Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget
Mødedato: 27. april 2020
Mødested: Skype for Business

Dagsordenpunkter

140. Ansøgning om støtte til indkøb af digitalt skilt til Sunds

Sagsnr.: 05.14.07-G01-2-13 Sagsbehandler: Anne Louise Ravn Braad  

Ansøgning om støtte til indkøb af digitalt skilt til Sunds

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 X

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Sunds Borgerforening søger om tilskud på kr. 117.365 til indkøb af ét digitalt skilt på Torvet i Sunds. Samtidig søges der administrativ bemyndigelse til, efter ansøgning og under tilsvarende betingelser, at yde en tilsvarende støtte til de andre 4 centerbyer.

Sagsfremstilling

I forbindelse med beslutningen om opsætning af indfaldsvejeskilte til Herning By på Økonomi- og Erhvervsudvalgsmødet 6. maj 2013 pkt. 240, blev det besluttet, at de 5 centerbyer kunne få støtte til indkøb af ét digitalt skilt opsat centralt i hver centerby. Sunds Borgerforening søger med den baggrund støtte til indkøb af én digital skærm på kr. 117.365 kr. placeret på Torvet i Sunds.

 

Retningslinjer for annoncering på kommunens digitale skilte:

Skiltene kan kun benyttes til markedsføring af byens event- og kulturtilbud for borgere og gæster. Skiltene kan ikke benyttes til produktreklame eller reklame for en enkeltstående virksomhed. Der må ikke forekomme priser på skiltene. Layoutet på hver annonce skal godkendes af Herning Kommune. Det er forvaltningens opfattelse, at det er vigtigt, at skiltet i centerbyerne til forskel fra skiltene ved indfaldsvejene understøtter den enkelte centerbys identitet og egne arrangementer. Der må gerne i forbindelse med afholdelse af et arrangement i byen informeres om dagens program af fx et sportsarrangement, og her kan en evt. lokal sponsor af arrangementet også nævnes.

 

Til brug for punktets behandling på Byrådsmødet d. 14. maj 2013 blev det undersøgt, hvad det vil koste at opsætte digitale skilte i centerbyerne, og hvilke retningslinjer, der skulle gælde. Teknik- og Miljøudvalget anbefalede under sagens fremstilling, at administration, drift og opsætning af de enkelte annoncer foretages af den enkelte bys borgerforening eller handelsforening.

 

Status for øvrige digitale skilte:

Der er nu 5 digitale skilte ved indfaldsvejene til Herning med det formål at give borgere og gæster information om relevante events- og kulturtilbud i kommunen, samt at vise den mangfoldighed af tilbud, der reelt er i Herning.

 

Skibbild/Nøvling Borgerforening opsatte i 2012 et digitalt skilt ved indkørslen til byen samt en skærm ved hallen. Til dette har Herning Kommune ydet et tilskud på kr. 36.000.  

 

Økonomi

Sunds Borgerforening har indhentet tilbud på køb af et digitalt skilt, og heraf fremgår prisen på kr. 117.365. Skærmen er dobbeltsidet og er 2,40 m x 1,60 m. Tilbuddet er eksklusiv opsætning, som Sunds Borgerforening selv vil stå for.
Elforsyningen til skiltet bliver sponsoreret af Sunds Forsyning.

Indhold på skærmen og øvrig drift skal foregå i et samarbejde mellem Multicenter Sunds og Sunds Borgerforening.

 

Det er forvaltningens overbevisning, at Sunds Borgerforening i deres ansøgning har fremført en model for drift af skiltet i samarbejde med Multicenter Sunds, der er i tråd med Økonomi- og Erhvervsudvalgets beslutning på mødet d. 6. maj 2013 og som er overførbar til de 4 andre centerbyer. Desuden giver det lokale samarbejde god basis for at indholdet på skærmen bliver lokalt og vedkommende for centerbyen.


Støtte til indkøb af skiltet er tænkt finansieret ud fra bymarkedsføringskontoen. Der vil ikke være råd til indkøb af 5 skilte på et år, men være et råderum på kontoen til ét skilt pr. år.

 

Den endelige placeringen på Torvet i Sunds er endnu ikke godkendt af Herning Kommune. Sunds Borgerforening står i forbindelse med byggesagsansøgningen selv for ansøgning om dette.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller

at Herning Kommune yder et tilskud til Sunds Borgerforening på kr. 117.365 til indkøb af ét digitalt skilt, der opsættes på Torvet i Sunds.

 

at tilskuddet gives under forudsætning af, at retningslinjerne for brug af Herning Kommunes digitale skilte følges.

 

at Sunds Borgerforening selv står for opsætning og driften af skiltet, samt selv søger om de nødvendige byggetilladelser, tilslutningsbidrag mv.

 

at der til de øvrige centerbyer administrativt kan ydes et tilskud på op til kr. 120.000 til indkøb af ét digitalt skilt under samme forudsætninger som ovenstående.

 

at udgiften på kr. 117.365 pr. digitale skilt finansieres af Serviceområde 15, Kultur, ØKE, Bymarkedsføring.
Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget beder om et samlet oplæg for digital skiltning i de fem centerbyer, der belyser såvel engangsinvesteringer som driftsomkostninger, til drøftelse i Økonomi- og Erhvervsudvalget. Udvalgets stillingtagen til den konkrete ansøgning om skiltning i Sunds afventer det samlede oplæg.

Bilag

  • Tilbud på digitalt skilt indhentet af Sunds Borgerforening
  • Ansøgning om digitalt skilt til Sunds