Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget
Mødedato: 27. marts 2017
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

112. Cirkulæreskrivelser, orienteringsager m.v.

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1391-07 Sagsbehandler: Marie Jensen  

Cirkulæreskrivelser, orienteringsager m.v.

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 x

 x

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsfremstilling

Til efterretning foreligger cirkulæreskrivelser, orienteringssager m.v. i henhold til en udarbejdet fortegnelse.

Indstilling

Underdirektøren for Direktionens Stab indstiller

at orienteringen tages til efterretning.

Bilag:

Fortegnelse sendes via mail

Underdirektøren for Direktionens Stab indstiller

Beslutning

Orienteringen er taget til efterretning.

 

113. Årsregnskab 2016

Sagsnr.: 00.32.10-S55-1-16 Sagsbehandler: Jan William Mærcher  

Årsregnskab 2016

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 X

 X

 

Øvrige sagsbehandlere: Hanne Østergaard Rasmussen

Sagsresume

Herning Kommunes årsregnskab 2016 fremsendes til godkendelse til efterfølgende afgivelse til

revisionen.

Sagsfremstilling

Det fremgår af "Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen mv." §8, at årsregnskabet aflægges af økonomiudvalget til kommunalbestyrelsen, således at årsregnskabet kan afgives til revisionen inden den 1. maj.

 

Årsregnskabet for Herning Kommune for 2016 består af regnskabsopgørelse, regnskabsoversigt, balancen samt bemærkninger til de enkelte bevillingsområder.

 

Herudover indeholder regnskabet et antal bilag opstillet i henhold til kravene fra Økonomi- og Indenrigsministeriet.

 

Følgende hovedtal fra regnskabsresultatet kan fremhæves, jf. nedenstående tabel:

 

 

 

 

Skattefinansieret drift:

Resultatet af skattefinansieret drift viser et overskud på 214,5 mio. kr., hvilket er 186,2 mio. kr. bedre end det oprindelige budget. Afvigelsen skyldes primært mindreforbrug på driftsudgifterne. Resultatet betyder samtidig, at Herning Kommune holder sig inden for den aftalte ramme for driftsudgifter for 2016.

Det skal bemærkes, at den afsatte pulje vedrørende generelle reserver på 33 mio. kr. indgår i budgetbeløbet.

 

Skattefinansieret område:

Under det skattefinansierede område indgår anlægsudgifter på 117,0 mio. kr., samt nettoindtægter på jordforsyning på 23,0 mio. kr. Efter afholdelse af disse udgifter ender resultatet på 214,5 mio. kr.

 

Resultat af drift og anlæg:

Efter indregning af et overskud på forsyningsområdet på 18,2 mio. kr., ender det samlede resultat på 232,7 mio. kr.

 

Finansiering:

I finansieringen indgår nettoafdrag på lån med 43,0 mio. kr., frigivelse af deponerede midler på 3,7 mio. kr. samt en nedbringelse af kortfristede gældsposter på 12,8 mio. kr. Da resultatet viste et overskud på 232,7 mio. kr., giver dette således en tilgang til den bogførte ultimolikviditet på 180,6 mio. kr.

 

Likviditet:

Den bogførte likviditet var ved årets begyndelse 428,5 mio. kr. Efter tilgangen på de nævnte 180,6 mio. kr. og en kursregulering af obligationsbeholdningerne på 23,9 mio. kr., ender denne ultimo 2016 på 633,0 mio. kr.

 

Resultatet i forhold til rammen for servicedriftsudgifter:

I forhold til sanktionslovgivningen, hvor vi i Herning Kommune måler servicedriftsudgifter overfor det korrigerede budget uden genbevillinger og generelle reserver, er resultatet et mindreforbrug på 53,5 mio. kr. Konkret kan rammen opgøres til 3.348,0 mio. kr. og forbruget har været 3.294,5 mio. kr.

 

Balancen mv. ultimo 2016:

Hovedtallene for balancen ultimo 2016 kan opstilles på følgende måde:

 

 

 

 Herudover kan eksempelvis nævnes fra årsregnskabet:

 • Kommunens garantiforpligtelser (primært vedr. boligselskaber) udgør ultimo 2016 1,145 mia. kr
 • Der har i 2016 været aflønnet ansatte, svarende til 6.111 fuldtidsstillinger (6.213 fuldtidsstillinger i 2015)
 • Kommunens gæld til renovationsområdet udgør ultimo 2016, 67,4 mio. kr. (47,7 mio. kr. ultimo 2015)
 • Der er afskrevet ca. 2,7 mio. kr., jvf. nedenfor

 

Restancer:

De samlede restancer udgjorde ultimo 2016 48,5 mio. kr. Der er tale om en stigning på 0,2 mio. kr. i forhold til ultimo 2015. Største post udgøres af tilbagebetalingspligtig kontanthjælp med ca. 17,7 mio. kr. mod 15,7 mio. kr. i 2015. Herudover fordeler restancerne sig på en lang række emner. Ser man bort fra stigningen i kontanthjælp, boliglån og billån er der en tendens til at restancerne er faldende. En del af denne nedgang kan tilskrives interne initiativer for at nedbringe restancerne. Der er afskrevet ca. 2,7 mio. kr., vilket er et lille fald i forhold til 2015, men betydeligt mindre end 2014. Største post er her bortfald vedr. kontanthjælp. Dette opstår når der ikke kan fastsættes betaling eller laves anden forældelsesudsættende handling inden tre år. Størstedelen af afskrivningerne skyldes, at der ikke er betalingsevne hos restanten. Herudover vejer afskrivninger som følge af gældssanering, konkurs og dødsfald ind.

   

Disponibel likviditet:

Alene en del af likviditeten kan betragtes som værende disponibel, idet der er forpligtelser til renovationsområdet, dækning af overførte bevillinger m.v.

Nedenstående er en opgørelse der viser, at den disponible likviditet ultimo 2016 kan opgøres til 248,7 mio. kr.

 

 

  

På mødet skal årsregnskabet afgives til revisionen. Herefter skal revisionen senest 15. juni afgive beretning til Byrådet, som herefter skal godkende regnskabet endeligt inden udgangen af august 2017.

 

Årsregnskabet er ikke vedhæftet som elektronisk bilag, men er udleveret til mødedeltagerne.

 

Indstilling

Underdirektøren for Direktionens Stab indstiller

at Årsregnskab 2016 godkendes til afgivelse til revisionen.
Underdirektøren for Direktionens Stab indstiller

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt. Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller sagen til Byrådet.

 

114. Økonomi- og Erhvervsudvalgets årsregnskab 2016 samt overførsel fra 2016 til 2017

Sagsnr.: 00.00.00-Ø00-2-17 Sagsbehandler: Leo Merrild Pedersen  

Økonomi- og Erhvervsudvalgets årsregnskab 2016 samt overførsel fra 2016 til 2017

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

  X

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

I forbindelse med regnskabsafslutningen for 2016 er der for Økonomi- og Erhvervsudvalgets områder udarbejdet en opgørelse over forbrug og restbeløb med tilhørende bemærkninger.

 

I henhold til bevillingsreglerne har de enkelte udvalg mulighed for, efter ansøgning til Byrådet, at overføre uforbrugte budgetbeløb for såvel drift som rådighedsbeløb vedrørende anlæg til det nye regnskabsår.

 

På Økonomi- og Erhvervsudvalgets driftområder er der et samlet mindreforbrug på 114,3 mio. kr. Afvigelserne findes primært på Serviceområde 20 Administration, som viser et mindreforbrug på 108,8 mio. kr., hvoraf 33,0 mio. kr. kan henføres til de generelle reserver. Ses der bort fra de generelle reserver har der været et mindreforbrug på 81,3 mio. kr. Der søges i alt overført 74,3 mio. kr. på Økonomi- og Erhvervsudvalgets område, mens ca. 7,0 mio. kr. tilgår de likvide aktiver i forbindelse med overførselssagen. Det skal bemærkes, at Serviceområde 20 Administration i december 2016 bidrog med 7,5 mio. kr. til finansiering af opgradering af 4 midtbyskoler.

 

På anlægsområdet er der tale om en merindtægt/mindreudgift på 22,0 mio. kr., som søges overført til 2017.

 

På finansieringsområdet søges overført en mindreudgift på 7,1 mio. kr. som vedrører indskud i Landsbyggefonden, tidsforskydning i låneoptagelse samt for meget modtaget tilskud til etablering af midlertidige boliger for flygtninge.

Sagsfremstilling

I henhold til bevilllingsreglerne skal der foreligge en redegørelse for, hvad overførslen konkret skal anvendes til, idet overførslerne ikke må omfatte almindelige saldooverførsler. Som hovedprincip kan der ikke overføres mere, end der er tilbage af bevillingen/budgettet for serviceområdet, ligesom der som hovedprincip skal ske overførsel af et eventuelt mindreforbrug. Sanktionslovgivningen gælder også for 2017 og begrænser/påvirker dermed den frie forbrugsmulighed. Det betyder med andre ord, at der skal være fokus på, at forbrug af overførsler ikke medfører, at det vedtagne servicedriftsbudget bliver overskredet.

Økonomi

DRIFT:

Som det fremgår af tabel 1 er der på Økonomi- og Erhvervsudvalgets områder et samlet mindreforbrug på 114,3 mio. kr., hvoraf 74,3 mio. kr. søges overført til 2017. Til sammenligning blev der overført 51,8 mio. kr. fra 2015 til 2016. Når der ses bort fra de generelle reserver tilgår ca. 7,0 mio. kr. de likvide aktiver i forbindelse med overførselssagen.

 

Der knytter sig følgende kommentarer til regnskabsresultatet/de ønskede overførsler:

 

Tabel 1:

 

 + = mindreudgifter / - = merudgifter

 

Serviceområde 08 Driftsselskaber: Der søges overført 0,343 mio. kr. til 2017 til brug for diverse investeringer.

 

Serviceområde 11 Idræt og Fritid: Der søges overført 2,973 mio. kr. til brug for afholdelse af events i 2017.

 

Serviceområde 15 Kultur: Der søges overført 2,123 mio. kr. til 2017, som ønskes anvendt til bymarkedsføring, aktiviteter i Herning midtby samt TimeWorld

 

Serviceområde 20 Administration: Mindreforbruget udgør 108,783 mio. kr., hvoraf puljen til de generelle reserver udgør 33,0 mio. kr.

 

Der søges overført 68,853 mio. kr. til 2017, som i store træk kan specificeres således:

 • 32,8 mio. kr. vedrører meropsparing i selvforsikringspuljen. Puljen til intern arbejdsskadeforsikring består af flere delpuljer med særskilte formål. Der er afsat 11,8 mio. kr. til selvforsikring tilbage i 2006, 11,94 mio. kr. vedrører selvforsikring vedrørende amtet 2003-2006, og 9,0 mio. kr. er afsat til selvforsikring fra 2016. I 2017 udarbejdes en aktuarberegning af Herning Kommunes selvforsikringspulje med henblik på at fastlægge budgetbehov og intern præmieopkrævning fremadrettet,
 • 6,7 mio. kr. søges overført til færdiggørelse af diverse projekter på turisme og erhvervsudviklingsområdet, herunder 1,9 mio. kr. projekter vedr. udvikling af menneskelige ressourcer (uddannelsesnetværk, brobygning, uddannelse Henring, studentervæksthus), LAG/Landdistriktpulje med 1,5 mio. kr., iværksætteri med 1,2 mio. kr. og turisme med 1,5 mio. kr.
 • 5,6 mio. kr. søges overført til investeringer på IT-området,
 • 15,5 mio. kr. søges overført til kompetenceudvikling, innovationsprojekter samt konsulentbistand til forskellige projekter i de forskellinge forvaltninger. Af overførslen søges overført 0,5 mio. kr. direkte til 2018 og 2019, Desuden søges der overført 0,76 mio. kr. til anlæg til renovering af administrationsbygninger.
 • 1,8 mio. kr. vedr. driftssikring af boligbyggeri søges overført til helhedsplaner i almene boliger,
 • 1,9 mio. kr. søges overført vedr. grundvandsbeskyttelse (ordningen skal hvile i sig selv),
 • 1,1 mio. kr. søges overført vedr. politisk organisation, hvoraf 0,745 mio. kr. ønskes anvendt  til udskiftning af IT-udstyr, mens 0,2 mio. kr. søges overført til 2018 til efterløn til borgmester og udvalgsformænd.

 

ANLÆG:

Som det fremgår af tabel 2, er der på Økonomi- og Erhvervsudvalgets områder en samlet merindtægt/mindreforbrug på 22,0 mio. kr., som søges overført til 2017.

 

Tabel 2:

+ = mindreudgifter / - = merudgifter

 

Serviceområde 01 - Byggemodning: Der er en merindtægt på 5,4 mio. kr, hvilket skyldes salg af flere grunde end forudsat. Beløbet søges overført til 2017.

 

Serviceområde 02 - Arealerhvervelser: Området omfatter køb og salg af arealer og bygninger. Der er en merindtægt på 1,3 mio. kr., som kan herføres til tidsforskydninger i betalinger.

 

Serviceområde 15 - Kultur: Der er en mindreudgift på 7,2 mio. kr. Der søges overført 4,7 mio. kr. vedr. Fremtidens MCH, 1,5 mio. kr. til pulje til socialøkonomiske initiativer samt 0,8 mio. kr. til renovering af ELIA.

 

Serviceområde 20 - Administration: Der er en mindreudgift på 8,1 mio. kr. Der søges overført 0,7 mio. kr. til renovering af rådhusfacader, 2,0 mio. kr. vedr. pulje til diverse rådhusrenoveringer, 2,0 mio. kr. til udskiftning af PC-er og endelig 3,1 mio. kr. til Å-turisme.

 

FINANSIERING:

Som det fremgår af tabel 3, er der tale om en samlet mindreudgift på 0,8 mio. kr.

 

Tabel 3:

 

+ = mindreudgifter / - = merudgifter

 

Serviceområde 24 Finansiering: Der søges overført 1,0 mio. kr. som vedrører for meget modtaget tilskud til etablering af flygtningeboliger.

 

Serviceområde 26 Udlån - langfristede tilgodehavender: Der søges overført 13,7 mio. kr. vedrørende indskud i Landsbyggefonden til godkendte ikke udbetalte projekter.

 

Serviceområde 28 Optagelse af lån: Der søges om overførsel af en mindreindtægt på 7,6 mio. kr., som vedrører ikke optagne lån til energirenoveringer.

 

 

 

 

Indstilling

Underdirektøren for Direktionens Stab indstiller

at indstillede forslag til overførselsbeløb på Økonomi- og Erhvervsudvalgets områder godkendes,
at der af den samlede overførsel på Serviceområde 20 Administration på 68,9 mio. kr. overføres 0,7 mio. kr. 2018 og 0,5 mio. kr. til 2019,
at der overføres 1,796 mio. kr. fra Serviceområde 20 Administration til Serviceområde 26 Indskud i Landsbyggefonden til brug for kommunal medfinansiering af helhedsplaner i almene boliger,
at der overføres 0,76 mio. kr. til anlæg til stednummer 650099 Administrationsbygninger - pulje til div. renovering.

 

Underdirektøren for Direktionens Stab indstiller

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt, dog således

 

at 1 mio. kr. af de 6,1 mio. kr. i mindreforbrug på it-konti i stedet for at gå i kassen, foreslås anvendt til at konkretisere og lave en plan for bedre udrulning udrulning af bredbånd/bredbåndstrategi i kommunen. De resterende 5,1 mio. kr. overføres til 2017.

Bilag

 • Regnskab 2016 - Overførselsskemaer vedr. finansiering
 • Regnskab 2016 - Overførselsskemaer vedr. anlæg
 • Regnskab 2016 - Overførselsskemaer vedr. driften
 

115. Godkendelse af overførsel af uforbrugte midler fra 2016 til 2017 for det samlede kommunale område

Sagsnr.: 00.32.10-A21-1-17 Sagsbehandler: Martin Philipp Nielsen  

Godkendelse af overførsel af uforbrugte midler fra 2016 til 2017 for det samlede kommunale område

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

   X

   X

 

Øvrige sagsbehandlere: Hanne Østergaard Rasmussen

Sagsresume

I overensstemmelse med bevillingsreglerne og regnskabsvejledningen for 2016 fremsendes fagudvalgenes samlede ønsker til overførsel af uforbrugte budgetløb fra 2016 til 2017 (og frem) til godkendelse.  

 

På driften ønskes samlet overført 153,6 mio. kr., på skattefinansieret anlæg 261 mio. kr. og på finansiering 7,1 mio. kr.
Til sammenligning blev der overført 70 mio. kr. på driften og 154,6 mio. kr. på skattefinansieret anlæg forrige år.

Sagsfremstilling

I henhold til bevillingsreglerne har de enkelte fagudvalg mulighed for at søge Byrådet om at overføre budgetbeløb for såvel drift som restrådighedsbeløb vedrørende anlæg.

 

Udover retningslinjerne for overførselsadgangen gælder endvidere det rammevilkår, at kommunerne også i 2017 er underlagt sanktionslovgivningen. Med andre ord skal vores servicedriftsramme også i 2017 overholdes - overførsler eller ej. Sanktionslovgivningen udstiller dermed det paradoks, der eksisterer mellem budgetoverholdelse og de budgetansvarliges reelle frihed til at råde over de overførte midler.

 

I Herning Kommune forsøger vi at imødekomme dette paradoks med "kollegiemodellen", som har til hensigt at "handle af" for så vidt angår de overførte beløb. Det vil sige en model for, hvordan de opsparede midler kan tages i anvendelse på nogle områder, når der på andre områder bruges mindre af budgetrammen.

 

Herudover er der mulighed for at overføre beløb til 2018(og frem). I det omfang der er plads i budgetrammen for hele Herning Kommune, kan midlerne indarbejdes i det vedtagne budget.

 

Overførsler for 2016: Driften

Resultatet for den samlede overførsel på driften er 153,6 mio. kr.

 

Der skelnes mellem budgetbeløb omfattet af selvforvaltning (dvs. skoler, daginstitutioner, plejehjem m.fl.), rammestyring (centrale konti og puljer) og projekter.

