Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget
Mødedato: 27. april 2020
Mødested: Skype for Business

Dagsordenpunkter

142. Foreløbig vedtagelse af lokalplan for et boligområde ved Skolebakken i Gjellerup (Gjellerup Skole)

Sagsnr.: 01.02.05-P16-19-18 Sagsbehandler: Louise Kruse Hansen  

Foreløbig vedtagelse af lokalplan for et boligområde ved Skolebakken i Gjellerup (Gjellerup Skole)

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

  X

 

  X

  X

 

Øvrige sagsbehandlere: Marius Reese

Sagsresume

Byplanudvalget behandlede den 18. februar 2019 ny planlægning for Gjellerup Skole, herunder en strukturplan for Gjellerup Skole og erhvervsområdet nord for skolen. Byplanudvalget godkendte strukturplanen som grundlag for udarbejdelse af en lokalplan for det område, hvor Gjellerup Skole ligger. Dog skulle muligheden for etablering af en dagligvarebutik på hjørnet af Virkelyst og Ny Gjellerupvej udgå af strukturplanen.  

 

Der er udarbejdet forslag til lokalplan 32.B13.1 for et boligområde ved Skolebakken i Gjellerup, som giver mulighed for etablering af boligområde i den del, hvor Gjellerup Skole ligger idag og som er ejet af Herning Kommune.

 

Der er mulighed for etablering af åben-lav og tæt-lav bebyggelse samt fastholde Gjellerupskolestien som en vigtig stiforbindelse i Gjellerup. Derudover har støjforhold for en nærliggende virksomhed været en vigtig parameter i forbindelse med udformningen af lokalplanforslaget.

 

Forslag til lokalplan 32.B13.1 for et boligområde ved Skolebakken i Gjellerup indstilles hermed til foreløbig vedtagelse.

Sagsfremstilling

Lokalplanområdet omfatter den gamle Gjellerup Skole, som ligger midt i Gjellerup og er afgrænset af Ny Gjellerupvej mod øst, mod syd af Skolebakken, mod nord af et erhvervsområde og mod vest af Kirkevænget samt boliger langs Gjellerupbakken.

 

Forslag til lokalplan 32.B13.1 omfatter matrikel 6bt Gjellerup by, Gjellerup og udgør et areal på ca. 40.850 m2.

 

Lokalplanområdet har været anvendt til skole indtil årsskiftet, hvor Lindbjergskolen, som er den nye skole i Hammerum og Gjellerup, blev taget i brug.

 

Luftfoto af lokalplanområdet med omgivelser

 

Lokalplanforslaget

Forslag til lokalplan 32.B13.1 (bilag 1) giver mulighed for at omdanne området med Gjellerup Skole til et boligområde.

 

Lokalplanområdet er inddelt i tre delområder.

  

Delområde Ia og Ib skal anvendes til åben-lav bebyggelse.

 

Lokalplanen fastsætter, at der indenfor delområde Ib i den nordlige del af området kun må bygges i en etage grundet forhold omkring støj. I den resterende del af delområdet samt i delområde Ia må der bygges i op til to etager.

 

Inden for delområde Ib er der krav til udstykningen for at sikre at området får et særligt udtryk, herunder en påbudt byggelinje ud til vej samt krav om, at der ikke må etableres hæk ud mod vej og at området mellem vej og bebyggelse skal fremstå grønt.

 

Lokalplanområdet vejbetjenes overvejende fra Skolebakken med undtagelse af mulighed for udstykning af op til to grunde ud mod Kirkevænget, som er beliggende i lokalplanens delområde Ia.

 

Delområde Ia er udlagt i et selvstændigt delområde for at sikre, at ny bebyggelse vil passe ind i den eksisterende husrække langs Gjellerupbakken. Lokalplanen indeholder derfor også særlige bestemmelser for materialer i dette delområde.  

 

Delområde II skal anvendes til grønt område, hvor der er mulighed for at etablere et regnvandsbassin eller fællesfaciliteter til områdets beboere.

 

I lokalplanforslaget fastholdes Gjellerupskolestien som en vigtig forbindelse for bløde trafikanter til krydsning af Ny Gjellerupvej og omlægger den vestlige del af stien, så stien får et mere direkte forløb, hvorved der gives plads til boliggrunde langs Kirkevænget.

 

I lLokalplanforslaget fastholdes, at der fortsat skal være en grøn afgrænsning mod Ny Gjellerupvej, som afskærmer området visuelt fra vejen.

