Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget
Mødedato: 28. september 2015
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

314. Endelig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 40 for solcelleområde ved Vildbjerg

Sagsnr.: 01.02.15-P16-15-14 Sagsbehandler: Kaare Hjorth  

Endelig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 40 for solcelleområde ved Vildbjerg

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 x

 

 x

 x

 

Sagsresume

Byrådet har 26. maj 2015 foreløbigt vedtaget kommuneplantillæg nr 40 til Herning Kommuneplan 2013-24. vedr. solcelleanlæg nordvest for Vildbjerg samt lokaplan 89.T29.1A og Alternativ B for solcelleanlæg ved Vildbjergvej ved Kilde nordvest for Vildbjerg og lokalplan 89.T30.1 for solcelleanlæg ved Røddingvej og Videbækvej vest for Vildbjerg.

 

Planerne har været i offentlig høring fra 28. maj 2015 til 13. august 2015. Der er i perioden indkommet 2 indsigelser til kommuneplantillægget og til lokaplan 89.T29.1 A og B. Indsigelserne behandles i forbindelse med kommuneplantillægget og vedtagelse af lokalplan 89.T29.1, da begge indsigelser omhandler denne lokalplan.

 

Komuneplantillæg 40 indstilles til endelig vedtagelse. Byplanudvalget skal tage stilling til afgrænsning af kommuneplantillægget i forhold til lokalplan 89.T29.1.

 

Sagsfremstilling

Kommuneplantillæg nr. 40 indeholder to projektområder med et samlet areal på ca. 96 ha  og følges af lokalplanforslag nr. 89.T29.1 samt nr. 89.T30.1. De 96 ha svarer til ca. 39 MW strøm til produktion af vedvarende energi eller forbruget for ca. 8500 husstande årligt.

 

 

Indsigelserne til kommuneplantillægget omhandler afgrænsningen af lokalplanplan 89.T29.1 og omhandler begge udsigt til solcellerne og tab af udsigt til det åbne landskab. Se forvaltningens kommentarer i indsigelsesnotatet(Bilag) og de egentlige indsigelser(Bilag). Med lokalplan 89.T29.1 kan opstilles solceller til produktion af i alt ca. 16,2 MW med Alternativ B ca. 9 MW.

 

Etableringen af solcelleparken skal således holdes op mod et overordnet nationalt mål om at skabe yderligere vedvarende energi og de gener dette vil give for nærmeste naboer. Herning Kommunes nuværende klimaplan fastlægger, at der skal opstilles vindmøller til produktion af i alt 60 MW strøm i kommunen. Kommuneplantillæg 40 og de tilhørendelokalplaner omhandler ikke vindmøller, men kan medvirke til at realisere en stor andel vedvarende energi.

 

Sammenfattende redegørelse

Der er udarbejdet en sammenfattende redegørelse til den medfølgende miljøvurdering for, hvorledes miljøhensyn er integreret i planen, hvordan der er taget hensyn til de indkomne bemærkninger, hvorfor den pågældende plan er valgt, samt hvordan overvågning af planen vil foregå(Bilag).

 

Indstilling

Byplanudvalget indstiller

at kommuneplantillæg 40 endeligt vedtages ogtilpasses lokalplanforslag 89.T29.1 B.
Byplanudvalget indstiller

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen til Byrådet.

 

Bilag

  • indsigelser samlet
  • Indsigelsesnotat
  • Sammenfattende redegørelse Tillæg og begge lokalplaner