligtige offentlige debatfase.

 

Forvaltningen anbefaler, at debatoplægget sendes i en offentlig høring, hvorved planlægningen for det konkrete vindmølleprojekt påbegyndes.

Sagsfremstilling

Område T22 ved Stakroge er udlagt i Herning Kommuneplan 2013-2024 til teknisk anlæg i form af vindmøller. Der kan opstilles op til 10 vindmøller i op til to rækker. Der står fem vindmøller fra 2001 med en totalhøjde på 76 meter i området i dag.

 

I henhold til planlovens § 11g skal kommunen indkalde forslag og idéer fra offentligheden til brug for den videre planlægningsproces. Formålet er at supplere forvaltningens

egen viden omkring forhold i lokalområdet, der skal tages hensyn til i planlægningen. Dette gøres gennem et debatoplæg, som sendes i offentlig høring forud for planarbejdet.

 

På baggrund af ændringerne i projektet, herunder det øgede antal vindmøller og den ændrede placering af vindmøllerne, er der udarbejdet et debatoplæg til fornyet indkaldelse af forslag og idéer til projektet med henblik på en offentlig debatfase. Debatoplægget er udarbejdet for et projekt, der omfatter fem vindmøller med en totalhøjde på op til 150 meter, opstillet på en lige linje sammen med de eksisterende vindmøller i vindmølleområde T22. Debatoplægget er vedlagt i Bilag 1.

 

Som udgangspunkt vil de nye vindmøller blive opstillet sammen med de eksisterende vindmøller. Det landskabelige samspil mellem de nye og eksisterende vindmøller skal undersøges nærmere i en kommende VVM-redegørelse. VVM er en forkortelse for Vurdering af Virkningen på Miljøet, og har til formål belyse projektets væsentlige miljøkonse-kvenser, inden der tages stilling til om projektet skal realiseres.  

 

Debatoplægget er udarbejdet for et projekt, der ligger delvist uden for det udlagte ramme-område. Projektet er muligt, fordi en ejendom, der blev regnet for bolig i forbindelse med udarbejdelsen af vindmølleplanen, ikke har været beboet i mange år, og derfor ikke skal betragtes som bolig i forbindelse med støjberegninger.

 

Ved endelig vedtagelse af planlægning for projektet vil vindmølleområde T22 blive æn-dret, så det kun omfatter de nye vindmøller. Dette er ensbetydende med, at der ikke kan opsættes nye vindmøller i stedet for de eksisterende vindmøller.

 

Inden for 1 km af projektet ligger landsbyerne Stakroge og Sandet. Stakroge og Sandet skal betragtes som særlig støjfølsom arealanvendelse. Der er desuden ti naboboliger beliggende i det åbne land, heraf tre i Billund Kommune. Projektet overholder gældende støjkrav til boliger i det åbne land og i byer.

 

Kriminalforsorgen har et stort areal umiddelbart nordøst for projektområdet, Pension Lyng. Pension Lyng er en døgninstitution med 37 beboere samt administrativt personale. Byg-ninger tilhørende Pension Lyng, der anvendes til overnatning, skal betragtes som særlig støjfølsom arealanvendelse. Herning Kommune har i samarbejde med Kriminalforsorgen fastlagt områdets og bygningernes anvendelse, således at det ansøgte projekt overholder gældende støjkrav.

 

Nogle af vindmøllerne placeres inden for skovbyggelinjen til Døvling Plantage, hvilket kræver dispensation. Ingen af møllerne placeres inden for § 3-områder (mose), men der kan være vingeoverslag ind over, hvilket ligeledes kræver dispensation.

 

Vindmølleprojektet vil bidrage med 15 MW ny vindenergi, hvilket svarer til ca. 25% af målsætningen i Herning Kommunes Klimaplan om 60 MW ny vindenergi inden 2030. Herning Kommune har indtil videre opnået 63 % af målsætningen fra Klimaplanen.

 

Da projektet omfatter vindmøller på over 80 meter i totalhøjde er projektet omfattet af VVM-pligt. Der skal derfor afholdes en debatfase, hvor et debatoplæg sendes i offentlig høring. Debatoplægget skal orientere borgere og øvrige interesserede om projekt og proces, og gøre opmærksom på muligheden for at komme med ønsker til VVM-redegørelsens indhold.

Indstilling

Byplanudvalget indstiller

at debatoplægget for vindmølleprojektet ved Stakoge udsendes i offentlig høring.
Byplanudvalget indstiller

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen til Byrådet.

 

Bilag

 • Debatoplæg vindmøller ved Stakroge (27-08-15)
 

322. Vedtægtsændringer for Herning Seminariums Kunstfond

Sagsnr.: 20.00.00-P24-7-15 Sagsbehandler: Anette Overgaard Nielsen  

Vedtægtsændringer for Herning Seminariums Kunstfond

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 X

 

 

 X

 X

 

Øvrige sagsbehandlere: Maria Kringelholt Nielsen

Sagsresume

Bestyrelsen for Herning Seminariums Kunstfonds ønsker vedtægtsændringer. Ansøgningen modtaget den 4. maj 2015

Sagsfremstilling

 

Bestyrelsen for Herning Seminariums Kunstfond vedtægtsændringerne begrunder de ønskede vedtægtsændringer med, at de vil sikre bestyrelsen et bredere fundament for det fremtidige virke. Samtidig er vedtægterne tilrettet det tidligere udtrykte ønske om, at kommunen kun ønsker at udpege et medlem fremover.

 

 

Vedtægtsændringerne består af tre ændringer:

 

1. (ændring af §13) Istedet for, at Herning Byråd udpeger de tre medlemmer som bestyrelsen skal bestå af, ønsker man en bestyrelse på 7 medlemmer.

Disse skal udpeges af:

 

a. Herning Byråd (1 medlem)

b. Ledelsen på Herning HF og VUC (1 medlem)

c. Medarbejderne på Herning HF og VUC (1 medarbejderrepræsentant)

d. Kulturelt Samråd Herning (1 medlem)

e. CHPEA Museum (1 medlem)

f. Herningegnens Lærerforening (1 medlem)

g. Midtjysk Skole- og Kulturfond (1 medlem)

 

2. (ændring af § 16) er en konsekvensrettelse af punkt 1, det vil sige at i teksten går fra "Herning Byråd" til "de udpegede organisationer".

 

3. (ændring af § 17) Istedet for at afholde tre bestyrelsesmøder om året, vil man gerne nøjes med to møder om året.

 

Det er således et principielt spørgsmål om ændringer af antallet af bestyrelsesmedlemmer. Dette har bestyrelsen særskilt spurgt til hos Civilstyrelsen (Simon Cardel Langeland) som ingen bemærkninger havde til dette.

 

Det tilrådes at vedtægtsændringerne først træder i kraft efter næste kommunalvalg, på grund af det udpegede byrådsmedlemmers nuværende poster i bestyrelsen. 

 

Herning Kommune får dermed mindre indflydelse i bestyrelsen.

 

 

Byrådet har i dag udpeget 3 medlemmer til bestyrelsen: Ulrik Hyldgaard, Kurt H. Jørgensen og Erik Pedersen.

 

 

Økonomi

Vedtægtsændringerne har ikke økonomiske konsekvenser for Herning Kommune

Indstilling

Kultur- og Fritidsudvalget indstiller

at forslaget til vedtægtsændringer godkendes,

 

at ændringerne træder i kraft efter Byrådets vedtagelse,

 

at Ulrik Hyldgaard(V) indtræder i bestyrelsen,

 

at Herning Seminariums Kunstfond herefter fremsender tilrettede vedtægter til endelig godkendelse i Civilstyrelsen.
Kultur- og Fritidsudvalget indstiller

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen til Byrådet.

