Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget
Mødedato: 27. marts 2017
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

140. Nationalpark Skjern Å - Genoptagelse af proces for evt. oprettelse af en nationalpark

Sagsnr.: 01.05.00-P20-1-17 Sagsbehandler: Louise Berg Hansen  

Nationalpark Skjern Å - Genoptagelse af proces for evt. oprettelse af en nationalpark

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 X

X

X

 

Øvrige sagsbehandlere: Erik Skibsted

Sagsresume

Byrådet i Ringkøbing-Skjern Kommune har bevilget midler i 2017 og 2018 til opstart af en proces hen imod en kommende Nationalpark Skjern Å. Herning Kommune er inviteret til at deltage og bidrage i denne proces.

 

Forvaltningen anbefaler, at Herning Kommune deltager i arbejdet med at afsøge muligheden for eventuel etablering af en kommende Nationalpark Skjern Å fortsættes.

Sagsfremstilling

I oktober 2008 tilsluttede byrådene i Herning Kommune og Ringkøbing-Skjern Kommune sig Miljøministeriets anbefaling om igangsættelse af arbejdet omkring en officiel udpegning af Nationalpark Skjern Å. Forligspartierne kunne ikke opnå enighed om grænsedragningen, og Miljøminister Ida Auken konstaterede ved et møde den 23. marts 2012, at Nationalpark Skjern Å ”ikke blev til noget”. 

 

Det er beskrevet i kommuneplanen for 2013-2024, og i Landdistriktspolitikken, at Herning Kommune vil arbejde for, at Nationalparken omkring Skjern Å bliver en realitet. Byrådet i Ringkøbing-Skjern Kommune ønsker ligeledes fortsat at etablere Nationalpark Skjern Å. Byrådet i Ringkøbing-Skjern Kommune har bevilget midler i 2017 og 2018 til opstart af en proces hen imod en kommende Nationalpark Skjern Å. Herning Kommune er i den forbindelse blevet inviteret til at deltage i processen. Ringkøbing-Skjern Kommune har udarbejdet et kort oplæg til, hvordan en fornyet proces kan forløbe, og har lavet en foreløbig tidsplan for denne proces. Projektoplæg og tidsplan er vedlagt som bilag.

 

En fornyet proces i forbindelse med en eventuel oprettelse af Nationalpark Skjern Å, vil kræve en omfattende borgerinvolvering og informationsindsats. Målet er at skabe en forståelse for, at en nationalpark vil kunne bidrage positivt til: Bosætningen, lokale og besøgendes friluftsmuligheder, å-turisme, branding, erhvervslivet og hermed skabelsen af arbejdspladser. I oplægget fra Ringkøbing-Skjern Kommune er frivillighed et nøgleord i en fremtidig afgrænsning af nationalpark-området, kombineret med størst muligt naturindhold, fremtidige udviklingsmuligheder og mindst mulig inddragelse af almindelige landbrugsarealer i en kommende nationalpark.

 

Processen tænkes startet med en bustur til en eksisterende nationalpark. Idéen er at få sat gang i tankerne hos udvalgte nøglepersoner og interessenter, ved at høre lokale og erhvervsdrivende fortælle om, hvordan det opleves, at være en del af en nationalpark. Turen skal fungere som startskud til en dialog om, hvad en nationalpark skal indeholde, og hvad den ikke skal indeholde. Bl.a. inviteres følgende til opstartstur med bus: De to Byråd samt Grønt Råd, som udgøres af en lang række grønne organisationer og erhverv, landbruget m.fl. i de to kommuner. En række lokale ildsjæle og nøglepersoner samt repræsentanter fra Naturstyrelsen og Forsvaret, som begge ejer store arealer i området omkring Skjern Å, forventes også inviteret med på busturen.

 

Dette er en foreløbig opstart på en egentlig proces, som efterfølgende forventes at vil bliver fulgt op af flere offentlige møder og politiske drøftelser, hvor alle med interesse for projektet herunder lodsejerne omkring en evt. fremtidig Nationalpark Skjern Å, også får lejlighed til at deltage, bidrage og drøfte forslag til indhold m.m. 

Indstilling

Teknik- og Miljøudvalget indstiller,

at Herning Kommune sammen med Ringkøbing-Skjern Kommune deltager i arbejdet om at afsøge mulighederne for en eventuel etablering af en kommende Nationalpark Skjern Å.
Teknik- og Miljøudvalget indstiller,

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til Byrådet.

Bilag

  • Nationalpark Skjern Å - oplæg fornyet proces
  • Projektplan Nationalpark Skjern Å 2017