Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget
Mødedato: 27. april 2020
Mødested: Skype for Business

Dagsordenpunkter

133. Status på hjælpepakker til erhvervs-, kultur- og fritidslivet

Sagsnr.: 30.10.00-G01-1-20 Sagsbehandler: Michelle Marie Østergaard Johnsen  

Status på hjælpepakker til erhvervs-, kultur- og fritidslivet

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

  X

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Helle Rasmussen, Anne Kristine Hundahl Mikkelsen

Sagsresume

På baggrund af udbruddet af Covid-19 pandemien har regeringen fremlagt en række tiltag til økonomisk hjælp for erhvervs-, kultur-, og fritidsområdet. Forvaltningen fremlægger her en præsentation af de forskellige hjælpepakker på de respektive områder samt indstilling om at benytte aktivitetsmidler til torve og midtby samt markedsføringsmidler på at understøtte handelslivet i forbindelse med en genåbning af samfundet, men stadig inden for den afsatte budgetramme.

 

Sagsfremstilling

Som følge af Covid-19 pandemien og den afledte nedlukning af samfundet er aktører på både erhvervsområdet samt kultur- og fritidsområdet økonomisk ramt. Regeringen har derfor fremlagt en række hjælpepakker for at sikre de forskellige områder bedst muligt, ligesom Økonomi- og Erhvervsudvalget den 31. marts 2020 vedtog en lokal hjælpepakke. Der tilføjes og udvides løbende på de respektive områder.

 

Erhvervsområdet:

Mange af de Covid19-relaterede hjælpepakker har helt forståeligt fokuseret på at få virksomhederne til at overleve gennem denne krise. Samfundet bevæger sig nu ind i en fase, hvor det skal begynde at forberede sig på, hvordan erhvervslivet og derunder også detailhandlen understøttes bedst muligt i en genåbning. Detailhandlen har som følge af nedlukning lidt store økonomiske tab. Ved at sætte ekstra fokus på og øremærke midler til at lave aktiviteter og markedsføring af handlen i Herning Kommune, kan handelslivet understøttes i genåbningsfasen.

På aktivitetsdelen kan dette primært igangsættes i midtbyen - f.eks. i samarbejde med kulturlivet og Bibliotekt -, mens det på markedsføringsdelen i lige så høj grad kan være i relation til området i og omkring Herning Centret og det lokale handelsliv i vores centerbyer.

 

Dansk vedtagne hjælpepakker pr. 16. april 2020

 

Folketinget har godkendt hjælpepakker til ca. 250 mia kr. som hjælp til danske virksomheder. De forskellige pakker dækker følgende:

 • Lønkompensation (se bilag - kompensationen afhænger af virksomhedstype). Lønkompensationen er en del af trepartsaftalen og betyder blandt andet, at de ansatte fastholdes. De ansatte må ikke arbejde i perioden og skal selv bidrage ved at afholde fem feriedage.
 • Kompensation for virksomhedens faste udgifter (se bilag).
 • Kompensation som selvstændig eller freelancer (se bilag).
 • Kompensation for aflyste eller udskudte arrangementer (se bilag)
 • Midlertidig udskydelse af betalingsfrister for indeholdt A-skat og arbejdsmarkedsbidrag, B-skat og foreløbigt arbejdsmarkedsbidrag samt midlertidig udskydelse af angivelses- og betalingsfrister og forlængelse af afgiftsperioden for moms m.v.
 • Midlertidig fravigelse af virksomheders pligter på selskabs- og regnskabsområdet
 • Udvidet ret for arbejdsgiver til refusion og for selvstændige til sygedagpenge.

 

Folketingets partier indgik den 18. april en aftale om udvidelse af hjælpepakkerne. Aftalen skal efterfølgende udmøntes som lov. Aftalen indeholder en forlængelse af pakker, tekniske ændringer i forhold til betalinger m.m., således at flere virksomheder/freelancere bliver omfattet, samt nye tiltag som en midlertidig matchfacilitet i Vækstfonden, en eksport- og investeringspakke, samarbejde med private crowdfunding-platforme og et løft af Innobooster-ordningen m.m.

 

EU hjælpepakker:

 

 • EU’s budget og fonde har krisehjælp til sundhedsvæsnet og virksomheder:
  - 37 mia. euro fra EU-budgettet afsættes til investeringsinitiativet som reaktion på coronavirus til støtte for sundhedssystemerne, de små og mellemstore virksomheder (SMV'er) og arbejdsmarkederne.