 

Bilag

 • Forslag til ændringer af Herning Seminariums Kunstfonds fundats 2015
 • Vedtægter fra 2006 for Herning Seminariums Kunstfond
 

323. Frigivelse af anlægsbevilling til vuggestuegruppe i Vinding Børnehave

Sagsnr.: 28.03.00-G01-1-15 Sagsbehandler: Pia Elgetti  

Frigivelse af anlægsbevilling til vuggestuegruppe i Vinding Børnehave

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 X

 

 

 

 

 

 X

 X

 

Øvrige sagsbehandlere: Hanne Kargaard

Sagsresume

Det er blevet muligt at oprette en mindre vuggestuegruppe i Vinding Børnehave i indeværende år.

 

Det vil forudsætte bygningsmæssige ændringer, hvortil der søges frigivet et beløb.

Sagsfremstilling

Byrådet godkendte i sit møde den 11. oktober 2011 i sagen "Fremtidens dagtilbudsstruktur i Herning Kommune", Børne- og Familieudvalgets beslutning om, at der skulle oprettes vuggestuepladser i Sørvad, når den bygningsmæssige kapacitet tillader det.

 

Der har nu åbnet sig en mulighed for at etablere en mindre vuggestuegruppe på op til 6 børn indenfor de nuværende bygningsrammer.

 

Økonomi

Det vil dog kræve bygningsmæssige tilpasninger til en pris ifølge overslag fra Kommunale Ejendomme på

140.000 kr.

Herudover udgifter til løst inventar, legepladsudstyr mv. til

  35.000 kr.

En samlet udgift til etablering af vuggestuen beløber sig til

175.000 kr.

 


Finansiering af udgiften på 175.000 kr. kan ske via stednummer 513 099 02, Diverse anlægsarbejder på dagtilbudsområdet. Udvidelse/ændring af pladskapaciteten. Beløbet søges frigivet hertil.

 

 

Indstilling

Børne- og Familiesudvalget indstiller

at der meddeles anlægsbevilling og rådighedsbeløb i 2015 på 175.000 kr. til Serviceområde 10, Dagtilbud for Børn, nyt stednummer, oprettelse af vuggestuegruppe i Vinding Børnehave,
at beløbet på 175.000 kr. finansieres af det til formålet afsatte rådighedsbeløb i 2015 på Serviceområde 10, Dagtilbud for Børn, stednummer 513 099 02. Diverse anlægsarbejder på dagtilbudsområdet, Udvidelse/Ændring af pladskapaciteten.
Børne- og Familiesudvalget indstiller

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen til Byrådet.

 

 

324. Hjemtagning af kantstensfejning

Sagsnr.: 05.00.00-S00-1-15 Sagsbehandler: Søren Boel Fyhn  

Hjemtagning af kantstensfejning

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 x

 x

 

Øvrige sagsbehandlere: Peter Dalsgaard, Tommy Jonassen

Sagsresume

Den store fejebil i DRIFT står til udskiftning, da den er 23 år gammel, og samtidig udløber kontrakten med privat aktør vedrørende kantstensfejning.

 

Ved anskaffelse af en ny fejebil og hjemtagelse af kantstensfejning vil det nuværende serviceniveau kunne opretholdes indenfor den afsatte driftsramme på serviceområde 09 Trafik.

 

Forvaltningen anbefaler, at opgaven med kantstensfejning hjemtages.

 

Sagen var på Økonomi- og Erhvervsudvalgets dagsorden den 7. september. Udvalget udsatte sagen.

 

Sagsfremstilling

Fejeopgaven i dag består af et udbud på maskinel fejning langs kantsten på kommunale veje og intern varetagelse af akutte og mindre fejeopgaver.

 

I udbuddet fejes der årligt langs 2.260 km kantsten til ca. 650.000 kr. Kontrakten udløber den 31. december 2015.

 

Derudover anvendes egen fejebil til akutte og mindre fejeopgaver for flere af kommunens afdelinger med en omsætning på ca. 150.000 kr. Det kan eksempelvis være akutte fejeopgaver i forbindelse med cykelløb, events, koncerter, trafikuheld (eksempelvis på Landsskuet og til Vildbjerg Cup) samt mindre fejeopgaver i almindelighed.

 

Når kommunen selv disponerer over en fejebil, opnås en større fleksibilitet i forhold til reaktionstid, planlægning og koordinering af arbejdsindsats, særligt i forbindelse med events, arrangementer og lignende. Herudover kan der leveres en billig og behjælpelig fejning til kommunens øvrige afdelinger.

 

Beskrivelse af 2 muligheder for fremtidig udførelse af kantstensfejning i kommunen:

 

1. Udbyde alle fejeopgaver:

Ved at udbyde hele fejeopgaven forventes en meromkostning på ca. 150.000 kr. ved uændret serviceniveau.

Der vil være mindre fleksibilitet i opgaveløsningen.

 

2. Hjemtagning af fejning og indkøb af ny fejebil:

Ved at hjemtage hele fejeopgaven, vil der ikke være en meromkostning.

Der vil fortsat kunne tilbydes en stor fleksibilitet på fejeopgaven og uændret

serviceniveau.

 

 

Supplerende til Økonomi- og Erhvervsudvalgets behandling oplyses:

 

Udbud / kontrolberegning af fejeopgaven vil koste ca. 75.000kr.

 

Anskaffelse af ny fejebil finansieres gennem det eksisterende driftsbudget i DRIFT og indgår på lige fod med øvrige investeringer jf. DRIFT´s selvforvaltningsaftale og gældende takstblad.

En ny fejebil koster ca. 1,5 mio. kr.

 

 

Økonomi

Nuværende budget på serviceområde 09 Trafik til maskinel fejning er 1,1 mio. kr., hvori deponering af fejesand, den lille fejebil, akut fejning og kantstensfejning er indeholdt.

 

Hjemtagning af kantstensfejning vil betyde uændret serviceniveau og samme driftsramme til opgaven som i dag.

 

Anskaffelse af ny fejebil finansieres gennem det eksisterende driftsbudget i DRIFT.

 

Forvaltningen anbefaler, at opgaven med kantstensfejning hjemtages.

Indstilling

Teknik- og Miljøuidvalget indstiller

at opgaven med kantstensfejning hjemtages pr. 1. januar 2016.
Teknik- og Miljøuidvalget indstiller

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen til Byrådet.

 

 

325. Frigivelse af rådighedsbeløb til tagkonstruktion på Holtbjergskolen

Sagsnr.: 82.07.00-G01-1-15 Sagsbehandler: Anne Marie Muff Grønkjær  

Frigivelse af rådighedsbeløb til tagkonstruktion på Holtbjergskolen

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 x

 x

 x

 Øvrige sagsbehandlere: Martin Skøtt

Sagsresume

Anmodning om frigivelse af rådighedsbeløb i 2015 til renovering af tagkonstruktion på Holtbjergskolen.

 

Sagen har tidligere været på Teknik- og Miljøudvalgets møde den 9. marts 2015, men blev udsat på grund af uafklarede fremtidsperspektiver for Holtbjergskolen på daværende tidspunkt.

 

Da bygningerne nu er i brug til forskellige formål, fremsendes sagen på ny.

Sagsfremstilling

I investeringsoversigten for 2015 er afsat et rådighedsbeløb på 0,523 mio. kr. på Serviceområde 03, Kommunale Ejendomme til renovering af tagkonstruktionen på Holtbjergskolen.

 

Indhentede tilbud viser, at rådighedsbeløbet rækker til renovering af taget på bygning 9 og 10, hvor der kan lægges nyt tagpap og udskiftes ovenlyskupler. Arbejdet udføres i henhold til gældende regler i BR10 (Bygningsreglement 2010).

