Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget
Mødedato: 27. marts 2017
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

142. Beskæftigelsesområdets investeringsforslag

Sagsnr.: 15.00.00-A00-14-16 Sagsbehandler: Lone Pedersen  

Beskæftigelsesområdets investeringsforslag

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 X

 

 

 

 X

 

 

Sagsresume

Beskæftigelsesudvalget besluttede på sit møde d. 8. marts 2017 at ansøge Økonomi- og Erhvervsudvalget om et årligt tilskud på 2,5 mio. kr. til medfinansiering af investeringsforslag i forbindelse med beskæftigelsesområdets prioriteringsarbejde.

 

Forligskredsen er inviteret til at deltage i Økonomi- og Erhvervsudvalgets behandling af sagen.

Sagsfremstilling

Beskæftigelsesudvalget har siden maj 2016 arbejdet målrettet med prioritering i beskæftigelsesindsatsen. Prioriteringsarbejdet blev iværksat som følge af det ændrede refusionssystem på beskæftigelsesområdet, hvor refusionsomlægningen gav anledning til at revurdere kommunens beskæftigelsesindsats.

 

Før refusionsreformen var statens refusion til kommunerne afhængig af hvilke aktiviteter borgere på offentlig forsørgelse deltog i, og refusionssatserne var ligeledes forskellig for de enkelte forsørgelsesydelser.

 

Efter refusionsreformen er refusionen ens på tværs af alle ydelser, og refusionen aftrappes over tid. Det vil sige jo længere en borger er på offentlig forsørgelse samlet set, jo lavere er statens refusion af de kommunale udgifter til forsørgelse.

 

Dette sætter ud fra et økonomisk perspektiv ekstra fokus på at sikre den størst mulige effekt af den aktive beskæftigelsesindsats.

 

Baggrunden for refusionsreformen var at skabe et mere enkelt og gennemskueligt system, hvor det primære fokus er på at få borgerne i beskæftigelse.

 

Med reformen kom der således større fokus på det endelige mål (at få borgerne i beskæftigelse) frem for at anvende værktøjerne til at få borgere i beskæftigelse, som en form for indirekte instrumentiel styring (f.eks. ved at give højere refusion på forsørgelsesydelsen, hvis man valgte bestemte aktiviteter).

 

Kommunerne har med refusionsreformen således fået friere rammer til at tilrettelægge den lokale beskæftigelsesindsats.

 

Prioriteringsarbejdet på beskæftigelsesområdet blev igangsat i maj 2016. De enkelte prioriteringsforslag er blevet udarbejdet igennem samarbejde mellem Mploy og Beskæftigelsesafdelingens enheder.

 

Det er dog de enkelte enheder, der har beskrevet deres egne forslag, og har herunder vurderet forslagene i forhold til om der er tale om:

 

  • Effektiviseringsforslag
  • Prioriteringsforslag
  • Investeringsforslag

 

Forslagene er ligeledes kategoriseret efter om indsatsen handler om forebyggende indsats, tidlig indsats, afhjælpende indsats eller efterværn.

 

Samlet set har Beskæftigelsesudvalget lige nu 29 prioriteringsforslag der arbejdes videre med. Forslagene fordeler sig som følger:

 

 

Forslagene der fremlægges for Økonomi- og Erhvervsudvalget er dog udelukkende pakken med de 15 prioriteringsforslag der kræver investering, for at kunne iværksættes (investeringsforslagene). Effektiviserings- og prioriteringsforslag blev besluttet iværksat på Beskæftigelsesudvalgets møde d. 11. januar 2017, hvorfor disse forslag allerede er under implementering.

 

Det samlede investeringsbehov for alle investeringsforslag er 10,7 mio kr. Samtidig er der vurderet en besparelse på forsørgelse på 8,2 mio kr.

Dermed er der et samlet årligt behov for medfinansiering på 2,5 mio kr.

 

Det bemærkes, at der i vurderingen af de forventede besparelser kun er medtaget besparelser, der er vurderet til at være relativt sikre.

 

Generelt set er det dog en forventning, at alle investeringsforslag på sigt vil reducere udgifter til forsørgelse, og denne besparelse vil altid komme den samlede kommunale økonomi til gavn.

 

Prioriteringsarbejdet skal ligeledes ses i sammenhæng med den opgave Beskæftigelsesområdet har fået i forbindelse med budgetforliget til 2017. I budgetforliget bad forligskredsen Beskæftigelsesudvalget om at overveje midlertidige investeringer på udvalgte områder for at skabe en bedre økonomisk balance.

 

Investeringstilgangen fra budgetforliget er således også baggrunden for, at Beskæftigelsesudvalget hermed ansøger Økonomi- og Erhvervsudvalget om tilskud til medfinansiering af investeringsforslagene.

Indstilling

Beskæftigelsesudvalget indstiller

at der bevilliges 2,5 mio. kr. fra 2017 og fremadrettet til medfinansiering af investeringsforslag under serviceområde 17, Forsørgelse og Beskæftigelse.
Beskæftigelsesudvalget indstiller

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget tiltræder indstillingen.

 

Dennis Flydtkjær kan tiltræde indstillingen dog således, at delelementet med flygtninge i arbejde på plejecentre ikke kan tiltrædes.

 

Anne Mette Bang Rasmussen, Peter Villadsen, Karlo Brondbjerg, Jørn Vedel Eriksen og Kasper Ravn Fredensborg deltog i sagens behandling.

 

Søren Liner Christensen var til stede ved sagens behandling.

Bilag

  • Investeringsforslag samlet ØKE Marts 2017