           - Op til 28 mia. euro kan hentes fra ubrugte midler i strukturfondene.
           - Op til 800 mio. euro kan hentes fra EU's Solidaritetsfond og gives til de hårdest ramte lande.

 • Den Europæiske Investeringsbank har lånegarantier til virksomheder:
  - Op til 40 mia. euro kan hentes til at udlåne og garantere for lån til små og mellemstore virksomheder.
 • EU’s konkurrenceregler er ændret, så medlemslandene kan hjælpe virksomheder og arbejdstagere med direkte statsstøtte, som ellers normalt er forbudt, fordi det er konkurrenceforvridende.

  

Private hjælpepakker

 

 • Industriens fond har afsat 150 mio. kr. til hjælp til SMV'er. Hjælpen går til udviklingsindsatser i danske virksomheder. Målet er at skabe mere konkurrencedygtige virksomheder, der benytter krisen til at omstille sig til en ny situation og finde nye veje til ny omsætning. Det kan for eksempel handle om ændringer i produktionen, udvikling af forretningsmodellen, eksporttiltag eller tilpasning af omkostningsbasen – læs mere under www.genstartnu.dk

  

Alle ovenstående initiativer og kommunikationen heraf drøftes løbende med Erhvervsrådet Herning & Ikast-Brande, Visit Herning, Cityforeningen og Erhvervshus Midtjylland for at sikre, at alle lokale, nationale og internationale muligheder bringes i spil i vores erhvervsliv. Herunder også detail.

 

Arbejdet i den nedsatte taskforce på tværs af VisitHerning og Erhvervsrådet Herning & Ikast-Brande kører upåklageligt, og interaktionen med vores lokale erhvervsliv er intens. Erhvervsfremmsystemet generelt og vores samarbejdspartnere rundt om Erhverv- og udvikling har et rigtig godt samarbejde, og der såes frø til tættere fremtidigt samarbejde.  

 

Kultur- og Fritidsområdet:

Foreløbigt varer nedlukningen af aktiviteter på Kultur- og Fritidsområdet frem til den 10. maj - og til og med august for større arrangementer. Dette har bl.a. fået konsekvenser for arrangementer som for eksempel Herning Rocker, Vildbjerg Cup, HFH’s påskecup, Kibæk Cup, en række ridestævner, cykelløb og en lang række øvrige arrangementer og stævner. Det er uvist, hvornår hverdagen vender tilbage, og der forventes at gå lang tid inden alt er som før.

 

På både Kultur- og Fritidsområdet er der bekymring for de langvarige konsekvenser. Dette gælder blandt andet frygten for et fald i besøgs- og publikumstal i kulturlivet med betydning for entréindtægter og udvikling, samt et frafald af deltagere i fritidslivet, der både kan have økonomiske konsekvenser på kontingentindbetalinger samt betydning for folkesundheden. Det har derfor stor betydning at holde liv i både kulturens samt idrættens og fritidslivets aktører for at sikre fundamentet for både dannelse, oplevelser og de mange fællesskaber fremadrettet.

 

En række af hjælpepakkerne på erhvervsområdet kan benyttes af de selvejende kulturinstitutioner. Det gælder blandt andet hjælp til fastholdelse af fyringstruede medarbejdere og udskydelse af indbetaling af moms mv. Begge ordninger er dog bundet op på opfyldelsen af en række krav, som ikke alle institutioner kan leve op til. Desuden udarbejdes der i øjeblikket også et notat, som redegør for, hvordan disse hjælpepakker, kan anvendes af de folkeoplysende foreninger.

 

Der er forventning om, at f.eks. hjælp til kompensation for aflyste arrangementer med over 1000 deltagere vil kunne være relevant for nogle aktører - herunder eksempelvis Herning Rocker og Vildbjerg Cup, som nævnt tidligere, men også for en række MCH-arrangementer. Der blev den 18. april indgået aftale om en udvidelse af kompensationsordningen for aflyste arrangementer, der nu også omfatter arrangementer med mere end 350 deltagere, arrangementer med hyppigere afvikling end tidligere samt inklusion af primært offentligt finansierede arrangører af større kultur- og idrætsbegivenheder. Dette kan blive relevant for fx Fermaten og en række idrætsbegivenheder, som eksempelvis fodboldstævner og gymnastikopvisninger.