Det skal i forbindelse med bygning 9 oplyses, at tagrenoveringen kun omfatter den del af bygningen, der anvendes til idrætshal, idet svømmehal og tilhørende omklædningsrum er lukket ned.

 

Arbejdet ønskes igangsat snarest muligt, og rådighedsbeløbet søges derfor frigivet.
 

Indstilling

Teknik- og Miljøudvalget indstiller

at der meddeles anlægsudgiftsbevilling med tilhørende rådighedsbeløb i 2015 på 0,523 mio. kr. til Serviceområde 03, Kommunale Ejendomme, nyt stednr. "Holtbjergskolen - tagkonstruktion",
at anlægsbevillingen finansieres af det i 2015 afsatte rådighedsbeløb på 0,523 mio. kr. på stednr. 011099 02 "Holtbjergskolen - tagkonstruktion".
Teknik- og Miljøudvalget indstiller

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen til Byrådet.

 

 

326. Foreløbig vedtagelse af spildevandsplan 2015 - 2025

Sagsnr.: 06.00.05-G01-1-14 Sagsbehandler: Lene Kimø  

Foreløbig vedtagelse af spildevandsplan 2015 - 2025

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 x

 x

 x

Øvrige sagsbehandlere: Tove Jakobsen, Lotta Sandsgaard

Sagsresume

Forvaltningen har udarbejdet et forslag til en revideret spildevandsplan 2015-2025 til foreløbig vedtagelse.

 

Spildevandsafledning og -rensning er en samfundsopgave, og det er lovpligtigt, at kommunerne skal udarbejde en spildevandsplan, der beskriver, hvordan opgaven løses nu og vil blive løst fremover.

 

En spildevandsplan er en plan for afledning, nedsivning og rensning af spildevand i kommunen. Spildevandsplaner er medvirkende til at sikre, at spildevand i kommunen nu og fremover håndteres sundhedsmæssigt og miljømæssigt forsvarligt.

 

Spildevandsplanen skal være i overensstemmelse med gældende lov, kommunens overordnede planlægning: Kommuneplanen og tillæg hertil, f.eks. klimatilpasningsplanen og de statslige vand- og naturplaner.

 

På Teknik- og Miljøudvalgets møde den 8. juni 2015, pkt. 128 var der en temadrøftelse om spildevandsplanen.

 

Udvalgets drøftelser er indgået i det videre arbejde med planen.

 

Forvaltningen anbefaler, at forslag til spildevandsplan foreløbigt vedtages og sendes i 8 ugers høring.

 

Sagsfremstilling

Spildevandsplan 2015 - 2025 bygger videre på den eksisterende spildevandsplan og tillæggene hertil. Dette gælder bla. Tillæg 18 fra 2013, som omfattede hele den nordlige del af kommunen, og med hvis vedtagelse, der f.eks. blev indført 5 års frist for orientering om separeringskrav til grundejerne.

 

Planen er digital og kan læses ved at trykke på dette link: http://umbracotest.herning.dk/

 

I det vedhæftede bilag til dagsordenen gennemgåes spildevandsplanens fokusområder.

 

Her skal særligt fremhæves:

 

Frist for separering på egen grund:

I spildevandsplan 2015 - 2025 foreslås det, at borgere i områder, hvor spildevand og regnvand skal separeres i planperioden, skal gennemføre separering på egen grund med en frist på minimum 5 år. Der er tidligere vedtaget tillæg 4,5,6,18 og 20 (4270 ejendomme), hvor ejendommene har fået frister på 3 - 5 år for separering på egen grund. Disse frister fastholdes. Tillæggene blev vedtaget af Byrådet henholdsvis marts 2013, december 2013 og maj 2014.

 

Den eksisterende spildevandsplan blev vedtaget i Byrådet den 22.06.2010 og omfatter områder, der er planlagt separeret, men som der indtil videre ikke er indledt påbudsprocedure overfor. For disse områder, er der pt. gået 5 år siden vedtagelse af spildevandsplanen og Herning Kommune kan vælge at meddele påbud med en kortere frist end 5 år eller at give yderligere 5 års frist. Forvaltningen anbefaler, at der gives en ny frist på 5 år, fordi de pågældende borgere endnu ikke er blevet skriftligt orienteret om separering. Der er taget hensyn til yderligere 5 års frist i Herning Vand A/S investeringsoversigt.

 

Vedtaget procedure for orientering af berørte borgere i forbindelse med separatkloakering på egen grund er vedlagt som bilag.

 

Nedsivningsundersøgelser

For at imødekomme de stigende regnmængder og de problemer, det kan give i afløbssystemet, udføres regnvandshåndtering i nye byggemodninger efter princippet separat håndtering af regn- og spildevand, hvor spildevandet ledes til renseanlæg og regnvand, så vidt muligt, håndteres ved nedsivning eller anden lokal anvendelse af regnvand (LAR) i oplandet.

 

Spildevandsplanen indeholder kort der viser nedsivningsmuligheder for regnvand, med inddragelse af hensyn til grundvandssårbarhed og grundvandsstand. Der er ca. 175 ha, hvor det er muligt at nedsive regnvand. Det er i Stakroge, Sdr. Felding, Karstoft, Skarrild, Arnborg, Fasterholt, Kølkær, Høgild, Skærbæk, Kollund, Hauge og Kibæk.

 

Når et område er udlagt til nedsivning i spildevandsplanen etableres der spildevandskloak og Herning Vand A/S´s anlægs- og driftsudgifter for området er lavere. En estimeret anlægsesparelse er ca. 25 %.

 

Når der spildevandskloakeres udgør tilslutningsbidraget ca. 29.000 kr mod ellers ca 48.000 kr ekskl. moms pr. ejendom.

 

For at kunne indarbejde projekter for lokal regnvandshåndtering herunder reservere plads til nødvendige anlæg i de kommende lokalplaner, hvor de de eksisterende nedsivningsforhold kan være gode, er det vigtigt på forhånd at vide om området giver mulighed for nedsivning. Derfor skal nedsivningsforhold fastlægges ved detailundersøgelser senest i forbindelse med udarbejdelse af lokalplan.

 

 I forbindelse med udarbejdelse af nye lokalplaner ses i dag på mulighed for lokal regnvandshåndtering, men kun i de tilfælde hvor en byggemodner frivilligt undersøger forholdene, eller hvor Herning kommune vil betale, bliver der udført konkrete undersøgelser. Erfaringsmæssigt er det nødvendigt med 1 analyse pr. ha og den samlede pris herfor er 15.000 - 20.000 kr.

 

Spildevandsplanen kan foreskrive, at byggemodner betaler for undersøgelserne. I forbindelse med grundsalget kan udgiften til jordbundsanalyser - uanset udfaldet heraf - indarbejdes i grundprisen. For Kommunale udstykninger er det Herning Kommune eller den private udvikler, der indtil da bærer omkostningerne. Der vil kunne forekomme tilfælde, hvor en lokalplan enten ikke vedtages/realiseres, eller der går lang tid (år) før eventuel byggemodning/salg, og der er dermed risiko for en forsinket tilbagebetaling eller et decideret tab.

 

En anden mulighed er, at Herning Kommune med vedtagelse af miljø- og servicemål i spildevandsplanen, pålægger Herning Vand A/S at betale for disse nedsivningsundersøgelser.

 

Klimafaktor

Hvor regnvand udledes til sårbare recipienter eller hydraulisk belastede vandløb, eller hvor der er risiko for oversvømmelse af ejendomme, større veje etc. vil dimensionering af nye regnvandbassiner fremadrettet ske ved anvendelse af en klimafaktor på 1,3. I de 17 kloakoplande, som er udpeget i Herning Kommunes Klimatilpasningplan, skal dimensionering af regnvandsbassiner ligeledes ske med anvendelse af klimafaktor 1,3, hvis Herning Kommune vurderer det nødvendigt. En klimafaktor på 1,3 betyder, at regnvandsbassiner overdimensioneres med 30 % for at tage højde for fremtidig forventet regnintensitet pga. klimaforandringer.