 

Endelig er enkelte områder defineret som udenfor rammestyring (såsom ældrebolig, vintertjeneste, overførselsudgifter og aktivitets bestemt medfinansiering). Her sker ingen overførsel, hvorved mer- og mindreforbrug afregnes med kassen.

  

62% (94,7 mio. kr.) af overførslerne relaterer sig til det rammestyrede område, hvor udgangspunktet er, at merforbrug overføres, mens mindreforbrug kun overføres til konkrete formål.

34% (52,3 mio. kr.) af overførslerne er relateret til området omfattet af selvforvaltning, hvor der er fri overførselsadgang af mer- og mindreforbrug.

4% (6,6 mio. kr.) af overførslerne vedrører projekter som primært er projekter som er igangsat, men ikke afsluttet eller projekter, som forventes igangsat i 2017.

 

Fordelingsprocenten af overførsler er overvejende identisk med den procentmæssige fordeling af overførsler mellem 2015-2016.

 

 

Hovedparten af overførslerne på det rammestyrede område kommer fra Økonomi- og Erhvervsudvalget med 74,29 mio. kr. og Børn- og Familieudvalget med 19,50 mio. kr.


På Økonomi- og Erhvervsudvalgets område kan en stor andel af det overførte beløb henføres til opsparet pulje på intern arbejdsskadeforsikring på samlet 32,8 mio. kr. Herudover vedrører 5,8 mio. kr. IT-Investeringer, og 15,64 mio. kr. kan henføres til Sekretariat og forvaltning.


Puljen til intern arbejdsskadeforsikring består af flere delpuljer med særskilte formål. Der er afsat 11,8 mio. kr. til selvforsikring tilbage til 2006, 11,94 mio. kr. vedrører selvforsikring vedrørende amtet 2003-2006, og 9,0 mio. kr. er afsat til selvforsikring fra 2016.
I 2017 udarbejdes en aktuarberegning af Herning Kommunes selvforsikringspulje med henblik på at fastlægge budgetbehov og intern præmieopkrævning fremadrettet.

På selvforvaltningsområdet kommer hovedparten af overførslerne fra Børn- og Familieudvalget, som har samlede overførsler på 36,01 mio. kr. og fra Beskæftigelsesudvalget, som har samlede overførsler på 9,93 mio. kr.

 

For projektområdet er det især Social- og Sundhedsudvalget, som har overførsler grundet igangværende projekter.

 

Tabel 1 viser den samlede overførselssag for Herning Kommune på driften.
Der er ikke korrigeret for områder udenfor rammestyring i tabellen.

 

Tabel 1: Total oversigt over resultat og overførsler 2016 - DRIFT

 

Der søges overført i alt 153,6 mio. kr. på driften fra 2016. Der blev ført 70 mio. kr. ind i 2016 som genbevillinger, og derved er der opsamlet nye overførsler på 83,3 mio. kr. i 2016. For specifikation af genbevillinger på serviceområdeniveau henvises til bilag "Overførsler 2016 - Drift".

 

Af den samlede overførselssag ansøges om, at 24,54 mio. kr. overføres til budgetoverslagsår i henholdsvis 2018 og 2019, jf. fordeling tabel 2.

 

Tabel 2: Oversigt over fordeling af overførsler mellem år

 

Tabel 2 viser den samlede overførsel på udvalgsniveau samt overførsel til overslagsår på Serviceområde niveau.

Som det fremgår af tabel 2 står Børne- og Familieudvalget for den største overførsel ind i 2018. Dagtilbud for børn overfører 13 mio. kr. og Folke- og Ungdomsskoler 8,98 mio. kr. ind i 2018.


Endvidere søges der samlet på alle områder om overførsel på 2,27 mio. kr. som flyttes fra drift til anlæg.

 

Bemærkninger til overførsler på driften for den enkelte fagudvalg fremgår af vedlagte bilag samt af fagforvaltningernes egne behandlinger af overførselssagerne.

 

Af særlige forhold for 2016 kan fremhæves:

 

På det specialiserede børneområde (Serviceområde 16 Børn og Familie) er et merforbrug på 26,2 mio. kr. Heraf søges overført 0 kr. til centrale konti, jævnfør politisk aftale af 6. februar 2017 om håndtering af merforbrug på børn- og ungeområdet (eftergivelse af gæld)


Samtidig er det værd at bemærke, at både Dagtilbud for børn og Folke- og ungdomsskoler kommer ud af 2016 med væsentlige mindreforbrug. Der er i løbet af året udvist tilbageholdenhed af hensyn til Børn og Unges samlede budgetramme og forpligtelser i henhold til kollegiemodellen, hvor der er søgt taget højde for Serviceområde 16 Børn og Familie, som har været under pres.

 

På det specialiserede voksenområde (Serviceområde 13 Handicap og psykiatri) sker ligeledes en afvikling af gælden ved, at merforbruget ikke overføres, jf. politisk aftale af 27. februar 2017. Herudover foretages en indefrysning af merforbruget vedrørende Blå Kors Varmestue.

 

Modtagelse og integration af flygtninge – opfølgning på udgifter (særtilskud) i 2016

I lighed med 2015 foretages en opfølgning på, hvordan særtilskuddet fra staten til flygtningeområdet er anvendt i 2016.

 

Det ekstraordinære integrationstilskud blev udmøntet i forbindelse med halvårsopfølgningen for 2016 med samlet 9,08 mio. kr. for 2016, jf. skema nedenfor. Heraf er forbrugt 2 mio. kr. mindre end forventet, hvilket primært skyldes, at der ikke har været ekstraudgifter til sprogstøtte til små børn i 2016, og at ekstraudgifterne til modtageklasser og elever på distriktsskoler har været mindre end forventet. De uforbrugte beløb på Serviceområde 10 Dagtilbud for børn og Serviceområde 12 Folke- og ungdomsskole søges overført til en fælles pulje på Serviceområde 20 Administration til håndtering af udgifter til flygtninge i 2017. 

 

 

* På beskæftigelses- og integrationscentret og hos Børn og Familie

 

 

Overførsler for 2016: Anlæg

 

Tabel 3: Total oversigt over resultat og overførsler 2016 - ANLÆG

 

Tabel 3 viser, at der på skattefinansierede anlæg er et samlet mindreforbrug på 262,1 mio. kr. hvoraf 261 mio. kr. søges overført til 2017. Der er ført 154,6 mio. kr. ind som genbevillinger i 2016, hvorved genbevillingerne er forøget med 105,9 mio. kr.

 

Det er værd at bemærke, at årets resultat er 262 mio. kr. lavere i forhold til det korrigerede budget og 105,3 mio. kr. lavere i forhold til vedtaget budget. Dette kan på sigt give udfordringer, hvis der indføres en regnskabssanktion. Der er ingen regnskabssanktion i 2016, men Regeringen og KL er enige om at tillægge det stor betydning, at de kommunale anlægsudgifter i 2017 både i budgetterne og regnskaberne ligger indenfor rammerne af aftalen - og ikke som tidligere ses i sammenhæng med mindreforbrug på

servicedriftsudgifter.

 

Bemærkninger til overførsler på anlæg for den enkelte fagudvalg fremgår af vedlagte bilag samt af fagforvaltningernes egne behandlinger af overførselssagerne.

 

Overførsler 2016: Finansiering

For det samlede finansieringsområde, som dækker over Serviceområde 24 Finansiering, Serviceområde 26 Udlån - langfristede tilgodehavender og Serviceområde 28 Optagelse af lån, søges der samlet overført 7,1 mio. kr.

 

Økonomi

I forbindelse med overførselssagen indstilles det, at der foretages en række bevillingsmæssige ændringer, udover de almindelige overførsler fra 2016 til 2017.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget

 • På Serviceområde 20 Administration – Fælles udgifter og Indtægter under By, Erhverv og Kultur søges overført 1,56 mio. kr., hvoraf 0,56 søges overført til 2017, 0,50 mio. kr. til 2018 og 0,50 mio. kr. til 2019.
 • På Serviceområde 20 Administration -  Kommunalbestyrelsesmedlemmer søges der overført 0,745 mio. kr., hvoraf 0,20 mio. kr. søges overført til 2018.
 • På Serviceområde 20 Administration overføres 0,76 mio. kr. fra drift til anlæg til stednummer 650099 Administrationsbygninger - pulje til div. renovering.
 • På Serviceområde 20 Administration overføres 1,796 mio. kr. til Serviceområde 26 Indskud i Landsbyggefonden til brug for kommunal medfinansiering af helhedsplaner i almene boliger. 

 

 Teknik- og Miljøudvalget

 • På Serviceområde 01 Byggemodning søges overført 0,218 mio. kr. til anlæg under Serviceområde 04 Grønne område, nyt stednr. Bynær skovrejsning i Sunds, hvortil der samtidigt meddeles anlægsudgiftsbevilling og rådighedsbeløb i 2017.
 • Der meddeles anlægsudgiftsbevilling samt tilhørende rådighedsbeløb på 1,980 mio. kr. på Serviceområde 01 Byggemodning, stednr. 002076 Udgaardsvej, Skibbild i 2016. Anlægsudgiften på i alt 1,980 mio. kr. finansieres af Serviceområde 01 Byggemodning, stednr. 002003 02, disponeret i 2016.
 • På Serviceområde 03 Kommunale Ejendomme søges overført 1,260 mio. kr. til 2018 til vedligeholdelsesopgaver.
 • Mindreforbrug på 0,043 mio. kr. på Serviceområde 01 Byggemodning, 0,043 mio. kr. på Serviceområde 04 Grønne områder og 0,066 mio. kr. på Serviceområde 05 Miljøforanstaltninger søges overført til Serviceområde 09 Trafik, funktion 023234 Lufthavene til vedligeholdelse af startbane
 • Teknik- og Miljøudvalget anbefaler, at et uforbrugt beløb på 0,547 mio. kr. under stednr. 020099 02 Klimatilpasning, regnvandsbassiner overføres til 2017 til klimatilpasningsprojekt - Lillelund Engpark/Hjertestien. Stien ønskes ændret fra jordsti til sti med fastere belægning (stenmel). Det samlede stiprojekt forventes hermed at kunne afsluttes i 2018/19 mod tidligere forventet 2020/21.
 • På Serviceområde 04 Grønne område ændres formålet vedrørende stednr. 020099 02 Klimatilpasning, regnvandsbassinger, til forundsøgelse for afledning af vand fra Knudmosen vest om Herning med en anlægsbevilling på 0,5 mio. kr.

 

Børne- og Familieudvalget

 • På Serviceområde 10 Dagtilbud for børn søges overført 13,0 mio. kr. til 2018 på selvforvaltningsområdet.
 • På Serviceområde 10 Dagtilbud for børn søges overført 0,107 mio. kr. fra drift til anlæg vedrørende Haderup Børnehus.
 • På Serviceområde 10 Dagtilbud for børn søges overført 1,12 mio. kr.  til 2017 vedrørende ikke forbrugte flygtningemidler til central pulje på Serviceområde 20 Administration.
 • På Serviceområde 12 Folke- og ungdomsskoler søges overført 8,98 mio. kr. til 2018 på selvforvaltningsområdet.
 • På Serviceområde 12 Folke- og ungdomsskoler søges overført 0,85 mio. kr. vedrørende ikke forbrugte flygtningemidler til central pulje på Serviceområde 20 Administration

 

Kultur- og Fritidsudvalget

 • På Serviceområde 11 Idræt søges 1,19 mio. kr. overført fra drift til anlæg. Beløbet består af 0,95 mio. kr. vedrørende vedligehold af DGI-huset og 0,24 mio. kr. vedrørende vedligehold af Kousgaards plads.

 

Indstilling

Underdirektøren for Direktionens Stab indstiller

at fagudvalgenes overførselsønsker fra 2016 godkendes,
at de bevillingsmæssige ændringer, jf. afsnittet herom godkendes,
at opfølgning på udgifter (særtilskud) til modtagelse og integration af flygtninge i 2016 tages til efterretning.
Underdirektøren for Direktionens Stab indstiller

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt incl. beslutningen på Økonomi- og Erhvervsudvalgets eget område,

 

at 1 mio. kr. af de 6,1 mio. kr. i mindreforbrug på it-konti i stedet for at gå i kassen, foreslås anvendt til at konkretisere og lave en plan for bedre udrulning udrulning af bredbånd/bredbåndstrategi i kommunen. De resterende 5,1 mio. kr. overføres til 2017.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller sagen til Byrådet.  

Bilag

 • Gennemgang af Fagudvalgsområde Drift og Anlæg (Detaljeret)
 • Overførsler 2016 - Anlæg
 • Overførsler 2016 - Drift
 

116. Opfølgning på mål 2016 på Økonomi- og Erhvervsudvalgets egne områder

Sagsnr.: 00.00.00-Ø00-1-17 Sagsbehandler: Leo Merrild Pedersen  

Opfølgning på mål 2016 på Økonomi- og Erhvervsudvalgets egne områder

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

  X

 

 

 

 

 

 

 

  X

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Hanne Østergaard Rasmussen

Sagsresume

Som en del af regnskabsaflæggelsen følges der op på målene for 2016 på Økonomi- og Erhvervsudvalgets områder.

 

Målopfølgningen indgår i materialet til 1. budgetkonference den 24. april 2017.

Sagsfremstilling

Afslutningen af den forgangne år sker blandt andet ved at følge om på de politiske mål for 2016, jf. vedlagte bilag for udvalgets områder.

 

Der er i 2016 opstillet nedenstående politiske mål, som i et vist omfang er nået. Der arbejdes videre med områderne.

  

Opfølgning på mål på Serviceområde 15 Kultur

 • En stærk identitet: "Her er alle muligheder åbne"  
 • Oplevelser inspiration og puls

 

Opfølgning på mål på Serviceområde 20 Administration

 • Organisation, ledelse og kompetencer.
 • Nye veje til bedre velfærd.
 • Fællesoffentlig og fælles kommunal digitaliseringsstrategi og Herning Kommunes egen digitaliseringsstrategi.
 • Erhvervsvækst, morgendagens erhverv samt oplevelser og turisme.
 • Kvalificeret arbejdskraft til vores virksomheder.

 

Målopfølgningerne er vedlagt som bilag.

 

Nye mål for 2018 fremsendes til godkendelse på udvalgets møde den 8. maj 2017.

 

Indstilling

Underdirektøren for Direktionens Stab indstiller

at opfølgning på de politiske mål for 2016 godkendes.
Underdirektøren for Direktionens Stab indstiller

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.

Bilag

 • Målopfølgninger 2016 for Økonomi- og Erhvervsudvalgets områder
 

117. Perspektivnotater budget 2018-2021 for Økonomi- og Erhvervsudvalgets områder

Sagsnr.: 00.00.00-G01-2-17 Sagsbehandler: Leo Merrild Pedersen  

Perspektivnotater budget 2018-2021 for Økonomi- og Erhvervsudvalgets områder

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

  X

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Hanne Østergaard Rasmussen

Sagsresume

I henhold til budgetproceduren for 2018 fremsendes perspektivnotaterne for Økonomi- og Erhvervsudvalgets serviceområder til drøftelse og godkendelse.

 

Sagsfremstilling

I arbejdet med budgettet for 2018-2021 skal der udarbejdes perspektivnotater for alle fagområder. Perspektivnotaterne har til formål at uddrage de centrale budskaber for serviceområderne på kort og langt sigt og underbygge disse budskaber og perspektiver med faktaoplysninger, økonomi, nøgletal og effektiviseringsmuligheder.

 

Administrationen har udarbejdet udkast til perspektivnotaterne på Økonomi- og Erhvervsudvalgets område på:

Serviceområde 08 - Driftsselskaber (rengøring)

Serviceområde 11 - Idræt og Fritid

Serviceområde 15 - Kultur

Serviceområde 20 - Administration

 

Notaterne er vedlagt som bilag.

 

Perspektivnotaterne indgår i budgetmaterialet til forårets budgetkonference.

 

Indstilling

Underdirektøren for Direktionens Stab indstiller

at perspektivnotaterne for 2018-2021 på Økonomi- og Erhvervsudvalgets serviceområder godkendes.
Underdirektøren for Direktionens Stab indstiller

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt. Økonomi- og Erhvervsudvalget ønsker perspektivnotaterne suppleret indenfor emnerne bredbåndstrategi og it-iværksætteri.

Bilag

 • Perspektivnotater - Budget 2018 - Økonomi- og Erhvervsudvalgets område
 

118. Invitation fra Indenrigsministeriet til partnerskab om regelforenkling

Sagsnr.: 00.15.01-A00-1-15 Sagsbehandler: Mette Korsgaard Harbøll  

Invitation fra Indenrigsministeriet til partnerskab om regelforenkling

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 x

 

 

 

 

 

 

 

 x

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Alle kommuner har fået en henvendelse fra Økonomi- og Indenrigsministeriet med invitation til at lade den enkelte kommunes egen administrationspraksis og procesregler underkaste en kritisk gennemgang. Det er eksperter fra analyseinstituttet KORA, der foretager gennemgangen. Undersøgelsen finansieres af Økonomi- og Indenrigsministeriet.

 

Kommunerne skal ansøge om at deltage. Ministeriet vælger to kommuner til den videre proces. Det indstilles, at Herning Kommune ansøger om deltagelse.

Sagsfremstilling

KORA-eksperterne ønsker at kigge på kommunens egne kommunale regler og processer,og vil foretage en nøje gennemgang af de administrative og processuelle byrder, som er et resultat af kommunens egne beslutninger og organisering af opgaveløsningen. I udvælgelsen bliver der bl.a. lagt vægt på, at vi kan pege på udfordringer, vi ønsker fokus på i analysen, og vi skal beskrive det forventede potentiale for administrative lettelser.

 

Ministeriets initiativ er i tråd med budgetforligets fokus på afbureaukratisering og regelforenkling. På den baggrund indstilles det, at Herning Kommune ansøger om deltagelse. 

Indstilling

Underdirektøren for Direktionens Stab indstiller

at Herning Kommune ansøger om deltagelse i Økonomi- og Indenrigsministeriets initiativ.
Underdirektøren for Direktionens Stab indstiller

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.

