Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget
Mødedato: 28. september 2015
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

318. Endelig vedtagelse af lokalplan for Snejbjerg gl. skole

Sagsnr.: 01.02.05-P16-36-14 Sagsbehandler: Sine Dall  

Endelig vedtagelse af lokalplan for Snejbjerg gl. skole

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 x

 

 x

 x

 

Sagsresume

Byrådet har på mødet 28. april 2015 foreløbigt vedtaget forslag til lokalplan 51. B11.1 for Boligområde ved Sydgaden, Skolesvinget og Lergravsvej i Snejbjerg, Snejbjerg gl. skole.

 

Lokalplanen giver mulighed for at Snejbjerg gamle skole kan omdannes fra skole til boligområde med bevaring af Snejbjerg svømmehal i et offentligt område i lokalplanen.

 

Lokalplanforslaget har været i offentlig høring i perioden 30. april 2015 til 25. juni 2015. Der er indkommet 3 bemærkninger til planforslaget.

 

Bemærkningerne giver anledning til en tilføjelse i lokalplanens redegørelse.

Sagsfremstilling

Lokalplanforslag 51.B11.1 giver mulighed for at området kan omdannes fra skole til boligområde. I lokalplanen fastholdes den eksisterende svømmehal i området med de nødvenlige parkeringspladser.

 

Lokalplanområdet inddeles i 5 delområder.

Delområde I udlægges til offentligt område med svømmehal og parkering.

 

I lokalplanens delområde II og III kan der opføres boliger som tæt-lav boligbebyggelse i form af rækkehuse i 1-2 etager. Hvis der opføres boliger i 1 etage er bebyggelsesprocenten 30 og hvis der opføres bebyggelse i 2 etager er bebyggelsesprocenten 40. De forskellige bebyggelsesprocenter er fastsat ud fra at der ved bebyggelse i én etage skal være plads til opholdsarealer, parkering, stier og interne veje.

I delområde II kan der også opføres åben-lav bebyggelse som enfamiliehuse med en bebyggelsesprocent på 30. Hvis der opføres åben-lav bebyggelse kan der ikke opføres tæt-lav bebyggelse inden for delområdet.

 

Delområde IV udlægges som fællesområde med udeaktiviteter, legeplads mm. Der er mulighed for at bevare aulaen og gymnastiksalen og omdanne dem til f.eks. fælleshus for hele lokalplanområdet. En anden mulighed er at bygningerne kan omdannes til hele byens forsamlingshus, så beboerne i Snejbjerg har mulighed for det ”klassiske” forsamlingshus. Lokalplanen stiller ikke krav til at bygningerne skal bevares, der kan også bygges nyt.

Gymnastiksalen inden for lokalplanområdet skal ikke opretholdes til idrætsformål.

 

Delområde V udlægges til grønt område med boldbane og legeplads efter ønske fra en nærliggende daginstitution. Delområdet kan også indgå i lokalplanes fællesområde i sammenhæng med delområde IV.

 

Al bebyggelse inden for lokalplanområdet kan opføres i 1-2 etager og med en bygningshøjde på 8,5 meter.

 

Der er i området flere større træer som bevares i lokalplanen. Træerne står primært i lokalplanområdets kanter og delområde IV som er områdets fællesområde.

 

Kommuneplantillæg nr. 35 til Herning Kommuneplan 2013-24 danner det planmæssige grundlag for lokalplan 51.B11.1.

 

Der er indkommet 3 bemærkninger til planforslaget:

 

1.  Bemærkning fra Snejbjerg Borgerforening.

Borgerforeningen er positive over for planforslaget og har drøftet planforsalget på deres møde 3. juni 2015. De er positive omkring, at delområde IV og V beholder sit præg af grønt og rekreativt område ikke alene for de nye beboelser, men også for hele bydelen. Borgerforeningen er positive overfor at omdanne eksisterende gymnastiksal til beboerhus eller forsamlingshus og ønsker i den forbindelse gerne at indgå i dialog med henblik på at afklare behovet for sådan et byggeri.

 

2.  Bemærkning og ændringsforslag fra ejer Snejbjerg Hovedgade 43. Beliggende nordvest for lokalplanområdet.

Der er flere bemærkninger til planforslaget. Først er indsiger positiv overfor at det forsøges at bevare de mange store træer.

Der gøres indsigelse på bygningshøjden på 1-2 etager, der ønskes 1 etage. Der kommenteres på adgangsforhold og antal vejadgange. Der foreslås 2 vejadgange fra Sydgaden og 2 vejadgange til Lergravsvej.

Der kommenteres på bestemmelse omkring opsættelse af antenner, og om der bør være mulighed for opsættelse af antenner.

 

3.  Bemærkning fra Energi Midt, som vedrører el-ledninger i området.

 

Ad.1.

Bemærkningen omkring eksisterende gymnastiksal og omdannelse til beboerhus eller forsamlingshus viderebringes til en eventuel køber, da Herning Kommune pt. har sat størstedelen af lokalplanområdet til salg. Arealet omkring svømmehallen, lokalplanens delområde I, forbliver offentligt område.

 

Ad.2.

Indsigelsen omkring byggeri i 1 etage ønsker forvaltningen ikke at imødekomme. Begrundelse herfor er, at den øvrige bebyggelse i Snejbjerg kan opføres i op til 2 etager. Hvis en projektudvikler ønsker at opføre tæt-lav bebyggelse i 2 etager skal dette være en mulighed. Bebyggelseshøjden er 8,5 meter, som den øvrige bebyggelse i Snejbjerg.

Der er i lokalplanen beskrevet hvordan adgangsveje ønskes udført hvis det er åben-lav eller tæt-lav bebyggelse. Hvis der opføres tæt-lav bebyggelse kan der etableres en adgangsvej fra Lergravsvej og ved åben-lav bebyggelse kan der etableres 2 adgangsveje. Fra Skolesvinget kan der etableres én adgangsvej. Grunden til at der kun kan etableres en adgangsvej ved tæt-lav bebyggelse er at bebyggelsen skal opfattes som ét samlet boligområde.

Bemærkningen omkring antenneforhold giver ligeledes ikke anledning til ændringer i lokalplanen. Det vurderes at der bør være mulighed for at opsætte antenner, men som beskrevet i lokalplanen må de ikke være synlige fra offentlige veje, områder eller parkeringsarealer. Antenner må dermed godt være i området. Der kan ligeledes opsættes parabolantenner, men hvor den samlede højde maksimum må være på 1,5 meter.

 

Ad. 3. Forvaltningen har været i kontakt med Energi Midt vedrørende en el-ledning som løber langs den sydlige og vestlig afgrænsning af delområde II. Ledningen er af ældre dato. Ved en byggemodning af området, vil Energi Midt højst sandsynligt sløjfe ledningen og lægge en ny ledning med en mere hensigtsmæssig placering.

Forvaltningen vurderer, at forholdet omkring ledningen bør beskrives i lokalplanens redegørelse.

Indstilling

Byplanudvalget indstiller

at forslag til lokalplan 51.B11.1 for Boligområde ved Sydgaden, Skolesvinget og Lergravsvej i Snejbjerg, Snejbjerg gl. skole endeligt vedtages,

 

at der tilføjes beskrivelse af forholdet omkring el-ledning i lokalplanens redegørelse.
Byplanudvalget indstiller

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen til Byrådet.

 

Bilag

  • Indsigelser 51.B11.1