 

Den fastsatte klimafaktor kommer fra anbefalingerne i spildevandskomiteens skrift 30, hvor der er valgt en planlægningsperiode på 100 år og overløb af bassin hvert 10 år. Det er også muligt at vælge en planlægningsperiode på 50 år, så bliver klimafaktoren 1,15.

 

 Serviceniveau

På mødet den 8. juni 2015 var der en drøftelse af serviceniveauet.

 

Det serviceniveau, der er gældende for spildevandsplanen, er følgende:

 

Kloaknettet skal designes og driftes således, at der højest må ske opstuvning til terræn i separatkloakerede områder hvert 5. år og i fælleskloakerede områder højst hvert 10. år.

 

Dette er fastlagt ud fra Ingeniørforeningens/Spildevandskomiteens skrift 27, som er normen for dimensionering af afløbssystemer i Danmark. I praksis betyder det, at såfremt en forsyning ikke overholder denne norm / dette serviceniveau (eller serviceniveauet besluttes lavere), vil en skade som følge af oversvømmelse være ansvarspådragende.

  

Miljøvurdering

I henhold til Miljøvurderingsloven skal der foretages en miljøvurdering af spildevandsplanen. Miljøvurderingen kan læses som en del af spildevandsplanen i det vedhæftede link.

 

Miljøvurderingen omfatter en vurdering af konsekvenserne af at gennemføre planen i forhold til den aktuelle miljøstatus. Resultatet af miljøvurderingen vil i korte træk blive gennemgået på mødet.

 

Indstilling

Teknik- og Miljøudvalget indstiller

at forslag til spildevandsplan vedtages foreløbigt og sendes i 8 ugers høring,
at miljøvurderingen af spildevandsplanen godkendes,
at omkostninger til nedsivningsundersøgelser afholdes af Herning Vand A/S,
at der er vedtaget en frist på minimum 5 år for separering på egen ejendom fra endelig vedtagelse af spildevandsplanen. Fristen gælder alle af spildevandsplanen omfattede ejendomme, som endnu ikke er skriftligt orienteret om separering på egen ejendom. Der foretages skriftlig orientering 5 år før det konkrete kloakprojekt påbegyndes,
at klimafaktoren til dimensionering af nye regnvandsbassiner med udledning til sårbare recipienter eller hydraulisk belastede vandløb mv, samt bassiner fra 17 kloakoplande fra Klimatilpasningsplanen skal fastsættes til 1,3, hvis Herning Kommune vurderer det nødvendigt.
Teknik- og Miljøudvalget indstiller

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen til Byrådet.

 

Der blev på mødet omdelt ændret indstilling fra Teknik- og Miljøudvalget, hvor 4. "AT" var tilrettet i overensstemmelse med fagudvalgets protokollering i sagen. Indstillingen er nu rettet.

 

Bilag

 • Tids- og økonomiskema bilag til TMU 21. sep 2015
 • Procedure orientering af borgere ved separering bilag TMU 21. sep 2015
 • notat spildevandsplan bilag TMU 21. sep 2015
 

327. Fusion af affaldsselskaberne ESØ og Østdeponi

Sagsnr.: 09.02.00-P19-29-13 Sagsbehandler: Birger Strandby Ernst  

Fusion af affaldsselskaberne ESØ og Østdeponi

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 x

 x

 x

Øvrige sagsbehandlere: Maria Kringelholt Nielsen, Martin Skøtt

Sagsfremstilling

Ultimo 2013 indgik kommunerne Billund, Hedensted, Herning, Ikast-Brande, Ringkøbing-Skjern og Varde en hensigtserklæring med henblik på at få afklaret forudsætninger og synergier ved en fusion af de to affaldsselskaber ESØ 90 I/S og Østdeponi.

 

Målsætninger og visioner for et fusioneret selskab er formuleret i hensigtserklæringen:

 

”At skabe et stort, robust og markedsledende selskab til varetagelse af de kommunale interesser på affalds-/ressourceområdet og med indflydelse på kapacitetstilpasning - herunder:

 

· Fastholde lave takster på affaldsområdet for såvel borgere som erhverv

· Sikre behandling af affaldet på effektiv og konkurrencedygtig vis

· Udnytte/fastholde de værdier, der er i de to selskaber – herunder gennemførte investeringer i bygninger, behandlingsanlæg, maskiner mv.

· Udnytte ressourcerne i affaldet optimalt

· Sikre en robusthed overfor ændringer i rammebetingelser, herunder Regeringens Ressourcestrategi

· Sikre miljømæssigt gode og forsvarlige løsninger for behandling af genanvendeligt affald, herunder transportoptimering af affald”.

 

Generelt er hensigten med en fusion at skabe grundlag for de synergier, der bør kunne opnås gennem stordrift: God kapacitetsudnyttelse, fleksibilitet i markedet gennem robusthed, udbygning af allerede skabte værdier og kompetencer, beslutningskraft til at have indflydelse på fremtidens behandlingskapacitet, høj kvalitet, miljø- og arbejdsmiljøstandard samt afsætningsmæssige administrative, produktions- og driftmæssige stordriftsfordele.

 

Rambøll har på baggrund af 2012-data fra kommuner og selskaber udarbejdet en rapport, hvoraf fremgår et potentiale ved fælles afsætning af genanvendeligt affald. Rapportens estimat er en årlig gevinst i størrelsesordenen 4,8 mio. kr. På trods af en udmøntning af en del af dette potentiale over de seneste år, rummer det fortsat uudnyttede muligheder for Selskabet. Det er samtidig understreget, at stordriftsfordelene ved det fusionerede selskab skal udnyttes, så selskabets løsninger skaber værdi for den enkelte kommune.

 

Ejerkommuner og Selskab foretager en fælles evaluering af samarbejdet to år efter Selskabets stiftelse.

 

Gennem fusionsarbejdet er der udarbejdet et samlet beslutningsgrundlag.

 

På et fælles møde den 24. juni 2015 blev ejerkommunernes tekniske udvalg præsenteret for udkast til grundlaget, og dette blev efter nogle mindre justeringer udsendt til en indledende teknisk høring i kommunerne.

 

I forbindelse med den tekniske høring er der fremkommet spørgsmål og bemærkninger til udkastet til beslutningsgrundlag. Afklaringen af disse er indarbejdet i beslutningsgrundlaget.

 

Beslutningsgrundlaget

 

Grundlagets hoveddokument er fusionsaftale med fusionsnotat og vedtægter som bilag med tilhørende underbilag. Grundlaget indeholder følgende hovedelementer:

 

· Det nye selskabs navn er AFLD I/S

 

· Selskabets hjemstedskommune er Herning

 

· CVR-nummer for ESØ videreføres til AFLD I/S

 

· Selskabet skal tilstræbe en udbygning af servicen overfor Ejerkommunerne og samtidig fastholde konkurrencedygtige priser på affaldsbehandling ved at have Ejerkommunernes behov i centrum og levere løsninger, der giver værdi for den enkelte Ejerkommune

 

· Ledelsen af Selskabet varetages af en bestyrelse med 6 medlemmer – ét medlem fra hver kommune. Flertalsbeslutninger kræver tiltrædelse af 5/6 af bestyrelsens medlemmer – stemmer efter hoveder. Frem til udgangen af 2017 deltager endvidere 4 observatører i bestyrelsens møder. Observatørerne udpeges af Ejerkommunerne blandt bestyrelsen i ESØ.

