Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget
Mødedato: 28. september 2015
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

325. Frigivelse af rådighedsbeløb til tagkonstruktion på Holtbjergskolen

Sagsnr.: 82.07.00-G01-1-15 Sagsbehandler: Anne Marie Muff Grønkjær  

Frigivelse af rådighedsbeløb til tagkonstruktion på Holtbjergskolen

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 x

 x

 x

 Øvrige sagsbehandlere: Martin Skøtt

Sagsresume

Anmodning om frigivelse af rådighedsbeløb i 2015 til renovering af tagkonstruktion på Holtbjergskolen.

 

Sagen har tidligere været på Teknik- og Miljøudvalgets møde den 9. marts 2015, men blev udsat på grund af uafklarede fremtidsperspektiver for Holtbjergskolen på daværende tidspunkt.

 

Da bygningerne nu er i brug til forskellige formål, fremsendes sagen på ny.

Sagsfremstilling

I investeringsoversigten for 2015 er afsat et rådighedsbeløb på 0,523 mio. kr. på Serviceområde 03, Kommunale Ejendomme til renovering af tagkonstruktionen på Holtbjergskolen.

 

Indhentede tilbud viser, at rådighedsbeløbet rækker til renovering af taget på bygning 9 og 10, hvor der kan lægges nyt tagpap og udskiftes ovenlyskupler. Arbejdet udføres i henhold til gældende regler i BR10 (Bygningsreglement 2010).

Det skal i forbindelse med bygning 9 oplyses, at tagrenoveringen kun omfatter den del af bygningen, der anvendes til idrætshal, idet svømmehal og tilhørende omklædningsrum er lukket ned.

 

Arbejdet ønskes igangsat snarest muligt, og rådighedsbeløbet søges derfor frigivet.
 

Indstilling

Teknik- og Miljøudvalget indstiller

at der meddeles anlægsudgiftsbevilling med tilhørende rådighedsbeløb i 2015 på 0,523 mio. kr. til Serviceområde 03, Kommunale Ejendomme, nyt stednr. "Holtbjergskolen - tagkonstruktion",
at anlægsbevillingen finansieres af det i 2015 afsatte rådighedsbeløb på 0,523 mio. kr. på stednr. 011099 02 "Holtbjergskolen - tagkonstruktion".
Teknik- og Miljøudvalget indstiller

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen til Byrådet.