Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget
Mødedato: 28. september 2015
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

320. Endelig vedtagelse af lokalplan for erhvervsområde ved Gødstrupvej i Gødstrup

Sagsnr.: 01.02.05-P16-4-15 Sagsbehandler: Tanja Henriksen  

Endelig vedtagelse af lokalplan for erhvervsområde ved Gødstrupvej i Gødstrup

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 X

 

 X

 X

 Øvrige sagsbehandlere: Marius Reese

Sagsresume

Byrådet har på mødet 26. maj 2015 (pkt. 148) foreløbigt vedtaget forslag til lokalplan 59.E2.1 for erhvervsområde ved Gødstrupvej i Gødstrup.

 

Lokalplanforslaget har været i offentlig høring i perioden 28. maj 2015 til 13. august 2015.

 

Der er indkommet 2 bemærkninger til kommuneplantillægget.

 

Lokalplanforslaget indstilles til endelig vedtagelse.

Sagsfremstilling

Lokalplanens indhold

Lokalplanområdet er beliggende sydvest for landsbyen Gødstrup, og omfatter matriklerne 1ay, 1bf, 1y og 2 – alle Gødstrup Præstegård, Snejbjerg, med et samlet areal på 46.790 m². Det eksisterende lokalplanområde 59.E1.2 er også omfattet af den nye lokalplan 59.E2.1. Intentionen hermed er at planlægge for et samlet erhvervsområde i Gødstrup.

 

Luftfoto over lokalplanområdets afgrænsning - Ikke målfast

 

Det er lokalplanens formål at udlægge området til erhverv. Lokalplanen har desuden til formål at fastlægge bestemmelser for ny bebyggelse og beplantning i området, samt sikre gode trafikale forhold.

 

Lokalplanområdet udlægges til erhverv i miljøklasserne 1-3. Lokalplanområdet er delt i to delområder. I delområde 1 er der mulighed for liberalt erhverv som f.eks. kontorer, service- og udstillingsvirksomhed samt lette værkstedserhverv - miljøklasse 1-2. I delområde 2 er der mulighed lagervirksomhed, kontorer, service og udstillingsvirksomhed samt lette værkstedserhverv - miljøklasserne 2-3.

 

Der kan ikke etableres detailhandel eller boliger i lokalplanområdet.

 

For at fastholde de særlige landskabelige kvaliteter i bolig- og sommerhusområdet nord for lokalplanområdet og mod det åbne land syd for lokalplanområdet fastsætter lokalplanen den maksimale bebyggelsesprocent for området til 30. Lokalplanen stiller også krav til, hvilke materialer ny bebyggelse må opføres i samt højde og etageantal på ny bebyggelse.

 

Lokalplanen stiller også krav til omfang og udformning af fremtidig skiltning i tilknytning til de virksomheder, der findes og fremtidigt etableres inden for lokalplanområdet.

 

Der er to eksisterende boliger inden for lokalplanområdet. Den eksisterende lovlige anvendelse til bolig kan fortsætte, men da lokalplanområdet er udlagt til erhvervsformål, vil der efter lokalplanens vedtagelse ikke kunne gives tilladelse til at bygge til eller bygge nyt til boligformål.

 

Der findes i området en tidligere stationsbygning, der er registreret med en høj bevaringsværdi på 3 (Gødstrupvej 64). På grund af flere uoriginale tilbygninger har forvaltningen i forbindelse med udarbejdelse af nærværende lokalplan revurderet bevaringsværdien til 4, middel bevaringsværdi. For at sikre denne bygning fremover indeholder lokalplanen bestemmelser om, at istandsættelse skal udføres i overensstemmelse med bygningens oprindelige arkitektur.

 

Lokalplanforslaget blev foreløbigt vedtaget på Byrådsmødet 26. maj 2015 (pkt. 148) og har været i offentlig høring fra 28. maj 2015 til 13. august 2015.

 

Redaktionelle ændringer

Der er i høringsperioden indkommet 2 bemærkninger til lokalplanforslaget (jf. Bilag 1 - Bemærkninger til lokalplanforslag 59.E2.1. Bemærkningerne giver anledning til enkelte redaktionelle ændringer i lokalplanen.

Indstilling

Byplanudvalget indstiller

at lokalplan 59.E2.1 for et erhvervsområde ved Gødstrupvej i Gødstrup endeligt vedtages.
Byplanudvalget indstiller

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen til Byrådet.

 

Bilag

  • Bemærkninger til lokalplanforslag 59.E2.1 for erhvervsområde ved Gødstrupvej