Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget
Mødedato: 28. september 2015
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

324. Hjemtagning af kantstensfejning

Sagsnr.: 05.00.00-S00-1-15 Sagsbehandler: Søren Boel Fyhn  

Hjemtagning af kantstensfejning

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 x

 x

 

Øvrige sagsbehandlere: Peter Dalsgaard, Tommy Jonassen

Sagsresume

Den store fejebil i DRIFT står til udskiftning, da den er 23 år gammel, og samtidig udløber kontrakten med privat aktør vedrørende kantstensfejning.

 

Ved anskaffelse af en ny fejebil og hjemtagelse af kantstensfejning vil det nuværende serviceniveau kunne opretholdes indenfor den afsatte driftsramme på serviceområde 09 Trafik.

 

Forvaltningen anbefaler, at opgaven med kantstensfejning hjemtages.

 

Sagen var på Økonomi- og Erhvervsudvalgets dagsorden den 7. september. Udvalget udsatte sagen.

 

Sagsfremstilling

Fejeopgaven i dag består af et udbud på maskinel fejning langs kantsten på kommunale veje og intern varetagelse af akutte og mindre fejeopgaver.

 

I udbuddet fejes der årligt langs 2.260 km kantsten til ca. 650.000 kr. Kontrakten udløber den 31. december 2015.

 

Derudover anvendes egen fejebil til akutte og mindre fejeopgaver for flere af kommunens afdelinger med en omsætning på ca. 150.000 kr. Det kan eksempelvis være akutte fejeopgaver i forbindelse med cykelløb, events, koncerter, trafikuheld (eksempelvis på Landsskuet og til Vildbjerg Cup) samt mindre fejeopgaver i almindelighed.

 

Når kommunen selv disponerer over en fejebil, opnås en større fleksibilitet i forhold til reaktionstid, planlægning og koordinering af arbejdsindsats, særligt i forbindelse med events, arrangementer og lignende. Herudover kan der leveres en billig og behjælpelig fejning til kommunens øvrige afdelinger.

 

Beskrivelse af 2 muligheder for fremtidig udførelse af kantstensfejning i kommunen:

 

1. Udbyde alle fejeopgaver:

Ved at udbyde hele fejeopgaven forventes en meromkostning på ca. 150.000 kr. ved uændret serviceniveau.

Der vil være mindre fleksibilitet i opgaveløsningen.

 

2. Hjemtagning af fejning og indkøb af ny fejebil:

Ved at hjemtage hele fejeopgaven, vil der ikke være en meromkostning.

Der vil fortsat kunne tilbydes en stor fleksibilitet på fejeopgaven og uændret

serviceniveau.

 

 

Supplerende til Økonomi- og Erhvervsudvalgets behandling oplyses:

 

Udbud / kontrolberegning af fejeopgaven vil koste ca. 75.000kr.

 

Anskaffelse af ny fejebil finansieres gennem det eksisterende driftsbudget i DRIFT og indgår på lige fod med øvrige investeringer jf. DRIFT´s selvforvaltningsaftale og gældende takstblad.

En ny fejebil koster ca. 1,5 mio. kr.

 

 

Økonomi

Nuværende budget på serviceområde 09 Trafik til maskinel fejning er 1,1 mio. kr., hvori deponering af fejesand, den lille fejebil, akut fejning og kantstensfejning er indeholdt.

 

Hjemtagning af kantstensfejning vil betyde uændret serviceniveau og samme driftsramme til opgaven som i dag.

 

Anskaffelse af ny fejebil finansieres gennem det eksisterende driftsbudget i DRIFT.

 

Forvaltningen anbefaler, at opgaven med kantstensfejning hjemtages.

Indstilling

Teknik- og Miljøuidvalget indstiller

at opgaven med kantstensfejning hjemtages pr. 1. januar 2016.
Teknik- og Miljøuidvalget indstiller

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen til Byrådet.