Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget
Mødedato: 27. april 2020
Mødested: Skype for Business

Dagsordenpunkter

154. Godkendelse af indtægts- og udgiftsbevilling til Projekt "Målrettet indsats"

Sagsnr.: 27.00.00-P20-5-19 Sagsbehandler: Grethe Wilmoes  

Godkendelse af indtægts- og udgiftsbevilling til Projekt "Målrettet indsats"

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 X

 

 

 

 

 

 X

 X

 

Øvrige sagsbehandlere: Signe Eggers-Weber, Helle Nyholm

Sagsresume

Børne- og Familieudvalget blev på mødet 13. januar 2020 (punkt 3) orienteret om Herning Kommunes deltagelse i projekt støttet af Socialstyrelsen. Projektet indebærer målrettet støtte til forældre, hvis barn eller ung er anbragt. Indtægts- og udgiftsbevilling på 994.000 kr. i 2020, 879.000 kr. i 2021 og 877.000 kr. i 2022 søges godkendt.

Sagsfremstilling

Herning Kommune har modtaget midler fra ansøgningspuljen til målrettet støtte til forældre, hvis barn eller ung er anbragt til projektet ”Målrettet indsats til forældre med anbragte børn og unge”.

 

Projekt "Målrettet indsats til forældre med anbragte børn og unge" har til formål at bidrage til at sikre trivsel og stabilitet hos anbragte børn og unge og deres forældre. Derigennem sikres mere stabile anbringelser og en tidligere hjemgivelse til forældrene, hvis det vurderes hensigtsmæssigt. Der sker gennem målrettede indsatser og tværprofessionelt samarbejde, der har til formål at forbedre forældrekompetencerne hos forældre til anbragte børn og unge. Herigennem styrkes forældrenes evne til at indgå i rollen som forældre og bidrage positivt til deres barns udvikling. Projektet indebærer videreudvikling og afprøvning af selve indsatsen til forældrene og af det tværprofessionelle samarbejde omkring børn og forældre, i samarbejde med Socialstyrelsen, ekstern leverandør og de øvrige deltagende kommuner.

 

Målgruppen for projektet er forældre til børn og unge i alderen 0-18 år, som er anbragt i plejefamilie, på døgninstitution/opholdssted eller på kost-/efterskole af primært sociale årsager. Forældrene er kendetegnet ved, at der er mulighed for udvikling af deres evner som forældre, enten med henblik på hjemgivelse eller med henblik på en mere gavnlig og stabil kontakt med deres anbragte barn og et bedre samarbejde mellem barnets forældre og plejefamilien/anbringelsesstedet.

 

Projektet er helt i tråd med Herningmodellens eksisterende strategi på området for sårbare og udsatte børn, unge og familier.

 

Som følge af COVID-19 har Socialstyrelsen udskudt en række workshops og opstartsmøder, herunder lokale opstartsmøder.

 

Økonomi

Tilskuddet udgør i projektperioden 1. januar 2020 til 31. december 2022 i alt 2.750.000 kr.

 

Der er bevilget midler til:

Projektleder

341.000 kr.

Familiebehandlere 1⅓ stilling

1.916.000 kr.

Øvrige medarbejdertimer - socialrådgivere, familieplejekonsulenter og samværskonsulenter

307.000 kr.

Transport

46.000 kr.

Uddannelse & workshops

110.000 kr.

Revision

30.000 kr.

I alt

2.750.000 kr.

 

Budgettet fordeler sig med 994.000 kr. i 2020, 879.000 kr. i 2021 og 877.000 kr. i 2022, på Serviceområde 16 Børn og Familie.

Indstilling

Børne- og Familieudvalget indstiller

at der vedrørende Projekt "Målrettet indsats til forældre med anbragte børn og unge” meddeles udgiftsbevilling og tilsvarende indtægtsbevilling til Serviceområde 16 Børn og Familie på 994.000 kr. i 2020, 879.000 kr. i 2021 og 877.000 kr. i 2022.
Børne- og Familieudvalget indstiller

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til Byrådet.