Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget
Mødedato: 28. september 2015
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

302. Budget 2016 - 2. behandling af budget 2016 samt budgetoverslagsårene 2017-2019

Sagsnr.: 00.30.10-Ø00-2-14 Sagsbehandler: Leo Pedersen  

Budget 2016 - 2. behandling af budget 2016 samt budgetoverslagsårene 2017-2019

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

  X

  X

 

Øvrige sagsbehandlere: - Thomas Herskind

Sagsresume

Budget 2016 samt overslagsårene 2017-2019 fremsendes til 2. behandling.

 

Gruppeformændene bag budgetforliget er inviteret til at deltage i Økonomi- og Erhvervsudvalgets behandling af sagen.

Sagsfremstilling

Ved Byrådets 1. behandling af forslag til budget 2016 samt budgetoverslagsårene 2017-2019 blev fristen for fremsendelse af ændringsforslag fastsat til onsdag den 23. september 2015 kl. 12.00.

 

Ved fristens udløb var der ikke indkommet ændringsforslag, og det er således budgetforslaget som det forelå ved 1. behandlingen, der danner grundlag for 2. behandlingen.

 

Der er indkommet høringssvar til budgettet fra de høringsberettigede samt udtalelse fra HovedMED samt SektorMED på skoleområdet, som er vedlagt sagen.

 

Der er med baggrund i tilbagemeldinger fra Social- og Indenrigsministeriet vedrørende lånepuljer og endelig udmelding af tilskud til integration af flygtninge, ændringer som følge Byrådsbeslutninger, ændringer pris- og lønreguleringer med baggrund i budgetforliget samt demografireguleringer på dagtilbud for børn og folkeskoleområdet.

Økonomi

Efter indarbejdelse af de administrative tekniske korrektioner viser resulatet følgende:

 

 

Såfremt det foreliggende budgetforslag med de administrative tekniske korrektioner godkendes vil årsbudgettet for 2016 være godkendt med følgende:

 

 • Udskrivningsprocenten for kommunal indkomstskat vil være fastsat til 24,9 % (uændret)
 • Udskrivningsgrundlaget i 2016 vil være det statsgaranterede udskrivningsgrundlag, der er fastsat til at udgøre 13.199.663.000 kr. ,
 • Grundskyldspromillen for produktionsjord indstilles godkendt til 5,73 og 20,53 for øvrige ejendomme (uændret)
 • Promillen for udskrivning af dækningsafgift for offentlige ejendomme vil være fastsat til 10,265 af grundværdierne og 8,750 af forskelsværdien (uændret)

 

Herudover kan oplyses at procenten for udskrivning af kirkeskat i 2016 er 0,99 (uændret).

 

Det indstilles samtidig, at forvaltningen bemyndiges til at foretage de konsekvensændringer i budgettet, der måtte være en naturlig følge af de administrative tekniske korrektioner, herunder foretage den nødvendige afbalancering og tilretning af budgettet.

Indstilling

Direktøren for Økonomi, Personale og Borgerservice indstiller

at Økonomi- og Erhvervsudvalget udarbejder en indstilling til Byrådet angående de foreslåede administrative tekniske korrektioner,
at Økonomi- og Erhvervsudvalget arbejder en indstilling til Byrådet om, at der vælges statsgaranteret udskrivningsgrundlag vedrørende skatteindtægterne,
at de til budgettet tilhørende takstoversigter jfr. bilag godkendes,
at forvaltningen bemyndiges til at foretage de konsekvensændringer i budgettet, der måtte være en naturlig følge af de administrative tekniske korrektioner som godkendes ved 2. behandling af budgettet, herunder foretage den nødvendige afbalancering og tilretning af budgettet,
at der meddeles bevilling til følgende anlægsprojekter i 2016:
 • serviceområde 12 Folke- og ungdomssskoler - sted.nr. 301085 - pulje til projekter - papirpenge med 0,325 mio. kr.,
 • serviceområde 18 - Sundhed og Ældre - sted.nr. 532087 - pulje til projekter - papirpenge med 0,325 mio. kr.
 • udgifterne finansieres af de på de respektive serviceområder/stednumre afsatte rådighedsbeløb.
Direktøren for Økonomi, Personale og Borgerservice indstiller

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt. Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller sagen til Byrådet.

 

Peter Villadsen, Jørn Vedel Eriksen og Karla Brondbjerg deltog i udvalgets behandling af sagen.

Bilag

 • Takstoversigt 2016
 • Administrative tekniske korrektioner - Budget 2016-2019
 • Udtalelse fra MED
 • Høringssvar fra høringsberettigede - Budget 2016-2019