Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget
Mødedato: 28. september 2015
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

312. Endelig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 30 for Ehvervsområde og vindmølle ved Sverigesvej i Vildbjerg

Sagsnr.: 01.16.06-P19-2-14 Sagsbehandler: Joan Berentzen  

Endelig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 30 for Ehvervsområde og vindmølle ved Sverigesvej i Vildbjerg

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 x

 

 x

 x

 Øvrige sagsbehandlere: Louise Kruse Hansen

Sagsresume

Byrådet har på mødet 28. april 2015 foreløbigt vedtaget kommuneplantillæg nr. 30 til Herning Kommuneplan 2013-2024 med tilhørende VVM-redegørelse og miljørapport for erhvervsområde og vindmølle ved Sverigesvej i Vildbjerg. Herefter har planmaterialet været i offentlig høring i perioden 30. april til og med 25. juni 2015.  

 

Det vil sandsynligvis ikke være muligt for lokalbefolkningen at købe andele i vindmølle-projektet. Hvis vindmøllen opføres som prototypemølle eller ombygningsmølle til forsøg, som ønsket, vil den ikke være omfattet af køberetsordningen under VE-loven.

 

På baggrund af konklusionerne i planmaterialet og de indkomne bemærkninger indstiller forvaltningen kommuneplantillæg nr. 30 for erhvervsområde og vindmølle ved Sverigesvej i Vildbjerg til endelig vedtagelse, således at der gives mulighed for at opstille en vindmølle med en totalhøjde på 100 meter ved virksomheden Herning Varmforzinkning A/S på Sverigesvej i Vildbjerg.

 

Der skal tages stilling til, om der ved planernes realisering, skal stilles vilkår om at begrænse skyggekast ved naboejendomme i erhvervsområdet hvor vindmøllen ønskes opstillet, da flere virksomheder med projektet årligt vil udsættes for et højt antal skyggetimer.

Sagsfremstilling

Projektområdet ligger i den nordlige del af et erhvervsområde i Vildbjerg. Ved endelig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 30 gives mulighed for opsætning af en vindmølle i det nye rammeområde 81.E6.

 

Virksomhedsklasserne tilpasses de faktiske forhold i erhvervsområdet, og ændres fra 2-3 til 2-4 inden for kommuneplanramme 81.E1 og til 5-6 inden for kommuneplanramme 81.E6.

 

Parkeringskravet for kommuneplanramme 81.E6 fastsættes til det antal parkeringspladser, som til enhver tid opfylder parkeringsbehovet for medarbejdere, kunder og besøgende. Dog minimum en parkeringsplads pr. beskæftiget på virksomheden. Dette er en afvigelse i forhold til det normale parkeringskrav, som er en parkeringsplads pr. 50 m² erhvervsareal.

 

Offentlig høring

Forslag til kommuneplantillæg nr. 30 med tilhørende VVM-redegørelse og miljørapport har været i offentlig høring i perioden den 30. april til og med den 25. juni 2015. Der blev afholdt borgermøde om projektet hos Herning Varmforzinkning A/S i Vildbjerg den 27 maj 2015 med deltagelse af virksomheden, konsulenten på VVM-redegørelsen, Energinet.dk, formanden for Byplanudvalget og repræsentanter for forvaltningen i Herning Kommune. Omkring 18 borgere deltog i mødet.

 

Der er indkommet 7 bemærkninger og indsigelser i høringsperioden. De samlede bemærkninger er vedlagt i bilag 1. Bemærkningerne omhandler blandt andet VE-lovens krav om udbud af andele til naboer, ledningsforløb over ejendommen, jordforurening, kumulativ støjgene fra eksisterende og ny vindmølle ved Vildbjerg, og projektets påvirkning af boligsalget i Vildbjerg.

 

Bemærkninger og indsigelser er behandlet i forvaltningens kommentarer i bilag 2. De indkomne bemærkninger giver ikke anledning til ændringer i kommuneplantillægget.

 

Sammenfattende redegørelse

Bilag 3 indeholder den lovpligtige sammenfattende redegørelse, der beskriver, hvorledes der er taget hensyn til forventede miljøpåvirkninger fra vindmøllen samt baggrunden for, at vindmølleprojektet indstilles til endelig vedtagelse.

 

Vindmøllen

VVM-redegørelsen behandler et hovedforslag med en vindmølle med en totalhøjde på 100 meter. Der er ikke redegjort for andre alternativer i VVM-redegørelsen foruden 0-alternativet, da der ikke er andre alternativer.

 

Vindmøllen vil sandsynligvis blive etableret som en prototypemølle eller en ombygningsmølle til forsøg. Dette påvirker ikke vindmøllens udseende, men omfatter en teknisk styring af vindmøllen, der sikrer, at den producerede strøm kan udnyttes eller lagres til senere brug i virksomheden. Vindmøllen skal som udgangspunkt ikke kobles til el-nettet.

 

Hvis vindmøllen opføres som prototypemølle eller ombygningsmølle til forsøg, så vil vindmøllen ikke være omfattet af køberetsordningen under VE-loven. Det vil derfor ikke være muligt for lokalbefolkningen at købe andele i projektet.

 

Forvaltningens vurdering

Forvaltningen indstiller hovedforslaget til endelig vedtagelse med følgende begrundelse:

 

Vindmøllens årlige produktion er beregnet til 4.190 MWh. Det svarer cirka til Herning Varmforzinknings årlige elforbrug eller godt 1.200 husstandes årlige elforbrug. Denne produktion resulterer i en reduktion af CO2-udledningen fra konventionelle kræftværker på cirka 3.250 ton pr. år eller op til 65.000 ton i vindmøllens tekniske levetid.

