Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget
Mødedato: 27. april 2020
Mødested: Skype for Business

Dagsordenpunkter

151. Frigivelse af anlægsbevilling til renovering af Herning Atletikstadion

Sagsnr.: 04.00.00-G00-1-20 Sagsbehandler: Kurt Lauritsen  

Frigivelse af anlægsbevilling til renovering af Herning Atletikstadion

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 X

 

 

 X

 X

 

Øvrige sagsbehandlere: Bo Eyro, Pia Colstrup

Sagsresume

Der anmodes om frigivelse af rådighedsbeløb på 0,751 mio. kr. til renovering af Herning Atletikstadion, således at projektet kan blive igangsat hurtigst muligt.

Sagsfremstilling

I forbindelse med vedtagelsen af budget 2019-2022 blev der i 2020 afsat 0,751 mio. kr. til Herning Atletikstadion vedr. nyt lydanlæg, renovering af toiletforhold samt udskiftning af belægning i cricketburene.

 

Fordelingen af budgetbeløbet er flg.:

  • 0,376 mio. kr. vedr. renovering og ombygning af toiletter under sidetribunen, som ikke er blevet renoveret siden etableringen i starten af 1970'erne. De er i meget dårlig forfatning og ikke længere tidssvarende,
  • 0,250 mio. kr. vedr. nye net og belægning i cricketburene
  • 0,125 mio. kr. vedr. nye højtalere og flytning af forstærkeranlæg. Det er i øjeblikket nødvendigt at leje udstyr, når der er større stævner mv.

 

Det har gennem længere tid været et stort ønske fra brugerne at få gennemført disse forbedringer, og prioriteringen er foretaget på grundlag heraf.

 

Økonomi

Der er i investeringsoversigten afsat 0,751 mio. kr. i 2020 til formålet på Serviceområde 11, Idræt og Fritid, stednr. 031099 06 Herning Atletikstadion,

 

Det kan oplyses, at der er afsat 0,572 mio. kr. i 2020 på Serviceområde 03 Kommunale Ejendomme til renovering af tribunebygningen mv., som er opført i 1969. Der vil blive anmodet om frigivelse af rådighedsbeløbet i en særskilt sag til Teknik- og Miljøudvalget som forventeligt vil omhandle renovering af tag, adgangsforhold, betonskader og facadebeklædning mv.

Indstilling

Kultur- og Fritidsudvalget indstiller

at der meddeles anlægsudgiftsbevilling samt tilhørende rådighedsbeløb på 0,751 mio. kr. i 2020 på Serviceområde 11, Idræt og Fritid, nyt stednr.,
at anlægsudgiften på 0,751 mio. kr. finansieres af det til formålet afsatte rådighedsbeløb i 2020 på Serviceområde 11, Idræt og Fritid, stednr. 031099 06 Herning Atletikstadion
Kultur- og Fritidsudvalget indstiller

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til Byrådet.