Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget
Mødedato: 27. april 2020
Mødested: Skype for Business

Dagsordenpunkter

135. Rammeudmelding budget 2021-2024

Sagsnr.: 00.30.10-S00-1-19 Sagsbehandler: Anne Marie Muff  

Rammeudmelding budget 2021-2024

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 x

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Charlotte Ranch

Sagsresume

Endelig rammeudmelding for budget 2021-2024 for henholdsvis drift og anlæg (investeringsoversigten) jfr. budgetproceduren.

Sagsfremstilling

I henhold budgetproceduren for budget 2021-2024 udmelder Økonomi- og Erhvervsudvalget i forlængelse af 1. budgetkonference de endelige driftsrammer for fagudvalgenes budgetforslag inkl. beregning af den rammemæssige betydning af den demografiske udvikling.

 

Herudover udmelder Økonomi- og Erhvervsudvalget en ramme for investeringsoversigten for 2021-2024.

 

Som følge af den foreløbigt aflyste budgetkonference den 20. april 2020 behandles rammeudmeldingen i stedet for på det ordinære møde i Økonomi- og Erhvervsudvalget d.d.

 

Driftsrammer: 

På det skattefinansierede område består driftsrammerne for budget 2021-2024 af overslagsårene fra det vedtagne budget 2020, tekniske korrektioner +/- samt besluttede tillægsbevillinger +/- fra budgetvedtagelsen for 2020 og frem til og med Byrådsmødet den 31. marts 2020. De beregnede driftsrammer fremgår af tabel 1 nedenfor.

 

Der skal gøres opmærksom på, at demografiregulering indgår i rammerne i tabel 1 med de beløb, der er lagt ind i tidligere år - altså til og med budget 2020. De nye reguleringer til budget 2021-2024 er beskrevet i særskilt afsnit senere i sagsfremstilingen.

 

Tabel 1: Driftsrammer 2021-2024.

 

Bemærkninger til tabel 1:

 

Pkt. 1: Politisk beslutning om overførsler fra 2019 direkte til 2021 og 2022 (BYR 31. marts 2020, punkt 63 korrigeret jfr. beslutning om reducerede overførsler på Økonomi- og Erhvervsudvalgets område).

 

Pkt. 2: Politisk beslutning om landsdækkende kampagne af Herning Kommune som uddannelsesby (ØKE 30. september 2019, punkt 318). Tillægsbevilling medtaget i den samlede budgetopfølgning pr. 31. august 2019 (BYR 12. november 2019, punkt 224).

 

Pkt. 3: Neutralisering af budgetter vedrørende salg af Sebbesandevej (ØKE 9. december 2019, punkt 426 (lukket)).

.

Pkt. 4: Politisk beslutning om eksterne indtægter til biblioteket vedrørende projektet Biblioteksvagten. Tillægsbevilling medtaget i den samlede budgetopfølgning pr. 31. august 2019 (BYR 12. november 2019, punkt 224).

 

Pkt. 5: Politisk beslutning om eksterne indtægter til biblioteket vedrørende projektet E-kurser. Tillægsbevilling medtaget i den samlede budgetopfølgning pr. 31. august 2019 (BYR 12. november 2019, punkt 224).

 

Pkt. 6: Politisk beslutning vedrørende Eventområdet, hvor der tildeles midler i 2024 til større event (BYR 25. juni 2019, punkt 155 (lukket)).  

 

Pkt. 7: Forskydninger vedrørende Herning+ som følge af tilpasning af budgetter til aktuelle forventninger.

 

Pkt. 8: I Budgetforliget for 2018 blev der afsat 400.000 kr. til og med 2021 til at afkorte sagsbehandlingstiden på Byggesagsområdet. Beløbet skal derfor ikke indgå i rammerne fra 2022 og årene frem.

 

Pkt. 9: Budgetrammerne for Serviceområde 17 Forsørgelse og Beskæftigelse tager udgangspunkt i overslagsårene i det vedtagne budget 2020. Der er i budgetoverslagsår 2024 foretaget en teknisk korrektion på +25 mio. kr., som er den skønnede årlige effekt af løbende refusionsmæssige ændringer m.v.

