Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget
Mødedato: 28. juni 2012
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

260. VVM-redegørelse for motorvej mellem Herning og Holstebro

Sagsnr.: 05.01.11-P19-1-12 Sagsbehandler: Grethe Wilmoes  

VVM-redegørelse for motorvej mellem Herning og Holstebro

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 
 x
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Vejdirektoratet har den 21. juni sendt VVM-redegørelse for motorvejsanlæg mellem Herning og Holstebro samt vejforbindelse til Gødstrup i høring. Der er høringsfrist den 27. august.

Sagsfremstilling

Vejdirektoratet skitserer et hovedforslag samt fire alternativer. De 5 forskellige modeller er illustrereret i bilag.  

 

Borgmesteren har i et brev til borgmestrene i Lemvig, Struer, Holstebro, Ringkøbing-Skjern og Ikast-Brande kommuner den 22. juni opfordret til, at der afgives et fælles høringssvar. I brevet opfordrer Herning Kommune til, at kommunerne står sammen om en "fuld-skala-model" fra Snejbjerg til Holstebro Nord. I praksis vil det som udgangspunkt sige Vejdirektoratets alternativ 4 til ca. 3,9 mia. kr.

 

Der er høringsfrist den 27. august. Sagen vil blive behandlet i Teknik- og Miljøudvalget den 08. august, i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 15. august og i Byrådet den 23. august.

 

Der afholdes borgermøde i Snejbjerg den 14. august 2012.

 

Bilaget er et lille uddrag af den samlede VVM-redegørelse, der udgør 164 sider i alt.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller

at orienteringen tages til efterretning.  
Direktøren for Teknik og Miljø indstiller

Beslutning

Orienteringen er taget til efterretning.

 

Sagen vil blive behandlet i Teknik- og Miljøudvalget den 13. august og i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 20. august og fremsende herefter med forbehold for Byrådets endelige godkendelse den 28. august.

Bilag

  • Borgmesterens brev af 22. juni 2012 til borgmestrene i omegnskommunerne
  • Uddrag af vejdirektoratets VVM-redegørelse - de 5 modeller på kort
 

261. Orientering om status for Nationalpark Skjern Å

Sagsnr.: 00.00.00-P19-106-03 Sagsbehandler: Grethe Wilmoes  

Orientering om status for Nationalpark Skjern Å

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 
 x
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Økonomi- og Erhvervsudvalget traf på møde den 30. april 2012, pkt. 194 beslutning vedrørende projektet Nationalpark Skjern Å. I den forbindelse tilkendegav udvalget, at "det er ærgerligt, at års arbejde med nationalparken skal gå til spilde. Der tages kontakt til Ringkøbing-Skjern Kommune mhp. fælles appel til Folketinget om at se på sagen igen på det kendte grundlag".

 

Sagen er efterfølgende drøftet med Ringkøbing-Skjern Kommune.
 

Sagsfremstilling

Undersøgelsesprojekt Nationalpark Skjern Å blev iværksat i oktober 2004, og et lokalt nationalparkforslag blev indsendt til Miljøministeren i 2005 af projektets styregruppe, de tidligere Skjern, Egvad, Videbæk og Aaskov kommuner samt Ringkjøbing Amt.
 
I hele forløbet har en lang række virksomheder, foreninger og lokale ildsjæle bakket op om projektet og bidraget med idéer og input til udvikling af Nationalpark Skjern Å.
 
Forslag til Nationalpark Skjern Å blev af den forhenværende miljøminister Karen Ellemann sendt i høring i starten af 2011 med henblik på indvielse af Nationalpark Skjern Å i sommeren 2011. Nationalparkforslaget byggede på det lokale forslag, som blev indsendt til miljøministeren i 2005.   På baggrund af høringssvarene besluttede forligskredsen bag Nationalparkloven, at afgrænsningen af Nationalpark Skjern Å krævede nye undersøgelser. Undersøgelserne skulle omfatte en mulig udvidelse af nationalparken med Tipperne, Værneengene, den sydligste del af Ringkøbing Fjord og området omkring Rind Å og andre arealer skulle muligvis ud af nationalparken.   I november 2011 mødtes miljøminister Ida Auken, borgmester Lars Krarup og borgmester Iver Enevoldsen med det formål at drøfte den videre proces for Nationalpark Skjern Å. Borgmestrenes tilbagemelding til ministeren var, at de to kommuner fortsat bakker op om etableringen af Nationalpark Skjern Å med den afgrænsning, der tidligere er foreslået af de to kommuner og som fremgår af det forslag, der har været i høring.   Den 23. marts 2012 mødtes forligskredsen bag Nationalparkloven og alle partier var klar til at følge det lokale forslag til afgrænsning af Nationalpark Skjern Å, undtagen Dansk Folkeparti. Dansk Folkeparti støttede ikke op om forslaget på grund af stor lodsejermodstand i Hoven-området.
 
Da forligskredsen ikke kunne nå til enighed om afgrænsningen, blev det besluttet at opgive etableringen af Nationalpark Skjern Å.
 
Nationalpark Skjern Å berører et samlet areal på ca. 24.800 ha, fordelt med 70 % i Ringkøbing-Skjern Kommune og 30 % i Herning Kommune.

 

 

Ringkøbing-Skjern Kommune har den 23. februar 2012 fremsendt brev til ministeriet vedr. nationalpark-projektet.

 

Den 17. april 2012 besluttede et flertal i Byrådet i Ringkøbing-Skjern Kommune at tage forligskredsens afgørelse til efterretning. Flertallet i byrådet ønsker fortsat, at der etableres en Nationalpark Skjern Å, men på baggrund af forligskredsenes beslutning anses det ikke for muligt p.t.

 

Ringkøbing-Skjern Kommune opfordrer Herning Kommune til selv til at fremsende sin opfordring til ministeriet med henvisning til intentionerne i Ringkøbing-Skjern Kommunes brev af 23. februar 2012. 

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at status tages til orientering.  
Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

Beslutning

Sagen tages til orientering.

 

Sagen genoptages i august.

Bilag

  • Ringkøbing-Skjern Kommunes brev til ministeriet den 23. februar 2012
 

257. EGJ

Sagsnr.: 09.00.00-P19-116-04 Sagsbehandler: Mogens Petersen  

EGJ

 

258. Prisfastsættelse på boliggrunde

Sagsnr.: 13.06.02-G10-8-11 Sagsbehandler: Anne Mette Skjærlund Knudsen  

Prisfastsættelse på boliggrunde

 

259. Aktiekøb

Sagsnr.: 24.00.01-P27-1-12 Sagsbehandler: Mette Højborg  

Aktiekøb