Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget
Mødedato: 27. april 2020
Mødested: Skype for Business

Dagsordenpunkter

148. Frigivelse af anlægsbevilling til Carl-Henning Pedersen og Else Alfelts museum

Sagsnr.: 19.03.00-Ø40-1-20 Sagsbehandler: Michelle Marie Østergaard Johnsen  

Frigivelse af anlægsbevilling til Carl-Henning Pedersen og Else Alfelts museum

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 X

 

 

  X

  X

 

Øvrige sagsbehandlere: Pia Colstrup

Sagsresume

På opfordring fra forvaltningen ansøges der om frigivelse af rådighedsbeløb på 253.000 kr. til renoverings- og vedligeholdelsesarbejde på Carl-Henning Pedersen og Else Alfelts museum (CHPEA).

 

Sagsfremstilling

Herning Kommune har i lyset af den pågående pandemi opfordret såvel selvejende som kommunale institutioner til at understøtte det lokale erhvervsliv ved for eksempel at iværksætte allerede planlagte vedligeholdelsesopgaver finansieret inden for budgetrammen.

 

Dette har givet anledning til en ansøgning fra CHPEA om frigivelse af rådighedsbeløb afsat til udvendig og indvendig vedligeholdelse.

 

Museet har med den nyeste udvidelse i 2015 oplevet en række udfordringer, som det bestræbes at komme i mål med i 2020.

 

Den mest presserende indsats omhandler museets adgang til nye lokaler i Angli. Her skal oprettes et helt nyt område for blandt andet museets administration, hvorfor der er behov for renovering samt opbygning af en museumsshop, reception, caféområde samt kontorer. Dertil kommer en reperation af en utæthed i freon-kølekredsen på museets ventilationsanlæg, som er en lovpligtig renovering.

  

Økonomi

Der er blevet fremsendt overslag fra museet på følgende opgaver:

 

 

Der er på Serviceområde 15, Kultur, stednr. 360052 hvert år afsat et beløb til renoverings- og vedligeholdelsesopgaver på CHPEA. Rådighedsbeløbet er på 198.000 kr. i 2020. Dertil kommer en overførsel af uforbrugte midler fra tidligere år, som ikke er frigivet, på 55.000 kr., så rådighedsbeløbet i alt er på 253.000 kr.

 

Det må forventes, at der kommer flere renoverings- og vedligeholdelsesopgaver i det kommende år. For at undgå en række mindre enkeltsager til politisk behandling i løbet af året, ansøges der derfor om en samlet anlægsbevilling på 253.000 kr. Forvaltningen anbefaler, at rådighedsbeløbet frigives.

 

Indstilling

Kultur- og Fritidsudvalget indstiller

at der meddeles anlægsudgiftsbevilling på 253.000 kr. til ovenstående renoverings- og vedligeholdelsesopgaver på Serviceområde 15, Kultur, stednr. 360052 i 2020,
at anlægsudgiften på i alt 253.000 kr. finansieres af det til formålet afsatte rådighedsbeløb på Serviceområde 15, Kultur, stednr. 360052 i 2020 
Kultur- og Fritidsudvalget indstiller

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til Byrådet.