Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget
Mødedato: 28. september 2015
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

327. Fusion af affaldsselskaberne ESØ og Østdeponi

Sagsnr.: 09.02.00-P19-29-13 Sagsbehandler: Birger Strandby Ernst  

Fusion af affaldsselskaberne ESØ og Østdeponi

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 x

 x

 x

Øvrige sagsbehandlere: Maria Kringelholt Nielsen, Martin Skøtt

Sagsfremstilling

Ultimo 2013 indgik kommunerne Billund, Hedensted, Herning, Ikast-Brande, Ringkøbing-Skjern og Varde en hensigtserklæring med henblik på at få afklaret forudsætninger og synergier ved en fusion af de to affaldsselskaber ESØ 90 I/S og Østdeponi.

 

Målsætninger og visioner for et fusioneret selskab er formuleret i hensigtserklæringen:

 

”At skabe et stort, robust og markedsledende selskab til varetagelse af de kommunale interesser på affalds-/ressourceområdet og med indflydelse på kapacitetstilpasning - herunder:

 

· Fastholde lave takster på affaldsområdet for såvel borgere som erhverv

· Sikre behandling af affaldet på effektiv og konkurrencedygtig vis

· Udnytte/fastholde de værdier, der er i de to selskaber – herunder gennemførte investeringer i bygninger, behandlingsanlæg, maskiner mv.

· Udnytte ressourcerne i affaldet optimalt

· Sikre en robusthed overfor ændringer i rammebetingelser, herunder Regeringens Ressourcestrategi

· Sikre miljømæssigt gode og forsvarlige løsninger for behandling af genanvendeligt affald, herunder transportoptimering af affald”.

 

Generelt er hensigten med en fusion at skabe grundlag for de synergier, der bør kunne opnås gennem stordrift: God kapacitetsudnyttelse, fleksibilitet i markedet gennem robusthed, udbygning af allerede skabte værdier og kompetencer, beslutningskraft til at have indflydelse på fremtidens behandlingskapacitet, høj kvalitet, miljø- og arbejdsmiljøstandard samt afsætningsmæssige administrative, produktions- og driftmæssige stordriftsfordele.

 

Rambøll har på baggrund af 2012-data fra kommuner og selskaber udarbejdet en rapport, hvoraf fremgår et potentiale ved fælles afsætning af genanvendeligt affald. Rapportens estimat er en årlig gevinst i størrelsesordenen 4,8 mio. kr. På trods af en udmøntning af en del af dette potentiale over de seneste år, rummer det fortsat uudnyttede muligheder for Selskabet. Det er samtidig understreget, at stordriftsfordelene ved det fusionerede selskab skal udnyttes, så selskabets løsninger skaber værdi for den enkelte kommune.

 

Ejerkommuner og Selskab foretager en fælles evaluering af samarbejdet to år efter Selskabets stiftelse.

 

Gennem fusionsarbejdet er der udarbejdet et samlet beslutningsgrundlag.

 

På et fælles møde den 24. juni 2015 blev ejerkommunernes tekniske udvalg præsenteret for udkast til grundlaget, og dette blev efter nogle mindre justeringer udsendt til en indledende teknisk høring i kommunerne.

 

I forbindelse med den tekniske høring er der fremkommet spørgsmål og bemærkninger til udkastet til beslutningsgrundlag. Afklaringen af disse er indarbejdet i beslutningsgrundlaget.

 

Beslutningsgrundlaget

 

Grundlagets hoveddokument er fusionsaftale med fusionsnotat og vedtægter som bilag med tilhørende underbilag. Grundlaget indeholder følgende hovedelementer:

 

· Det nye selskabs navn er AFLD I/S

 

· Selskabets hjemstedskommune er Herning

 

· CVR-nummer for ESØ videreføres til AFLD I/S

 

· Selskabet skal tilstræbe en udbygning af servicen overfor Ejerkommunerne og samtidig fastholde konkurrencedygtige priser på affaldsbehandling ved at have Ejerkommunernes behov i centrum og levere løsninger, der giver værdi for den enkelte Ejerkommune

 

· Ledelsen af Selskabet varetages af en bestyrelse med 6 medlemmer – ét medlem fra hver kommune. Flertalsbeslutninger kræver tiltrædelse af 5/6 af bestyrelsens medlemmer – stemmer efter hoveder. Frem til udgangen af 2017 deltager endvidere 4 observatører i bestyrelsens møder. Observatørerne udpeges af Ejerkommunerne blandt bestyrelsen i ESØ.

 

· Kommunalbestyrelserne i Selskabets ejerkommuner kompetenceoverdrager alt det affald, som kommunerne råder over - med den snitflade, at det fortsat er de enkelte Ejerkommuner, der varetager de borgerettede affaldshåndteringsopgaver. Der er endvidere åbnet mulighed for, at Ejerkommunerne kan vælge at kompetenceoverføre en eller flere af de borgerrettede opgaver

 

· Selskabet påbegynder sin drift uden at have nogen egenkapital. Kapital i hhv. ESØ og Østdeponi defineres på fusionstidspunktet som overdækninger og betragtes dermed som disse selskabers gæld til Ejerkommuner. Disse overdækninger skal afvikles over en 5-årig periode.

 

· Såfremt det nye selskab ønsker låneoptagelse ud over en samlet belåning på 40 mio. kr., skal dette forinden godkendes af Ejerkommunernes kommunalbestyrelser på et møde.

 

· Udgifter, samt gæld og hæftelser, der måtte opstå efter fusionens ikrafttræden, men som kan henføres til forhold fra ét af de to fusionerede selskaber, påhviler alene Ejerkommunerne bag dette selskab. Dette gælder bl.a. i forhold til forpligtelser til efterbehandling af de to deponier i hhv. ESØ og Østdeponi.

 

· En gensidigt forpligtende strategi for interessevaretagelse udarbejdes af Ejerkommunerne i det fusionerede selskabs regi. Forventede elementer heri er bl.a., at selskabets opgaveløsning skal ske med kommunernes behov i centrum med det formål at skabe værdi for den enkelte kommune, og at selskabets udbudspolitik skal sikre en god konkurrence.

 

 

Byrådet har udpeget Finn Stengel Petersen til bestyrelsen for Østdeponi.

 

Økonomi

Ved fusionen optræder der en overdækning på 33 mio. kr. de skal tilbageføres til affaldsområdet i Herning Kommune. Det skal undersøges, om en direkte udbetaling medfører modregning i bloktilskuddet.

Indstilling

Teknik- og Miljøudvalget indstiller

at fusionen af ESØ 90 I/S og Østdeponi tiltrædes på de vilkår, der er redegjort for under sagsfremstillingen og i bilag. Det anbefales, at der laves en plan for tilbagebetaling af overdækning inden endelig fusion iværksættes,
at Finn Stengel Petersen udpeges til bestyrelsen for AFLD I/S.
Teknik- og Miljøudvalget indstiller

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen til Byrådet.

 

Bilag

  • Beslutningsgrundlag af 08-09-2015
  • Principper for opgørelse af kapital