Bilag

 • Brev vedr_ partnerskab om regelforenkling
 

119. Snejbjerg Hallen søger om tilladelse til videoovervågning

Sagsnr.: 04.04.00-Ø40-3-17 Sagsbehandler: Helle Rasmussen  

Snejbjerg Hallen søger om tilladelse til videoovervågning

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 X

 

 

Øvrige sagsbehandlere: - Steen Dahl Pedersen

Sagsresume

Snejbjerg Hallen søger om godkendelse af etablering af videoovervågning på hallens område som følge af gentagne hærværkstilfælde.

Sagsfremstilling

Snejbjerg Hallen og tilstødende institutioner har de senest 1½ år gentagne gange været ramt af hærværk i det nye fælles skole- halbyggeri.

Det gælder såvel inden- som udendørs, hvor der er forvoldt skade på udstillingsmontre, ødelagt loftsplader, gulvaskemaskine, døre og møblement mm.

Cykler forsvinder fra cykelparkering og cykler bliver ødelagt. Skraldespande sparkes itu og flasker og affald efterlades i stor stil.

Skaderne sker både i og uden for skolens åbningstid.

 

Som følge heraf er det hallens vurdering, at kameraovervågning vil have en afgørende præventiv virkning på potentielle skadesvoldere.

 

Hallen er bekendt med de lovgivningsmæssige krav og har samarbejdet med Koncern IT, risikokoordinator og Kommunale Ejendomme. Tiltag med opsætning af videoovervågning er blevet drøftet i både skole- og halbestyrelsen, skolens MED udvalg og på personalemøder på skolen samt med UngHerning og Børneuniversets ledelse. Alle er positive overfor opsætning af videoovervågning.

 

Der vil i forbindelse med opsætning af videoovervågning være en tydelig skiltning på hallens bygninger, og der vil blive informeret om overvågning til brugere, forældre og personale jf. gældende retningslinier om oplysningspligt.

 

Overvågningskameraer opsættes strategiske steder jf. vedlagte bilag. Hallen søger om tilladelse til og godkendelse af videoovervågning.

 

Forvaltningen oplyser, at det jf. Økonomi- og Erhvervsudvalgsbeslutning af 16. februar 2009 er besluttet, at det principielt godkendes, at Herning Kommune kan anvende videoovervågning af kommunale Ejendomme. Det samme gælder selvejende institutioner, hvor de selvejende haller grundet størrelsen af det kommunale driftstilskud betragtes på linie med kommunale bygninger. Det er direktøren for det enkelte forvaltningsområde, der indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget i hvert enkelt tilfælde.

 

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at videoovervågning i Snejbjerg Hallen godkendes.
Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.

Bilag

 • Ansøgning
 • Retningslinier
 • Hændelser
 • Kameravinkler
 • Oversigt
 

120. Beach-Handball på Torvet i Herning - 3 årig aftale

Sagsnr.: 18.20.04-G01-3-17 Sagsbehandler: Charlotte Sørensen  

Beach-Handball på Torvet i Herning - 3 årig aftale

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 X

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Elo Christensen

Sagsresume

Danmarks Håndbold Forbund, DHF Kreds 3, har kontaktet Herning Kommune for muligheden at afvikle Beach-Handball på Torvet. Både Herning Kommune og DLF Kreds 3 ønsker at indgå en 3-årige aftale for 2017, 2018 og  2019.

 

DHF Kreds 3 ønsker at lave bynære arrangementer, og derfor er det på Torvet i Herning, der skal spilles. For at klargøre Torvet med 30 cm sand, tribune og toiletter vil der kræves en finansiering på kr. 60.000 pr. år.

Sagsfremstilling

I samarbejde med DHF kreds 3, den hvor Herning hører til, arbejdes der på at lave en uge med Beach-handball aktiviteter. I dette ligger planer om, at lave ungdomsstævner og skoleaktiviteter hen over ugen.

 

Kravet fra DHF er, at vi laver et område med sand i ca. 30 cm dybde, hvor der kan være to baner, opstiller ekstra toiletter samt opstiller en tribune ved siden af den ene bane.

 

DHF oplevede med de sidste tre års stævner i Herning en enorm succes med sporten, og har selv ambitioner om at udvikle sporten endnu mere. DHF medbringer alt hvad der skal bruges for at gennemføre Beach-Handball turneringerne.

 

Beach-Handball er en sport i vækst og den er godt alternativ til de mere traditionelle sommer-sportsgrene. Vi vil gerne give skoler og institutioner muligheden for kurser og inspiration i dagtimerne og på den måde give dem input til deres undervisning og aktiviteter. Der deltager godt 500 børn og unge mennesker i stævnerne hen over ugen.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller

at der gives en årlig bevilling i årene 2017 - 2019 på kr. 60.000 til gennemførelse af Beach-Handball turnering på Torvet,
at bevillingen finansieres fra Serviceområde 20, Erhvervsudvikling, Turisme og Oplevelseprojekter, konto-nr. 662-00-090-06.
Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.

 

121. Socle Du Monde - tilskud til markedsføring

Sagsnr.: 00.13.02-G01-2-17 Sagsbehandler: Charlotte Sørensen  

Socle Du Monde - tilskud til markedsføring

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 X

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

I forbindelse med Socle Du Monde Biennalen 2017's aktiviteter søger HEART om tilskud til markedsføring.

Sagsfremstilling

Socle Du Monde Biennalen 2017 åbner den 24. april 2017 med 60 kunstnere, der i berømthed og anerkendelse er det, man kan kalde den moderne kunsts helt store rockstjerner. Biennalen fejrer Piero Manzoni - den berømte italienske kunster med særlige forbindelse til Herning, ved både at vende blikket frem og tilbage i tiden til nogle af de bedste og mest spændende kunstnere i verden, dermed præsenteres en lang række værker, der aldrig før er vist i Skandinavien. Udstillingens omfang vil vække international opmærksomhed.

 

Socle du Monde 2017 bliver til under ledelse af Mattijs Visser samt et hold af verdensklasse kuratorer, heriblandt: Jean-Hubert Martin, Olivier Varenne, Michael Bank Christoffersen, Daniel Birnbaum og Maria Finders.

 

Socle du Monde 2017 præsenterer en bred vifte af værker. Maleri, installation, skulpturer og performances - og forventes med sit internationale niveau at vække væsentlig opmærksomhed.

 

Biennale finder sted på HEART – Herning Museum of Contemporary Art, Herning Højskole og Carl-Henning Pedersen & Else Alfelts Museum, De Geometriske Haver samt Skulpturparken i Birk, og indgår som et af Hernings store bildrag til Europæsisk Kulturhovedstad Aarhus 2017.

 

Socle Du Monde Biennalen 2017 er godt på vej mod at have samlet de 11,5 mio kr. som skal bruges til biennalen. Herning Kommune har bidraget med de seneste års normale tilskud til Socle Du Monde, der er puljet sammen. Men der mangler fortsat midler til markedsføring af Socle Du Monde Biennale 2017, hvorfor Herning Kommune anmodes om tilskud til markedsføring på kr. 150.000

 

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller

at HEART bevilges et tilskud til markedsføring af Socle Du Monde Biennalen 2017 på kr. 150.000,
at bevillingen finansieres fra Serviceområde 15, Kulturelle aktiviteter, Bymarkedsføring, konto-nr. 364-02-062-08.
Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.

 

Finn Stengel Petersen og Dennis Flydtkjær kan ikke tiltræde indstillingen.

 

122. Opstart af "Aerospace and Defence Manufacturing Cooperation - klynge"

Sagsnr.: 24.10.05-P27-1-16 Sagsbehandler: Merete Gammelmark  

Opstart af "Aerospace and Defence Manufacturing Cooperation - klynge"

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 x

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Anne Ravn, Maria Kringelholt Nielsen, Pia Colstrup

Sagsresume

Der ansøges om 65.000 kr. til etablering af en klynge, der har til formål, at gøre det lettere for udenlandske virksomheder at placere en ordrer hos danske underleverandører. Støtten gives mere specifikt til opbygning, gennemførelse af en kompetence analyse og til markedsføring i perioden fra april til juli 2017. Klyngen startes op af en mindre gruppe af industrivirksomheder, men vil være åben for alle virksomheder i segmentet i Herning Kommune. Endvidere vil klyngen være åben for danske virksomheder generelt, som har komplementære kompetencer, der er nødvendige i forhold til levering af ordre.

Opgaven vil være forankret ved DAMRC.

Sagsfremstilling

 

Herning Kommune indgik den 15. april 2016 en samarbejdsaftale om oprettelse af en ny teknologiklynge i Herning. Klyngen fik navnet AMAC - Aerospace Manufacturing and Assembly Cluster. Parterne i aftalen var Airbus Group, Airbus Defence and Space, Herning Kommune, Erhvervsrådet Herning & Ikast-Brande, Herningsholm Erhvervsskole, 3F Midtjylland, Dansk Metal Herning, DAMRC samt virksomhederne Multicut fra Vildbjerg og Alemexa fra Odense. Baggrunden var et ønske, om at sikre området mulighed for produktion af flydele til den civile flyindustri. Aftalen tog sit udspring i de muligheder for tilbagekøb, der kunne opstå, såfremt den tysk-franske producent vandt den danske ordre på kampfly.

 

Det blev imidlertid den amerikanske producent Lockheed Martin, der indgik i et partnerskab om produktion af 27 nye kampfly. Det har betydet, at de danske industrivirksomheder i den oprindelige aftale, har foretaget en nyorientering og inviteret andre virksomheder hovedsageligt fra Herning Kommune, ind i samarbejdet. Virksomhedernes mål er oprettelse af en ny klynge med repræsentation af hele værdikæden til en underleverance bredt til Aerospace and Defence industrien (målgruppen er bredere end før - idet der ønskes at levere bredt til forsvars- såvel som til flyindstrien. Modsat før håber man nu, at de globale kunder får ét sted at henvende sig ved ønsket om tilbudsgivning, og dermed finder det attraktivt og enkelt at søge leverandører på det danske marked.

 

Aktiviteter i forbindelse med etablering af klyngen:

 

1. Udfærdigelse af en forretningsmodel

     - Interessentmodel (aftagere), fordele ved klyngen for interessenterne m.m.

     - Beskrive fordele ved klyngen
    - Beskrive ydelserne, processer, distribution, fælles markedsføring m.m.

2. Økonomi på den lange bane
3. Etablering/stiftelse
   - Vedtægter
   - Medlemmer
  - Opgavefordeling etc.
  - Organisering
4. Kompetenceanalyse
   - De deltagende virksomheders kompetencer afdækkes
   - Analyse/beskrivelse af de fundamentale kompetencer, der bør være til stede
  - Analyse af potentielle nye medlemmer med henblik på komplementære kompetencer

   - Kontakt til udvalgte af de potentielle nye medlemmer

5. Udfærdigelse af digital og fysisk marketingsmateriale i forhold til internationale potentielle kunder.

 

DAMRC har opgaven, dog outsources marketingsopgaven.

 

Kommer klyngen godt fra start, må det må forventes, at der vil følge nye ansøgninger om medfinansiering til kommunen.

 

Ansøgningen falder ind under rammerne om lov om erhvervsfremme § 13 virksomhedsudvikling, ny teknologi. Dermed følger også et krav om udfærdigelse af en kontrakt. Det anbefales, at administrationen bemyndiges hertil.

 

Økonomi

Udgifts- og finansieringsbudget 1. april 2017 til 1. juli 2017.

 

Aktivitet

DAMRC timer

(900 kr. i timen)

Udgift

Kr.

Virksomhedernes egenfinansiering Kr.

Herning Kommune

Kr.

Udarbejdelse af forretningsmodel

45

40.500

24.000

16.500

Økonomi

10

9.000

5.500

3.500

Opbygning af organisation

15

13.500

8.000

5.500

Kompetenceanalyse

35

31.500

18.000

13.500

Udarbejdelse af marketingsmateriale

50

45.000

27.000

18.000

Ekstern korrekturlæsning og trykning af marketingsmateriale

-

20.000

12.000

8.000

I alt

 

159.500

94.500

65.000

 

 

 

 

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller

at der bevilges 65.000 kr. til DAMRC fra  Serviceområde 20 Administration, funktion 6.48.66 Innovation og ny teknologi til opstart af klyngen "Aerospace and Defence Manufactuering Cooperation - ADMaC" i  2017 og
at administrationen bemyndiges til at indgå resultatkontrakt.
Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.

 

123. Godkendelse af skema B for Fællesbos helhedsplan for Elmegården i Herning

Sagsnr.: 03.02.13-P19-2-17 Sagsbehandler: Grethe Wilmoes  

Godkendelse af skema B for Fællesbos helhedsplan for Elmegården i Herning

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 X

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Byrådet har godkendt Fællesbos helhedsplan i afdeling 14, Elmegården i Herning. Licitationsresulatet giver en overskridelse på håndværkerudgifterne på 3,4 mio. kr. ( 7,85 %). Boligselskabet har foretaget tilpasning af projektet og afholder selv merudgiften. De økonomiske forudsætninger for skema A er dermed uændrede med undtagelse af øget egenfinansiering og tilladt prisindeksering.

Sagsfremstilling

 Afdelingen omfatter 48 almene familieboliger opført i 1944. Adressen er H.C. Ørstedsvej 47-61. Skema A er godkendt med et samlet anlægsbudget på 52,243 mio. kr. (Byrådet den 26. januar 2016, pkt. 5).

 

Differencen mellem håndværkerudgifterne i skema A og licitationsresultatet er 3,433 mio. kr., svarende til 7,85 %. Stigningen tilskrives generel tendens til prisstigninger indenfor byggebranchen, herunder generel stigning i udgifter til håndtering af miljøfarlige stoffer. Boligselskabet har fundet besparelser i projektet for 0,284 mio. kr. og afholder selv de øvrige 3,149 mio. kr. Huslejeniveauet påvirkes ikke som følge af licitationsresultatet.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget skal godkende skema B, hvis anlægssummen overstiger Byrådets godkendte skema A. Boligselskabet håndterer merudgiften udenfor skema B for at undgå en overskridelse af skema A. Kommunen skal godkende større renoveringsprojekter som helhedsplaner, og egenfinansieringens størrelse taget i betragtning fremsendes sagen til politisk godkendelse.

Økonomi

Byrådet har godkendt en kommunal kapitaltilførsel på 0,2 mio. kr. og garantistillelse for støttede lån på i alt 31,924 mio. kr. Der er 50% regaranti fra staten, sådan at den kommunale garantistillelse er 15,962 mio. kr. Det renoveringsarbejde, der finansieres af støttede lån skal indeksreguleres og udgør ved skema B 33,281 mio. kr. Dermed øges den kommunale garantistillelse tilsvarende.
Der er ikke kommunal garantistillelse for ustøttede lån.

 

Via afdelingens egen opsparing samt såkaldt trækningsret finansieres helhedsplanen med 4,820 mio. kr. Boligselskabets merfinansiering på 3,149 mio. kr. kommer oven i dette beløb.

 

Efter gældende regler indeksreguleres anlægssummen. Indeksreguleringen udgør 2,2 mio. kr.

 

 

Skema A

Skema B

Støttede arbejder (kommunal garantistillelse for støttede lån 50%)

31,924 mio. kr.

33,281 mio. kr.

Ustøttede arbejder uden garantistillelse

20,318 mio. kr.

21,185 mio. kr.

= i alt

52,242 mio. kr.

54,466 mio. kr.

 

Indstilling

Underdirektøren for Direktionens Stab indstiller

at skema B for Elmegårdens helhedsplan godkendes med en samlet anlægssum på 54,466 mio. kr.
Underdirektøren for Direktionens Stab indstiller

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.

 

124. Godkendelse af skema B for Fællesbos helhedsplan for Ørstedsgården i Herning

Sagsnr.: 03.02.13-P19-1-17 Sagsbehandler: Grethe Wilmoes  

Godkendelse af skema B for Fællesbos helhedsplan for Ørstedsgården i Herning

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 x

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Byrådet har godkendt Fællesbos helhedsplan i afdeling 9, Ørstedsgaarden i Herning. Licitationsresulatet giver en overskridelse på håndværkerudgifterne på 2,8 mio. kr. ( 5%). Boligselskabet har foretaget tilpasning af projektet og afholder selv merudgiften. De økonomiske forudsætninger for skema A er uændrede med undtagelse af øget egenfinansiering og tilladt prisindeksering.  

Sagsfremstilling

 Afdelingen omfatter 78 almene familieboliger opført i 1948. Adressen er H.C. Ørstedsvej 41-43 og Ole Rømers Vej 1-21. Skema A er godkendt med et samlet anlægsbudget på 69,433 mio. kr. (Byrådet den 26. januar 2016, pkt. 4).

 

Differencen mellem håndværkerudgifterne i skema A og licitationsresultatet er 2,879 mio. kr., svarende til 5 %. Stigningen tilskrives generel tendens til prisstigninger indenfor byggebranchen, herunder generel stigning i udgifter til håndtering af miljøfarlige stoffer.. Boligselskabet har fundet besparelser i projektet for 0,411 mio. kr. og afholder selv de øvrige 2,468 mio. kr.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget skal godkende skema B, hvis anlægssummen overstiger Byrådets godkendte skema A. Boligselskabet håndterer merudgiften udenfor skema B for at undgå en overskridelse af skema A. Kommunen skal godkende større renoveringsprojekter som helhedsplaner, og egenfinansieringens størrelse taget i betragtning fremsendes sagen til politisk godkendelse.

Økonomi

Byrådet har godkendt en kommunal kapitaltilførsel på 0,2 mio. kr. og garantistillelse for støttede lån på i alt 35,7 mio. kr. Der er 50% regaranti fra staten, sådan at den kommunale garantistillelse er 17,854 mio. kr. Det renoveringsarbejde, der finansieres af støttede lån skal indeksreguleres og udgør ved skema B 37,197 mio. kr. Dermed øges den kommunale garantistillelse tilsvarende.
Der er ikke kommunal garantistillelse for ustøttede lån.

 

Via afdelingens egen opsparing samt såkaldt trækningsret finansieres helhedsplanen med 6,520 mio. kr. Boligselskabets merfinansiering af 2,467 mio. kr. kommer oven i dette beløb.