Vindmøllen ved Herning Varmforzinkning i Vildbjerg vil bidrage med ca. 3,33 % af Herning Kommunes mål om ny vindenergi.

 

Hovedforslaget er valgt ud fra en afvejning af gener sammenholdt med muligheden for at fastholde virksomheden Herning Varmforzinkning i Vildbjerg og fremme vedvarende energi i produktionserhvervet. På den baggrund har forvaltningen vurderet, at hovedforslaget samlet set er det bedste forslag.

 

Status er, at der er realiseret projekter i 4 af de 9 områder udlagt til vindmøller i Herning Kommuneplan 2013- 2024, svarende til i alt 37,65 MW og ca. 63 % af Byrådets målsæt-ning om ny vindmølleenergi inden 2030. I 2 af de 9 udlagte vindmølleområder i kommu-neplanen står der eksisterende møller i forvejen. Dette projekt vil bidrage med 3,33 % af Byrådets målsætning.

 

VVM-tilladelse

Før realisering af vindmølleprojektet skal der gives en VVM-tilladelse. I VVM-tilladelsen kan Herning Kommune stille vilkår til vindmølleprojektet på baggrund af VVM-redegørelsen. Herunder krav om forhold vedrørende anlæg, drift og nedtagning af vind-møllen.

 

Herning Kommune vil i VVM-tilladelsen stille krav om, at der bliver installeret et "skygge-stopprogram" i den nye vindmølle, så ingen naboboliger udsættes for mere end 10 timer reel udendørs skyggekast om året. Skyggekast er vindmøllevingens skygge, der bevæger sig hen over en flade, hvor man opholder sig. For at der kan opstå skyggekast, skal solen skinne, og møllevingerne skal samtidig rotere - det skal være blæsevejr.

 

Der er ingen lovgivningsmæssige eller vejledende grænseværdier for skyggekast i erhvervsområder. To til tre af de omkringliggende virksomheder vil teoretisk modtage mere end 10 timers udendørs skyggekast om året. Se kort med skyggelinjer fra VVM-redegørelsen nedenfor.

 

Kort med skyggelinjer fra VVM-redegørelsen.

 

Her vil særligt to virksomheder være udsat for et højt antal skyggetimer. Endvidere udsættes en ubebygget erhvervsgrund vest for den planlagte vindmølle med mere end 25 timers udendørs skyggekast om året. Der vil derfor blive stillet krav om, at vindmølleopstilleren skal levere en detaljeret beregning af det præcise skyggekast for virksomhederne i erhvervsområdet, hvis projektet endeligt vedtages. Disse beregninger kan være med til at danne grundlag for fastsættelse af vindmøllens skyggestop, hvis der er politisk ønske om at begrænse skyggekast ved naboejendomme i erhvervsområdet. Et krav om skyggestop fastsættes efter den endelige vedtagelse af plandokumenterne, i projektets VVM-tilladelse. Et vilkår for projektet kunne være at virksomheder i erhvervsområdet ikke må modtage mere end 10 timers skyggekast om året, tilsvarende de vejledende grænseværdier for boliger. Det er forvaltningens umiddelbare vurdering, at der ikke er behov for skærpede krav i forbindelse med skyggekast i erhvervsområdet, grundet virksomhedernes type, som er tungere produktionserhverv og industri.

  

Projektet overholder alle de lovgivningsmæssige støjkrav. De beregnede støjværdier ligger dog på grænseværdien på 37 dB(A) ved støjfølsom arealanvendelse ved en vindhastighed på 6 m/s ved nabobolig 10 og meget tæt herpå ved nabobolig 9.

 

Vindmøllen vil skulle køre i støjreduceret tilstand for at kunne overholde støjkrav ved alle naboer. Støjdæmpningen af vindmøllen betyder, at kildestøjen for både den almindelige og den lavfrekvente støj sænkes med op til 4 dB(A). Herning Kommune vil i VVM-tilladelsen kræve, at der udføres en støjmåling og beregning af støjniveauerne for at sikre, at støjkravene bliver overholdt. Målingerne vil blive foretaget, når vindmøllen er sat i drift. Hvis støjmålingen viser, at vindmøllen ikke overholder støjkravene, skal den støjdæmpes yderligere eller sættes i bero.

 

Bilag 4 indeholder et udkast til VVM-tilladelse for projektet. Heri fremgår de vilkår, som Herning Kommune vil stille i forbindelse med tilladelse til projektets opførelse, drift og nedtagning.

 

Forvaltningens anbefaling

På baggrund af konklusionerne i planmaterialet og de indkomne bemærkninger indstiller forvaltningen kommuneplantillæg nr. 30 for erhvervsområde og vindmølle i Vildbjerg til endelig vedtagelse, således at der gives mulighed for at opstille en vindmølle med en totalhøjde på 100 meter ved virksomheden Herning Varmforzinkning A/S på Sverigesvej i Vildbjerg.

Indstilling

Byplanudvalget indstiller

at tillæg nr. 2 til Herning Kommuneplan 2013-2024 endeligt vedtages, således at VVM-redegørelsens hovedforslag med en vindmølle med en totalhøjde på op til 100 meter ved Herning Varmforzinkning i Vildbjerg kan realiseres,

 

at der ikke stilles skærpede krav om skyggestop i erhvervsområdet hvor vindmøllen opstilles.  
Byplanudvalget indstiller

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen til Byrådet.

 

Dennis Flydtkjær kan ikke tiltræde indstillingen.

Bilag

  • Bilag 1 - Samlede bemærkninger HVFZ (26-08-15)
  • Bilag 2 - Forvaltningens kommentarer HVFZ (27-08-15)
  • Bilag 3 - Sammenfattende redegørelse HVFZ (27-08-15)
  • Bilag 4 - Udkast til VVM-tilladelse HVFZ (27-08-15)