 

Det skal bemærkes, at det endelige budgetforslag på Serviceområde 17 Forsørgelse og beskæftigelse først udarbejdes, når Økonomiaftalen for 2021 foreligger – ultimo juni 2020.   

 

Opdelt på fagudvalg fordeler driftsrammerne for 2021-2024 sig som vist i tabel 2 nedenfor.

 

Tabel 2: Driftsrammer 2021-2024, fagudvalgsopdelt.

 

 Opmærksomhedspunkter i relation til rammeudmeldingen for budget 2021-2024: 

 

Serviceområde 17 Forsørgelse og Beskæftigelse - rammen for det budgetgaranterede og aftaleområdet

Budgetforslaget på Serviceområde 17 Forsørgelse og Beskæftigelse består af fire delområder: Servicedriftsudgifter(SD), det budgetgaranterede område (BG), aftaleområdet og beskæftigelsestilskudsområdet (BT).

 

Rammeudmelding for servicedriftsudgifterne følger samme princip som øvrige områder omfattet af budgetsanktion.

 

Rammen på det budgetgaranterede område og aftaleområdet beregnes på baggrund af udmeldte tal fra Kommunernes Landsforening (KL) og regnskabsnøglen fra sidste gældende regnskab (2019). Anvendelsen af dette princip fordrer dog som tidligere år en kritisk vurdering af, om regnskabet giver et retvisende billede af udgiftsniveauet.

 

Normalt udgør rammen for beskæftigelsestilskudsområdet det fra KL udmeldte beskæftigelsestilskud for Herning Kommune. Det forventes også for 2021 at blive udgangspunktet, men der er p.t. den usikkerhed, at der endnu ikke er vedtaget en ny tilskuds- og udligningsreform. Netop beskæftigelsestilskudet og den eksisterende "skæve" fordelingsnøgle for dette er et af de centrale elementer i reformen.

 

Skønnet på udgiftsniveauet for budget 2021 på henholdsvis det budgetgaranterede område, aftaleområdet og beskæftigelsestilskudsområdet kendes først i forbindelse med Økonomiaftalens indgåelse - forventeligt ultimo juni 2020. På dette tidspunkt vil det blive vurderet, om konsekvensen af den nye tilskuds- og udligningsreform, som forventes at være på plads forud for indgåelsen af økonomiaftalen, giver anledning til ændret budgetpraksis på beskæftigelsesområdet i Herning Kommune. En sådan vil i givet fald blive forelagt Økonomi- og Erhvervsudvalget til stillingtagen.

 

Sammenfattende er den udmeldte ramme på beskæftigelsesområdet jfr. tabel 1 og 2 i lighed med tidligere år foreløbig og udelukkende korrigeret for effekten af løbende refusionsmæssige ændringer. Dog er budgetrammen som følge af den aktuelle situation behæftet med endnu større usikkerhed end normalt.

 

Serviceområde 18 Sundhed og Ældre - rammen vedrørende ældreboliger

Udgifter og indtægter på området er styret af bestemmelserne i Ældreboligloven, og området betragtes derfor styringsmæssigt som værende uden for rammestyring.

Driften af Herning Kommunes ældreboliger er udliciteret til et boligselskab, som i løbet af foråret leverer beregninger på udgifter og indtægter for 2021 i henhold til bestemmelserne i lovgivningen. De beregnede budgettal er i 2021-prisniveau.

 

Jfr. praksis besluttet i forbindelse med rammeudmeldingen for budget 2020 tilpasses budgetrammen de faktisk forventede udgifter og indtægter i 2021-prisniveau og undtages samtidig den senere prisfremskrivning. Dette sker for at undgå ubalancer i budgettet i forbindelse med prisfremskrivningerne.

Eftersom budgetterne for 2021 endnu ikke er modtaget, vil rammeændringen blive foretaget som en teknisk korrektion senere i budgetprocessen.

