Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget
Mødedato: 28. september 2015
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

315. Endelig vedtagelse af lokalplan for solcelleanlæg ved Vildbjergvej ved Kilde nordvest for Vildbjerg

Sagsnr.: 01.02.15-P16-15-14 Sagsbehandler: Kaare Hjorth  

Endelig vedtagelse af lokalplan for solcelleanlæg ved Vildbjergvej ved Kilde nordvest for Vildbjerg

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 x

 

 x

 x

 

Sagsresume

Byrådet har 26. maj 2015 foreløbigt vedtaget lokalplan 89.T29.1 for solcelleanlæg ved Vildbjergvej ved Kilde nordvest for Vildbjerg.

 

Lokalplanen har været i offentlig høring fra 28. maj 2015 til 13. august 2015. Der er i perioden indkommet to indsigelser til lokalplanen (Bilag).

 

Lokalplanen indstilles til endelig vedtagelse med en enkelt ændring i forhold til placering af transformerstationer. Byplanudvalget skal tage stilling til om lokalplanen skal afgrænses til lokalplanforslag A eller B. 

Sagsfremstilling

Lokalplanen omhandler et projektområde på ca. 40,6 ha med en effekt på ca. 16,2 MW.

 

Der er i perioden indkommet to indsigelser til lokalplanen. Hovedpunkterne er afgrænsning af lokalplanområdet, støj, beplantning, offentlig privat vej, afgræsning og hegning (Bilag).

 

Afgrænsning af lokalplanområde 

Begge indsigelser omhandler udsigt til solcellerne og tab af udsigt til det åbne landskab. Se forvaltningens kommentarer i indsigelsesnotatet(Bilag). Med lokalplan 89.T29.1 kan opstilles solceller til produktion af i alt ca. 16,2 MW med Alternativ B ca. 9 MW.

 

Etableringen af solcelleparken skal således holdes op mod et overordnet nationalt mål om at skabe yderligere vedvarende energi og de gener dette vil give for nærmeste naboer. Herning Kommunes nuværende klimaplan fastlægger, at der skal opstilles vindmøller til produktion af i alt 60 MW strøm i kommunen. Kommuneplantillæg 40 og de tilhørendelokalplaner omhandler ikke vindmøller, men kan medvirke til at realisere en stor andel vedvarende energi.

 

Støj

Forvaltnignen anbefaler, at der for at sikre mindst mulig risiko for støjgener til naboer tilføjes en ny bestemmelse: "§7.4 Transformerstationer skal placeres i størst mulig afstand til nabobeboelse".

 

Beplantning, offentlig privat vej, afgræsning og hegning

De yderligere indsigelsespunkter efterkommes ikke. Der henvises til forvaltningens bemærkninger i indsigelsesnotatet (Bilag).

 

Sammenfattende redegørelse

Der er udarbejdet en sammenfattende redegørelse til den medfølgende miljøvurdering for, hvorledes miljøhensyn er integreret i planen, hvordan der er taget hensyn til de indkomne bemærkninger, hvorfor den pågældende plan er valgt, samt hvordan overvågning af planen vil foregå(Bilag).

Indstilling

Byplanudvalget indstiller

at lokalplanforslag 89.T29.1 for solceller nordvest for Vildbjerg endeligt vedtages, idet

 

at lokalplanen  afgrænses jf. lokalplanforslag 89.T29.1 B,

 

at der i §7 tilføjes ny bestemmelse "Transformerstationer skal placeres i størst mulig afstand til nabobebeboelse".
Byplanudvalget indstiller

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen til Byrådet.

 

Bilag

  • indsigelser samlet
  • Indsigelsesnotat
  • Sammenfattende redegørelse Tillæg og begge lokalplaner