 

Efter gældende regler indeksreguleres anlægssummen. Indeksreguleringen udgør 2,92 mio. kr.

 

 

Skema A

Skema B

Støttede arbejder (kommunal garantistillelse for støttede lån 50%)

 35,708 mio. kr.

37,197 mio. kr.

Ustøttede arbejder uden garantistillelse

 33,725 mio. kr.

35,156 mio. kr.

= i alt

 69,433 mio. kr.

72,353 mio. kr.

  

Indstilling

Underdirektøren for Direktionens Stab indstiller

at

skema B for Ørstedgårdens helhedsplan godkendes med en samlet anlægssum på 72,353 mio. kr.

 

Underdirektøren for Direktionens Stab indstiller

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.

 

125. Bomidtvest ansøger om helhedsplan til Blomstertoften i Tjørring

Sagsnr.: 03.02.00-G00-8-10 Sagsbehandler: Grethe Wilmoes  

Bomidtvest ansøger om helhedsplan til Blomstertoften i Tjørring

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 X

 X

 

Øvrige sagsbehandlere: Jens Bech Vestergaard, Leo Pedersen

Sagsresume

Bomidtvest vil renovere 48 familieboliger i afdeling 13, Blomstertoften 4-98, Tjørring og ansøger om en helhedsplansløsning. Der søges om en helhedsplan med samlet anlægsøkonomi for 48,830 mio. kr. Helhedsplanen giver tilgængelighed for kørestolsbrugere i alle 48 boliger. En stor del af lejerne er brugere af Bytoften.

 

Herning Kommune er ansøgt om godkendelse af helhedsplanen, kommunal medfinansiering på 0,2 mio. kr., kommunal garantistillelse for de støttede lån samt huslejeniveauet.

Sagsfremstilling

Afdelingen består af 48 etplans familieboliger opført som rækkehuse i slutningen af 1960´erne. Afdelingen er geografisk tæt på Bytoften, og en forholdsvis stor del af lejerne er kørestolsbrugere eller har anden nedsat funktionsniveau. Der er lukket gangforbindelse mellem Bytoften og afdelingen. Afdelingen betegnes som stærkt nedslidt. Afdelingen har arbejdet med en helhedsplan siden før 2010, og den fremsendte helhedsplan er godkendt af Landsbyggefonden.

 

Helhedsplanen omfatter i al væsentlighed:

 • Øget tilgængelighed, konkret indretning til kørestolsbrugere i alle 48 boliger og niveaufriadgang til alle boliger (det er i dag kun halvdelen)
 • Facadearbejde
 • Nye døre og vinduer, herunder fjernelse af gamle udestuer (udestuerne genopføres af driftsmæssige årsager ikke)
 • Udbedring af tag
 • Nye el- og VVS- installationer (kloak, afløb, radiatorer)
 • Ventilationsanlæg (mekanisk udsugning med varmegenindvinding og indblæsning)
 • Nye gulve (nuværende gulve er uden strøer)
 • Mulighed for tøjvask i alle boliger

 

Genhusning

Beboerne har godkendt helhedsplanen, herunder huslejestigningen på afdelingsmøde den 21. september 2016. For stemte 47, imod stemte en.

Helhedsplanen vil medføre genhusning af alle lejere. Boligselskabet er opmærksomme på genhusning med respekt for lejernes fysiske behov tæt på Bytoften. Lejerne har ønsket mulighed for genopladning af elscooter samt mulighed for at elscootere kan stå under tag i forbindelse med genhusning.

 

 Huslejekonsekvenser

 

Nuværende gennemsnitlig husleje pr. 01.01.17

719 kr. / m2

Fremtidig gennemsnitlig husleje efter helhedsplanen (forventet)

898 kr. / m2

= Forventet huslejestigning pr. bolig

179 kr. / m2.

 

Eksempler:

En bolig på 90 m2 koster i dag 5.364 kr. Huslejen for denne bolig stiger til 6.708 kr.

En bolig på 99 m2 koster i dag 5.953 kr. Huslejen for denne boliger stiger til 7.430 kr.

 

Faglig vurdering

Investeringen på godt 1 mio. kr. pr. bolig er betragtelig. Niveauet er genkendeligt fra andre helhedsplaner. Afdelingen har arbejdet med helhedsplanen siden 2010.

Den faglige vurdering fra Social-, Sundhed- og Beskæftigelsesforvaltningen er, at øget tilgængelighed i alle afdelingens boliger er fornuftig og hensigtsmæssig i et længere perspektiv. Der lægges vægt på at boligerne er tæt på forvaltningens tilbud i området.

 

Alternativet til en helhedsplan er nødvendige investeringer af 21 mio. kr. Det vil betyde en husleje stigning på 247 - 277 kr. / m2. Hertil vil komme yderligere udgifter til indvendige gulve, lofter, bad m.v.

Økonomi

Finansiering:

 

Støttede lån med kommunal garantistillelse (heraf 50% regaranti fra staten)

 26,310 mio. kr.

Ustøttede lån (realkreditlån uden garantistillelse

 15,960 mio. kr.

Kapitaltilførsel i såkaldt 1/5 ordning* (en finansieringsmæssig forudsætning

    1,000 mio. kr.

Afdelingens egen opsparing samt trækningsret

    4,100 mio. kr.

Boligselskabets dispositionsfond

    0,500 mio. kr.

LBF fællespuljetilskud

    0,960 mio. kr.

=

  48,830 mio kr.

 

*Helhedsplanen er betinget af kapitaltilførsel på 1 mio. kr. i form af en såkaldt 1/5-ordning. Landsbyggefonden bidrager med 2/5. Boligselskabet, kommunen og realkreditinstitut bidrager med hver 1/5, svarende til 0,2 mio. kr. Herning Kommunes bidrag kan finansieres af det afsatte budget på Serviceområde 26 - Udlån, langfristede tilgodehavender.

Indstilling

Underdirektøren for Direktionens Stab indstiller

at helhedsplan for afdeling 13, Blomstertoften godkendes med en samlet anlægssum på 48,830 mio. kr.,

 

at den kommunale kapitaltilførsel 0,2 mio. kr. godkendes og finansieres og finansieres af det afsatte budget på Serviceområde 26 - Udlån, langfristede tilgodehavender.

 

at låneoptagelsen godkendes,

 

at kommunal garantistillelse for støttede lån for i alt 26,310 mio. kr., (heraf statslig regaranti 13,160 mio. kr.) godkendes,

 

at huslejestigningen godkendes,

 

at såfremt boligselskabet ikke kan optage realkreditlån til ustøttede arbejder uden kommunal garantistillelse, skal helhedsplanen fremlægges til fornyet politisk stillingtagen.
Underdirektøren for Direktionens Stab indstiller

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt. Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller sagen til Byrådet.

 

126. Kvote til 6 almene familieboliger på Bredgade 3-5, Vildbjerg

Sagsnr.: 03.02.00-P19-2-17 Sagsbehandler: Grethe Wilmoes  

Kvote til 6 almene familieboliger på Bredgade 3-5, Vildbjerg

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 X

 X

 

Øvrige sagsbehandlere: Lars Ravnemose og Leo Pedersen

Sagsresume

Byplanudvalget har efter ansøgning igangsat kommune- og lokalplanproces for 14 boliger på Bredgade 3-5 i Vildbjerg. Projektmageren ønsker at opføre boligerne som en blanding af private og offentligt støttede lejeboliger, konkret forestiller projektmageren sig 8 almene boliger og 6 private.

 

Projektet er ikke omfattet af Byrådets Plan for almene boliger 2017-2020. For at sikre projektets fremdrift skal Byrådet godkende en kvote til byggeriet af de almene boliger.

Sagsfremstilling

Byrådet godkendte den 21. juni 2016 som led i boligpakken Plan for almene boliger 2017-2020, pkt. 176. Der indgik ikke ønsker om nybyggeri i Vildbjerg i sagen. Dette projekt er udviklet efterfølgende og præsenteret for Byplanudvalget den 24. oktober 2016.

 

Området ligger centralt placeret i Vildbjerg ud mod byens hovedgade, Bredgade. Bygningerne har tidligere indeholdt bankvirksomhed, grillbar, boliger samt andre erhverv. Projektet består af boliger i 4 etager med en tilbagetrukken penthouse-etage med to boliger. Alle lejlighederne har altaner eller terrasser/haver mod både øst og vest. Der bliver indgange fra Bredgade, hvor stuelejlighederne får et privat opholdsareal ud mod vejen, således at bygningen giver et indtryk af byhuse med forhaver. Det eksisterende gangforløb med hække langs Bredgade bevares med de nye forhaver, og parkeringspladserne langs vejen bevares ligeledes som i dag. I området på bagsiden af bygningen mod den offentlige parkeringsplads, ønskes der etablering af garager til de private boliger.

 

Det skitserede projekt indeholder lejligheder i størrelse fra ca. 106 til ca. 150 kvadratmeter.

 

Faglig vurdering

Det er planafdelingens faglige vurdering, at projektet med en ny planlægning vil kunne bidrage positivt til området, både i forhold til Bredgade og de offentlige parkeringsarealer i baggården.

Administrationen anbefaler af hensyn til beboersammensætningen, at omfanget af almene boliger er mindre end antallet af private boliger, alternativt ligeligt fordelt. De seneste kvoter, der er givet til Vildbjerg vedrører byudviklingen af Den Gl. Skolegrund, hvor Bomidtvest fik kvote til 6 boliger i 2 etaper, i alt 12 boliger.

 

Den nuværende plan for almene boliger 2017-2020 har tildelt kvoter til strategisk byudvikling i Sunds. Kvoten til 60 almene boliger på Alfagrunden i Sunds er pt. "udbudt", så boligselskaberne kan byde på projetet. Ønsket er, at boligselskaberne konkurrerer på anlægsøkonomien og bryder med traditionen for at opfører almene boliger til maks.beløbet. Byrådet kan stille samme krav til projektmageren i dette projekt. På den anden side er dette projekt betragteligt mindre, både i antal og kommunaløkonomi. Der er to boligselskaber, der har boliger i Vildbjerg i dag, Bomidtvest og Lejerbo.

 

Økonomi

Opførelse af almene boliger kræver kommunal medfinansiering af 10 % af anlægssummen samt kommunal garantistillelse. Projektets økonomi er endnu ukendt. Udgiften indarbejdes som en teknisk korrektion til budget 2018-2021, når projektøkonomien er kendt.

Indstilling

Underdirektøren for Direktionens Stab indstiller

at projektet Bredgade 3-5, Vildbjerg gives kvote til 6 almene familieboliger,

 

at kvoten tildeles Bomidtvest,

 

at kommunens udgift til grundkapitallån indarbejdes som en teknisk korrektion til budget 2018-2021, når projektøkonomien er kendt.
Underdirektøren for Direktionens Stab indstiller

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt. Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller sagen til Byrådet.

 

127. Foreløbig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 9 for boligområde nord for Rolighedsvej i Herning

Sagsnr.: 01.02.15-P16-18-16 Sagsbehandler: Andreas Boyschau  

Foreløbig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 9 for boligområde nord for Rolighedsvej i Herning

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 x

 

 x

 x

 

Sagsresume

Byplanudvalget har på mødet d. 24 oktober 2016 (punkt 195) besluttet at igangsætte planlægning for karreen Rolighedsvej, Nørgaards Allé, Overgade og Carit Etlars Gade, idet der mod Rolighedsvej skal være mulighed for boliger på 2 etager med udnyttet tagetage. Da forslag til lokalplan 11.B8.1 Boligområde ved Rolighedsvej i Herning ikke er i overensstemmelse med kommuneplanen, ledsages den af tillæg nr. 9 til Herning Kommuneplan 2017-2028.

 

Tillægget justerer bestemmelser i rammeområde 11.B8. Den maksimale bebyggelsesprocent for området som helhed er fastsat til 70. Fremtidige opholdsarealer i lokalplanområdet fastsættes til mindst 30 %. Mod Rolighedsvej må boliger i lokalplanområdet højest være to etager med udnyttet tagetage.

 

Forvaltningen indstiller, at forslag til kommuneplantillæg nr. 9 til Herning Kommuneplan 2017-2028 for et Boligområde nord for Rolighedsvej foreløbigt vedtages.

 

Sagsfremstilling

Eksisterende ramme

Intentionen i det gældende rammeområde 11.B8 er bebyggelse i form af tæt-lav, åben-lav eller etageboliger. Den maksimale bebyggelsesprocent for området som helhed er fastsat til 70. Opholdsarealer er fastsat til 50 % af boligetagearealet langs Møllegade og Rolighedsvej, og 100 % af boligetagearealet langs Overgade, Carit Etlars Gade og Nørgaards Allé.

 

Kort med oversigtig over nuværende rammeområde 11.B8.

 

Forslag til ændring af ramme 

Rammeområde 11.B8 ændres, for at give mulighed for tættere bebyggelse. Ændringen sker på baggrund af et konkret ønske om at udvikle boliger i området. Tillægget ændrer bestemmelser om bebyggelsesforhold, bebyggelsesprocent og friareal.

 

Med forslag til kommuneplantillæg nr. 9 ændres bebyggelsesprocententet for området som helhed til 120. Fremtidige opholdsarealer fastsættes til mindst 30 % af boligetagearealet. Etagearealet mod Rolighedsvej ændres til højest 2,5 med udnyttet tagetage. Rammeområde 11.B8 ændrer ikke fysisk afgræsning.

 

Tillæg til den nye kommuneplan kan tidligst vedtages endeligt samtidig med kommuneplanen, der forventes endeligt vedtaget i juni 2017. 

Indstilling

Byplanudvalget indstiller

at tillæg nr. 9 til Herning Kommuneplan 2017-2028 foreløbigt vedtages.

 

Torben Clausen deltog ikke i behandlingen af punktet.

 

Byplanudvalget indstiller

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til Byrådet.

Bilag

 • Forslag til kommuneplantillæg nr. 9
 

128. Foreløbig vedtagelse af lokalplan for boliger på Rolighedsvej i Herning

Sagsnr.: 01.02.05-P16-26-16 Sagsbehandler: Andreas Boyschau  

Foreløbig vedtagelse af lokalplan for boliger på Rolighedsvej i Herning

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 x

 

 x

 x

 

Sagsresume

Byplanudvalget har på mødet d. 24 oktober 2016 (punkt 195) besluttet at igangsætte planlægning for karreen Nørgaards Allé, Rolighedsvej, Carit Etlars Gade og Overgade, idet der mod Rolighedsvej skal være mulighed for boliger på 2 etager med udnyttet tagetage.

  

Der er udarbejdet forslag til lokalplan nr. 11.B8.1 Boligområde ved Rolighedsvej i Herning. Lokalplanforslaget giver bl.a. mulighed for at opføre tæt/lav boligbebyggelse i form af "townhouses".

 

Lokalplanen er ikke i overensstemmelse med kommuneplanen, hvorfor den ledsages af kommuneplantillæg nr. 9 til Herning Kommuneplan 2017-2028.

 

Forvaltningen indstiller, at lokalplanforslag nr. 11.B8.1 Boligområde ved Rolighedsvej i Herning foreløbigt vedtages.

Sagsfremstilling

Lokalplanområdet er beliggende centralt i Herning, nord for sygehusgrunden. Lokalplanområdet afgrænses af Nørgaards Allé, Rolighedsvej, Carit Etlars Gade og Overgade. Lokalplanområdet udgør et areal på ca. 6.500 m2.

  

 

Luftfoto over lokalplanområdet med inddeling i delområder.

 

Plangrundlag

Lokalplanområdet er beliggende i byzone.

 

Området er omfattet af kommuneplanramme 11.B8 - Boligområde nord for Rolighedsvej i Herning Kommuneplan. Lokalplanforslaget er ikke i overensstemmelse med kommuneplanen i forhold til bebyggelsesprocent, etageantal samt krav om friareal og ledsages derfor af kommuneplantillæg nr. 9 til Herning Kommuneplan 2017-2028.

 

Området er endvidere omfattet af Lokalplan 12.B25.2 Boligområde nord for Rolighedsvej, som aflyses i sin helhed ved endelig vedtagelse af nærværende lokalplanforslag.

 

Lokalplanområdet indgår i helhedsplanen for Herning+. Af helhedsplanen fremgår bl.a. et ønske om en kompakt og tæt bydel med byggeri af høj kvalitet. Forslag til ny bebyggelse i området vil have særlig eksempelværdi for kommende projekter i området, dels fordi byggerierne indgår i et følsomt bymiljø, der er vigtig for Herning.

 

Lokalplanforslaget giver mulighed for at opføre tæt/lav boligbebyggelse i form af "townhouses", og imødekommer ønsket om fornyelse og fortætning af området.

 

Lokalplanens indhold

Lokalplanområdet er opdelt i 2 delområder.

I delområde I kan der opføres tæt-lav boligbebyggelse i minimum 2 etager og maksimum 2,5 etager. Bebyggelse kan udføres med fladt tag, sadeltag eller tilbagetrukket penthouse. Individuelle grunde i delområde I må maksimalt have en bredde på 9 meter. Bebyggelsesprocenten for tæt-lav boligbebyggelse er maksimalt 120.

 

I delområde II kan der opføres åben-lav boligbebyggelse. I delområde II kan grunde udstykkes med én bolig pr. ejendom. Grunde skal have en minimum størrelse på 500 m2 og en maksimum størrelse på 700 m2. Bebyggelsesprocenten for åben-lav bebyggelse er maksimalt 35.

 

Friarealer 

Selvom et townhouse er en forholdsvis kompakt bolig på et lille grundareal, er der mange muligheder for at skabe private friarealer i form af altaner og terrasser. Altaner kan for eksempel skabes ved forskydninger i facaden og på tagene.

 

Det er forvaltningens vurdering, at det hverken skaber attraktive friarealer at etablere gårdrum mod nord på grund af lysforhold, eller små private haver mod Rolighedsvej i syd, grundet støjforhold fra trafikken. For at sikre gode opholdsarealer for bebyggelse mod Rolighedsvej giver lokalplanen derfor mulighed for at etablere syd- og vestvendte friarealer i form af tagterrasser.

