Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget
Mødedato: 28. september 2015
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

305. Høringsvar til Regions Midtjyllands "Vækst- og udviklingsstrategi 2015 - 2025"

Sagsnr.: 24.10.00-P17-1-15 Sagsbehandler: Merete Gammelmark  

Høringsvar til Regions Midtjyllands "Vækst- og udviklingsstrategi 2015 - 2025"

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 X

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Region Midtjyllands Regionsråd besluttede den 26. august 2015 at sende udkast til "Vækst- og udviklingsstrategi - 2015-2025" i offentlig høring med svarfrist den 26. oktober 2015.

 

Strategien sætter fokus på følgende fire områder: Bæredygtig omstilling, sammenhængende byudvikling, viden og kompetencer samt fokuseret vækst.

 

Herning Kommune har via Kommunekontaktrådet i Region Midt (KKR) under processen sendt fælles kommunale bemærkninger til regionen, som er blevet indarbejdet i den tekst, som er i høring.

 

Der lægges op til godkendelse af et høringssvar, som både forholder sig til "Vækst- og udviklingsstrategi - 2015-2025" og til handlingsplan 2016-2018, hvor strategien udmøntes på erhvervsområdet.

Sagsfremstilling

Den "Regionale Vækst- og Udviklingsstrategi 2015-2025" udmøntes gennem en række politikker og planer: Uddannelsespolitik, kulturpolitik, råstofplan, jordforureningsplan, infrastrukturplan og vækstforums handlingsplan, Vækstplan 2016-2020, for de erhvervsrettede dele af strategien. Vækstplanen udmøntes i treårige handlingsplaner (første gang for 2016-2018).

 

Der anmodes alene om høring i forhold til strategien. I forslag til Herning Kommunes høringssvar inddrages imidlertid den erhvervsrettede handlingsplan 2016-2018, idet det er den konkrete udmøntning og prioritering af de fire strategiske områder (bæredygtig omstilling, sammenhængende byudvikling, viden og kompetencer samt fokuseret vækst), der reelt har stor betydning for Herning Kommune.

  

I høringssvaret foreslås det, at kommunen på det generelle plan giver en positiv tilbagemelding og understreger, at Vækst- og udviklingsstrategien får sat nogle vigtige strategiske pejlemærker for fremtidig handling.

 

Imidlertid er der ikke en egentlig vægtning af de forskellige pejlemærker i strategien. I udkast til handlingsplan for 2016-2018 fremgår det, at der er prioriteret forholdsvis få midler til turisme og produktion, mens der er prioriteret markant mange midler til fødevarerområdet. Det foreslås derfor, at der i høringssvaret gøres opmærksomt på, at Herning Kommune finder det vigtigt, at de kommende handlingsplaner vægter turisme og produktion højt, således at der afsættes tilstrækkeligt med ressourcer til disse områder.

 

Handlingsplanen for den første treårige periode 2016-2018 er budgetteret til godt 600 mio. kr., som med forventet medfinansiering vil indebære en samlet investering på i alt 1,6 mia. kr. til øget innovation, produktivitet, eksport, omsætning og beskæftigelse i de private virksomheder i Region Midtjylland.

 

Vækstforum har på sit møde den 25. august 2015 behandlet handlingsplanen. Her var ikke væsentlige ændringsbemærkninger. Handlingsplanen er efterfølgende sendt til KKR til bemærkninger.

 

I forbindelse med dagsordenen til Vækstforum bliver kommunerne bekendt med handlingsplanen og fordelingen af midler, som kommunerne finder uhensigtsmæssig. Kommunerne i Region Midtjylland sender derfor via KKR et fælles brev til regionen herom inden behandlingen på Vækstforums næste møde den 21. oktober 2015, hvor handlingsplanen 2016-2018 forventes indstillet til godkendelse i Regionsrådet.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller

at høringssvar, som foreslået i sagsfremstillingen godkendes.
Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.

Bilag

  • Høringsbrev til VUS fra Herning Kommune - september 2015