Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget
Mødedato: 27. marts 2017
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

138. Foreløbig vedtagelse af spildevandsplan tillæg nr. 7 for Aulum

Sagsnr.: 06.00.00-P16-1-16 Sagsbehandler: Tove Hovgaard Jakobsen  

Foreløbig vedtagelse af spildevandsplan tillæg nr. 7 for Aulum

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 x

 x

 x

 

Øvrige sagsbehandlere: Lene Kimø

Sagsresume

Tillæg 7 til Herning Kommunes Spildevandsplan 2015 - 2025 for Aulum udarbejdes på baggrund af følgende: 

  • Lokalplan for området syd for Grønbækparken i Aulum, der skal anvendes til boligformål.
  • Planopland AU19.P i Aulum, der skal udvides i forhold til angivet i spildevandsplan 2015 – 2025. Planoplandet udlægges med dette tillæg til separatkloak med afledning af regnvand til Herning Vand A/S' kloak.

 

Forvaltningen anbefaler, at tillæg 7 til Herning Kommunes spildevandsplan 2015 - 2025 foreløbig vedtages og sendes i offentlig høring i 8 uger. 

Sagsfremstilling

Med lokalplan 01.B16.2, som netop er vedtaget af Herning Kommune, udlægges området syd for Grønbækparken i Aulum til boligformål.

 

 

 Fig 1. Nyt lokalplanområde syd for Grønbækparken i Aulum

 

En forudsætning for etablering af det nye boligområde er, at området er optaget i Herning Kommunes spildevandsplan. Kun en del af området er i dag optaget i spildevandsplanen. Med dette tillæg optages den resterende del af lokalplanområdet i spildevandsplanen ved udvidelse af opland AU19.P, jf. oplandskort, udløbsskema og oplandsskema i tillæggets bilag 1 - 3.

 

Nuværende og kommende oplysninger fremgår af tabel herunder.

 

Oplande

Areal (ha)

Bef. areal (ha)

Bemærkning

 

Nuværende

 

 

AU19.P

5,64

2,54

Regnvand til bassin ved Irisvej

 

 

Kommende

 

 

AU19.P

6,78

3,05

Regnvand til bassin ved Irisvej

 

I overensstemmelse med retningslinjerne i Herning Kommunes spildevandsplan 2015-2025 er det undersøgt, om det er muligt at nedsive regnvandet fra det nye boligområde lokalt. Geotekniske undersøgelser har vist, at grundvandsstanden er mindre end 3 meter under terræn, hvorfor området som helhed vurderes, til at være ikke nedsivningsegnet.

 

Hele det nye boligområde optages derfor i spildevandsplanen som separatkloakeret, med afledning af spildevand og regnvand fra befæstede arealer til Herning Vand A/S kloaksystem.

 

Afledning af spildevand skal ske til Aulum Renseanlæg.

 

Regnvand fra tage og befæstede arealer fra oplandet ledes, som allerede planlagt tidligere for en del af området, til Tved Bæk ved Irisvej. Tved Bæk har ikke miljømål, mens mål for Lundby Bæk er ”god økologisk tilstand”. Tilstanden for Lundby Bæk er ”moderat økologisk tilstand” for smådyr og ukendt tilstand for både planter og fisk, hvilket vil sige, at målsætningen ikke er opfyldt.

 

Regnvand fra oplandet vil blive neddroslet i vådt bassin, som Herning Kommunes Spildevandsplan foreskriver. Udvidelse af planoplandet betyder, at der vil blive tilledt mere regnvand til det nye regnvandsbassin ved Irisvej end oprindelig planlagt. Den forøgede mængde er dog forholdsvis begrænset, idet der kun vil tilføres regnvand fra 0,56 ha. yderligere, i forhold til gældende spildevandsplan. Bassinet vil blive indrettet som vådt bassin efter spildevandsplanens retningslinjer for regnvandsbassiner, og anlægges, så det kan håndtere hele den tilførte vandmængde fra oplandet. Afløbsvandføringen neddrosles svarende til naturlig afstrømning. Etablering af det nye lokalplanområde forventes derfor ikke, at give anledning til øget hydraulisk belastning eller øget forurening af Tved Bæk og Lundby Bæk.  

Indstilling

Teknik- og Miljøudvalget indstiller,

at tillæg 7 til Herning Kommunes Spildevandsplan 2015-2025 foreløbig vedtages og sendes i 8 ugers offentlig høring.
Teknik- og Miljøudvalget indstiller,

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til Byrådet.

Bilag

  • Bilag 1. Oplandskort for Aulum
  • Bilag 2. Udloebsskema for Aulum
  • Bilag 3. Oplandsskema for Aulum
  • Bilag 4. Forslag til tillæg 7 vedr. Aulum til Herning Kommunes spildevandsplan 2015 - 2025