Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget
Mødedato: 28. september 2015
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

319. Endelig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 44 for erhvervsområde ved Gødstrupvej i Gødstrup

Sagsnr.: 01.02.15-P16-4-15 Sagsbehandler: Tanja Henriksen  

Endelig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 44 for erhvervsområde ved Gødstrupvej i Gødstrup

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 X

 

 X

 X

Øvrige sagsbehandlere: Marius Reese

Sagsresume

Byrådet har på mødet 26. maj 2015 (pkt. 147) foreløbigt vedtaget forslag til kommuneplantillæg nr. 44 for erhvervsområde i Gødstrup.

 

Kommuneplantillægget har været i offentlig høring i perioden 28. maj 2015 til 13. august 2015.

 

Der er ikke indkommet bemærkninger eller indsigelser til kommuneplantillægget.

 

Kommuneplantillægget indstilles til endelig vedtagelse.

Sagsfremstilling

Forslag til lokalplan 59.E2.1 for et erhvervsområde ved Gødstrupvej i Gødstrup er ikke i overensstemmelse med den gældende kommuneplanramme 59.BL7 for så vidt angår anvendelsen, bebyggelsesprocenten og zoneforhold. Der er derfor udarbejdet forslag til tillæg nr. 44 til Herning Kommuneplan 2013-2024.

 

Kommuneplantillægget udlægger en ny kommuneplanramme 59.E2 til erhverv for et område, der før var omfattet af kommuneplanramme 59.BL7 til blandet bolig og erhverv. Endvidere inddrages et mindre område i rammen, som før lå i det åbne land, men blev anvendt til erhverv. Det er alene afgrænsningen af kommuneplanramme 59.BL7, som ændres, så de nuværende bestemmelser for kommuneplanramme 59.BL7 fortsætter.

 

Ny afgrænsning af kommuneplanrammerne 59.BL7 og 59.E2 - Ikke målfast

 

Kommuneplanramme 59.E2

De nye rammebestemmelser giver mulighed for anvendelse til erhverv i miljøklasserne 1-3. Bebyggelsesprocenten for området er maksimum 30, og der kan opføres bebyggelse til liberalt erhverv i 2 etager og til lagervirksomhed i 1 etage. Ny bebyggelse må have en højde på op til 8,5 meter. Der skal etableres 1 p-plads pr. 50 m2 erhverv; for lagervirksomhed dog 1 p-plads pr. 100 m2 erhverv. Endvidere skal der etableres opholdsarealer svarende til 10 % af erhvervsetagearealet. Området skal ved vedtagelse af en lokalplan overføres til byzone.

 

Kommuneplantillægget har været i offentlig høring i perioden 28. maj 2015 til 13. august 2015.

 

Der er ikke indkommet bemærkninger eller indsigelser til kommuneplantillægget.

 

Kommuneplantillægget indstilles til endelig vedtagelse.

Indstilling

Byplanudvalget indstiller

at tillæg nr. 44 til Herning Kommuneplan 2013-2024 for et erhvervsområde i Gødstrup endeligt vedtages.
Byplanudvalget indstiller

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen til Byrådet.