Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget
Mødedato: 28. september 2015
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

304. Forslag til Planstrategi 2015

Sagsnr.: 01.02.03-P15-2-14 Sagsbehandler: Mette Berggreen  

Forslag til Planstrategi 2015

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 X

 

 

 

 

 

 X

 

 x

 x

 Øvrige sagsbehandlere: Tanja Henriksen

Sagsresume

Forslaget til Planstrategi 2015 er første led i udarbejdelsen af en ny kommuneplan, idet det heri fastlægges, hvilken strategi Byrådet vil lægge for udarbejdelsen af den kommende kommuneplan 2017-2028.

Forslaget omfatter også en strategi for Agenda 21.

Visionsdelen indgår denne gang ikke i debatoplægget, men fungerer som indledende tekst. Visionen er blevet opdateret blandt andet ved konsekvensrettelse i forhold til, hvad vi arbejder med. Sidst i Planstrategi 2015 er et kort afsnit om, hvad vi allerede har gjort eller er i fuld gang med for at arbejde os hen imod visionen.

Sagsfremstilling

I henhold til planloven skal Byrådet inden udgangen af 2015 have offentliggjort en strategi for kommuneplanlægningen samt for kommunens bidrag til en bæredygtig udvikling i det 21. århundrede, en såkaldt lokal Agenda 21.

 

Formålet med udarbejdelse af Planstrategi 2015 er at give en samlet præsentation af strategien for henholdsvis en ny kommuneplans udarbejdelse og indhold samt for arbejdet med en bæredygtig udvikling (lokal Agenda 21).

 

Disse to strategier er lovpligtige efter planloven og skal offentliggøres til høring blandt borgerne i minimum 8 uger.

 

Planstrategi 2015 er disponeret i fem hoveddele:

1. Revision af kommuneplanen

2. Visioner for fremtidens Herning

3. Udviklingstemaer – til debat

4. Strategi for en bæredygtig udvikling – Agenda 21 – til debat

5. Godt på vej

 

Dertil kommer et bilagsafsnit med redegørelse for den udførte planlægning siden vedtagelsen af kommuneplanen.

 

Der er lagt op til en fuld revision af kommuneplanen, da det giver størst frihed til at tilføje ændringer.

 

Visionen har gennemgået en lille opdatering. Da det ikke er en ny vision, har vi valgt at skære ned i selve indledningen, ellers består opdateringen primært i små ændringer i forhold til sprogbrug og sætningsopbygning, samt enkelte steder konsekvensrettelser af hvad vi arbejder med og hen imod. Det gælder for eksempel afsnittet Store erhvervspotentialer, hvor de erhverv som vi vil satse på har skiftet fokus fra viden-erhverv til produktion. I forhold til selve visionen er der tilføjet et afsnit under Hel kommune i vækst, der sætter fokus på, at vi i Herning Kommune skal være bedre til at italesætte de kvaliteter, som vores natur tilbyder. Afsnittet hedder En mere synlig natur.

Der er også tilføjet et afsnit under Rammen om det gode liv, der omhandler sociale investeringer. Afsnittet hedder Nye veje til bedre velfærd. Under Kraftcenter (tidligere Kraftcentret i vest) er afsnittene En folkeskole i topklasse samt Satsning på oplevelser og events blevet tilføjet.

 

Da visionen er paraplyen over al den planlægning, der igangsættes i alle dele af forvaltningen, er udviklingstemaerne denne gang oplistet under en tilhørende visionsdel. Mange udviklingstemaer kan placeres under flere visionsdele, men de er i Planstrategi 2015 placeret, hvor de har størst fokus. Eftersom vi i Herning Kommune lægger meget vægt på tværfagligt arbejde, vil der unægtelig være en del overlap imellem de forskellige udviklingstemaer også selvom det ikke er nævnt konkret alle steder.

 

Agenda 21-strategien skal ifølge planloven indeholde målsætninger for det fremtidige arbejde inden for følgende fem områder:

- Mindskelse af miljøbelastning og ressourceforbrug,

- Fremme af bæredygtig byudvikling og byomdannelse,

- Fremme af biologisk mangfoldighed,

- Borgerinddragelse i det lokale Agenda 21-arbejde,

- Fremme af et samspil mellem beslutningerne vedrørende miljømæssige, trafikale, erhvervsmæssige, sociale, sundhedsmæssige, uddannelsesmæssige, kulturelle og økonomiske forhold.

 

Visionen fastlægger, hvordan Herning Kommune vil prioritere i fremtiden. Vi er dog allerede i gang med en lang række initiativer, der peger i den rigtige retning. Godt på vej indeholder korte beskrivelser for nogle af disse initiativer.

Indstilling

Byplanudvalget indstiller

at forslaget til Planstrategi 2015 godkendes, idet
at omegnsbyerne indskrives som en del af planstrategien.
Byplanudvalget indstiller

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen til Byrådet.

Bilag

  • Planstrategi 2015 - september2015