Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget
Mødedato: 27. april 2020
Mødested: Skype for Business

Dagsordenpunkter

155. Fremrykning af udvidelse af vuggestuepladskapacitet

Sagsnr.: 82.20.00-A00-2-20 Sagsbehandler: Bibi Salskov Olesen  

Fremrykning af udvidelse af vuggestuepladskapacitet

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 X

 

 

 

 

 

  X

 X

 

Øvrige sagsbehandlere: Bo Ulrich Bertelsen, Tove Mortensen, Antonio M. Barahona, Pia Colstrup

Sagsresume

Økonomi- og Erhvervsudvalget har besluttet at fremrykke planlagte anlægsprojekter. Derfor anmodes Børne- og Familieudvalget om at godkende udvidelse af vuggestueplads-kapaciteten i henholdsvis Timring Læringscenter, Klatretræet i Kibæk og Østbyens Børnehuse.

Sagsfremstilling

Økonomi- og Erhvervsudvalget besluttede på møde den 23. marts, punkt 91, blandt andet, at "specifikke anlægs- og vedligeholdsprojekter mv. til effektuering i 2020 fremrykkes til tidligere på året end planlagt". Konkret godkendte Økonomi- og Erhvervsudvalget anlægsbevillingen med rådighedsbeløb på 1,559 mio. kr. i 2020 til "Udvidelse/ændring af pladskapaciteten på Serviceområde 10 Dagtilbud for børn". For at fremskynde igangsættelse hurtigst muligt er beslutningsrækkefølgen tilpasset tidspunkterne for de politiske udvalgsmøder. Således har Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendt frigivelse af anlægsmidlerne 23. marts under forudsætning af, at Børne- og Familieudvalget disponerer bevillingerne konkret på mødet 1. april. Der tages forbehold for byrådets behandling af sagen den 31. marts 2020.

 

Forvaltningen anbefaler at udvide vuggestuepladskapaciteten i tre daginstitutioner:

 

1. Timring Læringscenter

Der foreslås etableret vuggestuepladser i Timring Læringscenter. Der er plads i bygningen, men der mangler krybberum/soveområde. Faciliteterne kan etableres i form af et halvtag, hvorunder børnene kan ligge i barnevogne og sove. Derudover etableres et skur, hvor barnevognene kan stå beskyttet om natten. Anlægspris for halvtag, skur, belægning mv. estimeres til: 190.000 kr.

 

2. Klatretræet, Kibæk

Der foreslås udvidet med 12 vuggestuepladser. Det kan løses ved at udvide grupperum og toiletter og bruge et eksisterende rum til krybberum. Klatretræet ønsker at optimere løsningen og er derfor indstillet på at medfinansiere med 600.000 kr. af overførte driftsmidler fra 2019. Anlægspris for tilbygning på 35 m2 og udvidelse af toilet estimeres til: 840.000 kr.

 

3. Vuggestuekapacitet i Østbyens Børnehuse, afdeling Børnegården, Parkvej

Der foreslås etableret yderligere 12 vuggestuepladser i Børnegården samt opgraderet eksisterende sovemuligheder for vuggestuebørn. Der kan gøres plads til flere vuggestuebørn ved at flytte de store børnehavebørn til Korsørvej 9, hvor der tidligere var fritidshjem, samt bygge et krybberum på Parkvej. Anlægspris for klargøring af Korsørvej 9, nyt krybberum på Parkvej og tilpasninger i eksisterende bygninger estimeres til: 1.670.000 kr.

 

Økonomi

Der er budgetteret med anlægsudgifter på i alt 2,7 mio. kr. Udgiften finansieres af frigivet anlægsbevilling på 1,559 mio. kr. i 2020 samt overførsler fra 2019 til 2020 vedrørende:

  • driftsmidler vedr. daginstitutionen Klatretræet på 0,6 mio. kr.
  • rådighedsbeløb til "Udvidelse/ændring af pladskapaciteten på Serviceområde 10 Dagtilbud for børn" på 0,541 mio. kr.

 

Anlægsarbejdet kan igangsættes, da der er frigivet en anlægsbevilling på 1,559 mio. kr.

Sagen videresendes til behandling i Økonomi- og Erhvervsudvalget samt Byrådet med henblik på godkendelse af anlægsbevilling på 1,141 mio. kr. på Serviceområde 10 Dagtilbud for børn, stednr. 514089 til Udvidelse/ændring af pladskapacitet i vuggestuer. 

Indstilling

Børne- og Familieudvalget indstiller

at der etableres vuggestuepladser i Timring Læringscenter og som følge heraf etableres halvtag og skur budgetteret til 0,190 mio. kr.
at der udvides med 12 vuggestuepladser i Klatretræet og som følge heraf tilbygges 35 m2 og toilet udvides, budgetteret til 0,840 mio. kr.
at der udvides med 12 vuggestuepladser i Østbyens Børnehuse, afdeling Børnegården og som følge heraf klargøres Korsørvej 9, og der etableres Krybberum budgetteret til 1,670 mio. kr.
at der meddeles anlægsudgiftsbevilling samt tilhørende rådighedsbeløb på 1,141 mio. kr. i 2020 på Serviceområde 10, Dagtilbud for børn, stednr. 514089 Udvidelse/ændring af pladskapaciteten
at udgiften delvist finansieres med 0,541 mio. kr. af afsat rådighedsbeløb på Serviceområde 10 Dagtilbud for børn, stednr. 514099 Udvidelse/ændring af pladskapacitet i 2020
at udgiften delvist finansieres med 0,600 mio. kr. fra Serviceområde 10 Dagtilbud for børn, Klatretræets drift i 2020.
Børne- og Familieudvalget indstiller

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til Byrådet.