 

· Kommunalbestyrelserne i Selskabets ejerkommuner kompetenceoverdrager alt det affald, som kommunerne råder over - med den snitflade, at det fortsat er de enkelte Ejerkommuner, der varetager de borgerettede affaldshåndteringsopgaver. Der er endvidere åbnet mulighed for, at Ejerkommunerne kan vælge at kompetenceoverføre en eller flere af de borgerrettede opgaver

 

· Selskabet påbegynder sin drift uden at have nogen egenkapital. Kapital i hhv. ESØ og Østdeponi defineres på fusionstidspunktet som overdækninger og betragtes dermed som disse selskabers gæld til Ejerkommuner. Disse overdækninger skal afvikles over en 5-årig periode.

 

· Såfremt det nye selskab ønsker låneoptagelse ud over en samlet belåning på 40 mio. kr., skal dette forinden godkendes af Ejerkommunernes kommunalbestyrelser på et møde.

 

· Udgifter, samt gæld og hæftelser, der måtte opstå efter fusionens ikrafttræden, men som kan henføres til forhold fra ét af de to fusionerede selskaber, påhviler alene Ejerkommunerne bag dette selskab. Dette gælder bl.a. i forhold til forpligtelser til efterbehandling af de to deponier i hhv. ESØ og Østdeponi.

 

· En gensidigt forpligtende strategi for interessevaretagelse udarbejdes af Ejerkommunerne i det fusionerede selskabs regi. Forventede elementer heri er bl.a., at selskabets opgaveløsning skal ske med kommunernes behov i centrum med det formål at skabe værdi for den enkelte kommune, og at selskabets udbudspolitik skal sikre en god konkurrence.

 

 

Byrådet har udpeget Finn Stengel Petersen til bestyrelsen for Østdeponi.

 

Økonomi

Ved fusionen optræder der en overdækning på 33 mio. kr. de skal tilbageføres til affaldsområdet i Herning Kommune. Det skal undersøges, om en direkte udbetaling medfører modregning i bloktilskuddet.

Indstilling

Teknik- og Miljøudvalget indstiller

at fusionen af ESØ 90 I/S og Østdeponi tiltrædes på de vilkår, der er redegjort for under sagsfremstillingen og i bilag. Det anbefales, at der laves en plan for tilbagebetaling af overdækning inden endelig fusion iværksættes,
at Finn Stengel Petersen udpeges til bestyrelsen for AFLD I/S.
Teknik- og Miljøudvalget indstiller

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen til Byrådet.

 

Bilag

 • Beslutningsgrundlag af 08-09-2015
 • Principper for opgørelse af kapital
 

328. Rammeaftale 2016 på det specialiserede socialområde

Sagsnr.: 27.00.00-A00-9-15 Sagsbehandler: Jane Sønderskov  

Rammeaftale 2016 på det specialiserede socialområde

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 x

 x

 x

 

 

 

 x

 x

 

Øvrige sagsbehandlere: - Ejnar Tang

Sagsresume

Rammeaftalen er et planlægnings- og udviklingsværktøj, der skal sikre et samlet overblik over tilbudsviften på det område, som regionen og kommunerne samarbejder om. Samtidig er det formålet med rammeaftalen at skabe overensstemmelse mellem udbud og efterspørgsel på tilbud og ydelser inden for aftalens område.

 

Rammeaftalen består af en faglig udviklingsdel (Udviklingsstrategien) og en kapacitets- og økonomistyringsdel (Styringsaftalen).  

 

KKR Midtjylland har på møde den 11. juni 2015 behandlet udkast til Rammeaftale 2016. Parterne er enige om at indstille forslaget til godkendelse i kommunalbestyrelserne samt i regionsrådet.

 

Udkast til Rammeaftale 2016 har været i høring i Handicaprådet. Høringssvaret har været forelagt fagudvalgene til drøftelse.  

Sagsfremstilling

Rammeaftalen består af en faglig udviklingsdel (Udviklingsstrategien) og en kapacitets- og økonomistyringsdel (Styringsaftalen). Rammeaftalen skal være godkendt i de 19 kommunalbestyrelser i regionen samt i regionsrådet senest den 15. oktober. Udkast til Rammeaftale 2016 er udarbejdet i en tæt dialog mellem repræsentanter fra administrationen i de 19 kommuner og Region Midtjylland. Derved er der skabt et godt afsæt for en fælles indsats på det sociale område.

 

Udviklingsstrategien

Udviklingsstrategi 2016 tager afsæt i indberetning fra de 19 kommuner og Regionen, hvor kommunerne er blevet bedt om at vurdere sammenhængen mellem deres behov for tilbud og det samlede udbud af tilbud i 2016 samt driftsherrers overvejelser om tilbudsviften. Overordnet set tilkendegiver de midtjyske kommuner, at der er sammenhæng eller høj grad af sammenhæng mellem kommunernes behov for specialiserede tilbud og det samlede udbud af tilbud, der er omfattet af rammeaftalen. Dette gælder på såvel voksenområdet som børn- og ungeområdet. På de enkelte målgrupper kan der i overvejende grad kun spores mindre afvigelser i forhold hertil.

 

Nyt i Udviklingsstrategi 2016 i forhold til 2015 er de nye fokus- og udviklingsområder, som kommuner og region har aftalt:

 

Socialpsykiatri

Kommunerne har i fællesskab udarbejdet et rammepapir, der tegner et samlet billede af, hvordan kommunerne sikrer en sammenhængende indsats på voksenpsykiatriområdet. Rammepapiret tager afsæt i en fælles forståelse af, at bedre sammenhænge inden for voksenpsykiatrien skal bidrage til, at den enkelte borger får en behandling af høj kvalitet og effektive forløb. Konkret skal mere sammenhængende forløb understøtte, at flere borgere bliver i stand til at mestre eget liv og fastholde deres tilknytning til uddannelse og beskæftigelse. I rammepapiret beskrives fire overordnede fælles tiltag:

 

 • Samarbejdstiltag
 • Mestring
 • Tidlig indsats afstemt i forhold til den enkelte
 • Den inkluderende indsats i arbejdsliv og civilsamfund

 

Fælles mål, metodeudvikling- og anvendelse

De midtjyske kommuner og Region Midtjylland har i regi af Rammeaftale 2016 aftalt, at der skal udarbejdes fælles politiske målsætninger på det specialiserede socialområde for de kommende år, jf. Rammeaftalens bilag 7. Politiske mål bliver dermed et centralt styringsredskab, hvor de kan give en klarere pejling af, hvad der skal prioriteres af politikere og administration i den enkelte kommune. Samtidig skal målene tydeliggøre, hvilke resultater den kommunale opgaveløsning skal skabe. I regi af Rammeaftale 2016 er der enighed om, at der ud over metodeudvikling også skal sættes fokus på metodeanvendelse. Et centralt element bliver derfor inddragelse af evidensbaserede metoder og anvendelse af velfærdsteknologi for at nå de opstillede målsætninger.

 

Styringsaftalen

Styringsaftalen skal lægge rammerne for kapacitets- og prisudviklingen i det kommende år for de omfattede tilbud i regionen. Formålet med styringsaftalen er at øge bevidstheden om og stillingtagen til de styringsmæssige konsekvenser af, at kommunerne på det specialiserede socialområde er afhængige af at købe og sælge pladser på specialiserede sociale tilbud på tværs af kommunegrænserne. Det medfører et behov for at koordinere rammerne for dette køb og salg på tværs af kommunegrænser.

