Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget
Mødedato: 28. september 2015
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

311. Foreløbig vedtagelse af lokalplanforslag for Vestergade 41 og 43

Sagsnr.: 01.02.05-P16-2-13 Sagsbehandler: Helene Kjærsgaard  

Foreløbig vedtagelse af lokalplanforslag for Vestergade 41 og 43

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 X

 

 X

 X

 

Sagsresume

På mødet 1. september 2014 behandlede Byplanudvalget forslag til lokalplan 11.C27.2B for Vestergade 41 og 43 i Herning til foreløbig vedtagelse. Byplanudvalget besluttede, at foreløbig vedtagelse af lokalplanforslaget skal afvente et forslag til konkret bebyggelse på Vestergade 43.

 

Ejeren af Vestergade 43 har fremsendt et forslag til nedrivning og nybyggeri på ejendommen med ønske om at få sagen genoptaget og lokalplanforslaget foreløbigt vedtaget.

 

På mødet den 10. august 2015 besluttede Byplanudvalget, at sagen skulle udsættes til 14. september 2015 med henblik på en bearbejdning af arkitekturen.Der er derfor fremsendt et mere detaljeret projekt med principper for indretning og udseende af byggeriet. Ejeren har også redegjort for, hvorfor de ikke vurderer, at kunne udnytte ejendommen, hvis villaen mod Vestergade skal bevares.

Sagsfremstilling

HK Midt Vest ønsker at have mulighed for at udvide sit kontor på Vestergade i Herning. De eksisterende bygninger på Vestergade 43 er hverken indrettet til moderne kundebetjening eller store nok til flere kontorarbejdspladser. Derfor ønsker de at nedrive en del af den nuværende bebyggelse og opføre en ny bygning mod Vestergade. Nedrivning og placering af ny bebyggelse er nærmere beskrevet i sagsfremstillingen til Byplanudvalgets møde den 10. august 2015. HK Midtvest oplyser desuden, at nedrivning af den eksisterende bygning længst mod syd på grunden vil give mulighed for at udnytte den mellemste bygning bedre.

 

HK Midtvest har undersøgt mulighederne for at bevare villaen mod Vestergade som beskrevet i det vedhæftede notat. De vurderer ikke, at det vil være muligt at bevare villaen fordi:

  • De eksisterende bygninger er opført og sammenbygget af flere omgange, og der er meget spildplads i form af gange og mellembygninger.
  • En stor del af facaden mod vest er opført i naboskel uden vinduer. Det betyder, at der ikke kan indrettes flere kontorpladser med tilstrækkeligt dagslys.
  • Hvis villaen bevares, og der opføres ny bebyggelse mod syd, vil der stadig være meget spildplads i form af gangareal og lignende
  • Ny bebyggelse mod syd vil heller ikke give mulighed for en samlet og overskuelig indgang for kunder fra Vestergade.
  • Hvis der opføres nyt byggeri syd for villaen skal de eksisterende parkeringspladser flyttes, så de kommer til at ligge mod Vestergade, mellem de to bevaringsværdige villaer.
  • Nyt byggeri syd for villaen vil gøre det vanskeligt at ensrette færdslen på parkeringspladsen som lokalplanforslaget lægger op til.

 

HK Midtvest har forsøgt at sælge og leje bygningen ud. Det har ikke være muligt, da potentielle lejere og købere har vurderet, at der er for meget spildplads i bygningen.

 

For at give et indtryk af, hvordan et nyt byggeri kan komme til at se ud fra Vestergade har HK Midtvest fået udarbejdet forslag til tegninger. Tegninger med byggeriet set både fra øst og vest er vedhæftet som bilag.

 

Forslag til nyt byggeri på Vestergade 43 set fra øst mod vest.

 

For at passe til den tilbageværende kontorbygning på Vestergade 41 og villaen på Vestergade 43 er den nye bygning tænkt opført i rødt tegl. Mod Vestergade og parkeringspladsen øst for bygningen består stueetagen primært af glas. Det giver bygningen et åbent og gennemsigtigt udtryk. Her kan funktioner til kundebetjening som indgang, reception og medlemskontorer placeres. De store glasarealerr vil også give mulighed for at få lys ind i den vestlige del af bygningen, hvor det ikke er muligt at sætte vinduer i.

 

Første sal af bygningen har facade i tegl med vinduer og karnapper i samme højde, men med forskellig bredde. Mellem vinduerne står murstenene på højkant og er trukket lidt tilbage fra den øvrige facade. I den del af stueetagen, hvor der ikke er vinduer, er der også arbejdet med at skabe reliefvirkning med murstenene. Tilsammen giver de forskellige detaljer liv og variation i facaden.

 

På tegningen er det vist, hvordan der kan placeres bede med beplantning mod Vestergade øst for bygningen. Det er også med til at give liv og variation. Forvaltningen vurderer, at det også med fordel kan undersøges, om den lukkede facade mod vest kan begrønnes med klatrende planter eller lignende.

 

Forvaltningen vurderer, at det forslag til nyt byggeri med sine proportioner, materialer og detaljer er hensigtsmæssigt tilpasset den øvrige bebyggelse langs Vestergade.

 

Indstilling

Byplanudvalget indstiller

at forslag til lokalplan 11.C27.2B for Vestergade 41 - 43 i Herning foreløbigt vedtages med tilføjelse om, at facaden mod vest skal begrønnes med klatrende planter eller lignende.

 

Jørn Vedel Eriksen og Johs. Poulsen kan ikke tiltræde indstillingen.

Byplanudvalget indstiller

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen til Byrådet.

 

Johs. Poulsen kan ikke tiltræde indstillingen.

 

Bilag

  • Vestergade 43_bilag til BYP 14092015
  • Redegørelse for ønske om nyt byggeri på Vestergade 43_bilag til BYP 14. september 2015
  • Skitse Vestergade 43 BYP 20150810
  • Forslag lokalplan 11.C27.2B Vestergade 41 - 43 til foreløbig vedtagelse_august 2015