Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget
Mødedato: 28. september 2015
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

310. Foreløbig vedtagelse af lokalplan for erhvervsområde ved Haunstrup Hovedgade

Sagsnr.: 01.02.05-P16-11-15 Sagsbehandler: Nina Hastrup  

Foreløbig vedtagelse af lokalplan for erhvervsområde ved Haunstrup Hovedgade

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 X

 

 X

 X

 Øvrige sagsbehandlere: Louise Kruse Hansen

Sagsresume

Den 4. maj 2015 principgodkendte Byplanudvalget udarbejdelse af en ny lokalplan, der muliggør udvidelse af en eksisterende virksomhed i Haunstrup By.

Der er derfor udarbejdet et forslag til lokalplan 52.E1.1 - Erhvervsområde ved Haunstrup Hovedgade i Haunstrup.

Lokalplan nr. 52.E1.1 indstilles hermed til foreløbig vedtagelse.

Sagsfremstilling

Lokalplanområdet:

Forslag til lokalplan nr. 52 E1.1 – Erhvervsområde ved Haunstrup Hovedgade i Haunstrup omfatter et areal på ca. 8.200 m2 og er beliggende nord for Haunstrup Hovedgade i den østlige del af Haunstrup By.

Mod syd afgrænses arealet af Haunstrup Hovedgade, mod nord af Skibbildvej, mens området mod øst og vest ligger op til eksisterende boliger. Lokalplanområdet er beliggende i byzone og forbliver ved lokalplanens endelige vedtagelse i byzone.

 

I forbindelse med udarbejdelse af lokalplanforslaget er det vurderet hensigtsmæssigt at udvide lokalplanområdet med ejendommene beliggende mod øst og vest. Lokalplanen udlægger området til erhverv uden bolig, hvilket betyder at boligejendommene ikke kan udvides yderligere ved tilbygning og lignende. Der er ikke knyttet handlepligt til lokalplanen ligesom lokalplanen ikke hindrer, at boligejendommene kan vedligeholdes og istandsættes.

 

Lokalplanområdet

 

Hovedparten af området anvendes i dag af en eksisterende virksomhed. Virksomhedens hovedaktivitet i forbindelse med produktionen er svejsning, laserskæring, fræsning og anden bearbejdning af metal. Lokalplanområdet omfatter desuden en ejendom med lejeboliger vest for fabrikken og en villa øst for fabrikken.

 

Lokalplanområdet grænser op til 25 meter fredningsbælte til Haunstrup Vandværks boring og ligger i 300 meter beskyttelseszonen til Haunstrup Vandværk. Desuden er lokalplanområdet beliggende inden for nitratfølsomt indvindingsopland (NFI) og indsatsområde (IO). Lokalplanområdet ligger derfor i et meget vigtigt og sårbart grundvandsområde.

 

Lokalplanforslaget:

Lokalplanområdet er disponeret i tre delområder med mulighed for at etablere erhvervstyper i virksomhedsklasse 1-4. Denne disponering skal forebygge uhensigtsmæssig miljøpåvirkning i området, både internt og eksternt.

 

Lokalplanområdet er opdelt i delområde I, II og III

 

Der kan i delområde I, som grænser op til et område der anvendes til boliger, kun etableres virksomhed inden for virksomhedsklasse 1-2. Virksomheder i disse klasser har ikke natdrift og giver kun i ubetydeligt eller mindre omfang anledning til miljøpåvirkninger af omgivelserne. Virksomheder i klasse 1-2 kan eksempelvis være lager- og engrosvirksomhed, elektronikvirksomhed og anden håndværkspræget indendørs maskinvirksomhed.

Virksomheder der kan etablere sig inden for delområde II skal ligge i virksomhedsklasse 3-4. Det vil sige, at delområdet kan anvendes af virksomheder der i mindre omfang giver anledning til miljøpåvirkninger af omgivelserne, herunder de mindre belastende produktionsvirksomheder som for eksempel håndværkspræget virksomhed, mindre fremstillingserhverv og lignende.

 

Inden for delområde III, der grænser op til 25 meter beskyttelseszone til Haunstrup Vandværks boring samt et område der anvendes til boliger, kan der kun etableres erhverv i virksomhedsklasse 1. Virksomheder i denne klasse har ikke natdrift og giver kun anledning til ingen eller ganske ubetydelig påvirkning af omgivelserne. Virksomhederne kan eksempelvis være kontor, lager samt elektronik- og metalværksteder.

