Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget
Mødedato: 28. september 2015
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

329. Handleplan 2015 - Serviceområde 13 - Handicap og Psykiatri - Høringssvar

Sagsnr.: 27.00.00-A26-1-15 Sagsbehandler: Ejnar Tang  

Handleplan 2015 - Serviceområde 13 - Handicap og Psykiatri - Høringssvar

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 X

 

 

 

 

 (X)

 (X)

 

Sagsresume

Byrådsmedlem Jørn Vedel Eriksen har den 7. september anmodet borgmesteren om, at sagen sættes på Byrådets dagsorden, jf. den såkaldte initiativret i kommunestyrelseslovens § 11.

Sagen hører under Social- og Sundhedsudvalgets område. Fagudvalget har behandlet sagen på møde den 23. september. Referatet fra udvalgsbehandlingen fremsendes til Byrådets dagsorden.

Sagen fremsendes til Økonomi- og Erhvervsudvalgets orientering forud for, at Byrådets dagsorden udsendes.

 

 

 

Social- og Sundhedsudvalget godkendte på møde d. 18. august, at Handleplan 2015 blev sendt i høring i MED-systemet og i Handicaprådet.

Der er indkommet 18 høringssvar fra MED udvalg, Handicaprådet, organisationer og enkeltpersoner.

 

Social- og Sundhedsudvalget skal på baggrund af høringssvarene i dette møde, tage stilling til

 • Etablering af Bo- og Støttecenter Herning, ved sammenlægning af Socialpædagogisk Center, Lindekollegiet og Aflastningen på området for  udviklingshæmmede.
 • Etablering af Center for Socialpsykiatri, ved sammenlægning af Skovlyset, Socialpsykiatrisk Center og Skiftesporet på psykiatriområdet.

 

Administrationen arbejder med implementering af handleplanens øvrige elementer, som senere fremlægges til udvalgets endelige beslutning.

 

Sagsfremstilling

Handleplanen er udmøntning af den overordnede strategi på handicap- og psykiatriområdet, som Social- og Sundhedsudvalget vedtog den 17. juni 2015. Handleplan 2015 indeholder en række forslag til håndtering af en del af det forventede underskud på 14,2 mio. kr. i 2015 samt en række gennemgribende forslag til ny økonomisk styring, organisatorisk udvikling, omstilling og effektivisering.

 

Social- og Sundhedsudvalget besluttede d. 18 august at sende følgende fem forslag i høring frem til d. 7. september.

 

1. Initiativer i 2015

 

Med udsigt til et betydeligt underskud i 2015 traf forvaltningen 16. juni 2015 beslutning om at iværksætte øjeblikkelige initiativer, som kan dæmme op for merforbruget.

 

Der er indtil årets udgang indført midlertidigt stop for køb af botilbud uden for kommunen og stop for bevilling af tillægsydelser.

 

Det betyder, at de decentrale enheder påtager sig at modtage borgere, hvor udgiften til eventuelle omforandringer afholdes af centrale rammer inden for serviceområdet, men at der ikke tildeles yderligere driftsmidler.

 

Med Social- og Sundhedsudvalgets beslutning 18. august igangsættes nye tiltag med henblik på at nedbringe merforbruget yderligere.

 

Der igangsættes genforhandling af de dyreste borgersager i andre kommuner, og der foreslås en rammereduktion af budgetterne for de decentrale enheder på
1,5 % for at sikre en tilgang med en meget stram decentral udgiftsstyring med serviceniveautilpasninger som overgang til rammestyring i 2016. Den økonomiske effekt er usikker, men skønnes til ca. 8 mio. kr.

 

Med de nævnte initiativer forventes merforbruget således at kunne blive nedbragt fra 14,2 mio. kr. til 5 - 8 mio. kr.

 

2. Den nuværende aktivitetsbestemte ressourcetildeling til de decentrale enheder erstattes af et fast rammebudget.

 

Rammestyring betyder, at der tildeles et område et fast årligt budget, og inden for den økonomiske ramme skal området løse de opgaver, de får. Budgettet opdeles fra 2016 i fire resultatområder for hhv. udviklingshæmmede og autisme, psykiatri, fysisk handicappede, udsatte og misbrug. Visitationen og de decentrale driftsenheder, som indgår i resultatområdet, skal i fællesskab løse opgaverne og sikre budgetoverholdelsen. Det bliver vanskeligt, fordi budgetproblemer betyder, at der skal løses flere opgaver, end der er budget til. Derfor vil kapacitets- og servicestyring fremover indgå aktivt i den politiske budgetopfølgning og budgetlægning, herunder også stillingtagen til finansiering af nødvendige kapacitetsudvidelser.