 

Demografi

De hidtidige beregningsmodeller til demografi har netop undergået en revision, ligesom proceduren for tilpasning af rammerne er foreslået ændret. Sagen er forelagt Økononomi- og Erhvervsudvalget til godkendelse i særskilt sag på denne dagsorden.  

 

Under forudsætning af at sagen godkendes, vil de budgettekniske ændringer vedrørende demografireguleringen for budget 2021-2024 udgøre beløb jfr. tabel 3 nedenfor.

 

Tabel 3: Budgettekniske ændringer i budgettet for 2021-2024 (1.000 kr., 2020-prisniveau)

 

 

De samlede akkumulerede budgetændringer fra det ene budgetår til det andet i budgetperioden 2021-2024 fremgår af tabel 4 nedenfor. Ændringerne er opgjort i forhold til budget 2020.

 

Tabel 4: Akkumulerede budgetændringer som følge af demografi i 2021-2024 (1.000 kr., 2020-prisniveau)

 

 

Anlægsramme

I henhold til budgetproceduren er det direktionens opgave at levere forslag til investeringsoversigten, som præsenteres på 2. budgetkonference i august 2020. Der arbejdes ud fra den besluttede investeringsoversigt for budget 2020.

 

Afsættet for arbejdet er, at rammerne skal overholdes og politiske beslutninger/gældende investeringsoversigt skal respekteres. Der lægges følgende kriterier til grund for arbejdet:

·         Evt. lovgivningsmæssige krav, herunder forsyningsforpligtelse,

·         sikring af kapitalværdien for såvel bygninger som infrastruktur ift. en nedskrivning,

·         rum til nytænkning,

·         matchning af evt. ekstern finansiering.

 

For så vidt angår anlægsbehov, der af økonomiske årsager ikke er mulige at prioritere indenfor rammerne for 2021–2024, udarbejdes der i lighed med tidligere et anlægsbehovskatalog for perioden 2025-2032. Projekterne indarbejdes i anlægsbehovskataloget således, at der både prioriteres og samtidig sikres en nogenlunde ligelig fordeling af udgifter hen over perioden.

 

Praksis for investeringsoversigten er, at der i det sidste budgetår i en ny periode (dvs. 2024 i budget 2021-2024) fastsættes en nettoramme på 120 mio. kr., svarende til niveauet i foregående år. Heraf reserveres som udgangspunkt 20 mio. kr. til politisk prioritering, hvormed der reelt set resterer 100 mio. kr. til videreførelse af eksisterende projekter samt nye projekter.

 

Der skal gøres opmærksom på, at der allerede nu er konstateret store udfordringer med at få investeringsoversigten til at hænge sammen i den kommende budgetperiode. Årsagen er den nye Herningsholmskole, som lægger beslag på godt 50 mio. kr. i 2024. Hertil kommer en række projekter, der allerede ved budgetlægningen for 2020 blev skubbet til 2024. Omvendt skaber anlægsfremrykninger til 2020 et teoretisk råderum i perioden.

 

Alt i alt må forudses væsentlige ændringer i forhold til det vedtagne budget 2020 og den tilhørende behovsoversigt, for at det normale årlige investeringsniveau vil kunne overholdes. Hertil kommer usikkerheden om, hvad vi har råd til i 2024. En vurdering der med covid-19 og en tilskuds- og udligningsmodeljustering i pipeline er noget usikker.

Indstilling

Underdirektøren for Direktionens Stab indstiller

at

 

at

de økonomiske driftsrammer jfr. tabel 2 i sagsfremstillingen godkendes som fagudvalgenes afsæt for budget 2021-2024,

 

der endvidere foretages demografiregulering af budgetrammerne jfr. tabel 3 i sagsfremstillingen for serviceområderne 10 Dagtilbud for børn, 12 Folke- og Ungdomsskoler og 18 Sundhed og Ældre i 2021-2024 beregnet ud fra de reviderede beregningsmodeller,

at

der afsættes en nettoanlægsramme på 120 mio. kr. i 2024.

 

Underdirektøren for Direktionens Stab indstiller

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt, dog således at der foretages demografiregulering jf. den gældende beregningsmodel for demografiregulering.