Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget
Mødedato: 28. september 2015
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

303. Ansøgning om tilskud til formidling af ny viden om laks i Skjern Å

Sagsnr.: 24.05.00-P22-1-15 Sagsbehandler: Lotta Sandsgaard  

Ansøgning om tilskud til formidling af ny viden om laks i Skjern Å

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 X

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Fra Danmarks Center for Vildlaks (DCV) er der den 10. september 2015 indkommet ansøgning om, at Herning Kommune medfinansiere med 1 mio. kr i et forsknings- og formidlingsprojekt om laks i Skjern Å. Formidlingsprojektet er ét af syv delprojekter i et samlet forsknings- og formidlingsprojekt med et budget på i alt 21,036 mio. kr. Forvaltningen har endnu ikke kendskab til projektets detaljerede økonomi.

 

Forvaltningen vurderer, at forsknings- og formidlignsprojektet kan indgå som et delelement i Herning Kommunes videre arbejde med at udvikle Å-turismen i kommunen. Projektet vil bidrage med ny viden, der kan være med til at sikre en fremtidig stærk laksebestand, der kan tåle et langt større fiskeri, hvilket er en forudsætning for at øge lystfiskerturismen i Skjern Å. Det anbefales at der sendes en positiv interessetilkendegivelse til projektet og at der reserveres 1 mio. kr. af puljen til udvikling af å-turisme.

Sagsfremstilling

I Budgetforliget fra 2015 og 2016 er det besluttet, at potentialet for Å-turismen i Herning Kommune skal afdækkes og udvikles.

 

En forudsætning for udvikling af å-turismen er blandt andet rent vand, gode naturfaciliteter og gode fangstmuligheder. Forvaltningen forventer at have et forslag til hvordan budgetforligets aftale kan udmøntes, klar til politisk behandling primo 2016.


Forslaget vil blandt andet indeholde:

  • overblik over hvilke interessenter der bør indgå i projektet,
  • forslag til organisering af samarbejdet mellem kommuner og turistorganisationer,
  • en kortlægning af potentialer og forslag til indsatsområder
  • forslag til hvordan å-turismen kan tænkes bredt, dækkende over både lystfiskeri og tilknyttede aktiviteter for hele familien i og omkring åerne
  • overvejelser om hvordan projektet samtænkes med øvrige eksisterende natur- og friluftsoplevelser, kultur- og sportsoplevelser, erhvervsturisen mv.

 

Det ansøgte forsknings- og formidlingsprojekt er et 4-årigt projekt med titlen "Udvikling af den danske laksebestand - større populationer, genetisk resseourcer og rekreativt fisker" Det ansøgte tilskud fra Herning Kommune er særligt tilknyttet formidlingsdelen af projektet, der har et selvstændigt budget på 2,6 mio. kr.

 

Projektet skal identificere og skaffe ny viden om specifikke flaskehalse, analysere den genetiske styrke i laksebestanden og sikre formidling af forskningsmæssige resultater til en så bred skare i offentligheden som muligt.

Formidlingen, som Herning Kommune altså søges om at medfinansiere, sker dels via en flersproget hjemmeside, de sociale medier og via pressen. Målet er desuden "At skabe lokalt ejerskab, national stolthed og international anerkendelse for laksen i Skjern Å, således at Skern Å vil kunne fremstå som et internationalt fyrtårn inden for bæredygtigt laksefisker, naturgenopretning og naturforvaltning".

 

Ansøgning om medfinansiering er vedlagt i bilag.

 

Forvaltningen vurderer på det nuværende grundlag, at resultaterne af det samlede forsknings- og formidlingsprojekt vil være interessant i forhold til den videre udvikling af å-turismen i Herning Kommune. Det anbefales at der først tage sendelig stilling til et tilsagn om medfinansiering til formidlings- og forskningsprojeket, når projektets detailbudget er kendt og når Herning Kommune har haft mulighed for at se den samlede projektansøgning.

 

Forvaltningen anbefaler desuden, at der som et vilkår i et tilsagn om i formidlingen af forskningsprojektets reslutater sker i et tæt samarbejde med kommunerne og øvrige aktører, og at der sikres en sammenhæng til øvrige aktiviteter i å turistprojektet.

Økonomi

I budgetforlig 2015 og 2016 er der afsat i alt 5 mio. kr. til Å turisme i tilknytning til alle Herning Kommunes større vandløb.

Dansk Center for Vildlaks har ud af det samlede budget på 21,036 mio. kr. ansøgt Innovationsfonden om tilskud på 15 mio. kr. Ansøgningen er nu gået videre til anden og afsluttende runde. Der forventes en afgørelse omkring 1. december 2015.

 

Herning og Ringkøbing-Skjern Kommuner er ansøgt om at medfinansiere med hver 1 mio. kr. 

Økonomi- og Erhvervsudvalgsmødet i Ringkøbing-Skjern Kommune besluttede den 8. september 2015 at bevilge et tilskud på 1 mio. kr. til projektet.

 

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller:

at det meddeles ansøger, at Herning Kommune er positive over for projektet og en medfinansiering på 1 mio. kr. Endelig stillingtagen til bevilling sker, når samlet projektbeskrivelse og detailbudget er afklaret.
Direktøren for Teknik og Miljø indstiller:

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.

Bilag

  • Ansøgning om medfinansiering til innovation fonds projekt