 

3. Der etableres nye, større, økonomisk og fagligt mere bæredygtige enheder

 

Der undgås ikke besparelser ved at lave rammestyring. Handicap- og psykiatriområdet er på lige fod med andre velfærdsområder en del af de generelle effektiviseringer og besparelser, som har været den kommunaløkonomiske dagsorden gennem flere år, og det vil fortsætte. Der er gennemført mange procentvise besparelser og takstreduktioner, som samlet set har udhulet driftsgrundlaget og gjort økonomien mere sårbar, særligt for de mindste driftsenheder.

 

Nu skal opgaverne løses mere fleksibelt og på andre måder, og der skal løses flere opgaver for de samme midler. Det kræver, at der skal etableres nye, større, økonomisk og fagligt bæredygtige enheder.

De enheder skal have en økonomisk størrelse og ledelsesmæssigt råderum, som gør det muligt at løse den strukturelle udfordring, der er på handicap- og psykiatriområdet. Der skal løses flere og mere komplekse opgaver med krav om høj faglig kvalitet, effekt af indsatsen og bedre økonomisk styring. Det opnås ved en mere fleksibel opgaveløsning, en mere rationel arbejdstilrettelægning, en mere fleksibel udnyttelse af medarbejdernes kompetencer. Ellers er det økonomisk ikke muligt at fastholde de nødvendige faglige kompetencer.

 

Social- og sundhedsudvalget besluttede d. 18. august at sende følgende forslag til organisatoriske forandringer i høring:

 • Bo- og Støttecenter Herning: Det nye center er en sammenlægning af Socialpædagogisk Center, Lindekollegiet og Aflastningen. Det nye center skal tage sig af de samme opgaver, som de gør i dag, men opgaverne skal omlægges, og der skal udvikles nye tilbud. Herunder nye botilbudsformer, praktisk og social mestringsstøtte til pårørende og omlægning af aflastningen. Ændringen planlægges iværksat fra 1. oktober 2015.
 • Et ’ældrecenter’ for udviklingshæmmede: Der etableres et ”ældrecenter” for udviklingshæmmede over 55 år. Tilbuddet skal efter nærmere vurdering normeres til 16 pladser. Der skal foretages en nærmere afdækning af muligheder og finansiering, inden beslutningsforslag ligger klar i 2016.
 • Center for Socialpsykiatri: Det nye center er en sammenlægning af Skovlyset, Socialpsykiatrisk Center og Skiftesporet. Centeret bliver inddelt i to spor. Et spor for 18 – 25 årige og et spor for over 26 årige. Hvert spor består af botilbud, dagtilbud, et bostøttekorps samt opgangsfælleskaber/fleksible boliger. Dagtilbudsdelen vil indeholde forskellige typer af lærings- og udviklingstilbud, behandlingstilbud samt sundhedsfremmende tilbud. Ændringen planlægges iværksat fra 1. oktober 2015.
 • Blå Kors Herning – Pensionat og Varmestue: Tilbuddet er er sammenlægning af Blå Kors Varmestue og Blå Kors Pensionat. Sammenlægningen skal forhandles med Blå Kors Danmark og de lokale bestyrelser med henblik på etablering fra 1. januar 2016.

 

4. Styrket koordinering og fælles opgaveløsning, herunder:

 

 • Samarbejde og koordination internt i Herning Kommune og til den regionale behandlings-psykiatri.
 • Fælles målsætninger for sårbare unge
 • Lav-interventions-tilbud
 • Koordinering på senhjerneskadeområdet
 • Samdrift af madproduktion, rengøring og vedligeholdelse

 

5. En ny Handicap- og psykiatripolitik.

 

Der har siden Social- og Sundhedsudvalgets møde d. 18. august været flere drøftelser med ledere og medarbejdere om handleplanens forskellige elementer. Herunder har der i særlig grad været fokus på de organisatoriske ændringer og ændringer i ressourcetildelingen.

 

Høringssvar

 

Der har i høringsfasen været afholdt orienteringsmøder for alle medarbejdere, der planlægges at overgå til Bo- og Støttecenter Herning og Center for Socialpsykiatri. Der har været debatmøder med medarbejderne i hhv. Socialpsykiatrisk Center Herning, på Skiftesporet og Socialpædagogisk Center. Der har været to møder i Sektor MED for Handicap og Psykiatri. Ét møde i forvaltnings-MED for Social, Sundhed og Beskæftigelse. Der har været et møde med tillidsrepræsentanter og arbejdsmiljørepræsentanter fra Socialpsykiatrisk Center Herning og Skiftesporet. Der har været orienteringsmøde og et døgnseminar for lederne. 

