Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget
Mødedato: 27. april 2020
Mødested: Skype for Business

Dagsordenpunkter

137. Lånemuligheder ifm. fremrykning af anlægsinvesteringer

Sagsnr.: 00.30.10-S00-1-18 Sagsbehandler: Thomas Herskind  

Lånemuligheder ifm. fremrykning af anlægsinvesteringer

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 X

 X

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Med aftale om Tiltag vedr. kommunernes økonomi i lyset af COVID-19 af 26. marts 2020 mellem regeringen og KL sættes kommunerne fri af den tidligere aftalte anlægs-ramme mellem regeringen og KL for 2020. For at understøtte, at likviditeten ikke er en hindring for igangsætning af aktiviteter er det aftalt, at kommunerne kan opnå mulighed for dispensation, så den forøgede an-lægsaktivitet kan lånefinansieres.

Sagsfremstilling

Ved møder den 23. marts og 2. april i Økonomi- og Erhvervsudvalget er der truffet besutning om at udvide anlægsinvesteringerne i 2020 for på denne vis at bidrage til at fremme beskæftigelsen og bidrage til at lægge en hånd under erhvervslivet i denne ekstraordinære situation.

 

Projekterne er budgetlagte og skaber dermed på den lange bane ikke et likviditetstræk. På den korte bane vil likviditeten selvsagt blive reduceret og vi vil få et rentetab.

 

For at understøtte, at likviditeten ikke er en hindring for igangsætning af aktiviteter, er der givet kommunerne mulighed for at få dispensation, så den forøgede anlægsaktivitet kan lånefinansieres.

 

Ansøgninger fra kommuner med en likviditet pr. indbygger under landsgennemsnittet på 7.716 kr., vil blive imødekommet fuldt ud.  (vores tal er ca. 8.884 kr. pr. indb.)

 

Ansøgninger fra kommuner med en likviditet over landsgennemsnittet vil blive imødekommet, hvis det kan godtgøres, at likviditeten er udfordret på grund af særlige omstændigheder.

 

Der vil være åben for ansøgning om dispensation frem til 1. december 2020, og ansøgningerne vil løbende blive behandlet.

 

Vi har fra administrationens side ansøgt om at måtte kunne lånefinansiere de forøgede udgifter i 2020.

 

Ansøgningen hviler på følgende argumentation:

 

Herning Kommune havde ved udgangen af 2019 en gennemsnitlig likviditet på ca. 727 mio. kr., svarende til 8.884 kr. pr. indbygger.

Likviditeten består af flere elementer, herunder overførsler mellem budgetårene, hensættelser til selvforsikringsordning samt forsyningsområdet. Den egentlige disponible likviditet kan ultimo 2019 opgøres til ca. 320 mio. kr.

 

78 mio. kr. af den gennemsnitlige likviditet tilhører Forsyningsområdet. Tages der alene højde for denne i opgørelsen svarer det til, at den skattefinansierede gennemsnitlige likviditet, som i sagens natur er den relevante her, udgør ca. 648 mio. kr. ved udgangen af 2019, svarende til ca. 7.300 kr. pr. indbygger. Herning Kommune har derfor den opfattelse, at likviditetstørrelsen ultimo 2019 umiddelbart giver adgang til fuld låneadgang. Både hvis man anskuer den gennemsnitlige skattefinansierede likviditet alternativt tager højde for, at en del af likviditeten er disponeret.

 

Ansøgningen skal ses i lyset af den økonomiske politik, hvoraf blandt andet fremgår at:

 

"Kassebeholdningens størrelse skal sikre økonomisk handlefrihed og uafhængighed af indgreb i økonomien (nye opgaver, øgede udgifter, ændret indtægtsgrundlag m.v.)"

 

Det skal retfærdigvis nævnes at samme økonomiske politik også beskriver at:

 

"Låneoptagelse er som hovedregel ikke et led i finansiering af aktiviteter, bortset fra almene kommunale ældreboliger, sanerings- og byfornyelsesopgaver samt energisparende foranstaltninger. Låneoptagelse kan herudover kun finde sted efter konkret vurdering og såfremt der er udmeldt lånerammer fra ministeriet.

 

Gældsafvikling vedrørende øvrige lån skal som udgangspunkt ske således, at der altid afdrages mere end der optages. "

 

Det hører med til billedet, at vi i denne situation med negative renter på indlån styrer likviditeten via de såkaldte repo-forretninger.

 

Social- og Indenrigsministeriet har på baggrund af ansøgning meddelt Herning Kommune lånedispensation for 2020 på 119,8 mio. kr. til de ansøgte projekter.

Lånedispensationen for 2020 kan udelukkende anvendes til anlægsudgifter, som kommunen reelt afholder i 2020, og som ligger ud over den allerede planlagte aktivitet i 2020. Såfremt de forventede anlægsudgifter til fremrykket aktivitet ikke realiseres fuldt ud, vil den meddelte lånedispensation skulle reduceres tilsvarende.

 

Indstilling

Underdirektøren for Direktionens Stab indstiller

at orientering om lånedispensation tages til orientering
at konkret lånoptagelse vil blive indstillet forbindelse med at regnskab 2020 gøres op
Underdirektøren for Direktionens Stab indstiller

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt, dog således at Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til Byrådet, at der optages lån i henhold til ansøgningen.