 

For aktører der modtager statstilskud, ses der i øjeblikket bort fra aktivitetskravet på grund af Covid-19, så aktørerne udover tabt omsætning ikke også rammes økonomisk på deres tilskud, når de skal aflyse arrangementer. Kultur- og Fritidsudvalget lægger op til også at fastholde Herning Kommunes tilskud som lokale aktører er stillet i udsigt både på fritids- og kulturområdet, på trods af at aktivitetsniveauet daler i perioden. Denne beslutning ventes formelt at blive truffet på Kultur- og Fritidsudvalgets møde 11. maj.

 

For nuværende er der oprettet eller tale om følgende særskilte initiativer fra Kulturministeriet på Kultur- og Fritidsområdet. Helt generelt er der tale om, at de fleste pakker kan søges af selvejende institutioner, men ikke af kommunale institutioner:

 

Udvidelse af ordningen for lønkompensation og kompensation for faste udgifter

Kulturministeriet og Slots- og Kulturstyrelsen arbejder i øjeblikket på at udvide ordningen for lønkompensation og kompensation for faste udgifter for de selvejende kulturinstitutioner, der modtager over 50% i offentligt tilskud. Disse har ikke tidligere været omfattet af ordningen i Erhvervsstyrelsens generelle hjælpepakke på området. De institutioner, som modtager under 50 pct. i støtte, vil forsat skulle søge kompensation via Erhvervsstyrelsen. Der arbejdes i øjeblikket på de konkrete rammer for puljen.

 

Fremrykning af udbetaling af driftstilskud

En række af landets kulturinstitutioner er udfordret på likviditeten på grund af nedlukningerne i forbindelse med Covid-19. Derfor er der oprettet mulighed for fremrykning af udbetaling af driftstilskud til institutioner, der modtager statsligt tilskud fra Kulturministeriet. Der vil fremrykkes betaling svarende til et kvartal, og det gælder for institutioner, hvor der er hjemmel til forudbetaling. For de institutioner, hvor der ikke er hjemmel, afklares der konkret efter behov.

 

Nødpakke til særligt nødlidende kulturinstitutioner

Der oprettes en pulje på 200 mio. kr. målrettet nødlidende kulturinstitutioner, der ikke er hjulpet af de generelle hjælpepakker. Et centralt element i puljen er bl.a. hjælp til institutioner, der er eksistenstruede. Nødpuljen sikrer desuden, at også kommunale kulturinstitutioner med driftstilskud fra Kulturministeriet kan få lønkompensation og kompensation for faste udgifter, hvis de lever op til de gældende kriterier for de generelle kompensationsordninger. Disse kommunale institutioner ligestilles hermed med selvejende kulturinstitutioner, fonde og foreninger mv.

  

Fastholdelse af udbetaling af budgetteret tilskud til foreninger og aftenskoler

Som følge af de ekstraordinære forhold er kommunerne af kulturministeren i samråd med bl.a. DGI og Dansk Folkeoplysnings Samråd blevet opfordret til at afbøde de afledte virkninger på den folkeoplysende voksenundervisning og det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde ved at fastholde og forudbetale eller evt. fremrykke bevilgede aktivitets- og lokaletilskud for 2020. Dvs. at kommunerne fortsat udbetaler tilskud til de folkeoplysende foreninger, hvis aktiviteter der som følge af Covid-19 er blevet aflyst, så foreningerne ikke mister kommunale tilskud. Kultur- og Fritidsudvalget indikerer, at de vil fastholde den aftalte støtte til foreninger og aftenskoler, og træffer formel beslutning herom den 11. maj.

 

Kompensation til højskoler, aftenskoler og folkeuniversitetsafdelinger for tabt deltagerbetaling

Samtidig er der som supplement til de indgåede hjælpepakker på erhvervsområdet oprettet puljer til refusion af deltagerbetalinger, som mange folkeoplysende foreninger, højskoler, folkeuniversiteter og aftenskoler står til at skulle betale tilbage til kursister og deltagere. Puljerne kan søges mod dokumentation for den mistede deltagerbetaling for perioden 9. marts til 8. juni 2020. Der arbejdes i øjeblikket på de konkrete rammer for puljerne.

 

Pulje på 50 mio. kr. til de frivillige folkeoplysende foreninger

Endeligt er der truffet beslutning om at yde et ekstraordinært tilskud til de lokale idræts- og spejderforeninger for at afbøde de økonomiske konsekvenser, som foreningslivet oplever som følge af aflyste arrangementer og manglede indtægter på arrangementer, stævner, events mm. Puljen på de 50 mio. kr. fordeles forholdsmæssigt i de 3 foreningspuljer, der allerede eksisterer på idræts- og spejderområdet, og som administreres af hhv. Firmaidrætten, DIF og DGI i fællesskab samt DUF. Der fastsættes nærmere retningslinjer for ansøgning og tilskud fra puljemidlerne snarest muligt.

