Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget
Mødedato: 27. april 2020
Mødested: Skype for Business

Dagsordenpunkter

139. Orientering om den politiske følgegruppes arbejde med bæredygtighed, herunder etablering af bæredygtighedscenter

Sagsnr.: 00.16.02-A00-1-19 Sagsbehandler: Anne Kristine Hundahl Mikkelsen  

Orientering om den politiske følgegruppes arbejde med bæredygtighed, herunder etablering af bæredygtighedscenter

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 X

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Jørgen Krogh

Sagsresume

Økonomi- og Erhvervsudvalget orienteres om aktuel status på den politiske følgegruppes arbejde med bæredygtighed i Herning Kommune, herunder etablering af et lokalt bæredygtighedscenter.

Sagsfremstilling

Der blev i budgetforliget for 2020-2023 afsat 5 mio. kr. årligt, i alt 20 mio. kr. til arbejdet med bæredygtighed i Herning Kommune, herunder udvikling og etablering af et bæredygtighedscenter. Der blev endvidere nedsat en politisk følgegruppe til at følge og udvikle arbejdet.

 

Det sidste halve år har den politiske følgegruppe afholdt dialogmøder med en række lokale virksomheder og uddannelsesinstitutioner samt lokale og nationale brancheorganisationer, NGO’er, aktører og eksperter inden for den bæredygtige dagsorden, herunder kommuner og centre som f.eks. Skive Green Lab.

 

Følgegruppen har mødtes hver 3.- 4. uge og med udgangspunkt i viden fra både dialogmøderne, øvrige inputs og temaoplæg drøftet målgrupper, muligheder og konstruktionen omkring et lokalt bæredygtighedscenter samt kommunikation forud for og timing af lancering af centeret. Sidstnævnte særligt med henblik på den særlige situation, vi står i pt. grundet følgerne af Covid-19.

 

Formål og retning for et lokalt bæredygtighedscenter

Inspirationsfasen har i sammenhold med Hernings lokale styrkepositioner og potentialer været med til at danne nogle konturer for formål og retning for et lokalt bæredygtighedscenter, der skal skabe mest muligt værdi for særligt det lokale erhvervsliv i samspil med uddannelse, borgere og Herning Kommune.

 

Derfor er det i følgegruppen besluttet, at bæredygtighedscenteret skal forholde sig til følgende fire felter: virksomheder og iværksættere, uddannelse, borgere samt en vekselvirkning med Herning Kommune som organisation. Fire områder, der hænger uløseligt sammen, fordi der er nogle oplagte synergier mellem dem, og fordi de forudsætter og griber ind i hinanden.

 

Det er sandsynligt, at områderne inden for de fire felter kører i forskelligt tempi, i forskellig sammenhæng og med forskellig kraft for at udnytte ressourcerne rigtigt og skabe den bedst mulige bevægelse i centeret.

  

Etablering af et lokalt bæredygtighedscenter

Som tidsplanen ser ud aktuelt, sigtes der på at etablere et bæredygtighedscenter først på efteråret 2020. De nødvendige dokumenter og Byrådsgodkendelse foregår inden da.

 

Arbejdet med og om en bæredygtig dagsorden pågår fortsat. Tidsplanen afhænger dog som alt andet af, hvordan krisen på baggrund af Covid-19 udvikler sig i den kommende periode.

 

Det fortsatte arbejde i den politiske følgegruppe

I den politiske følgegruppes arbejde frem mod udgangen af 2020 vil der blive lagt vægt på at fortsætte dialogen med lokale og nationale aktører, indgå samarbejder og partnerskaber om den bæredygtige dagsorden, etablere et bæredygtighedscenter som skitseret samt igangsætte relevante initiativer i Herning Kommune, herunder med resultatkontrakt aktiviteter gennem bæredygtighedscenteret.

 

 

 

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller

at orienteringen tages til efterretning
Kommunaldirektøren indstiller

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.