Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget
Mødedato: 28. september 2015
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

308. Foreløbig vedtagelse af lokalplanforslag for Boliger og erhverv ved Nørregade 44 - 50 i Herning

Sagsnr.: 01.02.05-P16-29-14 Sagsbehandler: Claus Peter Blak  

Foreløbig vedtagelse af lokalplanforslag for Boliger og erhverv ved Nørregade 44 - 50 i Herning

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

X

 

 X

 X

 

Sagsresume

Byplanudvalget godkendte 13. april 2015 en ansøgning om at udvide et lokalplanudkast for ejendommen Nørregade 44, til også at omfatte ejendommene Nørregade 46 - 50. Lokalplanudkastet var under udarbejdelse for at give mulighed for at den tidligere arbejdsformidling kunne anvendes til boligformål.

 

Lokalplanforslag nr. 12.BL3.1 Boliger og erhverv ved Nørregade 44 - 50, Herning er det udvidede lokalplanudkast som hermed sendes til foreløbig vedtagelse.

Sagsfremstilling

Historik og baggrund

Ejendommen Nørregade 44 har huset kommunens jobcenter, men bygningen står i øjeblikket tom. Ejeren fik i juni 2014 principgodkendelse til at bygningen på ejendommen, gennem ny lokalplan, kan ændres til boliger. Projektet omfatter energirenovering af bygningen og nyindretning af boliger.

 

På naboejendommen Nørregade 48-50 har Natur og Miljøklagenævnet afgjort en klage over Teknik og Miljøudvalgets tilladelse til udvidelse af tandlægeklinik på ejendommen.

Tilladelsen er påklaget af en beboer i området, som har fået medhold i, at der ikke kan gives tilladelse til udvidelse af en eksisterende tandlægeklinik, da udvidelsen bl.a. betyder en tilbygning på en del af ejendommen. Som en del af tilladelsen skal ejendommene Nørregade 48 og 50 matrikulært sammenlægges.

 

Afgørelsen betyder, at der skal udarbejdes ny lokalplan for ejendommen, med henblik på at lovliggøre den udvidede tandlægeklinik.

 

Det har været hensigtsmæssigt, og fagligt forsvarligt, at samle de to planmæssige hændelser i en lokalplan.

 

Plangrundlag

Lokalplanområdet er omfattet af kommuneplanramme 12.B10 Boligområde vest for Sjællandsgade. Lokalplanforslaget er ikke i overensstemmelse med kommuneplanen i forhold til muligheder for anvendelse og bebyggelsesprocent. For at bringe lokalplanforslaget i overensstemmelse med Herning Kommuneplan 2013 - 2024 er der udarbejdet et tillæg nr. 46.

 

Lokalplanområdet er i dag omfattet af Byplanvedtægt nr. 15 for karéen H C Ørstedsvej - Monradsgade - Th Nielsensvej - Nørregade. Efter den endelige vedtagelse og bekendtgørelse af nærværende lokalplanforslag, ophæves Byplanvedtægt nr. 15 for den del der er omfattet af lokalplanforslag nr. 12.BL3.1 Boliger og erhverv ved Nørregade 44 - 50, Herning.

 

Lokalplanens indhold

Lokalplanforslag nr. 12.BL3.1 ændrer anvendelsen af ejendommen Nørregade 44 til, ud over eksisterende anvendelse, at omfatte boligformål som etagebebyggelse med en bebyggelsesprocent på 100 %, højest 3 etager og en maksimum højde på 12 m. Endvidere bliver anvendelsesmulighederne for ejendommene Nørregade 48 og 50 udvidet til, ud over eksisterende anvendelse, at omfatte let erhverv i virksomhedsklasse 1, en bebyggelsesprocent på 45 %, højest 2 etager og en maksimun højde på 8 m.

 

Den aktuelle kloakering i Nørregade har ikke kapasitet til at bortlede mere regnvand end det allerede er tilfældet. Derfor bliver der, udover ovennævnte regnvandsforsinkelse, stillet krav om klimatilpasning i form af anlæg til forsinkelse af regnvandet ved 20 - års hændelser.

 

Der er kommet et ønske fra ejer- /investorside om mulighed for at kunne bygge i 4 etager. 

 

Forvaltningen anbefaler jf. drøftelserne i f.m. principgodkendelsen bebyggelse i højest 3 etager som en nedtrapning mellem bebyggelsen i 5 etager i Nørregade syd for lokalplanområdet, og villakvarteret i op til 2 etager nord og øst for lokalplanområdet.

 

Indstilling

Byplanudvalget indstiller

at lokalplanforslag nr. 12.BL3.1 Boliger og erhverv ved Nørregade 44 - 50, Herning foreløbigt vedtages.
Byplanudvalget indstiller

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen til Byrådet.

 

Bilag

  • Lp12.BL3.1NørregadeFB_020915