Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget
Mødedato: 28. september 2015
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

306. Beslutning om finansieringsmodel vedr monopolbrud på it-området

Sagsnr.: 85.13.05-S55-1-15 Sagsbehandler: Poul Venø  

Beslutning om finansieringsmodel vedr monopolbrud på it-området

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 X

 

 

 

 

 

 

 

 X

 X

 

Øvrige sagsbehandlere: Thomas Herskind, Martin Skøtt

Sagsresume

I forbindelse med salget af KMD bygninger tilfalder der Herning Kommune et beløb svarende til 10 mio. kr. over en 5 årig periode. Det anbefales, at salgsprovenuet anvendes til finansiering af implementeringen af monopolbruddet.  

Sagsfremstilling

I KOMBITs borgmesterbrev af 16. juni 2015 blev kommunerne orienteret om provenu fra salg af KMD-ejendomme. Ejendomssalget er varetaget af KOMBIT, og den samlede salgssum udgør 1,2 mia. kr.

 

Halvdelen af provenuet på 601 mio. kr. udbetales til kommunerne i henhold til de indskud, som den enkelte kommune havde i KMD ved selskabets oprettelse i 1972. Hernings andel heraf udgør 10,0 mio. kr.

 

Den anden halvdel af salgsprovenuet forbliver som fælleskommunal kapital under KL, som kapitalgrundlag for KOMBIT for de store investeringer, som er forudsætningen for monopolbruddet på det kommunale IT-område og etableringen af en fælles rammearkitektur. 

 

Kommunerne bærer selv ansvaret for at løse de mangeartede opgaver forbundet med implementeringen af monopolbruddet. Opgaverne vil have et større omfang, end ved tidligere udrulninger af tilsvarende store IT-systemer.

 

KOMBIT understøtter alene kommunerne i implementeringen. Det er derfor vigtigt, at kommunerne er klar til at implementere de nye IT-løsninger og rammearkitekturen, som skal afløse de hidtidige monopolbrudssystemer, således at gevinsterne ved monopolbruddet kan realiseres. Der er tale om omfattende forberedelser af både teknisk og organisatorisk karakter, som kræver, at der allokeres økonomiske ressourcer til opgaven.

 

For at sikre, at implementeringsudgifterne kan finansieres, har KLs bestyrelse besluttet, at den del af salgsprovenuet, som udbetales til kommunerne, bør målrettes til finansiering af implementeringen.

 

På den baggrund sker udbetalingen af provenuet til kommunerne over en årrække frem til 2019 – svarende til den periode, hvor monopolbruddet implementeres.

 

Der anbefales på den baggrund, at Herning Kommunes andel af salgsprovenuet på 10 mio. kr. anvendes til finansiering af implementeringen af monopolbruddet. Det betyder, at der i projektperioden 2016-2020 projektansættes 2 projektledere og 1 systemarkitekt. Derudover afsættes der midler til uddannelse af medarbejdere samt til køb af IT-systemer, herunder drift og integration.

Økonomi

Da ibrugtagningen af systemerne sker på forskellige tidspunkter i kommunerne, vil implementeringsaktiviteterne nødvendigvis være placeret forskelligt fra kommune til kommune. KLs bestyrelse har derfor besluttet, at 80 % af provenuet udbetales efter en fordelingsnøgle i årene 2015-2019. De resterende 20 % udbetales i det år, som den enkelte kommune selv ønsker det.

 

Herning Kommunes andel af salgsprovenuet til finansiering af monopolbruddet fremgår af tabel 1 nedenfor. I tabellen fremgår det endvidere, hvordan beløbene fordeler sig over årene.

 

Som det fremgår af tabellen er der ikke nødvendigvis sammenfald mellem finansierings- og udgiftssiden det enkelte år, men derimod for hele projektperioden.

 

Tabel 1. Fordeling af udgifter og finansiering i projektperioden 2015-2020, mio. kr.

*Note: 20% af salgsprovenuet (finansiering) udbetales i det år, som den enkelte kommune selv vælger.

 

Det foreslås at udgifter og indtægter, jf. tabel 1 ovenfor, indarbejdes i budget 2016 og frem under serviceområde 20, Administration.

 

Gevinstrealisering ved monopolbruddet

Som en del af monopolbruddet forventes der udmøntet økonomiske gevinster i forbindelse med opsigelse af nuværende KMD-systemer. Ligeledes forventes økonomiske gevinster i form af mere effektive arbejdsprocesser, som kan fastholde nuværende serviceniveau og evt. give mulighed for forbedringer ved brug af teknologien i henhold til digitaliseringsstrategien samt de nye monopolbruds-systemer

 

Da hverken KOMBIT eller Herning Kommune kan komme med en beregning af gevinst-potentialet på nuværende tidspunkt foreslås det, at der foretages en foreløbig gevinstberegning i 1. kvartal 2018. Der fremlægges særskilt sag for ØKE herom.

Indstilling

Direktøren for Økonomi, Personale og Borgerservice indstiller

at Herning Kommunes andel af salgsprovenuet, fra salg af KMDs bygninger, anvendes til finansiering af implementeringen af monopolbruddet,

 

at udgifter og indtægter, jf. tabel 1 i økonomiafsnittet, indarbejdes i budget 2016 og frem under serviceområde 20, Administration. 
Direktøren for Økonomi, Personale og Borgerservice indstiller

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt. Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller sagen til Byrådet.