 

Lokalplanen fastlægger derudover, at der skal etableres en støjskærm langs den nordlige afgrænsning af lokalplanområdet før bebyggelse kan ibrugtages. Lokalplanen fastlægger, at der skal plantes træer langs støjskærmen i en ensartet rytme. De eksisterende træer kan indgå, hvis det er muligt at bevare dem.

 

Støj

I forbindelse med udarbejdelse af lokalplanforslaget har Herning Kommune fået foretaget en støjkortlægning af en produktionsvirksomhed, som ligger nord for, og som er nabo til Gjellerup Skole. Denne støjkortlægning indeholder de væsentligste støjkilder, som kunne have indflydelse på disponeringen af lokalplanområdet.

 

Efter Planloven er der, i forbindelse med planlægning af nye boligområder, krav om at der tages hensyn til produktionsvirksomheder.

 

Der er fastsat en støjgrænse for virksomheden på 50 dB(A) i skel til skoleområdet. Støjgrænsen er fastsat efter den eksisterende anvendelse af lokalplanområdet, som er skole. Ved etablering af et boligområde med f.eks. åben-lav bebyggelse skal det sikres, at støjbelastningen ikke overstiger 35 dB(A) om natten. Herning Kommune er efter Planloven forpligtet til at sikre, at støjen i boligområdets udendørs opholdsarealer kan overholdes på 35 dB(A), når der planlægges for et nyt boligområde. Det kan ske på forskellig måde, f.eks. ved krav om støjafskræmning, placering af bebbygelsen, ved at der er bestemmelser om etageantallet m.v.

 

Virksomheden har i samarbejde med Herning Kommune fået udarbejdet en støjkortlægning af hele virksomheden.

 

Støjkortlægningerne har vist, at der indenfor lokalplanområdet skal etableres støjdæmpende foranstaltninger for at kunne overholde støjkravene til boliger.

 

Der er udarbejdet et notat, som redegør for forskellige scenarier, herunder bl.a. forskellige højder på støjskærm og beregningshøjder. Notatet er vedlagt som bilag 2 til sagen. I notatet fremgår også hvilke forudsætninger, der skal være opfyldt af virksomheden for, at de ovenstående tiltag er fyldestgørende for at overholde støjkravene i lokalplanområdet. Forvaltningen har vurderet, at den løsning, som er illustreret på side 7 i notatet vil være den bedste i forhold til at sikre en hensigtsmæssig udvikling af området, der også kan tilgodese virksomheden.

 

I det konkrete tilfælde betyder det, at der skal etableres en 3 meter høj støjskærm langs den nordlige afgrænsning af lokalplanområdet og den nordlige del af lokalplanområdet kan etableres enten som åben-lav bebyggelse i en etage og åben-lav eller eller tæt-lav bebyggelse op til to i en etager i den sydlige del af området.

 

Baggrunden for det valgte scenarie er, at en 3 meter høj støjskærm æstetisk vurderes at være den mest acceptable løsning, end en støjskærm, som vil være endog betydeligt højere hvis der skal være mulighed for bebygelse i to etager i den nordligste del af lokalplanens område. En støjskærm på 3 meter vil heller ikke kræve det samme omfattende fundament som en højere støjskærm og vil derfor være lettere at fjerne igen, hvis det på et tidspunkt bliver aktuelt.

 

Støjgrænserne for etageboliger er 5 dB(A) højere end ved åben-lav eller tæt-lav bebyggelse, hvilket hvilket derfor kunne være en mulighed i den nordlige del af området. Forvaltningen har dog vurderet, at åben-lav bebyggelse i én etage vil være den mest hensigtsmæssigge løsning det pågældende sted, set i forhold til områdets anvendelse og karakteren og sammenhængen til den øvrige boligbebyggelse i kvarteret   

 

Herning Kommuneplan

Lokalplan 32.B13.1 er ikke i overensstemmelse med Herning Kommuneplan 2017-2028, og der er derfor udarbejdet et tillæg nr. 58 til Herning Kommuneplan 2017-2028.

 

Offentlig høring

Lokalplanforslaget og forslag til kommuneplantillægget foreslås udsendt i offentlig høring i 6 uger, med henblik på, at den offentlige høring kan indeholde et borgermøde.

 

Indstilling

Byplanudvalget indstiller

at forslag til lokalplan 32.B13.1 for boligområde ved Skolebakken i Gjellerup foreløbigt vedtages
Byplanudvalget indstiller

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til Byrådet.

Bilag

  • Bilag 1: Lokalplanforslag 32.B13.1 Gjellerup Skole (TÆT/LAV ÅBEN/LAV)
  • Bilag 2: Notat vedr. støjforhold