 

Idet lokalplanområdet ønskes fortættet, og der både skal etableres en intern fordelingsvej og parkeringspladser, er der begrænset plads til friarealer på terræn. Muligheden for at etablere tagterrasser vurderes derfor også at være nødvendig, for at sikre tilstrækkelige opholdsarealer.

 

Vejadgang og parkering

Vejadgang til et nyt boligområde i delområde I kan ske via Rolighedsvej og/eller Nørgaards Allé.

 

For at skabe plads til friarealer i delområde I giver lokalplanforslaget mulighed for, at parkering kan etableres som parkeringskælder og integreres i bebyggelsen. Parkering i delområde II skal løses individuelt.

 

Bevaringsværdier  

Der er registreret to bevaringsværdige træer i lokalplanområdet, der skal bevares som en del af gårdmiljøet.

 

Nørgaards Allé 7 og Nørgaards Allé 9 er registrerede som bevaringsværdige bygninger. Begge villaer indgår i fin sammenhæng med den omkringliggende bebyggelse, og er med til at bidrage til udtrykket i gadeforløbet med Nørgaards Allé som en vigtig forbindelse til Herning+.  

Indstilling

Byplanudvalget indstiller

at forslag til lokalplan 11.B8.1 Boligområde ved Rolighedsvej i Herning foreløbigt vedtages.

 

Torben Clausen deltog ikke i behandlingen af punktet.

Byplanudvalget indstiller

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til Byrådet.

Bilag

 • Lokalplanforslag 11.B8.1
 

129. Foreløbig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 17 for et boligområde ved Nørretanderupvej i Snejbjerg

Sagsnr.: 01.02.15-P16-7-17 Sagsbehandler: Helene Kjærsgaard  

Foreløbig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 17 for et boligområde ved Nørretanderupvej i Snejbjerg

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 x

 

 x

 x

 

Sagsresume

Da lokalplan 51.B12.4B for et område udlagt til boligområde ved Nørretanderupvej i Snejbjerg ikke er i overensstemmelse med kommuneplanen, ledsages den af tillæg nr. 17 til Herning Kommuneplan 2017 -2028. Kommuneplantillægget genfremlægges sammen med forslag til lokalplan 51.B12.2 for at give mulighed for vejadgang til lokalplanområdet fra Nørretanderupvej.

Sagsfremstilling

Afgrænsning af kommuneplanramme 51.B12

 

 

Forslag til lokalplan 51.B12.4B for et boligområde ved Nørretanderupvej skal give mulighed for at udstykke  et område mod Messemotorvejen til boliggunde. Forslag til lokalplan 51.B12.4B er en genfremlæggelse af lokalplan 51.B12.4 med ændret vejadgang. Ved genfremlæggelse af lokalplanforslaget ændres vejadgangen fra Stenbjergkvarteret til Nørretanderupvej. Da det ikke er i overensstemmelse med kommuneplanen, er der udarbejdet tillæg nr. 17 til Herning Kommuneplan 2017 - 2028. Kommuneplantillægget giver mulighed for vejadgang til lokalplanområdet fra Nørretanderupvej.

 

Der ændres ikke på anvendelsen for rammeområdet. Rammeområde 51.B12 skal bruges til boliger. Det kan være en blanding af åben - lav og tæt - lav bebyggelse. For at forbedre boligmiljøet skal området afgrænses af et 15 meter bredt beplantningsbælte mod Messemotorvejen.

 

Kommuneplantillæg nr. 17 til Herning Kommuneplan 2017 - 2028 kan ikke vedtages endeligt før Herning Kommuneplan 2017 - 2028 er endeligt vedtaget.

Indstilling

Byplanudvalget indstiller

at tillæg nr. 17 til Herning Kommuneplan 2017 - 2028 foreløbigt vedtages.
Byplanudvalget indstiller

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til Byrådet.

Bilag

 • Forslag til kommuneplantillæg nr. 17
 

130. Foreløbig vedtagelse af lokalplan for et nyt boligområde ved Nørretanderupvej i Snejbjerg

Sagsnr.: 01.02.05-P16-5-16 Sagsbehandler: Helene Kjærsgaard  

Foreløbig vedtagelse af lokalplan for et nyt boligområde ved Nørretanderupvej i Snejbjerg

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 x

 

 x

 x

 

Sagsresume

Byplanudvalget besluttede på mødet den 23. januar 2017 at forslag til en lokalplan for et boligområde ved Nørretanderupvej skulle genfremlægges med mulighed for vejadgang fra vest via Nørretanderupvej, syd for Nørretanderupvej 25.

 

Lokalplanforslaget har i efteråret 2016 været i offentlig høring med mulighed for vejadgang fra øst, via Stenbjergkvarteret. I forbindelse med den offentlige høring indsendte grundejerforeningen i Stenbjergkvarteret en indsigelse mod vejadgang via Stenbjergkvarteret.

 

Ud over den ændrede vejadgang er indholdet af lokalplanforslag 51.B12.4B det samme som det tidligere fremlagte forslag til lokalplan 51.B12.4.

Sagsfremstilling

Lokalplankort 51.B12.4B

 

Forslag til lokalplan 51.B12.4B giver mulighed for at bygge boliger på en grund mellem Munkgårdkvarteret og Messemotorvejen i Snejbjerg. Vest for området ligger Snejbjerg skole og mod øst ligger boligområdet Stenbjergkvarteret.

 

Lokalplanens område er delt ind i tre delområder. Mod nord ligger delområde I. Her kan der udstykkes 8 nye grunde til åben-lav boligbebyggelse. Inden for delområde II kan der enten opføres tæt-lav eller åben-lav boligbebyggelse. Ved tæt-lav bebyggelse kan der maksimalt udstykkes 16 eller 17 grunde med en størrelse på 300 m². Ved åben-lav bebyggelse kan der maksimalt udstykkes 7 grunde inden for delområdet.

 

Delområde III er udlagt til friareal og beplantningsbælte. Mod Nørretanderupvej er der udlagt et fælles grønt friareal for hele lokalplanområdet. Mod syd skal et 15 meter bredt beplantningsbælte i delområde III danne grænse mod Messemotorvejen. Hvis der er behov for det, kan der anlægges en støjvold sammen med beplantningen. Plantebæltet skal have samme udtryk som beplantningen mod Messemotorvejen i nabokvarteret.

 

Inden for hele lokalplanområdet kan bygninger opføres i op til 2 etager og 8,5 meters højde. Ved åben-lav bebyggelse er den maksimale bebyggelsesprocent 30%. Ved tæt-lav bebyggelse er den maksimale bebyggelsesprocent for byggeri i én etage 35%. Ved tæt-lav bebyggelse i to etager med lodrette lejlighedsskel er den maksimale bebyggelsesprocent 40%. Boligerne kan opføres med ydervægge i tegl, pudset mur, beton eller natursten. Mindre partier kan udføres med andre lette materialer.

 

Lokalplanområdet har vejadgang fra vest via Nørretanderupvej. En sti til Stenbjergkvarteret, øst for lokalplanområdet, skaber sammenhæng med det øvrige stisystem i området.

Indstilling

Byplanudvalget indstiller

at forslag til lokalplan 51.B12.4B for et boligområde ved Nørretanderupvej i Snejbjerg foreløbigt vedtages.
Byplanudvalget indstiller

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til Byrådet.

Bilag

 • Forslag til lokalplan 51.B12.4B
 

131. Endelig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 66 for erhversområde ved Snejbjerg Hovedgade og Ringkøbingvej

Sagsnr.: 01.02.15-P16-2-16 Sagsbehandler: Louise Kruse Hansen  

Endelig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 66 for erhversområde ved Snejbjerg Hovedgade og Ringkøbingvej

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

  X

 

  X

  X

 

Sagsresume

Herning Byråd har på mødet den 13. december 2016 foreløbig vedtaget kommuneplantillæg nr. 66 til Herning Kommuneplan 2013-2024 og lokalplan 51.E3.1 for et erhvervsområde ved Snejbjerg Hovedgade og Ringkøbingvej. Forslagene har været i offentlig høring i perioden fra den 15. december 2016 til og med den 9. februar 2017. Der er i perioden indkommet én indsigelse til kommuneplantillægget og lokalplanen. Indsigelsen vedrører ikke forhold i kommuneplanen.

 

Forvaltningen anbefaler, at kommuneplantillæg nr. 66 endelig vedtages uden ændringer.

 

Sagsfremstilling

Lokalplan 51.E3.1 stemmer ikke overens med Herning Kommuneplan 2013-2024 for bl.a. detailhandelsareal for særligt pladskrævende varer.

 

Tillæg nr. 66 til Herning Kommuneplan 2013-2024 er indarbejdet i forslag til Herning Kommuneplan 2017-28. Endvidere er der tilføjet zoneforhold i kommuneplantillæg nr. 66.

 

Offentlig høring

Forslag til kommuneplantillæg nr. 66 har været i offentlig høring i perioden fra den 15. december 2016 til og med den 9. februar 2017. Der er indkommet én indsigelse til kommuneplantillægget og lokalplanen, se bilag. Indsigelsen omhandler et bevaringsværdigt hus samt forskønnelse af Ringkøbingvej og Snejbjerg Hovedgade. Forvaltningen har vurderet, at indsigelsen ikke vedrører forhold i kommuneplantillægget. Indsigelsen vil blive behandlet i forbindelse med endelig vedtagelse af lokalplan 51.E3.1 – Erhvervsområde ved Snejbjerg Hovedgade og Ringkøbingvej.

 

Det er forvaltningens vurdering, at indsigelsen ikke giver anledning til ændringer i kommuneplantillægget.

Indstilling

Byplanudvalget indstiller

at kommuneplantillæg nr. 68 til Herning Kommuneplan 2013-2024 endeligt vedtages uden ændringer.
Byplanudvalget indstiller

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til Byrådet.

Bilag

 • Indsigelse - Lokalplan 51.E3.1 og kommuneplantillæg nr. 66 - _Redacted
 

132. Endelig vedtagelse af lokalplan for erhvervsområde ved Snejbjerg Hovedgade og Ringkøbingvej

Sagsnr.: 01.02.05-P16-2-16 Sagsbehandler: Louise Kruse Hansen  

Endelig vedtagelse af lokalplan for erhvervsområde ved Snejbjerg Hovedgade og Ringkøbingvej

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

  X

 

  X

  X

 

Sagsresume

Forslag til lokalplan 51.E3.1 – Erhvervsområde ved Snejbjerg Hovedgade og Ringkøbingvej og kommuneplantillæg nr. 66 til Herning Kommuneplan 2013-2024 har været i offentlig høring fra den 15. december 2016 til og med den 9. februar 2017, hvor der er indkommet en indsigelse.

 

Forvaltningen anbefaler, at lokalplan 51.E3.1 endelig vedtages uden ændringer.

Sagsfremstilling

Lokalplanområdet

Lokalplanområdet er beliggende i den østlige del af Snejbjerg. Lokalplanområdet er afgrænset af Snejbjerg Hovedgade mod nord, grønt område ved Tyvkær Bæk mod øst, Enggårdvej mod syd og mod vest boligbebyggelse i Snejbjerg.

 

Lokalplanen

Lokalplankortet

 

Forslag til lokalplan 51.E3.1 giver mulighed for etablering af erhverv i miljøklasse 3-5 og detailhandel for særlig pladskrævende varer.

 

Lokalplanforslaget giver mulighed for at bygge tættere på Snejbjerg Hovedgade og Ringkøbingvej, hvilket har til formål at give en mulighed for udvidelse af de eksisterende virksomheder samt at få skabt en mere bymæssig karakter langs Snejbjerg Hovedgade og Ringkøbingvej.

 

Et af lokalplanens formål er endvidere at fastsætte bestemmelser for placering, omfang og fremtræden af skilte langs Snejbjerg Hovedgade og Ringkøbingvej, herunder mulighed for, at der kan opstilles højere fritstående skilte langs Snejbjerg Hovedgade og Ringkøbingvej end der normalt er mulighed for og lokalplanen fastsætter ligeledes bestemmelser for, at der kun kan opsættes en flagstang pr. ejendom.

 

Der er i forbindelse med forslag til lokalplanen udarbejdet et kommuneplantillæg nr. 66 til Herning Kommuneplan 2013-2024, som er i overensstemmelse med forslag til Herning Kommuneplan 2017-2028.

 

Offentlig høring

Planforslagene har været i offentlig høring fra den 15. december 2016 til og med den 9. februar 2017. Der er indkommet en indsigelse. Indsigelsen er vedlagt som bilag.

 

Indsigelsen berører to emner: et bevaringsværdigt hus samt forskønnelse af Ringkøbingvej og Snejbjerg Hovedgade.

 

1)     Bevaringsværdigt hus

Indsiger gør indsigelse mod, at lokalplanen giver mulighed for nedrivning af bygninger og at der umiddelbart kan gives nedrivningstilladelse til bygninger, som er registeret med bevaringsværdi, herunder bl.a. indsigers ejendom. Indsiger gør opmærksom på, at indsigers ejendom er den ældste eksisterende bygning på strækningen mellem Videbæk og Vestergade i Herning og dele af bygningen kan dateres tilbage til 1800-tallet. De mener ikke, at der er foretaget væsentlige bygningsmæssige ændringer i forhold til det oprindelige byggeri.

 

Ad 1) Forvaltningen har i forbindelse med udarbejdelse af lokalplanen været på besigtelse og foretaget en SAVE-registering, som ligger til grund for bygningens bevaringsværdi på middel. SAVE-metoden (Survey of Architectural Values in the Environment) er en metode til at kortlægge og registrere bevaringsværdier i byer og bygninger, hvor der vurderes ud fra fem parametre: arkitektonisk værdi, kulturhistorisk værdi, miljømæssig værdi, originalitetsværdi og tilstandsværdi. Forvaltningen har vurderet de forskellige parametre til at være henholdsvis 7, 3, 6 ,7 og 4 på en skala til 1-9, hvor 1 er den højeste værdi. Forvaltningen har samlet givet ejendommen en bevaringsværdi på 6, som er en middel bevaringsværdi, da ejendommen er ombygget og renoveret – formentlig af flere omgange. På baggrund af, at lokalplanen indeholder mulighed for nedrivning af bevaringsværdige bygninger kan Herning Kommune give en nedrivningstilladelse, hvis der ansøges om dette.

 

2)     Forskønnelse af Snejbjerg Hovedgade og Ringkøbingvej

Indsiger foreslår, at der udarbejdes en mere detaljeret plan for forskønnelse af Snejbjerg Hovedgade og Ringkøbing, hvor den nuværende bygningsmasse er indtænkt i planen. Indsiger ønsker ligeledes, at der indledes en dialog omkring dette.

 

Ad 2) Forvaltningen gør opmærksom på, at forskønnelse af Snejbjerg Hovedgade og Ringkøbing sker inden for den matrikel, hvor vejarealet ligger. Selve forskønnelsen berører således ikke den eksisterende bygningsmasse. Forvaltningen har i forbindelse med udarbejdelse af lokalplanen vurderet, at det ikke er hensigtsmæssigt at have boliger i et erhvervsområde og på lang sigt vil lokalplanen være med til at give mulighed for et mere ensartet og bymæssigt udtryk langs Snejbjerg Hovedgade og Ringkøbingvej. I lokalplanens redegørelsesdel er angivet et principsnit for, hvordan Ringkøbingvej og Snejbjerg Hovedgade evt. kan forskønnes med træer. I forbindelse med det konkrete forskønnelsesprojekt vil der ske en yderligere detaljering, som der arbejdes med på nuværende tidspunkt, hvor der skelnes til de faktiske forhold. Forvaltningen kan oplyse, at der er afsat midler til projektet, som forventes anlagt i 2018. Herning Kommune vil orientere berørte ejere på stækningen om projektet og tidsplanen for udførelse, når tiden for realiseringen nærmer sig.    

 

Forvaltningens anbefaling

Forvaltningen vurderer, at den indkomne indsigelse ikke medfører ændringer til lokalplanforslaget og indstiller derfor lokalplanforslaget til endelig vedtagelse uden ændringer.

Indstilling

Byplanudvalget indstiller

at lokalplan 51.E3.1 – Erhvervsområde ved Snejbjerg Hovedgade og Ringkøbingvej endeligt vedtages uden ændringer.
Byplanudvalget indstiller

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til Byrådet.

Bilag

 • Indsigelse - Lokalplan 51.E3.1 og kommuneplantillæg nr. 66 - _Redacted
 

133. Sørvad Kultur- og Idrætscenter frigivelse af anlægstilskud til motoriklandskab

Sagsnr.: 04.04.00-Ø40-3-16 Sagsbehandler: Helle Rasmussen  

Sørvad Kultur- og Idrætscenter frigivelse af anlægstilskud til motoriklandskab

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 X

 

 

 X

 X

 

Øvrige sagsbehandlere: - Kurt Lauritsen

Sagsresume

Jf. budgetforlig for 2017-2020 er der afsat et anlægstilskud på 1,7 mio. kr. i budget 2017 til etablering af motoriklandskab og ungdomsmiljø i Sørvad Kultur- og Idrætscenter.

Idrætscentret er nu på plads med egenfinansiering på 586.000 kr. og anmoder om, at reserveret anlægstilskud frigives.

Sagsfremstilling

Sørvad Kultur- og Idrætscenter er et velfungerende samlingssted for byens borgere og der arbejdes aktivt på at videreudvikle centret til aktuelle og fremtidige behov.

 

I den forbindelser har der været nedsat en projektgruppe med repræsentanter fra de lokale foreninger og institutioner ud fra ønsker om at skabe bedre rammer for, at børn og unge frit kan mødes til bevægelse, leg og samvær.

 

Projektgruppens arbejde er mundet ud i forslag til en omforandring af Idrætscentrets hjerte, hvor ankomst og foyer opgraderes til at rumme dels et motoriklandskab for børn og et samværs- og aktivitetsområde for ungdommen.

 

Jf. vedlagte skitseforslag udgør budgetterede udgifter anslået 2,286 mio. kr. Centret bidrager med en egenfinansiering på 586.000 kr. via egne midler og indsamling. Herning Kommune har reserveret et anlægsbeløb på 1,7 mio. i budget 2017.

