Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget
Mødedato: 28. september 2015
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

321. Debatoplæg for vindmølleområde ved Stakroge

Sagsnr.: 01.16.06-P19-1-14 Sagsbehandler: Joan Berentzen  

Debatoplæg for vindmølleområde ved Stakroge

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 x

 

 x

 x

 Øvrige sagsbehandlere: Louise Kruse Hansen

Sagsresume

Byplanudvalget har på mødet 2. december 2014 principgodkendt et vindmølleprojekt, der ligger delvist uden for den eksisterende ramme for vindmølleområde T22 ved Stakroge, med baggrund i en konkret ansøgning. Vindmølleprojektet var til offentlig debat i september 2014. Der er gennemført en partshøring af ejerne af de eksisterende vindmøller i T22 i oktober 2014.

 

Byplanudvalget har på mødet 1. juni 2015 taget stilling til en optimering af vindmølleprojektet ved Stakroge efter ønske fra opstiller. Det blev på mødet besluttet, at der skal arbejdes videre med et projekt omhandlende fire nye vindmøller med en totalhøjde op til 150 meter opsat i en lige linje sammen med de eksisterende fem vindmøller i T22.

 

Byplanudvalget har efterfølgende, i forbindelse med placering af en skovejerbolig i Døvling Plantage, igen taget stilling til vindmølleprojektets udformning og placering på mødet den 10. august 2015. Her blev det besluttet, at de fire vindmøller kan suppleres med en femte vindmølle og at vindmøllerne flyttes og placeres på en ret linje, så projektet overholder afstandskravet til en ny skovejerbolig i Døvling Plantage.

 

Herning Kommune har efterfølgende modtaget en opdateret anmeldelse for vindmølleprojektet i overensstemmelse med Byplanudvalgets ovenstående ønsker.

 

Der er på baggrund af ændringerne i projektet, herunder det øgede antal vindmøller og den ændrede placering af vindmøllerne, udarbejdet et debatoplæg til fornyet indkaldelse af forslag og idéer til projektet med henblik på den lovpligtige offentlige debatfase.

 

Forvaltningen anbefaler, at debatoplægget sendes i en offentlig høring, hvorved planlægningen for det konkrete vindmølleprojekt påbegyndes.

Sagsfremstilling

Område T22 ved Stakroge er udlagt i Herning Kommuneplan 2013-2024 til teknisk anlæg i form af vindmøller. Der kan opstilles op til 10 vindmøller i op til to rækker. Der står fem vindmøller fra 2001 med en totalhøjde på 76 meter i området i dag.

 

I henhold til planlovens § 11g skal kommunen indkalde forslag og idéer fra offentligheden til brug for den videre planlægningsproces. Formålet er at supplere forvaltningens

egen viden omkring forhold i lokalområdet, der skal tages hensyn til i planlægningen. Dette gøres gennem et debatoplæg, som sendes i offentlig høring forud for planarbejdet.

 

På baggrund af ændringerne i projektet, herunder det øgede antal vindmøller og den ændrede placering af vindmøllerne, er der udarbejdet et debatoplæg til fornyet indkaldelse af forslag og idéer til projektet med henblik på en offentlig debatfase. Debatoplægget er udarbejdet for et projekt, der omfatter fem vindmøller med en totalhøjde på op til 150 meter, opstillet på en lige linje sammen med de eksisterende vindmøller i vindmølleområde T22. Debatoplægget er vedlagt i Bilag 1.

 

Som udgangspunkt vil de nye vindmøller blive opstillet sammen med de eksisterende vindmøller. Det landskabelige samspil mellem de nye og eksisterende vindmøller skal undersøges nærmere i en kommende VVM-redegørelse. VVM er en forkortelse for Vurdering af Virkningen på Miljøet, og har til formål belyse projektets væsentlige miljøkonse-kvenser, inden der tages stilling til om projektet skal realiseres.  

 

Debatoplægget er udarbejdet for et projekt, der ligger delvist uden for det udlagte ramme-område. Projektet er muligt, fordi en ejendom, der blev regnet for bolig i forbindelse med udarbejdelsen af vindmølleplanen, ikke har været beboet i mange år, og derfor ikke skal betragtes som bolig i forbindelse med støjberegninger.

 

Ved endelig vedtagelse af planlægning for projektet vil vindmølleområde T22 blive æn-dret, så det kun omfatter de nye vindmøller. Dette er ensbetydende med, at der ikke kan opsættes nye vindmøller i stedet for de eksisterende vindmøller.

 

Inden for 1 km af projektet ligger landsbyerne Stakroge og Sandet. Stakroge og Sandet skal betragtes som særlig støjfølsom arealanvendelse. Der er desuden ti naboboliger beliggende i det åbne land, heraf tre i Billund Kommune. Projektet overholder gældende støjkrav til boliger i det åbne land og i byer.

 

Kriminalforsorgen har et stort areal umiddelbart nordøst for projektområdet, Pension Lyng. Pension Lyng er en døgninstitution med 37 beboere samt administrativt personale. Byg-ninger tilhørende Pension Lyng, der anvendes til overnatning, skal betragtes som særlig støjfølsom arealanvendelse. Herning Kommune har i samarbejde med Kriminalforsorgen fastlagt områdets og bygningernes anvendelse, således at det ansøgte projekt overholder gældende støjkrav.

 

Nogle af vindmøllerne placeres inden for skovbyggelinjen til Døvling Plantage, hvilket kræver dispensation. Ingen af møllerne placeres inden for § 3-områder (mose), men der kan være vingeoverslag ind over, hvilket ligeledes kræver dispensation.

 

Vindmølleprojektet vil bidrage med 15 MW ny vindenergi, hvilket svarer til ca. 25% af målsætningen i Herning Kommunes Klimaplan om 60 MW ny vindenergi inden 2030. Herning Kommune har indtil videre opnået 63 % af målsætningen fra Klimaplanen.

 

Da projektet omfatter vindmøller på over 80 meter i totalhøjde er projektet omfattet af VVM-pligt. Der skal derfor afholdes en debatfase, hvor et debatoplæg sendes i offentlig høring. Debatoplægget skal orientere borgere og øvrige interesserede om projekt og proces, og gøre opmærksom på muligheden for at komme med ønsker til VVM-redegørelsens indhold.

Indstilling

Byplanudvalget indstiller

at debatoplægget for vindmølleprojektet ved Stakoge udsendes i offentlig høring.
Byplanudvalget indstiller

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen til Byrådet.

 

Bilag

  • Debatoplæg vindmøller ved Stakroge (27-08-15)