Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget
Mødedato: 28. september 2015
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

330. Frigivelse af anlægsbevilling til klimatilpasningsprojekt KLIT 3

Sagsnr.: 04.01.00-P00-2-14 Sagsbehandler: Søren Brandt  

Frigivelse af anlægsbevilling til klimatilpasningsprojekt KLIT 3

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 X

 X

 

Øvrige sagsbehandlere: Lotta Sandsgaard, Erik Skibsted, Martin Skøtt

Sagsresume

Økonomi- og Erhvervsudvalget behandlede på mødet den 18. maj 2015, pkt. 205, klimatilpasningsprojekt KLIT 3 Holing Bæk/Lillelund Engpark.

 

Forvaltningen har nu haft projektet i indbudt licitation, og resultatet betød en højere pris end først antaget.

 

Forvaltningen anbefaler, at der meddeles en yderligere anlægsudgiftsbevilling samt tilhørende rådighedsbeløb til KLIT 3 i 2015.

 

Sagen fremsendes af hensyn til tidsmæssige hensyn direkte til Økonomi- og Erhvervsudvalget efter aftale med formanden for Teknik- og Miljøudvalget.

 

Sagsfremstilling

Sammen med Herning Vand A/S og en rådgiver arbejdes der på en helhedsløsning, der både skal rumme en ændring af de eksisterende regnvandsbassiner, sikre plads til opsamling af overfladevand og skabe rammerne for et rekreativt område med forskellige oplevelseselementer.

Økonomi

De samlede anlægsudgifter vedrørende KLIT 3 efter licitationen fremgår af tabellen nedenfor:

 

Beskrivelse

Kr.

Rådgiver m.m.

550.000

Museumsundersøgelser

250.000

Anlægsarbejde

2.611.000

Uforudsete udgifter

394.000

I alt

3.805.000

 

Byrådet har på nuværende tidspunkt frigivet 375.000 kr. (3. marts 2015 pkt. 80) og 1.980.000 kr. (26. maj 2015 pkt. 163). Der er derfor behov for en yderligere anlægsudgiftbevilling på 1.450.000 kr.

 

Til formålet hjemtager Herning Kommune et lån, og udgifterne til afdrag og renter i afviklingsperioden bliver opkrævet hos Herning Vand A/S.

 

Vedrørende låneoptagelsen for investeringen i 2016 vil der blive fremsendt særskilt sag i forbindelse med låneoptagelsen.

 

 

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller

at der meddeles yderligere anlægsudgiftsbevilling og rådighedsbeløb på 1.450.000 kr til Serviceområde 06 Klimatilpasning, sted nr. 146098 i 2015,
at der meddeles anlægsindtægtsbevilling og rådighedsbeløb på 3,430 mio. kr. 9 2015, samme stednr., sådan den samlede anlægsindtægtsbevilling svarer til den samlede anlægsudgiftsbevilling,
at der fremsendes en særskilt sag i forbindelse med den endelige låneoptagning.
Direktøren for Teknik og Miljø indstiller

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen til Byrådet.