Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget
Mødedato: 27. april 2020
Mødested: Skype for Business

Dagsordenpunkter

157. Orientering om Årsrapport 2019 for Drift og Service

Sagsnr.: 00.32.00-P19-2-01 Sagsbehandler: Peter Dalsgaard  

Orientering om Årsrapport 2019 for Drift og Service

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

X

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Pia Colstrup

Sagsresume

Drift og Service i Teknik og Miljø udarbejder hvert år en årsrapport. Det økonomiske regnskab aflægges efter principperne i Årsregnskabsloven. Regnskabet indgår som en del af Herning Kommunes samlede regnskab.

 

Forvaltningen anbefaler, at årsrapporten godkendes.

Sagsfremstilling

Regnskabet er udarbejdet efter principperne i Årsregnskabsloven og viser en omsætning på 90 mio. kr. og et positivt driftsresultat på 1,927 mio. kr.

 

Opgøres resultatet i henhold til regelsættet for kommunernes regnskabsaflæggelse udgør nettoindtægten 2,094 mio. kr. Der var budgetteret med en nettoindtægt på 1,920 mio. kr.

Merindtægten på 0,174 mio. kr. er søgt overført til 2020.

 

Differencen mellem kommunens regnskabsaflæggelse og resultatet i Drift og Service skyldes, at der i kommunens regnskabsaflæggelse er kalkuleret med et budgetoverskud på 1,920 mio. kr., samt at der i årsrapporten er indregnet afskrivninger på bygninger og materiel samt differencer i lagerbeholdningerne.

 

Miljøregnskabet efter miljøledelsessystemet ISO 14001 (Grønt regnskab 2019) og det sociale regnskab (CSR-rapport 2019) er vedlagt som bilag.

 

Økonomi

Merindtægten på 174.000 kr. indgår i den samlede regnskabs- og overførselssag.

Indstilling

Teknik- og Miljøudvalget indstiller,

at Årsrapport 2019 Drift og Service godkendes.
Teknik- og Miljøudvalget indstiller,

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til Byrådet.

Bilag

  • Årsrapport 2019 for DRIFT Park Vej
  • CSRrapport 2019 for Drift og Service
  • Grønt Regnskab 2019 for DRIFT Park Vej.pdf