Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget
Mødedato: 28. september 2015
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

316. Endelig vedtagelse af lokalplan for solcelleanlæg ved Røddingvej og Videbækvej vest for Vildbjerg

Sagsnr.: 01.02.15-P16-15-14 Sagsbehandler: Kaare Hjorth  

Endelig vedtagelse af lokalplan for solcelleanlæg ved Røddingvej og Videbækvej vest for Vildbjerg

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 X

 

 X

 X

 

Sagsresume

Byrådet har 26. maj 2015 foreløbigt vedtaget lokalplan 89.T30.1 for solcelleanlæg ved Røddingvej og Videbækvej vest for Vildbjerg.

Lokalplanen har været i offentlig høring fra 28. maj 2015 til 13. august 2015. Der er i perioden ikke indkommet indsigelser til lokalplanen.

 

Lokalplan 89.T30.1 indstilles til endelig vedtagelse med én enkelt ændring i forhold til placering af transformerstationer. 

Sagsfremstilling

Lokalplanen omhandler et projektområde på ca. 55 ha med en effekt på ca. 22 MW.

 

Der er ikke indkommet indsigelser til lokalplanen. Men indsigelse til lokalplan 89.T29.1 gør, at forvaltnignen anbefaler, at der tilføjes en bestemmelse til lokalplanens §7 om bebyggelsens omfang og placering.

 

For at sikre mindst mulig risiko for støjgener til naboer tilføjes en ny bestemmelse: ”§7.4 Transformerstationer skal placeres i størst mulig afstand til nabobeboelse. ”  

 

Sammenfattende redegørelse

Der er udarbejdet en sammenfattende redegørelse til den medfølgende miljøvurdering for, hvorledes miljøhensyn er integreret i planen, hvordan der er taget hensyn til de indkomne bemærkninger, hvorfor den pågældende plan er valgt, samt hvordan overvågning af planen vil foregå(Bilag).

Indstilling

Byplanudvalget indstiller

at lokalplanforslag 89.T30.1 for solcelleområde vest for Vildbjerg endeligt vedtagelse,

 

at der i §7 tilføjes "Transformerstationer skal placeres i størst mulig afstand til nabobeboelse”.
Byplanudvalget indstiller

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen til Byrådet.

 

Bilag

  • indsigelser samlet
  • Indsigelsesnotat
  • Sammenfattende redegørelse Tillæg og begge lokalplaner