 

Udvikling i taksterne

Der er enighed om følgende udvikling i taksterne:

 

 • At udgiftsstyring på dette område fortsat er vigtig, da det må forventes, at de samlede kommunale udgifter fortsat vil være under pres.
 • At der fortsat skal være fokus på udviklingen af omkostningseffektive løsninger/tilbud, som er fagligt og kvalitativt i orden. Dette kan ske ved sammenlægning og omlægning af tilbud, udvikling af nye og anderledes tilbud, kortere opholdstider, fokus på effekt af indsatsen og serviceniveau.
 • At der fortsat skal arbejdes med nye måder at styre udgiftsudviklingen på bl.a. gennem øget fokus på visitationen og den fælles metodeudvikling og anvendelse.
 • At indførelse af differentierede takster for de enkelte tilbud fortsættes for at sikre større gennemsigtighed mellem ydelse og takst.
 • At overheadprocenten i takstberegningen er maksimale procenter, dvs. driftsherrerne bl.a. kan reducere administrationsomkostningerne fra det nuværende niveau på 6,1 %.
 • At indgå i dialog med de private driftsherrer/tilbud om fortsat udvikling af mere omkostningseffektive løsninger/tilbud, som er fagligt og kvalitativt i orden. Herunder at de private driftsherrer/tilbud reducerer deres udgifter og dermed taksterne svarende til de offentlige driftsherrers reduktion gennem de senere år.
 • Der foretages en samlet reduktion af taksterne med minimum 3 % i perioden 2016-2018, med mulighed for at medregne den reduktion af taksterne, som er gennemført fra 2014 til 2015.
 • Driftsherrerne har mulighed for at fordele nedsættelsen forskelligt på voksen og børneområdet og på de forskellige tilbud. Takstreduktionen skal således ses som et gennemsnit af den enkelte driftsherres samlede tilbud omfattet af rammeaftalen. Takstreduktionen skal ses i forhold til den ordinære takst for 2015, dvs. uden over-/underskud indregnet. Afskrivning og forrentning af bygninger med videre indgår ikke, men følger blot de gældende beregningsprincipper. Desuden kan bidragsprocenten til tjenestemandsopsparing ikke ændres. Det bemærkes, at udgiftsbudgetterne og dermed taksterne derudover er omfattet af den almindelige pris- og lønregulering.
 • I særlige tilfælde kan der mellem driftsherren og køberkommunerne indgås aftale om en anden takstudvikling end ovenstående.
 • De sikrede institutioner Koglen og Grenen samt institutionen MultifunC er ikke omfattet af takstreguleringen.

 

Netto-takstprincip vs. bruttotakst-princip vedr. egenbetaling:

Der skal særskilt gøres opmærksom på, at kommunerne i Region Midtjylland og Region Hovedstaden er blevet opmærksomme på, at opkrævningsreglerne for borgeres egenbetaling af kost og logi med videre fortolkes forskelligt af kommunerne og Socialtilsynet.

 

I den nuværende praksis i Midtjylland og Hovedstaden anvender kommunerne et ”netto-takstprincip”, jf. Styringsaftalens bilag 2, afsnit 3.2, hvor taksterne afspejler tilbuddets samlede omkostninger minus indtægterne fra borgernes egenbetaling for kost og logi med videre. Socialtilsynet fortolker derimod reglerne således, at tilbuddene skal tage indtægterne vedrørende borgernes egenbetaling ud af budgetterne og dermed gå over til et ”brutto-takstprincip”, hvorved taksterne stiger lidt. I givet fald er det handlekommunens ansvar og ikke tilbuddets at opkræve egenbetaling vedrørende kost og logi med videre.  

 

Fordelen ved at anvende et ”netto-takstprincip” er, at sagsgangen bliver mest enkel på den måde. Det forekommer også naturligt, at borgeren betaler for husleje med videre direkte til tilbuddet, hvilket kan bidrage til at gøre borgerne bevidste om og ansvarlige for deres egne økonomiske forpligtelser. Desuden kan det i visse tilfælde være vanskeligt for handlekommunen at nå at opkræve egenbetalingen, før borgerne er videre i et nyt tilbud (forsorgshjem med videre).

 

Den Administrative Styregruppe for Social- og Specialundervisningsområdet (DASSOS) anbefaler en fortsat anvendelse af ”netto-takstprincippet” og finder en eventuel overgang til ”brutto-takstprincippet” unødvendig bureaukratisk. DASSOS vil – sammen med Styregruppen i Hovedstaden - påklage det uhensigtsmæssige i ”brutto-takstprincippet” i et brev til ministeriet og afventer en afgørelse i sagen.

 

 

Udkast til Rammeaftale 2016 har været i høring i Handicaprådet. Høringssvaret har været forelagt fagudvalgene til drøftelse, hvilket ikke har givet anledning til bemærkninger til udkastet til Rammeaftale 2016.  

 

Bilagene til Rammeaftale 2016 beror på sagen.

 

 

Sagen er behandlet i Social- og Sundhedsudvalget 18. august 2015 og i Beskæftigelsesudvalget og Børne- og Familieudvalget 19. august 2015. Alle tre fagudvalg har godkendt udkast til Rammeaftale 2016.

 

Indstilling

Social- og Sundhedsudvalget, Beskæftigelsesudvalget og Børne- og Familieudvalget indstiller,

at udkast til Rammeaftale 2016 godkendes.
Social- og Sundhedsudvalget, Beskæftigelsesudvalget og Børne- og Familieudvalget indstiller,

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen til Byrådet.

 

Bilag

 • Høringssvar vedr rammeaftale 2016 fra Handicaprådet 3 1
 

329. Handleplan 2015 - Serviceområde 13 - Handicap og Psykiatri - Høringssvar

Sagsnr.: 27.00.00-A26-1-15 Sagsbehandler: Ejnar Tang  

Handleplan 2015 - Serviceområde 13 - Handicap og Psykiatri - Høringssvar

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 X

 

 

 

 

 (X)

 (X)

 

Sagsresume

Byrådsmedlem Jørn Vedel Eriksen har den 7. september anmodet borgmesteren om, at sagen sættes på Byrådets dagsorden, jf. den såkaldte initiativret i kommunestyrelseslovens § 11.

Sagen hører under Social- og Sundhedsudvalgets område. Fagudvalget har behandlet sagen på møde den 23. september. Referatet fra udvalgsbehandlingen fremsendes til Byrådets dagsorden.

Sagen fremsendes til Økonomi- og Erhvervsudvalgets orientering forud for, at Byrådets dagsorden udsendes.

 

 

 

Social- og Sundhedsudvalget godkendte på møde d. 18. august, at Handleplan 2015 blev sendt i høring i MED-systemet og i Handicaprådet.

Der er indkommet 18 høringssvar fra MED udvalg, Handicaprådet, organisationer og enkeltpersoner.

 

Social- og Sundhedsudvalget skal på baggrund af høringssvarene i dette møde, tage stilling til

 • Etablering af Bo- og Støttecenter Herning, ved sammenlægning af Socialpædagogisk Center, Lindekollegiet og Aflastningen på området for  udviklingshæmmede.
 • Etablering af Center for Socialpsykiatri, ved sammenlægning af Skovlyset, Socialpsykiatrisk Center og Skiftesporet på psykiatriområdet.

 

Administrationen arbejder med implementering af handleplanens øvrige elementer, som senere fremlægges til udvalgets endelige beslutning.

 

Sagsfremstilling

Handleplanen er udmøntning af den overordnede strategi på handicap- og psykiatriområdet, som Social- og Sundhedsudvalget vedtog den 17. juni 2015. Handleplan 2015 indeholder en række forslag til håndtering af en del af det forventede underskud på 14,2 mio. kr. i 2015 samt en række gennemgribende forslag til ny økonomisk styring, organisatorisk udvikling, omstilling og effektivisering.

 

Social- og Sundhedsudvalget besluttede d. 18 august at sende følgende fem forslag i høring frem til d. 7. september.

 

1. Initiativer i 2015

 

Med udsigt til et betydeligt underskud i 2015 traf forvaltningen 16. juni 2015 beslutning om at iværksætte øjeblikkelige initiativer, som kan dæmme op for merforbruget.

