Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget
Mødedato: 28. september 2015
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

309. Foreløbig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 49 for erhvervsområde ved Haunstrup Hovedgade

Sagsnr.: 01.02.15-P16-12-15 Sagsbehandler: Nina Hastrup  

Foreløbig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 49 for erhvervsområde ved Haunstrup Hovedgade

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

X

 

X

X

 

Sagsresume

4. maj 2015 principgodkendte Byplanudvalget udarbejdelse af ny lokalplan nr. 52.E1.1 for Erhvervsområde ved Haunstrup Hovedgade i Haunstrup. Den nye lokalplan skal muliggøre udvidelse af en eksisterende virksomhed inden for lokalplanområdet.

 

Lokalplan 52.E1.1 for erhvervsområde ved Haunstrup Hovedgade i Haunstrup stemmer ikke overens med kommuneplanen. Derfor sendes tillæg nr. 49 til Herning Kommuneplan 2013-2024 til foreløbig vedtagelse.

 

Kommuneplantillægget udlægger en del af det eksisterende rammeområde 52.BL.1 for blandet bolig og erhverv til et nyt rammeområde 52.E1 for erhvervsområde.

Sagsfremstilling

Det eksisterende rammeområde er beliggende i den østlige del af Haunstrup By.

 

Eksisterende kommuneplanramme 52.Bl.1 for blandet bolig og erhverv

 

Kommuneplantillæg

Med kommuneplantillæg nr. 49 (bilag 1) ændres en del af områdets anvendelsesmuligheder fra blandet bolig og erhvervsområde til alene at omfatte erhverv. Ændringerne foretages for at sikre en eksisterende virksomhed mulighed for at udvide ved opførelse af produktionshaller.

 

Med tillægget ændres afgrænsningen af det eksisterende rammeområde 52.BL1 og en del af området, hvor den eksisterende virksomhed er beliggende, overføres til nyt rammeområde 52.E1.

 

 

Fremtidige kommuneplanrammer 52.E1 for erhverv og 52.BL.1 for bolig og erhvervsområde

 

Området der overføres til nyt rammeområde 52.E1, udlægges til erhvervsformål inden for virksomhedsklasse 1- 4. Kommuneplanrammen fastsætter bestemmelser om, at lokalplanlægningen skal disponere mulig placering af virksomhedsklasser inden for rammeområdet. Disponeringen skal forebygge uhensigtsmæssig miljøpåvirkning både inden og uden for området.

 

Med forslaget ændres bebyggelsesforholdene i det udtagne område væsentligt med hensyn til bebyggelsesprocent i kommuneplanramme 52.E1, der for området som helhed er maksimalt 60%.

 

Kommuneplantillægget fastlægger desuden retningslinjer for miljøforhold.

 

Miljørapport

Planafdelingen har vurderet, at den konkrete sag er omfattet af reglerne om miljøvurdering af planer og programmer. I miljørapporten beskrives og vurderes den sandsynlige væsentlige indvirkning på miljøet ved planens gennemførelse. Planafdelingens vurdering beror på, at en metalvarefabrik som udgangspunkt klassificeres som tilhørende virksomhedsklasse 4, hvortil den anbefalede planlægningsafstand til beboelse er 100 m. Der findes inden for lokalplanområdet og i tilgrænsende områder i alt 39 boliger inden for en afstand af 100 m fra virksomheden. Der er derfor i forbindelse med udarbejdelse af forslag til kommuneplantillæg nr. 49 og forslag til lokalplan 52.E1.1 udarbejdet en miljørapport (bilag 2).

 

Miljørapporten konkluderer, at de væsentligste miljøpåvirkninger knytter sig til eksisterende kendte miljøforhold, herunder virksomhedens påvirkning af omgivelser med støj- og luftforurening, vibrationer og trafik.

 

Den eksisterende virksomhed er omfattet af en miljøgodkendelse, hvori der fastlægges støjgrænser for virksomheden. Ved udvidelse af virksomheden skal denne miljøgodkendelse fornyes. Miljørapporten konkluderer på den baggrund, at planlægningen ikke vil medføre støjpåvirkninger ud over Miljøstyrelsens gældende grænseværdier.

 

I miljørapporten vurderes, at planernes realisering kan medføre, at trafikken til og fra området og virksomhedens produktion vil medføre emissioner til luften. Den nuværende emission fra virksomheden er fastlagt i den gældende miljøgodkendelse. Miljørapporten fastslår, at den begrænsede trafik og virksomhedens miljøgodkendelse samt områdets placering betyder, at de begrænsede emissioner vil spredes og fortyndes før luftkvaliteten belastes væsentligt.

 

Området er særligt sårbart over for nedsivning af miljøskadelige stoffer, da det er registreret som nitratfølsomt indvindingsområde (NFI) og indsatsområde (IO). Miljørapporten vurderer, at der med lokalplanens krav til belægninger ikke vil være væsentlig påvirkning af jord og grundvand ved lokalplanens realisering. På samme baggrund vurderes det i miljørapporten, at planlægningen tager hensyn til NFI- og OI-områderne og at planlægningen ikke udgør en væsentlig miljøbelastning af bække eller søer i området.

Indstilling

Byplanudvalget indstiller

at kommuneplantillæg nr. 49 til Herning Kommuneplan 2013-2024 foreløbigt vedtages.
Byplanudvalget indstiller

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen til Byrådet.

 

Bilag

  • Bilag 1_Kommuneplantillæg nr. 49
  • Bilag 2_Miljørapport - Fagerlund Haunstrup