Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget
Mødedato: 27. marts 2017
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

134. Frigivelse af anlægsbevilling til byggemodning i 2017

Sagsnr.: 13.06.00-P19-1-17 Sagsbehandler: Karin Skov-Aggerholm  

Frigivelse af anlægsbevilling til byggemodning i 2017

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 X

 X

 X

 

Øvrige sagsbehandlere: Pia Colstrup

 

Sagsresume

Der anmodes om frigivelse af rådighedsbeløb på i alt 24,376 mio. kr. i 2017 til byggemodningsprojekter på Serviceområde 01 Byggemodning.

 

Forvaltningen anbefaler, at rådighedsbeløbet frigives.

 

Sagsfremstilling

Der er i budget 2017 afsat et samlet rådighedsbeløb på 42,758 mio. kr. på Serviceområde 01 Byggemodning. Der blev på Byrådets møde den 13. december 2016, pkt. 323, frigivet på 7,05 mio. kr. heraf til byggemodning i 2017. Der anmodes om frigivelse af 24,376 mio. kr., som dels afsættes til nye byggemodningsområder og dels til større færdiggørelsesarbejder i specifikke udstykninger. Færdiggørelser omfatter bl.a. kantsten og asfalt, belysning, legeplads samt beplantning. Samtidig søges om tillæg til anlægsbevillingen, således at denne er i overensstemmelse med frigivne rådighedsbeløb.

 

Restrådighedsbeløbet på 11,332 mio. kr. i 2017 anvendes til ejendomsskatter, drift og mindre færdiggørelsesarbejder på en række byggemodningsområder i 2017. Beløbene anmodes frigivet senere på året.

 

I nedenstående tabel ses en oversigt over anlægsprojekter og rådighedsbeløb til frigivelse samt bevillingsændringer. Forventet forbrug i 2017 er inkl. overførsler fra 2016, som overføres i den samlede overførselssag fra 2016 til 2017.

 

Efter tabellen beskrives de enkelte udstykningsområder.

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 1. Byggemodning 2017

 

Forventede anlægsudgifter udgør i alt 30,396 mio. kr., som finansieres af rådighedsbeløb på 24,376 mio. kr. i 2017 samt overførsler fra 2016 til 2017 på i alt 6,020 mio. kr., som overføres til 2017 i den samlede overførselssag om overførsel af uforbrugte midler fra 2016 til 2017.

 

Tabel 2. Beskrivelse af byggemodningsområderne 

 

Indtægtsbudget på byggemodningsområdet

På byggemodningsområdet skal indtægter og udgifter til byggemodning ses i sammenhæng, idet indtægter og udgifter for byggemodningsområdet over tid skal balancere. Indtægtssiden på Serviceområde 01 Byggemodning er budgetlagt til i alt 48,347 mio. kr. i 2017. Hertil kommer forventede overførsler af merindtægter fra 2016 på i alt 5,546 mio. kr. Tilsvarende er der en overførsel af mindreforbrug på udgiftssiden på 40,599 mio. kr. fra 2016.

 

 

 

 

Byggemodningsprojekter, som afventer igangsættelse

Mindreforbruget på udgiftssiden i 2016 skyldes bl.a., at flere projekter afventer igangsættelse. Byrådet traf på møder den 6. marts 2012, den 16. april 2013, den 6. maj 2014 samt den 26. august 2014, blandt andet henset til overførsel af mindreindtægter fra tidligere år, beslutning om, at byggemodningsprojekter for i alt 12,020 mio. kr. afventer igangsættelse. Projekterne er fordelt på Mørupvej med 6,020 mio. kr. samt færdiggørelser for 6 mio. kr.

 

Herudover er der i alt afsat 6,7 mio. kr. til betingede byggemodninger, som skal igangsættes ved grundsalg. Dette omfatter boligområderne Poppelbakken i Tjørring, Rind Å Engen i Arnborg, Åbjergvænget i Vildbjerg samt erhvervsområdet ved Pugdalvej i Vildbjerg. Desuden var der i 2016 afsat 4,2 mio. kr. til byggemodning af 21 grunde på Søengen i Sunds. Projektet er udsat til 2017 pga afklaring af kloakforhold. Rådighedsbeløbene overføres til 2017 i den samlede overførselssag om overførsel af uforbrugte midler fra 2016 til 2017. 

Indstilling

Teknik- og Miljøudvalget indstiller

at der afsættes rådighedsbeløb på i alt 24,376 mio. kr. i 2017 på Serviceområde 01 Byggemodning. Rådighedsbeløb fordeles på stednumre jf. tabel 1,

  

at de afsatte rådighedsbeløb på i alt 24,376 mio. kr. i 2017 finansieres af rådighedsbeløb på Serviceområde 01 Byggemodning, fordelt på stednumre jf. tabel 1,

 

at der meddeles anlægsudgiftsbevilling på i alt 28,054 mio. kr. i 2017 til Serviceområde 01 Byggemodning, fordelt på stednumre jf. tabel 1,

 

at mer- og mindreforbrug netto i 2016 på i alt 6,020 mio. kr. på Serviceområde 01 Byggemodning overføres til 2017 i den samlede overførselssag om overførsel af uforbrugte midler fra 2016 til 2017. Beløbet fordeles på stednumre jf. tabel 1. 
Teknik- og Miljøudvalget indstiller

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til Byrådet.