 

Der er indtil årets udgang indført midlertidigt stop for køb af botilbud uden for kommunen og stop for bevilling af tillægsydelser.

 

Det betyder, at de decentrale enheder påtager sig at modtage borgere, hvor udgiften til eventuelle omforandringer afholdes af centrale rammer inden for serviceområdet, men at der ikke tildeles yderligere driftsmidler.

 

Med Social- og Sundhedsudvalgets beslutning 18. august igangsættes nye tiltag med henblik på at nedbringe merforbruget yderligere.

 

Der igangsættes genforhandling af de dyreste borgersager i andre kommuner, og der foreslås en rammereduktion af budgetterne for de decentrale enheder på
1,5 % for at sikre en tilgang med en meget stram decentral udgiftsstyring med serviceniveautilpasninger som overgang til rammestyring i 2016. Den økonomiske effekt er usikker, men skønnes til ca. 8 mio. kr.

 

Med de nævnte initiativer forventes merforbruget således at kunne blive nedbragt fra 14,2 mio. kr. til 5 - 8 mio. kr.

 

2. Den nuværende aktivitetsbestemte ressourcetildeling til de decentrale enheder erstattes af et fast rammebudget.

 

Rammestyring betyder, at der tildeles et område et fast årligt budget, og inden for den økonomiske ramme skal området løse de opgaver, de får. Budgettet opdeles fra 2016 i fire resultatområder for hhv. udviklingshæmmede og autisme, psykiatri, fysisk handicappede, udsatte og misbrug. Visitationen og de decentrale driftsenheder, som indgår i resultatområdet, skal i fællesskab løse opgaverne og sikre budgetoverholdelsen. Det bliver vanskeligt, fordi budgetproblemer betyder, at der skal løses flere opgaver, end der er budget til. Derfor vil kapacitets- og servicestyring fremover indgå aktivt i den politiske budgetopfølgning og budgetlægning, herunder også stillingtagen til finansiering af nødvendige kapacitetsudvidelser.

 

3. Der etableres nye, større, økonomisk og fagligt mere bæredygtige enheder

 

Der undgås ikke besparelser ved at lave rammestyring. Handicap- og psykiatriområdet er på lige fod med andre velfærdsområder en del af de generelle effektiviseringer og besparelser, som har været den kommunaløkonomiske dagsorden gennem flere år, og det vil fortsætte. Der er gennemført mange procentvise besparelser og takstreduktioner, som samlet set har udhulet driftsgrundlaget og gjort økonomien mere sårbar, særligt for de mindste driftsenheder.

 

Nu skal opgaverne løses mere fleksibelt og på andre måder, og der skal løses flere opgaver for de samme midler. Det kræver, at der skal etableres nye, større, økonomisk og fagligt bæredygtige enheder.

De enheder skal have en økonomisk størrelse og ledelsesmæssigt råderum, som gør det muligt at løse den strukturelle udfordring, der er på handicap- og psykiatriområdet. Der skal løses flere og mere komplekse opgaver med krav om høj faglig kvalitet, effekt af indsatsen og bedre økonomisk styring. Det opnås ved en mere fleksibel opgaveløsning, en mere rationel arbejdstilrettelægning, en mere fleksibel udnyttelse af medarbejdernes kompetencer. Ellers er det økonomisk ikke muligt at fastholde de nødvendige faglige kompetencer.

 

Social- og sundhedsudvalget besluttede d. 18. august at sende følgende forslag til organisatoriske forandringer i høring:

 • Bo- og Støttecenter Herning: Det nye center er en sammenlægning af Socialpædagogisk Center, Lindekollegiet og Aflastningen. Det nye center skal tage sig af de samme opgaver, som de gør i dag, men opgaverne skal omlægges, og der skal udvikles nye tilbud. Herunder nye botilbudsformer, praktisk og social mestringsstøtte til pårørende og omlægning af aflastningen. Ændringen planlægges iværksat fra 1. oktober 2015.
 • Et ’ældrecenter’ for udviklingshæmmede: Der etableres et ”ældrecenter” for udviklingshæmmede over 55 år. Tilbuddet skal efter nærmere vurdering normeres til 16 pladser. Der skal foretages en nærmere afdækning af muligheder og finansiering, inden beslutningsforslag ligger klar i 2016.
 • Center for Socialpsykiatri: Det nye center er en sammenlægning af Skovlyset, Socialpsykiatrisk Center og Skiftesporet. Centeret bliver inddelt i to spor. Et spor for 18 – 25 årige og et spor for over 26 årige. Hvert spor består af botilbud, dagtilbud, et bostøttekorps samt opgangsfælleskaber/fleksible boliger. Dagtilbudsdelen vil indeholde forskellige typer af lærings- og udviklingstilbud, behandlingstilbud samt sundhedsfremmende tilbud. Ændringen planlægges iværksat fra 1. oktober 2015.
 • Blå Kors Herning – Pensionat og Varmestue: Tilbuddet er er sammenlægning af Blå Kors Varmestue og Blå Kors Pensionat. Sammenlægningen skal forhandles med Blå Kors Danmark og de lokale bestyrelser med henblik på etablering fra 1. januar 2016.

 

4. Styrket koordinering og fælles opgaveløsning, herunder:

 

 • Samarbejde og koordination internt i Herning Kommune og til den regionale behandlings-psykiatri.
 • Fælles målsætninger for sårbare unge
 • Lav-interventions-tilbud
 • Koordinering på senhjerneskadeområdet
 • Samdrift af madproduktion, rengøring og vedligeholdelse

 

5. En ny Handicap- og psykiatripolitik.

 

Der har siden Social- og Sundhedsudvalgets møde d. 18. august været flere drøftelser med ledere og medarbejdere om handleplanens forskellige elementer. Herunder har der i særlig grad været fokus på de organisatoriske ændringer og ændringer i ressourcetildelingen.

 

Høringssvar

 

Der har i høringsfasen været afholdt orienteringsmøder for alle medarbejdere, der planlægges at overgå til Bo- og Støttecenter Herning og Center for Socialpsykiatri. Der har været debatmøder med medarbejderne i hhv. Socialpsykiatrisk Center Herning, på Skiftesporet og Socialpædagogisk Center. Der har været to møder i Sektor MED for Handicap og Psykiatri. Ét møde i forvaltnings-MED for Social, Sundhed og Beskæftigelse. Der har været et møde med tillidsrepræsentanter og arbejdsmiljørepræsentanter fra Socialpsykiatrisk Center Herning og Skiftesporet. Der har været orienteringsmøde og et døgnseminar for lederne. 

 

Mange medarbejdere og medarbejderrepræsentanter har problematiseret de organisatoriske ændringer. De mener ikke, de har været tidligt nok medinddraget i henhold til MED-aftalen, og de tvivler på effekten af forslagene, set i lyset af de mange besparelser og omlægninger de seneste år. Endelig er der på flere punkter en fagligt begrundet frygt for, at organisationsændringerne vil betyde kvalitetsforringelser for borgerne og forringelser af arbejdsmiljøet. Konkret foreslår Sektor MED, at Social- og Sundhedsudvalget udsætter beslutningen om organisatoriske ændringer indtil december. Bemærkningerne fremgår af de 18 høringssvar, som er vedlagt dagsordenen.

 

Der er et høringssvar fra en pårørende, som omtaler en 3. person. Ud fra hensynet til beskyttelse af enkeltpersoner, er dette høringssvar sat på lukket dagsorden.