 

Der pågår i øjeblikket dialog mellem regeringen og idrætsorganisationerne vedr. puljens størrelse, idet 50 mio. ikke vurderes at være tilstrækkeligt for at sikre en nogenlunde afbødning af covid-konsekvenserne i foreningslivet, hverken nationalt eller forholdsmæssigt lokalt. I øvrigt ventes puljen ikke at håndtere en væsentlig tabt indtægtskilde for foreningslivet i Herning Kommune, nemlig den indtægt, som foreninger genererer ved at hjælpe ved andre arrangementer end deres egne, fx ved MCHs arrangementer og i forbindelse med Vildbjerg Cup.

 

Øvrige tiltag på områderne

Udover ovenstående ordninger er der også lavet aftaler om hjælp til de danske medier, hvor virksomheder der har lidt tab i annonceindtægter som følge af Covid-19 kan ansøge om kompensation. Dertil kommer en hurtigere udbetaling af den planlagte mediestøtte for 2020.

 

Der er oprettet støtteordning omfattende de kunstnere, som forventer et tab på mindst 30% i forventet indkomst i perioden 9. marts til og med 8. juni 2020. Der kan, hvis alle krav opfyldes, dækkes op til 75% af de forventede tab, men dog maksimalt 23.000 kr. månedligt.

 

Foruden støtte til medierne og den enkelte kunstner eller artist er der på kulturområdet truffet beslutning om en lempelse af tilskudsreglerne for projekter støttet af Statens Kunstfond, så kunstnere ikke skal tilbagebetale udbetalte tilskud for projekter der er påbegyndt eller som skulle påbegyndes i perioden 9. marts til og med 8. juni. Der er ydermere afklaret, at de zoologiske anlæg kan få del i regeringens kompensationsordning for faste udgifter med mulighed for dækning af op til 80% til opretholdelse af driften, og der er yderligere også indgået aftale om fremrykning af udbetalingen af bibliotekspenge til forfattere, oversættere mv.

 

De hjælpepakker der er specifikt målrettet Kultur- og Fritidsområdet mangler fortsat udmøntning, aktstykker og administrationsgrundlag. Det vurderes, at der under alle omstændigheder bliver behov for lokale hjælpepakker, særligt på foreningsområdet, men behovet er endnu ikke fuldt belyst, ligesom indholdet af lokale hjælpepakker bør målrettes som et supplement til de statslige hjælpepakker.     

 

Økonomi

Herning Kommune ønsker at benytte såvel aktivitetsmidler som markedsføringsmidler på at understøtte handelslivet i forbindelse med en genåbning af Danmark. Midlerne anvendes inden for den afsatte budgetramme på serviceområde 15, Kultur, ØKE, Bymarkedsføringskontoen og kontoen til Aktiviteter i Herning MidtBy, hvor der samlet kan aktiveres ca. 750.000 kr. til branding, markedsføring og aktiviteter i både bymidten og kommunens øvrige handelsområder.

 

De hjælpepakker der er specifikt målrettet Kultur- og Fritidsområdet mangler i vid udstrækning fortsat udmøntning, aktstykker og administrationsgrundlag. Det vurderes, at der under alle omstændigheder bliver behov for lokale hjælpepakker, særligt på foreningsområdet, men behovet er endnu ikke fuldt belyst ligesom indholdet af lokale hjælpepakker bør målrettes som et supplement til de statslige hjælpepakker.   

 

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller

at orienteringen tages til efterretning.
at der løbende orienteres om og iværksættes relevante tiltag for at understøtte vores erhverv og kulturinstitutioner.
at det godkendes, at By, Erhverv og Kultur igangsætter ekstra genåbningsrelaterede aktiviteter og understøttende markedsføring af detailhandlen, som finansieres inden for den afsatte budgetramme på serviceområde 15, Kultur, ØKE, Bymarkedsføring og Aktiviteter i Herning Midtby.
Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt, dog således at sidste at-punkt præciseres som følger:
at det godkendes, at By, erhverv og Kultur igangsætter ekstra genåbningsrelaterede aktiviteter og understøttende markedsføring af detailhandlen i Herning og centerbyerne, som finansieres inden for den afsatte budgetramme på serviceområde 15, Kultur, ØKE, Bymarkedsføring og Aktiviteter i Herning Midtby.

Bilag

 • Overblik over kompensationsordninger