Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget
Mødedato: 28. september 2015
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

313. Endelig vedtagelse af lokalplan for Erhvervsområde og vindmølle ved Sverigesvej i Vildbjerg

Sagsnr.: 01.02.05-P16-21-14 Sagsbehandler: Louise Kruse Hansen  

Endelig vedtagelse af lokalplan for Erhvervsområde og vindmølle ved Sverigesvej i Vildbjerg

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

   X

 

   X

   X

 Øvrige sagsbehandlere: Joan Berentzen

Sagsresume

Lokalplan 81.E6.1 – Erhvervsområde og vindmølle ved Sverigesvej i Vildbjerg blev foreløbig vedtaget på Byplanudvalgets møde 28. april 2015. Lokalplanen giver mulighed for opstilling af en vindmølle i tilknytning til en virksomhed samt udvidelse af den eksisterende virksomhed.

 

Lokalplanforslaget har været i offentlig høring fra 30. april 2015 til 25. juni 2015, hvor der er indkommet 7 bemærkninger og indsigelser. Derudover blev der afholdt et borgermøde 27. maj 2015 på virksomheden Herning Varmforzinkning i Vildbjerg.

 

Forvaltningen indstiller, at lokalplan 81.E6.1 – Erhvervsområde og vindmølle ved Sverigesvej i Vildbjerg endelig vedtages med en enkelt tilføjelse.

Sagsfremstilling

Lokalplanen

Lokalplanen giver mulighed for, at der i delområde I kan opsættes en vindmølle med en totalhøjde på maksimum 100 meter målt fra terræn til vingespids i øverste position. Vindmøllen kan kun etableres som et produktionsaggregat til virksomheden, dvs. vindmøllen ikke kan opstilles uden at have tilknytning til virksomheden.

 

Lokalplanen giver endvidere mulighed for, at den eksisterende virksomhed kan udvide i delområde II. Lokalplanen fastsætter, at der kan etableres erhverv i virksomhedsklasse 5-6 i overensstemmelse med den faktiske anvendelse.

 

Kommuneplantillæg, VVM-redegørelse og miljørapport

Der er i forbindelse med lokalplanen udarbejdet et kommuneplantillæg nr. 30 til Herning Kommuneplan 2013-2024, som er ledsaget af en VVM-redegørelse med miljørapport som er samlet i et dokument: ”Vindmølle ved Herning Varmforzinkning A/S, Sverigesvej, Vildbjerg”. VVM-redegørelse betyder Vurdering af Virkning på Miljøet og knytter sig til det konkrete anlæg, da vindmøller over 80 meter er et VVM-pligtigt anlæg. Miljørapporten knytter sig til kommuneplantillægget og lokalplanen.

 

Offentlig høring

Planerne med tilhørende VVM-redegørelse og miljørapport har været i offentlig høring fra 30. april 2015 til 25. juni 2015. Der har været afholdt et borgermøde om planerne på virksomheden Herning Varmforzinkning i Vildbjerg 27. maj 2015 med deltagelse af Herning Varmforzinkning (opstiller), Vildbjerg Tekniske Værker, PlanEnergi (konsulent på VVM-redegørelsen), Energinet.dk, repræsentanter fra forvaltningen og formanden for Byplanudvalget. Omkring 18 borgere deltog i mødet.

 

Der er indkommet syv bemærkninger og indsigelser i høringsperioden. De samlede bemærkninger, kommentarer og indsigelser er samlet i bilag 1.

 

Bemærkningerne omhandler blandt andet ledningsforløb over ejendommen, jordforurening, støjgener og påvirkning af boligsalget i Vildbjerg. Bemærkningerne er behandlet med forvaltningens kommentarer i bilag 2.

 

Forslag til ændringer

EnergiMidt har gjort opmærksom på, at de har et 10 kV ledning i området. Forvaltningen vurderer, at det er hensigtsmæssigt, at der i lokalplanens redegørelse i afsnittet ”Øvrige forhold” tilføjes følgende afsnit: ”Inden for lokalplanområdet finderes der el-anlæg og/eller fiberbredbåndsrør. Ved flytning og/eller omlægning af disse anlæg er det bygherre, som skal afholde omkostningerne.”

 

Sammenfattende redegørelse

Der er udarbejdet en VVM-redegørelse og miljørapport, som er samlet i et dokument: ”Vindmølle ved Herning Varmforzinkning A/S, Sverigesvej, Vildbjerg”. I forbindelse med den endelige vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 30 og lokalplan 81.E6.1 er der udarbejdet en sammenfattende redegørelse (bilag 3). Den sammenfattede redegørelse er et lovpligtigt dokument, som beskriver, hvorledes der er taget hensyn til forventede miljøpåvirkninger fra vindmøllen og planernes muligheder samt baggrunden for, at planerne indstilledes til endelig vedtagelse.

 

Forvaltningens anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at lokalplan 81.E6.1 endelig vedtages, og med redaktionel tilføjelse i  lokalplanens redegørelsesdel ”Inden for lokalplanområdet findes der el-anlæg og/eller fiberbredbåndsrør. Ved flytning og/eller omlægning af disse anlæg er det bygherre, som skal afholde omkostningerne.”

Indstilling

Byplanudvalget indstiller

at lokalplan 81.E6.1 – Erhvervsområde og vindmølle ved Sverigesvej i Vildbjerg endeligt vedtages.
Byplanudvalget indstiller

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen til Byrådet.

 

Dennis Flydtkjær kan ikke tiltræde indstillingen.

 

Bilag

  • Bilag 1 - Samlede bemærkninger HVFZ (26-08-15)
  • Bilag 2 - Forvaltningens kommentarer HVFZ (27-08-15)
  • Bilag 3 - Sammenfattende redegørelse HVFZ (27-08-15)