 

Sørvad Kultur- og Idrætscenter anmoder om, at skitseprojektet godkendes og reserveret anlægsbeløb frigives.

Økonomi

Udbetaling af anlægstilskuddet kan ske efter aftale med forvaltningen og indsendelse af dokumentation for afholdte udgifter. Den sidste del af anlægstilskuddet vil blive henlagt til udbetaling ved projektets afslutning.

Indstilling

Kultur- og Fritidsudvalget indstiller

at udvalget godkender fremsendte skitseprojekt,
at der meddeles anlægsudgiftsbevilling på 1,7 mio. kr. i 2017 på Serviceområde 11, Idræt og Fritid, stednr. 318098,
at anlægsudgiften finansieres af det til formålet afsatte rådighedsbeløb i 2017 på Serviceområde 11, Idræt og Fritid, stednr. 318098,
at forvaltningen bemyndiges til at godkende endelig igangsætning af projektet, når der er sikkerhed for den fulde finansiering af projektet.
Kultur- og Fritidsudvalget indstiller

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til Byrådet.

Bilag

 • Skitsetegninger og budget
 

134. Frigivelse af anlægsbevilling til byggemodning i 2017

Sagsnr.: 13.06.00-P19-1-17 Sagsbehandler: Karin Skov-Aggerholm  

Frigivelse af anlægsbevilling til byggemodning i 2017

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 X

 X

 X

 

Øvrige sagsbehandlere: Pia Colstrup

 

Sagsresume

Der anmodes om frigivelse af rådighedsbeløb på i alt 24,376 mio. kr. i 2017 til byggemodningsprojekter på Serviceområde 01 Byggemodning.

 

Forvaltningen anbefaler, at rådighedsbeløbet frigives.

 

Sagsfremstilling

Der er i budget 2017 afsat et samlet rådighedsbeløb på 42,758 mio. kr. på Serviceområde 01 Byggemodning. Der blev på Byrådets møde den 13. december 2016, pkt. 323, frigivet på 7,05 mio. kr. heraf til byggemodning i 2017. Der anmodes om frigivelse af 24,376 mio. kr., som dels afsættes til nye byggemodningsområder og dels til større færdiggørelsesarbejder i specifikke udstykninger. Færdiggørelser omfatter bl.a. kantsten og asfalt, belysning, legeplads samt beplantning. Samtidig søges om tillæg til anlægsbevillingen, således at denne er i overensstemmelse med frigivne rådighedsbeløb.

 

Restrådighedsbeløbet på 11,332 mio. kr. i 2017 anvendes til ejendomsskatter, drift og mindre færdiggørelsesarbejder på en række byggemodningsområder i 2017. Beløbene anmodes frigivet senere på året.

 

I nedenstående tabel ses en oversigt over anlægsprojekter og rådighedsbeløb til frigivelse samt bevillingsændringer. Forventet forbrug i 2017 er inkl. overførsler fra 2016, som overføres i den samlede overførselssag fra 2016 til 2017.

 

Efter tabellen beskrives de enkelte udstykningsområder.

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 1. Byggemodning 2017

 

Forventede anlægsudgifter udgør i alt 30,396 mio. kr., som finansieres af rådighedsbeløb på 24,376 mio. kr. i 2017 samt overførsler fra 2016 til 2017 på i alt 6,020 mio. kr., som overføres til 2017 i den samlede overførselssag om overførsel af uforbrugte midler fra 2016 til 2017.

 

Tabel 2. Beskrivelse af byggemodningsområderne 

 

Indtægtsbudget på byggemodningsområdet

På byggemodningsområdet skal indtægter og udgifter til byggemodning ses i sammenhæng, idet indtægter og udgifter for byggemodningsområdet over tid skal balancere. Indtægtssiden på Serviceområde 01 Byggemodning er budgetlagt til i alt 48,347 mio. kr. i 2017. Hertil kommer forventede overførsler af merindtægter fra 2016 på i alt 5,546 mio. kr. Tilsvarende er der en overførsel af mindreforbrug på udgiftssiden på 40,599 mio. kr. fra 2016.

 

 

 

 

Byggemodningsprojekter, som afventer igangsættelse

Mindreforbruget på udgiftssiden i 2016 skyldes bl.a., at flere projekter afventer igangsættelse. Byrådet traf på møder den 6. marts 2012, den 16. april 2013, den 6. maj 2014 samt den 26. august 2014, blandt andet henset til overførsel af mindreindtægter fra tidligere år, beslutning om, at byggemodningsprojekter for i alt 12,020 mio. kr. afventer igangsættelse. Projekterne er fordelt på Mørupvej med 6,020 mio. kr. samt færdiggørelser for 6 mio. kr.

 

Herudover er der i alt afsat 6,7 mio. kr. til betingede byggemodninger, som skal igangsættes ved grundsalg. Dette omfatter boligområderne Poppelbakken i Tjørring, Rind Å Engen i Arnborg, Åbjergvænget i Vildbjerg samt erhvervsområdet ved Pugdalvej i Vildbjerg. Desuden var der i 2016 afsat 4,2 mio. kr. til byggemodning af 21 grunde på Søengen i Sunds. Projektet er udsat til 2017 pga afklaring af kloakforhold. Rådighedsbeløbene overføres til 2017 i den samlede overførselssag om overførsel af uforbrugte midler fra 2016 til 2017. 

Indstilling

Teknik- og Miljøudvalget indstiller

at der afsættes rådighedsbeløb på i alt 24,376 mio. kr. i 2017 på Serviceområde 01 Byggemodning. Rådighedsbeløb fordeles på stednumre jf. tabel 1,

  

at de afsatte rådighedsbeløb på i alt 24,376 mio. kr. i 2017 finansieres af rådighedsbeløb på Serviceområde 01 Byggemodning, fordelt på stednumre jf. tabel 1,

 

at der meddeles anlægsudgiftsbevilling på i alt 28,054 mio. kr. i 2017 til Serviceområde 01 Byggemodning, fordelt på stednumre jf. tabel 1,

 

at mer- og mindreforbrug netto i 2016 på i alt 6,020 mio. kr. på Serviceområde 01 Byggemodning overføres til 2017 i den samlede overførselssag om overførsel af uforbrugte midler fra 2016 til 2017. Beløbet fordeles på stednumre jf. tabel 1. 
Teknik- og Miljøudvalget indstiller

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til Byrådet.

 

135. Frigivelse af anlægsbevilling til kloakseparering i kommunale bygninger

Sagsnr.: 82.18.00-S00-1-14 Sagsbehandler: Anne Marie Muff Grønkjær  

Frigivelse af anlægsbevilling til kloakseparering i kommunale bygninger

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 x

 x

 x

 

Øvrige sagsbehandlere: Pia Colstrup

Sagsresume

Der anmodes om frigivelse af rådighedsbeløb på 2,131 mio. kr. i 2017 afsat til kloakrenovering i kommunale bygninger.

 

Forvaltningen anbefaler, at der meddeles anlægsudgiftsbevilling på 2,131 mio. kr. i 2017 til Serviceområde 03 Kommunale Ejendomme, og at udgiften finansieres af det til formålet afsatte rådighedsbeløb på 2,131 mio. kr. på samme serviceområde.

Sagsfremstilling

Der er på investeringsoversigten i 2017 afsat 2,131 mio. kr. til separering af regnvand og spildevand i kommunale bygninger. Herning Kommunes kloaksepareringer følger som udgangspunkt planen for udskiftning af hovedledninger fra Herning Vand.

 

I 2017 er der opstået et behov for at fremskynde renovering/separering af kloaknettet på henholdsvis Herningsholmskolen, Brændgårdskolen og Vestervangskolen i forbindelse med Midtbyskole-projektet.

 

Årsagen er, at det i forbindelse med forskellige forundersøgelser har vist sig, at kloaknettet de tre steder er så nedslidt, at det er nødvendigt at foretage renovering og samtidig separering, inden der påbegyndes belægningsarbejde og etablering af forskellige udendørsaktiviteter på matriklerne.

I henhold til planerne fra Herning Vand ville påbud om kloakseparering være kommet på Brændgårdskolen allerede i 2018 og på Herningsholmskolen og Vestervangskolen formentlig omkring 2026.

 

På Lundgårdskolen, som er den fjerde skole i Midtbyskole-projektet, er kloakkerne allerede separeret, så her er ikke behov for yderligere.

Arbejdet på de tre skoler ønskes af hensyn til tidsplanen for Midtbyskole-projektet igangsat hurtigst muligt.

Indstilling

Teknik- og Miljøudvalget indstiller,

at der meddeles anlægsudgiftsbevilling på 2,131 mio. kr. i 2017 til Serviceområde 03 Kommunale Ejendomme, stednr. 013082 Kloakrenovering i kommunale bygninger,

 

at anlægsudgiftsbevillingen finansieres af det til formålet afsatte rådighedsbeløb på 2,131 mio. kr. i 2017 på samme stednr.
Teknik- og Miljøudvalget indstiller,

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til Byrådet.

 

136. Frigivelse af anlægsbevilling til særlig naturpleje og naturgenopretningsprojekter 2017

Sagsnr.: 01.05.12-P20-1-16 Sagsbehandler: Lise Kjær Poulsen  

Frigivelse af anlægsbevilling til særlig naturpleje og naturgenopretningsprojekter 2017

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 X

 X

 X

 

Øvrige sagsbehandlere: Erik Skibsted, Pia Colstrup

Sagsresume

Der anmodes om frigivelse af rådighedsbeløb på 552.000 kr. i 2017 på Serviceområde 04 Grønne områder, Skov og Naturområder til særlige naturpleje- og genopretningsprojekter.

 

Forvaltningen anbefaler, at der meddeles anlægsudgiftsbevilling på 552.000 kr., og at udgiften finansieres af afsat rådighedsbeløb på Serviceområde 04 Grønne Områder, stednr. 050099 i 2017.

Sagsfremstilling

På investeringsoversigten er der afsat 552.000 kr. i 2017 på Serviceområde 04 Grønne områder, Skov og naturområder til særlige naturpleje- og genopretningsprojekter, stednr. 050099. Indsatsen kan bl.a. gå på registrering af natur, sikring af større sammenhæng i naturen og på at forbedre forhold for ansvarsarter, også på private arealer.

 

Beløbet anbefales anvendt til at udføre nogle specifikke pleje- og genskabelsesprojekter i fredede områder og på særligt relevante private naturarealer, som beskrevet herunder. Samtidig anbefales det, at vidensniveauet om, hvor den værdifulde natur befinder sig, kontinuerligt opgraderes. På den måde sikres den mest hensigtsmæssige prioritering af midler, der hvor det giver størst værdi, også for naturen og særlige arter, naturtyper m.m.

 

Teknik- og Miljøudvalget har senest på møde den 20. juni 2016 godkendt en handlingsplan for, hvordan anlægsmidlerne for perioden 2017-19 kan anvendes. Forvaltningen er i dialog med private ejere af hedearealer ved Præstbjerg Naturcenter, som ønskes plejet. Desuden søges der udført pleje efter ny plejeplan og efter dialog med lodsejere ved Gindeskov Krat og ved Fjederholt Å. Derfor anbefales disse projekter i en fornyet prioritering af midlerne. Opdateret handlingsplan for 2017-2019 vedlægges i bilag.

  

Forventet disponering af anlægsmidler i 2017:

Beskrivelse

Kr.

Pleje i Fjederholt å-fredningen

100.000

Pleje på naboarealer til Præstbjerg Naturcenter

100.000

Søby, rydning

200.000

Kortlægning, natur

75.000

Gindeskov Krat, hedepleje

77.000

Samlet

552.000

 

Økonomi

Forvaltningen foreslår, at der frigives rådighedsbeløb på i alt 552.000 kr. i 2017 på Serviceområde 04 Grønne områder, Skove og naturområder, nyt stednr., Særlige naturpleje- og genopretningsprojekter. Udgiften finansieres af Serviceområde 04 Grønne områder, stednr. 050099 i 2017.

Indstilling

Teknik- og Miljøudvalget indstiller,

at opdateret handleplan for 2017-19 godkendes,

 

at der meddeles anlægsudgiftsbevilling og rådighedsbeløb på 552.000 kr. i 2017 til Serviceområde 04 Grønne områder, Skove og Naturområder, nyt stednr., Særlige naturpleje- og genopretningsprojekter,

 

at udgiften finansieres af det på Serviceområde 04 Grønne områder, stednr. 050099 afsatte rådighedsbeløb på 552.000 kr. i 2017.
Teknik- og Miljøudvalget indstiller,

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til Byrådet.

Bilag

 • bilag_Plan for brug af anlægsmidler i 2017 og fremadrettet til projekter
 

137. Etablering af ny bynær skov ved Sunds i samarbejde med Naturstyrelsen

Sagsnr.: 04.10.00-P19-2-11 Sagsbehandler: Lise Kjær Poulsen  

Etablering af ny bynær skov ved Sunds i samarbejde med Naturstyrelsen

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 X

 X

 X

  Øvrige sagsbehandlere: Erik Skibsted, Henrik Steffensen Bach, Pia Colstrup

Sagsresume

Byrådet besluttede i 2012 at lade et kommunalt ejet landbrugsareal ved Sunds overgå til Naturstyrelsen med henblik på at etablere bynær skov. Staten har indtil videre ikke kunnet indfri sin del af aftalen om at erhverve yderligere jord i området til formålet. Der skal derfor tages fornyet stilling til sagen.

 

Området har potentielt stor rekreativ værdi for borgerne i Sunds, og skovrejsningen er med til at beskytte drikkevandet. Desuden rummer arealet en mulighed for at indbygge ren overskudsjord til et rekreativt bakkelandskab.

 

Forvaltningen anbefaler, at der tages stilling til, hvorvidt aftalen med Naturstyrelsen om at rejse bynær skov ved Sunds opretholdes på ændrede vilkår. Der rejses skov i 2017 på de 15 ha Herning Kommune ejer, og kommunen fastholder beslutningen om at overdrage arealet til Staten til formålet. Eller om aftalen frafaldes, så Herning Kommune selv står for anlæg og fremtidig drift, og skoven forbliver kommunal ejendom. Der fremlægges i alt 4 scenarier.

Sagsfremstilling

Baggrund

Herning Kommunes Byråd besluttede på møde den 20. november 2012, pkt. 308, at 15 ha af kommunens landbrugsjord (rødt skraveret) grænsende op til den østlige bygrænse i Sunds, skulle overgå til Staten. Formålet var at rejse mere bynær skov. Sunds Vand & Varme stillede på samme måde et tilstødende areal på ca. 6,2 ha (blåt skraveret) til rådighed til projektet, så i alt 21 ha var klar til at blive plantet til.

 

 

Betingelsen for at overdrage arealerne til Naturstyrelsen var, at Naturstyrelsen skulle etablere og drive offentlig skov på arealerne. Samtidig forpligtede Naturstyrelsen sig til at erhverve et tilsvarende antal ha, altså yderligere 21 ha, også med henblik på skovrejsning. Så der på sigt blev tale om samlet 42 ha statsskov. Arealet skulle erhverves inden for det positive skovrejsningsområde, der er udpeget øst for Sunds (blåt markeret på oversigtskort). Arealerne er samtidig udpeget som arealer med særlige drikkevandsinteresser. Det er ikke en betingelse, at de nyerhvervede arealer skal ligge i tilknytning til kommunens og vandværkets arealer.

 

 

Skovrejsningen vil skabe ny bynær skov i Sunds samtidig med, at drikkevandsinteresser i oplandet til Sunds sikres. Etablering af skov og friluftsmuligheder vil ske som et fælles projekt de tre parter i mellem, hvor også borgere og interessenter inddrages i planlægning, etablering og drift.

 

Seneste udvikling i sagen

Inden for det sidste års tid har Naturstyrelsen forsøgt at erhverve op mod 10 ha ekstra areal for at overholde den allerede indgåede aftale. Naturstyrelsen Midtjylland har derfor talt med nabolodsejere til kommunens og vandværkets arealer. Det er endnu ikke lykkedes at erhverve jord til formålet.


Naturstyrelsen indstiller på baggrund af ovenstående, at samarbejdsprojektet enten helt droppes, eller at Naturstyrelsen igangsætter skovrejsning i 2017 på de 21 ha, som overdrages til Naturstyrelsen fra Herning Kommune og Sunds Vand & Varme, hvorefter styrelsen bekoster etablering af skov og friluftsfaciliteter i dialog med samarbejdsparter, lokale beboere og interessenter. Naturstyrelsen forestår desuden den efterfølgende drift, også af vandværkets nuværende beplantning rundt om boringerne (beliggende mellem Alhedestien og kommunens areal).

 

Naturstyrelsen vil i givet fald forpligtige sig til, at købe op til nu 10 ha, mod de oprindelige 21 ha. Det kan stadig ikke garanteres, at de ekstra 10 ha vil ligge i tilknytning til kommunens og vandværkets arealer. Naturstyrelsen har dog det forbehold, at Naturstyrelsen indgår i aftalen under forudsætning af, at der gives bevilling til statslig skovrejsning på finansloven.

  

Behov for etablering af nyt jorddepot eventuelt i Sunds

Der er i mellemtiden opstået et behov internt i Herning Kommune for at finde arealer til deponering af ren jord fra byggeprojekter. Jorddepotet i Lind er lukket pr. 31. december 2016, da det er fyldt op og anlagt som et rekreativt område. Kommunens areal i Sunds er, på grund af kort afstand til Herning bys centrum og de nordøstlige by- og landområder samt gode adgangsveje m.m., vurderet som et oplagt sted at placere et nyt jorddepot.

Jorddepotet skal alene modtage ren overskudsjord fra byggemodning og andre anlægsprojekter.

Anvendelse af overskudsjord til terrænmodellering inden skovrejsning kan berige områdets oplevelsesværdier og anvendelsen til friluftsliv, samtidig med, at det kan løse et latent problem med anvisning af pladser til overskydende jord i forbindelse med nye anlæg. Der er gode erfaringer med involvering af lokale foreninger i forbindelse med indretning af områderne.