 

Lokalplanen fastlægger desuden, at det er en forudsætning for ibrugtagning af ny bebyggelse, at den eksisterende vejadgang fra lokalplanområdet til Skibbildvej lukkes af hensyn til boligområdet nord for lokalplanområdet.

 

Lokalplanen fastlægger endvidere bestemmelser for bebyggelsens omfang, udformning og fremtræden, som skal sikre tilpasning af ny bebyggelse og tilbygning inden for den enkelte ejendom. Lokalplanen indeholder desuden bestemmelser, der omfatter støjdæmpende foranstaltninger, hvis det vurderes påkrævet.

 

Lokalplanen stiller endvidere krav om etablering af et beplantningsbælte langs virksomhedens afgrænsning mod det åbne land, samt etablering af beplantet afskærmning eller støjdæmpende foranstaltning langs Skibbildvej og lokalplanområdets vestlige afgrænsning. Ved etablering af støjdæmpende foranstaltninger skal disse beplantes og fremstå grønne. For at sikre sammenhæng med tilstødende områders grønne karakter, stiller lokalplanen desuden krav om bevaring af tre bevaringsværdige træer inden for lokalplanområdet.

Lokalplanforslaget er ikke i overensstemmelse med Herning Kommuneplan 2013-2024, og der er derfor udarbejdet et forslag til kommuneplantillæg nr. 49.

 

Miljørapport

Planafdelingen har vurderet, at den konkrete sag er omfattet af reglerne om miljøvurdering af planer og programmer. I miljørapporten beskrives og vurderes den sandsynlige væsentlige indvirkning på miljøet ved planens gennemførelse. Planafdelingens vurdering beror på, at en metalvarefabrik som udgangspunkt klassificeres som tilhørende virksomhedsklasse 4, hvortil den anbefalede planlægningsafstand til beboelse er 100 m. Der findes inden for lokalplanområdet og i tilgrænsende områder i alt 39 boliger inden for en afstand af 100 m fra virksomheden. Der er derfor i forbindelse med udarbejdelse af forslag til kommuneplantillæg nr. 49 og forslag til lokalplan 52.E1.1 udarbejdet en miljørapport (bilag 2).

 

Miljørapporten konkluderer, at de væsentligste miljøpåvirkninger knytter sig til eksisterende kendte miljøforhold, herunder virksomhedens påvirkning af omgivelser med støj- og luftforurening, vibrationer og trafik.

 

Den eksisterende virksomhed er omfattet af en miljøgodkendelse, hvori der fastlægges støjgrænser for virksomheden. Ved udvidelse af virksomheden skal denne miljøgodkendelse fornyes. Miljørapporten konkluderer på den baggrund, at planlægningen ikke vil medføre støjpåvirkninger ud over Miljøstyrelsens gældende grænseværdier.

 

I miljørapporten vurderes, at planernes realisering kan medføre, at trafikken til og fra området og virksomhedens produktion vil medføre emissioner til luften. Den nuværende emission fra virksomheden er fastlagt i den gældende miljøgodkendelse. Miljørapporten fastslår, at den begrænsede trafik og virksomhedens miljøgodkendelse samt områdets placering betyder, at de begrænsede emissioner vil spredes og fortyndes før luftkvaliteten belastes væsentligt.

 

Området er særligt sårbart over for nedsivning af miljøskadelige stoffer, da det er registreret som nitratfølsomt indvindingsområde (NFI) og indsatsområde (IO). Miljørapporten vurderer, at der med lokalplanens krav til belægninger ikke vil være væsentlig påvirkning af jord og grundvand ved lokalplanens realisering. På samme baggrund vurderes det i miljørapporten, at planlægningen tager hensyn til NFI- og OI-områderne og at planlægningen ikke at udgør en væsentlig miljøbelastning af bække eller søer i området.

Indstilling

Byplanudvalget indstiller

at lokalplan nr 52.E1.1 for et erhvervsområde ved Haunstrup Hovedgade i Haunstrup foreløbigt vedtages.
Byplanudvalget indstiller

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen til Byrådet.

 

Bilag

  • Miljørapport - Fagerlund Haunstrup
  • Forslag til lokalplan nr. 52.E1.1