 

De mange spørgsmål og kommentarer i høringsfasen og bemærkninger i høringssvarene vil indgå i administrationens videre overvejelser og implementering af forslagene. Det er på baggrund af bemærkninger fra medarbejdere og ledere allerede nu besluttet, at der foretages justeringer i af resultatområderne. Det var i Handleplanen forudsat, at autismeområdet skulle forankres under psykiatriområdet, det placeres i stedet under området for udviklingshæmmede. Det betyder færre medarbejderflytninger ud fra den nuværende organisatoriske forankring af opgaven.

 

Med hensyn til medarbejderinddragelse, så vurderer administrationen, at de sædvanlige procedurer for medbestemmelse er blevet fulgt, men det spørgsmål indbringes nu for Hoved MED. Det er i første omgang Social- og Sundhedsudvalget, som sætter rammerne for opgaveløsningen på området. Når disse rammer er besluttet, sendes de i høring. Høringssvarene kan medføre ændringer og justeringer i udvalgets beslutning. På det grundlag skal forvaltningsledelsen organisere arbejdets udførelse, herunder sikre ledere og medarbejdernes indflydelse på arbejdets organisering og daglige arbejdstilrettelægning. Det er et forløb, som er planlagt, og det kommer til at ske decentralt i centrene og på de enkelte arbejdspladser. Det iværksættes i det øjeblik, der er truffet endelig beslutning om de enkelte elementer i handleplanen. For de organisatoriske ændringers vedkommende vil implementeringen hovedsageligt være i perioden fra 1. oktober og resten af året.   

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller

at høringssvarene drøftes med henblik på igangsætning af nedenstående initiativer,

 

at administrationen bemyndiges til at igangsætte arbejdet med overgang til rammestyring på Serviceområde 13 Handicap og Psykiatri, idet der fremlægges beslutningsforslag på Social- og Sundhedsudvalgets førstkommende møde i oktober 2015,

 

at der med virkning fra 1. oktober 2015 etableres:
 • Bo- og Støttecenter Herning, ved sammenlægning af Socialpædagogisk Center, Lindekollegiet og Aflastningen på området for udviklingshæmmede
 • Center for Socialpsykiatri, ved sammenlægning af Skovlyset, Socialpsykiatrisk Center og Skiftesporet på psykiatriområdet,

 

at administrationen bemyndiges til at arbejde videre med udarbejdelse af beslutningsforslag vedrørende:
 • Etablering af "ældrecenter" for udviklingshæmmede
 • Etablering af Blå Kors Herning - Pensionat og Varmestue, ved sammenlægning af Blå Kors Varmestue og Blå Kors Pensionat,

 

at forslagene til styrket koordinering og fælles opgaveløsning iværksættes,

 

at administrationen bemyndiges til at igangsættes arbejdet med udarbejdelse af en ny handicap- og psykiatripolitik.

 

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller

Beslutning

Social- og Sundhedsudvalget har på møde den 23. september besluttet som følger:

 

Indstillingen tiltrådt dog således,

 

at psykiatriområdet fortsætter med de nuværende styringsprincipper,

 

at der ikke etableres et center for socialpsykiatri,

 

at psyiatriområdet bærer en forholdsmæssig andel af merforbruget og skal finde en løsning herpå,

 

at der afsættes 0,8 mio. kr. i 2016 til en pulje til tværfaglig udviklingsprojekter med inddragelse af ledere og medarbejderne på Handicap- og Psykiatriområdet.

 

at de decentrale enheder vil indgå i den fremtidige visitationsmodel for de områder, som indgår i rammestyringen.

 

at rammestyringen følges tæt og evalueres løbende.

 

 

Peter Villadsen (SF) og Anne Marie Christensen (A) gør opmærksom på, at de ikke mener, at der på mødet den 18. august 2015, punkt 71, blev truffet beslutning om at overgå til rammestyring.

 

Anne Marie Christensen (A) kan ikke tiltræde indstillingen

 

Bilag

 • Handleplan 2015 - udgave 11. aug
 • Høringssvar Handleplan 2015
 

330. Frigivelse af anlægsbevilling til klimatilpasningsprojekt KLIT 3

Sagsnr.: 04.01.00-P00-2-14 Sagsbehandler: Søren Brandt  

Frigivelse af anlægsbevilling til klimatilpasningsprojekt KLIT 3

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 X

 X

 

Øvrige sagsbehandlere: Lotta Sandsgaard, Erik Skibsted, Martin Skøtt

Sagsresume

Økonomi- og Erhvervsudvalget behandlede på mødet den 18. maj 2015, pkt. 205, klimatilpasningsprojekt KLIT 3 Holing Bæk/Lillelund Engpark.

 

Forvaltningen har nu haft projektet i indbudt licitation, og resultatet betød en højere pris end først antaget.

 

Forvaltningen anbefaler, at der meddeles en yderligere anlægsudgiftsbevilling samt tilhørende rådighedsbeløb til KLIT 3 i 2015.

 

Sagen fremsendes af hensyn til tidsmæssige hensyn direkte til Økonomi- og Erhvervsudvalget efter aftale med formanden for Teknik- og Miljøudvalget.

 

Sagsfremstilling

Sammen med Herning Vand A/S og en rådgiver arbejdes der på en helhedsløsning, der både skal rumme en ændring af de eksisterende regnvandsbassiner, sikre plads til opsamling af overfladevand og skabe rammerne for et rekreativt område med forskellige oplevelseselementer.

Økonomi

De samlede anlægsudgifter vedrørende KLIT 3 efter licitationen fremgår af tabellen nedenfor:

 

Beskrivelse

Kr.

Rådgiver m.m.

550.000

Museumsundersøgelser

250.000

Anlægsarbejde

2.611.000

Uforudsete udgifter

394.000

I alt

3.805.000

 

Byrådet har på nuværende tidspunkt frigivet 375.000 kr. (3. marts 2015 pkt. 80) og 1.980.000 kr. (26. maj 2015 pkt. 163). Der er derfor behov for en yderligere anlægsudgiftbevilling på 1.450.000 kr.

 

Til formålet hjemtager Herning Kommune et lån, og udgifterne til afdrag og renter i afviklingsperioden bliver opkrævet hos Herning Vand A/S.

 

Vedrørende låneoptagelsen for investeringen i 2016 vil der blive fremsendt særskilt sag i forbindelse med låneoptagelsen.

 

 

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller

at der meddeles yderligere anlægsudgiftsbevilling og rådighedsbeløb på 1.450.000 kr til Serviceområde 06 Klimatilpasning, sted nr. 146098 i 2015,
at der meddeles anlægsindtægtsbevilling og rådighedsbeløb på 3,430 mio. kr. 9 2015, samme stednr., sådan den samlede anlægsindtægtsbevilling svarer til den samlede anlægsudgiftsbevilling,
at der fremsendes en særskilt sag i forbindelse med den endelige låneoptagning.
Direktøren for Teknik og Miljø indstiller

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen til Byrådet.

 

 

331. Orientering om status på Herning Kommunes Parkeringsfond

Sagsnr.: 00.00.00-P19-604-08 Sagsbehandler: Pia Colstrup  

Orientering om status på Herning Kommunes Parkeringsfond

 

332. Erstatning for nedlæggelse af ledninger i kommunale arealer

Sagsnr.: 13.00.00-G10-1-15 Sagsbehandler: Peter Vallentin  

Erstatning for nedlæggelse af ledninger i kommunale arealer

 

333. Salg af areal i Vildbjerg

Sagsnr.: 13.06.02-19-15 Sagsbehandler: Peter Vallentin  

Salg af areal i Vildbjerg

 

334. Salg af ejendom i Vildbjerg

Sagsnr.: 13.06.02-36-14 Sagsbehandler: Steen Dahl Pedersen  

Salg af ejendom i Vildbjerg

 

335. Lejeaftale

Sagsnr.: 00.00.00-K08-1-15 Sagsbehandler: Bo Ulrich Bertelsen  

Lejeaftale