Anlægsperioden vil være afhængig af den tilførte jordmængde, altså afhængig af anlægsprojekter/konjunkturer. Det vurderes at der er plads til ca. 80 - 100.000 m3 jord på de østligste ca. 8 ha af kommunens eksisterende areal.

En forventet anlægsperiode på 10 år er realistisk, idet jordindbygningen/anlægget med fordel vil kunne opdeles i 2 - 3 etaper. Indtægterne fra jorddepotet vil desuden kunne være med til at finansiere skovrejsning og etableringspleje på arealerne. Hvis Herning Kommune på et tidspunkt får mulighed for at overtage også vandværkets ca. 6 ha, vil der være plads til yderligere ca. 80-100.000 m3 jord i området inden tilplantning med skov.

  

Sunds Vand & Varmes indstilling til sagen

Da Naturstyrelsen ikke kan indfri den oprindelig indgåede aftale med vilkår om dobbelt skovareal på samlet op til 42 ha skov, stiller Sunds Vand & Varme sig parat til en fornyet forhandling om overdragelse af arealet.  

 

Sunds Vand & Varme stiller sig på følgende måde i sagen:

 • Hvis betingelser for den indgåede aftale med Naturstyrelsen i 2012 holder, stiller Sunds Vand & Varme sig uændret. Dvs. et samlet skovrejsningsareal på 42 ha.
 • Hvis Naturstyrelsen ikke kan indfri aftalen fra 2012 til fulde, finder Sunds Vand & Varme det rimeligt, at der indgås nye forhandlinger om, hvordan deres del af arealet kan indgå i et skovrejsningsprojekt.

 

 

 

Mulige scenarier

De ændrede forhold stiller Herning Kommune overfor et valg mellem flere muligheder, hvilket beskrives i 4 scenarier nedenfor:

 

Scenarie 1.

Aftalen med Naturstyrelsen fastholdes, dog med godkendelse af de ændrede vilkår, der er beskrevet ovenfor. Resultat: 21 ha bynær skov plantes i 2017, op til 10 ha ekstra forsøges tilkøbt med henblik på skovrejsning efterfølgende. Staten betaler anlæg og drift, skoven ejes af staten.

 

Scenarie 2.

Aftalen med Naturstyrelsen opgives, Herning Kommune står selv for anlæg og drift af skoven på kommunens egen jord, matr. nr. 3h og 4a Torup By, Sunds. Der etableres ikke jorddepot. Sunds Vand og & Varme beholder deres arealer og udgår af projektet.

Resultat: 7-15 ha kommunalt ejet bynær skov.


Scenarier 3.

Aftalen med Naturstyrelsen opgives, og der laves ingen aftale med Sunds Vand & Varme. Halvdelen af det kommunalt ejede areal udlægges som jorddepot for ren jord. Jorden vil berige områdets oplevelsesværdi, da der skabes bakker i et ellers fladt terræn. Skovrejsning foretages i 2017 på arealet nærmest Sunds by. Resultat: 7 ha kommunal bynær skov fra 2017, resten tilplantes med skov, senest efter 10 år, hvor jordtilførslen afsluttes. Samlet skovareal efter 10 år bliver 15 ha.  

 

Scenarie 4
Som scenarie 3 med tilføjelse af, at der indledes forhandling med Sunds Vand & Varme med henblik på, at Herning Kommune overtager deres areal til skovrejsning og muligt jorddepot. Resultat: 21 ha kommunalt ejet bynær skov. Herning Kommune afholder alle omkostninger til anlæg og drift, og bærer omkostninger forbundet med erhvervelse af Sunds Vand & Varmes areal.  

Økonomi

Anlæg af skov anslås at koste:

 

Scenarie

Antal ha skov,

statsskov

Etableringsår

Nuværende ejer

Fremtidig ejer

Anlægsomkostning HK

Finansiering

Bemærkninger

Scenarie 1

21 ha +

2017

Herning Kommune og Sunds Vand & Varme

Natur-

styrelsen

Ingen

Ingen

yderligere

Evt. publikumsfaciliteter er ikke medregnet

 

Antal ha kommunal skov

Etableringsår

Nuværende ejer

Fremtidig ejer

Anlægsomkostning HK

Finansiering

Bemærkninger

 

Scenarie 2

 

7 ha

 

2017

 

Herning Kommune

 

Herning Kommune

 

217.868 kr.

 

Via midler som søges afsat i overførselssagen

 

Jordlejeindtægter for arealet i 2013-2016

+ yderligere 8 ha

 

(I alt 15 ha)

Senest 2028

Herning Kommune

Herning Kommune

250.000 kr.

 

(I alt 467.686 kr. for 15 ha.)

Mangler finansiering. Indgår i arbejdet med investeringsoversigten for 2018

Såfremt projektet ikke prioriteres, tilplantes udelukkende 7 ha.

Scenarie 3

7 ha

2017

Herning Kommune

Herning Kommune

217.868 kr.

Via midler som søges afsat i overførselssagen

Jordlejeindtægter for arealet i 2013-2016

+ yderligere 8 ha

 

(I alt 15 ha)

Senest 2028

Herning Kommune

Herning Kommune

250.000 kr.

 

(I alt 467.686 kr. for 15 ha.)

Finansieres via indtægter fra jorddeponi.

Der etablere skov i takt med at der modtages indtægter

Scenarie 4

(som scenarie 3 tillagt 6 ha)

+ yderligere 6 ha

 

(I alt 21 ha)

Senest 2028

Sunds Vand & Varme

Herning Kommune

Anlægsudgift på 190.000 kr. for etablering af skov

 

Herudover skal arealet erhverves. Prisen er ikke kendt

Finansieres via indtægter fra jorddeponi.

 

Der kan ikke anvises finansiering til køb af arealet

Evt. udgifter til erhvervelse af jord kommer ud over anlægsomkostningerne på 190.000 kr.

 

Priserne tager udgangspunkt i nuværende kendte priser for skovrejsning.

 

Anlægs- og driftsomkostninger til eventuelle publikumsfaciliteter er ikke medregnet. Indtægter fra salg af træ vil komme efter 25-50 år. Driftsudgifter i scenarie 1 finansieres af staten. I scenarie 2-4 finansieres driftsudgifter indenfor det afsatte driftsbudget på Serviceområde 04 Grønne områder, skov. Der søges overført 217.868 kr. fra Serviceområde 01 Byggemodning til Serviceområde 04 Grønne Områder, anlægskonto, nyt stednr. i overførselssagen fra 2016 til 2017, som behandles på møde i Teknik- og Miljøudvalget den 13. marts 2017.

Indstilling

Teknik- og Miljøudvalget indstiller,

at der arbejdes videre med scenarie 3 under forudsætning af,

 

at mindreforbruget i 2016 på 217.868 kr. under Serviceområde 01, Byggemodning, drift, via overførselssagen overføres fra 2016 til 2017 til Serviceområde 04, Grønne områder, anlæg,

 

at der forhandles videre med Sunds Vand & Varme om mulig overdragelse af arealer til projektet.
Teknik- og Miljøudvalget indstiller,

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til Byrådet.

 

138. Foreløbig vedtagelse af spildevandsplan tillæg nr. 7 for Aulum

Sagsnr.: 06.00.00-P16-1-16 Sagsbehandler: Tove Hovgaard Jakobsen  

Foreløbig vedtagelse af spildevandsplan tillæg nr. 7 for Aulum

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 x

 x

 x

 

Øvrige sagsbehandlere: Lene Kimø

Sagsresume

Tillæg 7 til Herning Kommunes Spildevandsplan 2015 - 2025 for Aulum udarbejdes på baggrund af følgende: 

 • Lokalplan for området syd for Grønbækparken i Aulum, der skal anvendes til boligformål.
 • Planopland AU19.P i Aulum, der skal udvides i forhold til angivet i spildevandsplan 2015 – 2025. Planoplandet udlægges med dette tillæg til separatkloak med afledning af regnvand til Herning Vand A/S' kloak.

 

Forvaltningen anbefaler, at tillæg 7 til Herning Kommunes spildevandsplan 2015 - 2025 foreløbig vedtages og sendes i offentlig høring i 8 uger. 

Sagsfremstilling

Med lokalplan 01.B16.2, som netop er vedtaget af Herning Kommune, udlægges området syd for Grønbækparken i Aulum til boligformål.

 

 

 Fig 1. Nyt lokalplanområde syd for Grønbækparken i Aulum

 

En forudsætning for etablering af det nye boligområde er, at området er optaget i Herning Kommunes spildevandsplan. Kun en del af området er i dag optaget i spildevandsplanen. Med dette tillæg optages den resterende del af lokalplanområdet i spildevandsplanen ved udvidelse af opland AU19.P, jf. oplandskort, udløbsskema og oplandsskema i tillæggets bilag 1 - 3.

 

Nuværende og kommende oplysninger fremgår af tabel herunder.

 

Oplande

Areal (ha)

Bef. areal (ha)

Bemærkning

 

Nuværende

 

 

AU19.P

5,64

2,54

Regnvand til bassin ved Irisvej

 

 

Kommende

 

 

AU19.P

6,78

3,05

Regnvand til bassin ved Irisvej

 

I overensstemmelse med retningslinjerne i Herning Kommunes spildevandsplan 2015-2025 er det undersøgt, om det er muligt at nedsive regnvandet fra det nye boligområde lokalt. Geotekniske undersøgelser har vist, at grundvandsstanden er mindre end 3 meter under terræn, hvorfor området som helhed vurderes, til at være ikke nedsivningsegnet.

 

Hele det nye boligområde optages derfor i spildevandsplanen som separatkloakeret, med afledning af spildevand og regnvand fra befæstede arealer til Herning Vand A/S kloaksystem.

 

Afledning af spildevand skal ske til Aulum Renseanlæg.

 

Regnvand fra tage og befæstede arealer fra oplandet ledes, som allerede planlagt tidligere for en del af området, til Tved Bæk ved Irisvej. Tved Bæk har ikke miljømål, mens mål for Lundby Bæk er ”god økologisk tilstand”. Tilstanden for Lundby Bæk er ”moderat økologisk tilstand” for smådyr og ukendt tilstand for både planter og fisk, hvilket vil sige, at målsætningen ikke er opfyldt.

 

Regnvand fra oplandet vil blive neddroslet i vådt bassin, som Herning Kommunes Spildevandsplan foreskriver. Udvidelse af planoplandet betyder, at der vil blive tilledt mere regnvand til det nye regnvandsbassin ved Irisvej end oprindelig planlagt. Den forøgede mængde er dog forholdsvis begrænset, idet der kun vil tilføres regnvand fra 0,56 ha. yderligere, i forhold til gældende spildevandsplan. Bassinet vil blive indrettet som vådt bassin efter spildevandsplanens retningslinjer for regnvandsbassiner, og anlægges, så det kan håndtere hele den tilførte vandmængde fra oplandet. Afløbsvandføringen neddrosles svarende til naturlig afstrømning. Etablering af det nye lokalplanområde forventes derfor ikke, at give anledning til øget hydraulisk belastning eller øget forurening af Tved Bæk og Lundby Bæk.  

Indstilling

Teknik- og Miljøudvalget indstiller,

at tillæg 7 til Herning Kommunes Spildevandsplan 2015-2025 foreløbig vedtages og sendes i 8 ugers offentlig høring.
Teknik- og Miljøudvalget indstiller,

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til Byrådet.

Bilag

 • Bilag 1. Oplandskort for Aulum
 • Bilag 2. Udloebsskema for Aulum
 • Bilag 3. Oplandsskema for Aulum
 • Bilag 4. Forslag til tillæg 7 vedr. Aulum til Herning Kommunes spildevandsplan 2015 - 2025
 

139. Endelig vedtagelse af Natura 2000-handleplaner for 2. planperiode 2016-2021

Sagsnr.: 01.05.18-G01-1-16 Sagsbehandler: Louise Berg Hansen  

Endelig vedtagelse af Natura 2000-handleplaner for 2. planperiode 2016-2021

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 x

 x

 x

 

Øvrige sagsbehandlere: Erik Skibsted                

Sagsresume

Natura 2000-handleplanerne har været i offentlig høring i 8 uger. Der er indkommet 8 høringssvar. Handleplanerne for 2. planperiode er blevet tilrettet i forhold til høringssvarene, og forvaltningen anbefaler, at planerne endeligt vedtages og offentliggøres på kommunens hjemmesiden senest den 20. april 2017.

 

Forvaltningen anbefaler, at Natura 2000-handleplanerne godkendes og sendes til endelig vedtagelse i Byrådet. 

Sagsfremstilling

Høringssvar

Teknik- og Miljøudvalget besluttede den 19. september 2016, pkt. 206, at sende udkast til Natura 2000-handleplaner i høring i 8 uger fra den 20. oktober 2016. Høringen blev afsluttet den 15. december 2016, og der er indkommet 8 høringssvar. 6 af høringssvarene er kommet fra Styrelsen for Vand og Naturforvaltning (nu Miljøstyrelsen) og 2 bemærkninger er indkommet fra borgere. Høringssvarene er alle blevet gennemgået, og handleplanerne er nu rettet til for at imødekomme bemærkningerne i høringssvarene. I bilaget "Oversigt over høringssvar", findes et sammendrag af indholdet i høringssvarene, ligesom alle høringssvar i deres helhed er vedlagt som bilag til sagen.

 

Høringssvarene fra Miljøstyrelsen handler primært om, at man ønsker redegørelsen for allerede gennemførte initiativer for den senest gennemførte planperiode tydeliggjort. Dette er blevet gjort for samtlige handleplaner. I et tilfælde (handleplanen for Karup Å, Kongenshus og Hessellund Heder) har styrelsen gjort indsigelse imod planen. En indsigelse betyder, at Byrådet ikke kan vedtage planforslaget, før der er opnået enighed med Miljøstyrelsen om forslagets indhold, jf. Miljømålslovens § 46 e. Indsigelsen går på, at man ikke kan se opgavefordelingen i forbindelse med etablering af lavbundsprojekter. Den endelige plan er blevet suppleret med en tabel, der viser fordelingen af opgaven imellem myndighederne. Miljøstyrelsen ophæver, med skrivelse af 13. februar 2017, indsigelsen. Denne skrivelse er vedlagt som bilag.

 

En borger har spurgt, hvorfor fisken stalling ikke er beskrevet i Skjern Å-handle-planen. Svaret er, at stalling ikke er en del af udpegningsgrundlaget for Natura 2000-området, og derfor er den ikke beskrevet. Bemærkningen fra den anden borger gik på stavemåden i et områdenavn. Dette er rettet i handleplanen.

 

Når Natura 2000-handleplanerne er vedtaget i Byrådet, vil der blive truffet afgørelse iht. Miljømålsloven om, at planerne er vedtaget. Afgørelsen sendes til en række interessenter, heriblandt  Miljøstyrelsen. De 2 borgere, som har afgivet høringssvar, har fået svar umiddelbart efter kommunen modtog deres bemærkninger. Den ene telefonisk og den anden via mail. Svarene til borgerne er vedlagt som bilag.

 

De tilrettede Natura 2000-handleplaner skal nu endeligt vedtages politisk, hvorefter de offentliggøres på kommunens hjemmeside inden fristen den 20. april 2017. De tilrettede Natura 2000-handleplaner er vedlagt som bilag.

 

Baggrund

Den 20. april 2016 offentliggjorde staten Natura 2000-planer for perioden 2016-21. Efter offentliggørelsen har kommunerne 12 måneder til at udarbejde kommunale handleplaner for hvordan natura 2000-planerne kan gennemføres.

 

Herning Kommune har andel i 7 Natura 2000-områder, hvoraf Herning Kommune er tovholder og dermed ansvarlig for udarbejdelse af planer for 2 områder, nemlig Skjern Å og Ovstrup Hede med Røjen Bæk. Et område, Sdr. Feldborg Plantage, er udelukkende statsejet. Naturstyrelsen laver selv handleplan for dette område, hvorfor der kun er planer for 6 af de 7 områder, der ligger i Herning Kommune. Områderne kan ses på nedenstående kort:

 

Natura 2000-områder i Herning Kommune: 40. Karup Å, Kongenshus og Hessellund Heder, 63. Sønder Feldborg Plantage, 64. Heder og klitter på Skovbjerg Bakkeø, Idom Å og Ormstrup Hede, 67. Borris Hede, 68. Skjern Å, 75. Harrild Hede, Ulvemosen og heder i Nørlund Plantage og 225. Ovstrup Hede med Røjen Bæk.

 

Stort set alle Natura 2000-områder i Herning Kommune overskrider kommunegrænsen til vore nabokommuner. Planerne er derfor udarbejdet i samarbejde med vores nabokommuner.

 

Handleplanernes indhold

Handleplanerne for alle områderne er bygget op på samme måde. De indeholder alle følgende 3 elementer:

 

1.   En oversigt over hvilke indsatser, der er gjort i området siden vedtagelsen

af handleplanen for 1. planperiode.

2.   En opgørelse over behovet for indsats i planperiode 2 samt fordeling

mellem de aktører, der findes i området.

3.   En plan for hvilke initiativer kommunen forventer at tage, samt en plan

for inddragelse af interessenter.

 

Indsatserne, der er gennemført i Herning Kommune, spænder over en række naturplejetiltag i form af rydninger og etablering af græsning. Tillige er der lavet et forundersøgelsesprojekt, som afdækker mulighederne for at optimere hydrologien i nogle udvalgte moser langs Karup Å. Behovet for indsats i Natura 2000-områderne er en generel indsats for at fastholde og forbedre den naturtilstand, der er på arealerne i dag. Det forventes at omfatte rydning og græsning i moser, enge, på overdrev og heder. Indsatserne på de privatejede arealer kan udelukkende gennemføres med frivillige aftaler med lodsejeren.

 

Forvaltningen forventer at drøfte Natura 2000-handleplanerne med Grønt Råd løbende igennem planperiode 2.

Indstilling

Teknik- og Miljøudvalget indstiller,

at Natura 2000-handleplanerne godkendes og sendes til endelig vedtagelse i Byrådet inden 20. april 2017,

 

at Natura 2000-handleplanerne offentliggøres på kommunens hjemmeside efter vedtagelsen i byrådet.
Teknik- og Miljøudvalget indstiller,

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til Byrådet.

