Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget
Mødedato: 27. april 2020
Mødested: Skype for Business

Dagsordenpunkter

145. Foreløbig vedtagelse af lokalplan for Centerområde ved Holstebrovej i Tjørring

Sagsnr.: 01.02.05-P16-25-19 Sagsbehandler: Annette Niemann  

Foreløbig vedtagelse af lokalplan for Centerområde ved Holstebrovej i Tjørring

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

  X

 

  X

  X

 

Øvrige sagsbehandlere: Helene Kjærsgaard

Sagsresume

Byplanudvalget behandlede på mødet den 16. september 2019 en sag om igangsætning af ny planlægning for boliger og detailhandel ved Gavnøvej i Tjørring.

 

Der foreligger nu forslag til lokalplan vedrørende detailhandelsområdet. Området skal fortsat anvendes til centerområde med butikker og øvrigt erhverv, inden for miljøklasse 1-3.

 

Forvaltningen anbefaler, at lokalplanforslaget foreløbigt vedtages og fremlægges i høring i 4 uger.

Sagsfremstilling

Lokalplanområdet omfatter matr.nr. 11bb samt en del af matr.nr. 11acm, begge Tjørring, Herning Jorder, med et areal på ca. 18.000 m2, som er privatejet.

Lokalplanen er inddelt i to delområder.

 

Delområde I skal anvendes til detailhandel i form af dagligvarer og udvalgsvarebutikker, vejadgang samt tilhørende parkeringsanlæg.

Delområde II er udlagt til grønt areal, vejadgang og stiforløb.

 

 

 

 

Illustrationsplan med delområder

 

Delområde I

Bebyggelsen skal opføres indenfor de på kortbilaget viste byggefelter med facade placeret ud mod Holstebrovej.

Bebyggelsen skal visuelt fremstå som en homogen arkitektonisk helhed, i forhold til taghældning og materialevalg.

Bebyggelsen skal udføres med fladt tag, tag med ensidig taghældning eller sadeltag.

Bebyggelsen må opføres i op til 2 etager, med en maksimal højde på 8,5 meter. Den maksimale bebyggelsesprocent for området som helhed er 50.

Der må maksimalt opføres 1 dagligvarebutik. Butikkens samlede bruttoareal til dagligvarehandel må ikke overstige 3500 m2.

For den enkelte udvalgsvarebutik må bruttoetagearealet ikke overstige 2000 m2.

Det samlede areal til detailhandel med dagligvarer og udvalgsvarer inden for lokalplanens område, må ikke overstige 6300 m2.

                                                                                         

Delområde II

Det grønne areal langs med Holstebrovej skal bibeholdes med græsflade og beplantes med egetræer i grupper af tre, for at forstærke indtrykket af en grøn boulevard, som er karakteristisk for denne vejstrækning mellem Herning og Tjørring.

 

Infrastrukturaftale

Området skal vejbetjenes med indkørselsmulighed fra Holstebrovej, via en ny svingbane som skal etableres med start fra lokalplanområdets sydvestlige hjørne, hvorfra der ligeledes skal anlægges en sti der sikrer bløde trafikanters adgang til centerområdet.

Der tillades kun indkørselsmulighed fra Holstebrovej grundet trafiksikkerhedsmæssige forhold.

Det er en forudsætning for projektets tilblivelse, at svingbanen etableres, og omkostningerne i forbindelse hermed skal afholdes af bygherre, hvorfor der vil blive stillet krav om udarbejdelse af en udbygningsaftale om infrastruktur. Udkast til denne aftale er vedlagt som bilag.

Området skal endvidere vejbetjenes med ind- og udkørsel fra Valløvej.

 

 

Plangrundlag

Lokalplanområdet er i Herning Kommuneplan 2017-2028 omfattet af kommuneplanramme 41.C2 for Centerområde ved Holstebrovej. 41.C2 er udpeget som bydelscenter for detailhandel for Tjørrings sydlige del. Lokalplanen udarbejdet i overensstemmelse med kommuneplanen.

 

Forvaltningen anbefaler, at lokalplanforslaget foreløbigt vedtages og fremlægges i høring i 4 uger.

 

Indstilling

Byplanudvalget indstiller

at forslag til lokalplan nr. 41.C2.6 for Centerområde ved Holstebrovej i Tjørring foreløbigt vedtages
Byplanudvalget indstiller

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til Byrådet.

Bilag

  • Lokalplanforslag 41.C2.6
  • Udkast til aftale - Lokalplanforslag 41.C2.6