Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget
Mødedato: 27. marts 2017
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

136. Frigivelse af anlægsbevilling til særlig naturpleje og naturgenopretningsprojekter 2017

Sagsnr.: 01.05.12-P20-1-16 Sagsbehandler: Lise Kjær Poulsen  

Frigivelse af anlægsbevilling til særlig naturpleje og naturgenopretningsprojekter 2017

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 X

 X

 X

 

Øvrige sagsbehandlere: Erik Skibsted, Pia Colstrup

Sagsresume

Der anmodes om frigivelse af rådighedsbeløb på 552.000 kr. i 2017 på Serviceområde 04 Grønne områder, Skov og Naturområder til særlige naturpleje- og genopretningsprojekter.

 

Forvaltningen anbefaler, at der meddeles anlægsudgiftsbevilling på 552.000 kr., og at udgiften finansieres af afsat rådighedsbeløb på Serviceområde 04 Grønne Områder, stednr. 050099 i 2017.

Sagsfremstilling

På investeringsoversigten er der afsat 552.000 kr. i 2017 på Serviceområde 04 Grønne områder, Skov og naturområder til særlige naturpleje- og genopretningsprojekter, stednr. 050099. Indsatsen kan bl.a. gå på registrering af natur, sikring af større sammenhæng i naturen og på at forbedre forhold for ansvarsarter, også på private arealer.

 

Beløbet anbefales anvendt til at udføre nogle specifikke pleje- og genskabelsesprojekter i fredede områder og på særligt relevante private naturarealer, som beskrevet herunder. Samtidig anbefales det, at vidensniveauet om, hvor den værdifulde natur befinder sig, kontinuerligt opgraderes. På den måde sikres den mest hensigtsmæssige prioritering af midler, der hvor det giver størst værdi, også for naturen og særlige arter, naturtyper m.m.

 

Teknik- og Miljøudvalget har senest på møde den 20. juni 2016 godkendt en handlingsplan for, hvordan anlægsmidlerne for perioden 2017-19 kan anvendes. Forvaltningen er i dialog med private ejere af hedearealer ved Præstbjerg Naturcenter, som ønskes plejet. Desuden søges der udført pleje efter ny plejeplan og efter dialog med lodsejere ved Gindeskov Krat og ved Fjederholt Å. Derfor anbefales disse projekter i en fornyet prioritering af midlerne. Opdateret handlingsplan for 2017-2019 vedlægges i bilag.

  

Forventet disponering af anlægsmidler i 2017:

Beskrivelse

Kr.

Pleje i Fjederholt å-fredningen

100.000

Pleje på naboarealer til Præstbjerg Naturcenter

100.000

Søby, rydning

200.000

Kortlægning, natur

75.000

Gindeskov Krat, hedepleje

77.000

Samlet

552.000

 

Økonomi

Forvaltningen foreslår, at der frigives rådighedsbeløb på i alt 552.000 kr. i 2017 på Serviceområde 04 Grønne områder, Skove og naturområder, nyt stednr., Særlige naturpleje- og genopretningsprojekter. Udgiften finansieres af Serviceområde 04 Grønne områder, stednr. 050099 i 2017.

Indstilling

Teknik- og Miljøudvalget indstiller,

at opdateret handleplan for 2017-19 godkendes,

 

at der meddeles anlægsudgiftsbevilling og rådighedsbeløb på 552.000 kr. i 2017 til Serviceområde 04 Grønne områder, Skove og Naturområder, nyt stednr., Særlige naturpleje- og genopretningsprojekter,

 

at udgiften finansieres af det på Serviceområde 04 Grønne områder, stednr. 050099 afsatte rådighedsbeløb på 552.000 kr. i 2017.
Teknik- og Miljøudvalget indstiller,

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til Byrådet.

Bilag

  • bilag_Plan for brug af anlægsmidler i 2017 og fremadrettet til projekter