Bilag

 • Oversigt over hørringssvar
 • Hørringssvar fra Hans Thybo
 • Hørringssvar fra Ole Olesen - Ovstrup Hede
 • Svar til Ole Olesen - Ovstrup Hede
 • Høringssvar vedr. forslag til kommunal handleplan for Karup Å
 • Høringssvar vedr. forslag til kommunal handleplan for Skovbjerg Bakkeø
 • Høringssvar vedr. forslag til kommunal handleplan for Borris Hede
 • Høringssvar vedr. forslag til kommunal handleplan for Harrild Hede
 • Høringssvar vedr. forslag til kommunal handleplan for Skjern Å
 • Høringssvar vedr. forslag til kommunal handleplan for Ovstrup Hede
 • Ophævelse af indsigelse imod handleplan for Karup Å, Kongenshus og Hessellund Heder
 • Natura 2000-handleplan 2016-2021 nr. 40 Karup Å Kongenshus og Hessellund Heder - tilrettet efter off. høring
 • Natura 2000-plan Skovbjerg Bakkeø Idom Å Ormstrup Hede - Tilrettet efter off. høring
 • Natura 2000 handleplan 2016-2021 Borris Hede - Tilrettet efter off. høring
 • Natura 2000 handleplan 2016-2021 Harrild Hede - Tilrettet efter off. høring
 • Natura 2000-handleplan 2016-2021 - Ovstrup Hede og Røjen Bæk - tilrettet efter off. hørring
 

140. Nationalpark Skjern Å - Genoptagelse af proces for evt. oprettelse af en nationalpark

Sagsnr.: 01.05.00-P20-1-17 Sagsbehandler: Louise Berg Hansen  

Nationalpark Skjern Å - Genoptagelse af proces for evt. oprettelse af en nationalpark

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 X

X

X

 

Øvrige sagsbehandlere: Erik Skibsted

Sagsresume

Byrådet i Ringkøbing-Skjern Kommune har bevilget midler i 2017 og 2018 til opstart af en proces hen imod en kommende Nationalpark Skjern Å. Herning Kommune er inviteret til at deltage og bidrage i denne proces.

 

Forvaltningen anbefaler, at Herning Kommune deltager i arbejdet med at afsøge muligheden for eventuel etablering af en kommende Nationalpark Skjern Å fortsættes.

Sagsfremstilling

I oktober 2008 tilsluttede byrådene i Herning Kommune og Ringkøbing-Skjern Kommune sig Miljøministeriets anbefaling om igangsættelse af arbejdet omkring en officiel udpegning af Nationalpark Skjern Å. Forligspartierne kunne ikke opnå enighed om grænsedragningen, og Miljøminister Ida Auken konstaterede ved et møde den 23. marts 2012, at Nationalpark Skjern Å ”ikke blev til noget”. 

 

Det er beskrevet i kommuneplanen for 2013-2024, og i Landdistriktspolitikken, at Herning Kommune vil arbejde for, at Nationalparken omkring Skjern Å bliver en realitet. Byrådet i Ringkøbing-Skjern Kommune ønsker ligeledes fortsat at etablere Nationalpark Skjern Å. Byrådet i Ringkøbing-Skjern Kommune har bevilget midler i 2017 og 2018 til opstart af en proces hen imod en kommende Nationalpark Skjern Å. Herning Kommune er i den forbindelse blevet inviteret til at deltage i processen. Ringkøbing-Skjern Kommune har udarbejdet et kort oplæg til, hvordan en fornyet proces kan forløbe, og har lavet en foreløbig tidsplan for denne proces. Projektoplæg og tidsplan er vedlagt som bilag.

 

En fornyet proces i forbindelse med en eventuel oprettelse af Nationalpark Skjern Å, vil kræve en omfattende borgerinvolvering og informationsindsats. Målet er at skabe en forståelse for, at en nationalpark vil kunne bidrage positivt til: Bosætningen, lokale og besøgendes friluftsmuligheder, å-turisme, branding, erhvervslivet og hermed skabelsen af arbejdspladser. I oplægget fra Ringkøbing-Skjern Kommune er frivillighed et nøgleord i en fremtidig afgrænsning af nationalpark-området, kombineret med størst muligt naturindhold, fremtidige udviklingsmuligheder og mindst mulig inddragelse af almindelige landbrugsarealer i en kommende nationalpark.

 

Processen tænkes startet med en bustur til en eksisterende nationalpark. Idéen er at få sat gang i tankerne hos udvalgte nøglepersoner og interessenter, ved at høre lokale og erhvervsdrivende fortælle om, hvordan det opleves, at være en del af en nationalpark. Turen skal fungere som startskud til en dialog om, hvad en nationalpark skal indeholde, og hvad den ikke skal indeholde. Bl.a. inviteres følgende til opstartstur med bus: De to Byråd samt Grønt Råd, som udgøres af en lang række grønne organisationer og erhverv, landbruget m.fl. i de to kommuner. En række lokale ildsjæle og nøglepersoner samt repræsentanter fra Naturstyrelsen og Forsvaret, som begge ejer store arealer i området omkring Skjern Å, forventes også inviteret med på busturen.

 

Dette er en foreløbig opstart på en egentlig proces, som efterfølgende forventes at vil bliver fulgt op af flere offentlige møder og politiske drøftelser, hvor alle med interesse for projektet herunder lodsejerne omkring en evt. fremtidig Nationalpark Skjern Å, også får lejlighed til at deltage, bidrage og drøfte forslag til indhold m.m. 

Indstilling

Teknik- og Miljøudvalget indstiller,

at Herning Kommune sammen med Ringkøbing-Skjern Kommune deltager i arbejdet om at afsøge mulighederne for en eventuel etablering af en kommende Nationalpark Skjern Å.
Teknik- og Miljøudvalget indstiller,

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til Byrådet.

Bilag

 • Nationalpark Skjern Å - oplæg fornyet proces
 • Projektplan Nationalpark Skjern Å 2017
 

141. Sdr. Felding Skole - status og vurdering af behov for yderligere ombygning

Sagsnr.: 82.20.00-P20-7-15 Sagsbehandler: Anne Marie Muff Grønkjær  

Sdr. Felding Skole - status og vurdering af behov for yderligere ombygning

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 X

 

 

 

 

 

X

 X

 

Øvrige sagsbehandlere: Preben Siggaard, Sven Nørgaard

Sagsresume

I forbindelse med budgetforliget for 2017 blev der afsat 4,854 mio. kr. til færdiggørelse af om- og tilbygning af mellemtrinsbygningen på Sdr. Felding Skole.

 

Byrådet besluttede den 15. november 2016, pkt. 301 at meddele anlægsudgiftsbevilling på 3,1 mio. kr. til færdiggørelse af om- og tilbygning af mellemtrinnet på Sdr. Felding Skole, hvormed der henstår et restrådighedsbeløb på 1,754 mio. kr.

 

Det blev samtidig besluttet, at Børne- og Familieudvalget skulle forelægges revideret projekt, tidsplan og endelig økonomi for færdiggørelsen. Herudover at plan for ønskede lokaletilpasninger i udskolingsbygningen samt økonomisk overslag herpå skulle forelægges.

Sagsfremstilling

Nærværende sag indeholder status på det igangværende byggeprojekt samt beskrivelse af de resterende bygningsmæssige tilpasninger på skolen.


Status på det igangværende byggeprojekt:

Projektet omfatter fuld om- og tilbygning af mellemtrinnet, herunder etablering af faglokale til håndværk og design samt nyt ventilationsanlæg i både mellemtrins- og udskolingsbygninger som følge af AT-påbud.

Status pr. ultimo januar 2017 er, at økonomien i det igangværende projekt ser ud til at holde i forhold til den samlede bevilling på 12,350 mio. kr., der består af følgende:

·         Om- og tilbygning – anlægsbevilling på 4,5 mio. kr. i 2016

·         Håndværk og design – anlægsbevilling på 1 mio. kr. i 2016

·         Ventilation – påbud fra AT – anlægsbevilling på 3,35 mio. kr. i 2016 (overført fra 2015)

·         Medfinansiering på 0,4 mio. kr. fra Sdr. Felding Skole overført fra drift til anlæg i 2016

·         Færdiggørelse af oprindelig etape 1 (to manglende klasselokaler) – anlægsbevilling på 3,1 mio. kr. i 2017.

 

Byggeriet forventes færdigt til skolestart primo august 2017.

 

Resterende bygningsmæssige tilpasninger: 

Siden den oprindelige plan for til- og ombygning af Sdr. Felding Skole blev udfærdiget i 2014, har der vist sig faldende børnetal i området. Behovet for en om- og tilbygning af overbygningsklasserne er derfor ikke længere til stede. Tidligere vurderet til ca. 9 mio. kr. Der resterer dog en række lokalemæssige tilpasninger:

 

 • etableringen af åbent fælles- og trivselsareal og flytning af kontorlokaler
 • indretning af nye rum til lærerforberedelse og
 • tilpasnig af køkken og personalefaciliteter.

Økonomi

Det vurderes, at de skitserede lokaletilpasninger vil kunne udføres indenfor det resterende rådighedsbeløb på 1,754 mio. kr. vedr. Sdr. Felding Skolen.

 

Det foreslås i så fald at lade nuværende rådgiver på byggeriet håndtere lokaletilpasningerne som ekstraarbejder på den igangværende enterprise til udførelse i 2017.

 

Af hensyn til maksimal budgetsikkerhed foreslås lokaletilpasningerne iværksat som selvstændige etaper i forlængelse af hinanden.

Indstilling

Børne- og Familieudvalget indstiller

at status på det igangværende projekt, herunder status på økonomi og revideret tidsplan tages til orientering,
at de i sagen skitserede ønsker til yderligere lokaletilpasninger godkendes,
at lokaletilpasningerne udføres jfr. skitseret i sagsfremstillingen,
at der meddeles anlægsudgiftsbevilling på 1,754 mio. kr. i 2017 på Serviceområde 12 Folke- og Ungdomsskoler, stednr. 301096, Sdr. Felding Skole, til lokaletilpasningerne,
at beløbet finansieres af restrådighedsbeløbet i 2017 på 1,754 mio. kr. på Serviceområde 12 Folke- og Ungdomsskoler, stednr. 301096, Sdr. Felding Skole. 
Børne- og Familieudvalget indstiller

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til Byrådet.

 

142. Beskæftigelsesområdets investeringsforslag

Sagsnr.: 15.00.00-A00-14-16 Sagsbehandler: Lone Pedersen  

Beskæftigelsesområdets investeringsforslag

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 X

 

 

 

 X

 

 

Sagsresume

Beskæftigelsesudvalget besluttede på sit møde d. 8. marts 2017 at ansøge Økonomi- og Erhvervsudvalget om et årligt tilskud på 2,5 mio. kr. til medfinansiering af investeringsforslag i forbindelse med beskæftigelsesområdets prioriteringsarbejde.

 

Forligskredsen er inviteret til at deltage i Økonomi- og Erhvervsudvalgets behandling af sagen.

Sagsfremstilling

Beskæftigelsesudvalget har siden maj 2016 arbejdet målrettet med prioritering i beskæftigelsesindsatsen. Prioriteringsarbejdet blev iværksat som følge af det ændrede refusionssystem på beskæftigelsesområdet, hvor refusionsomlægningen gav anledning til at revurdere kommunens beskæftigelsesindsats.

 

Før refusionsreformen var statens refusion til kommunerne afhængig af hvilke aktiviteter borgere på offentlig forsørgelse deltog i, og refusionssatserne var ligeledes forskellig for de enkelte forsørgelsesydelser.

 

Efter refusionsreformen er refusionen ens på tværs af alle ydelser, og refusionen aftrappes over tid. Det vil sige jo længere en borger er på offentlig forsørgelse samlet set, jo lavere er statens refusion af de kommunale udgifter til forsørgelse.

 

Dette sætter ud fra et økonomisk perspektiv ekstra fokus på at sikre den størst mulige effekt af den aktive beskæftigelsesindsats.

 

Baggrunden for refusionsreformen var at skabe et mere enkelt og gennemskueligt system, hvor det primære fokus er på at få borgerne i beskæftigelse.

 

Med reformen kom der således større fokus på det endelige mål (at få borgerne i beskæftigelse) frem for at anvende værktøjerne til at få borgere i beskæftigelse, som en form for indirekte instrumentiel styring (f.eks. ved at give højere refusion på forsørgelsesydelsen, hvis man valgte bestemte aktiviteter).

 

Kommunerne har med refusionsreformen således fået friere rammer til at tilrettelægge den lokale beskæftigelsesindsats.

 

Prioriteringsarbejdet på beskæftigelsesområdet blev igangsat i maj 2016. De enkelte prioriteringsforslag er blevet udarbejdet igennem samarbejde mellem Mploy og Beskæftigelsesafdelingens enheder.

 

Det er dog de enkelte enheder, der har beskrevet deres egne forslag, og har herunder vurderet forslagene i forhold til om der er tale om:

 

 • Effektiviseringsforslag
 • Prioriteringsforslag
 • Investeringsforslag

 

Forslagene er ligeledes kategoriseret efter om indsatsen handler om forebyggende indsats, tidlig indsats, afhjælpende indsats eller efterværn.

 

Samlet set har Beskæftigelsesudvalget lige nu 29 prioriteringsforslag der arbejdes videre med. Forslagene fordeler sig som følger:

 

 

Forslagene der fremlægges for Økonomi- og Erhvervsudvalget er dog udelukkende pakken med de 15 prioriteringsforslag der kræver investering, for at kunne iværksættes (investeringsforslagene). Effektiviserings- og prioriteringsforslag blev besluttet iværksat på Beskæftigelsesudvalgets møde d. 11. januar 2017, hvorfor disse forslag allerede er under implementering.

 

Det samlede investeringsbehov for alle investeringsforslag er 10,7 mio kr. Samtidig er der vurderet en besparelse på forsørgelse på 8,2 mio kr.

Dermed er der et samlet årligt behov for medfinansiering på 2,5 mio kr.

 

Det bemærkes, at der i vurderingen af de forventede besparelser kun er medtaget besparelser, der er vurderet til at være relativt sikre.

 

Generelt set er det dog en forventning, at alle investeringsforslag på sigt vil reducere udgifter til forsørgelse, og denne besparelse vil altid komme den samlede kommunale økonomi til gavn.

 

Prioriteringsarbejdet skal ligeledes ses i sammenhæng med den opgave Beskæftigelsesområdet har fået i forbindelse med budgetforliget til 2017. I budgetforliget bad forligskredsen Beskæftigelsesudvalget om at overveje midlertidige investeringer på udvalgte områder for at skabe en bedre økonomisk balance.

 

Investeringstilgangen fra budgetforliget er således også baggrunden for, at Beskæftigelsesudvalget hermed ansøger Økonomi- og Erhvervsudvalget om tilskud til medfinansiering af investeringsforslagene.

Indstilling

Beskæftigelsesudvalget indstiller

at der bevilliges 2,5 mio. kr. fra 2017 og fremadrettet til medfinansiering af investeringsforslag under serviceområde 17, Forsørgelse og Beskæftigelse.
Beskæftigelsesudvalget indstiller

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget tiltræder indstillingen.

 

Dennis Flydtkjær kan tiltræde indstillingen dog således, at delelementet med flygtninge i arbejde på plejecentre ikke kan tiltrædes.

 

Anne Mette Bang Rasmussen, Peter Villadsen, Karlo Brondbjerg, Jørn Vedel Eriksen og Kasper Ravn Fredensborg deltog i sagens behandling.

 

Søren Liner Christensen var til stede ved sagens behandling.

Bilag

 • Investeringsforslag samlet ØKE Marts 2017
 

143. Forhandling om erhvervelse

Sagsnr.: 01.00.05-P20-2-13 Sagsbehandler: Christian Stenbro Eriksen  

Forhandling om erhvervelse

 

144. Branding

Sagsnr.: 05.01.01-G01-1-17 Sagsbehandler: Grethe Wilmoes  

Branding

 

145. Prisfastsættelse af parcelhusgrunde på Ørskovbakken, Snejbjerg, etape 4½ og 5

Sagsnr.: 13.06.02-S29-1-17 Sagsbehandler: Annette Nielsen  

Prisfastsættelse af parcelhusgrunde på Ørskovbakken, Snejbjerg, etape 4½ og 5

 

146. Salg af grund i Aulum

Sagsnr.: 13.06.02-Ø54-16-17 Sagsbehandler: Annette Nielsen  

Salg af grund i Aulum

 

147. Salg af areal i Sunds

Sagsnr.: 13.06.02-Ø54-19-17 Sagsbehandler: Annette Nielsen  

Salg af areal i Sunds

 

148. Udlejningsaftale

Sagsnr.: 82.16.00-G00-1-11 Sagsbehandler: Peter Vallentin  

Udlejningsaftale

 

149. Anmodning om ekspropriation til fordel for Herning Vand

Sagsnr.: 06.01.00-G14-3-17 Sagsbehandler: Peter Vallentin  

Anmodning om ekspropriation til fordel for Herning Vand

 

150. Anmodning om ekspropriation til fordel for Herning Vand

Sagsnr.: 06.01.00-G14-2-17 Sagsbehandler: Peter Vallentin  

Anmodning om ekspropriation til fordel for Herning Vand

 

151. Anmodning om ekspropriation for Herning Vand

Sagsnr.: 06.03.00-G01-1-17 Sagsbehandler: Peter Vallentin  

Anmodning om ekspropriation for Herning Vand

 

152. Henvendelse om køb af ejendom

Sagsnr.: 13.06.01-Ø54-2-17 Sagsbehandler: Steen Dahl Pedersen  

Henvendelse om køb af ejendom

 

153. Aftale om arealoverførsel til offentlig vej

Sagsnr.: 13.06.04-P19-37-08 Sagsbehandler: Karin Skov-Aggerholm  

Aftale om arealoverførsel til offentlig vej

 

154. Udbud af bybuskørsel

Sagsnr.: 13.05.00-A00-1-17 Sagsbehandler: Jacob Philipsen  

Udbud af bybuskørsel