 

Mange medarbejdere og medarbejderrepræsentanter har problematiseret de organisatoriske ændringer. De mener ikke, de har været tidligt nok medinddraget i henhold til MED-aftalen, og de tvivler på effekten af forslagene, set i lyset af de mange besparelser og omlægninger de seneste år. Endelig er der på flere punkter en fagligt begrundet frygt for, at organisationsændringerne vil betyde kvalitetsforringelser for borgerne og forringelser af arbejdsmiljøet. Konkret foreslår Sektor MED, at Social- og Sundhedsudvalget udsætter beslutningen om organisatoriske ændringer indtil december. Bemærkningerne fremgår af de 18 høringssvar, som er vedlagt dagsordenen.

 

Der er et høringssvar fra en pårørende, som omtaler en 3. person. Ud fra hensynet til beskyttelse af enkeltpersoner, er dette høringssvar sat på lukket dagsorden.

 

De mange spørgsmål og kommentarer i høringsfasen og bemærkninger i høringssvarene vil indgå i administrationens videre overvejelser og implementering af forslagene. Det er på baggrund af bemærkninger fra medarbejdere og ledere allerede nu besluttet, at der foretages justeringer i af resultatområderne. Det var i Handleplanen forudsat, at autismeområdet skulle forankres under psykiatriområdet, det placeres i stedet under området for udviklingshæmmede. Det betyder færre medarbejderflytninger ud fra den nuværende organisatoriske forankring af opgaven.

 

Med hensyn til medarbejderinddragelse, så vurderer administrationen, at de sædvanlige procedurer for medbestemmelse er blevet fulgt, men det spørgsmål indbringes nu for Hoved MED. Det er i første omgang Social- og Sundhedsudvalget, som sætter rammerne for opgaveløsningen på området. Når disse rammer er besluttet, sendes de i høring. Høringssvarene kan medføre ændringer og justeringer i udvalgets beslutning. På det grundlag skal forvaltningsledelsen organisere arbejdets udførelse, herunder sikre ledere og medarbejdernes indflydelse på arbejdets organisering og daglige arbejdstilrettelægning. Det er et forløb, som er planlagt, og det kommer til at ske decentralt i centrene og på de enkelte arbejdspladser. Det iværksættes i det øjeblik, der er truffet endelig beslutning om de enkelte elementer i handleplanen. For de organisatoriske ændringers vedkommende vil implementeringen hovedsageligt være i perioden fra 1. oktober og resten af året.   

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller

at høringssvarene drøftes med henblik på igangsætning af nedenstående initiativer,

 

at administrationen bemyndiges til at igangsætte arbejdet med overgang til rammestyring på Serviceområde 13 Handicap og Psykiatri, idet der fremlægges beslutningsforslag på Social- og Sundhedsudvalgets førstkommende møde i oktober 2015,

 

at der med virkning fra 1. oktober 2015 etableres:
 • Bo- og Støttecenter Herning, ved sammenlægning af Socialpædagogisk Center, Lindekollegiet og Aflastningen på området for udviklingshæmmede
 • Center for Socialpsykiatri, ved sammenlægning af Skovlyset, Socialpsykiatrisk Center og Skiftesporet på psykiatriområdet,

 

at administrationen bemyndiges til at arbejde videre med udarbejdelse af beslutningsforslag vedrørende:
 • Etablering af "ældrecenter" for udviklingshæmmede
 • Etablering af Blå Kors Herning - Pensionat og Varmestue, ved sammenlægning af Blå Kors Varmestue og Blå Kors Pensionat,

 

at forslagene til styrket koordinering og fælles opgaveløsning iværksættes,

 

at administrationen bemyndiges til at igangsættes arbejdet med udarbejdelse af en ny handicap- og psykiatripolitik.

 

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller

Beslutning

Social- og Sundhedsudvalget har på møde den 23. september besluttet som følger:

 

Indstillingen tiltrådt dog således,

 

at psykiatriområdet fortsætter med de nuværende styringsprincipper,

 

at der ikke etableres et center for socialpsykiatri,

 

at psyiatriområdet bærer en forholdsmæssig andel af merforbruget og skal finde en løsning herpå,

 

at der afsættes 0,8 mio. kr. i 2016 til en pulje til tværfaglig udviklingsprojekter med inddragelse af ledere og medarbejderne på Handicap- og Psykiatriområdet.

 

at de decentrale enheder vil indgå i den fremtidige visitationsmodel for de områder, som indgår i rammestyringen.

 

at rammestyringen følges tæt og evalueres løbende.

 

 

Peter Villadsen (SF) og Anne Marie Christensen (A) gør opmærksom på, at de ikke mener, at der på mødet den 18. august 2015, punkt 71, blev truffet beslutning om at overgå til rammestyring.

 

Anne Marie Christensen (A) kan ikke tiltræde indstillingen

 

Bilag

 • Handleplan 2015 - udgave 11. aug
 • Høringssvar Handleplan 2015