Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget
Mødedato: 27. marts 2017
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

133. Sørvad Kultur- og Idrætscenter frigivelse af anlægstilskud til motoriklandskab

Sagsnr.: 04.04.00-Ø40-3-16 Sagsbehandler: Helle Rasmussen  

Sørvad Kultur- og Idrætscenter frigivelse af anlægstilskud til motoriklandskab

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 X

 

 

 X

 X

 

Øvrige sagsbehandlere: - Kurt Lauritsen

Sagsresume

Jf. budgetforlig for 2017-2020 er der afsat et anlægstilskud på 1,7 mio. kr. i budget 2017 til etablering af motoriklandskab og ungdomsmiljø i Sørvad Kultur- og Idrætscenter.

Idrætscentret er nu på plads med egenfinansiering på 586.000 kr. og anmoder om, at reserveret anlægstilskud frigives.

Sagsfremstilling

Sørvad Kultur- og Idrætscenter er et velfungerende samlingssted for byens borgere og der arbejdes aktivt på at videreudvikle centret til aktuelle og fremtidige behov.

 

I den forbindelser har der været nedsat en projektgruppe med repræsentanter fra de lokale foreninger og institutioner ud fra ønsker om at skabe bedre rammer for, at børn og unge frit kan mødes til bevægelse, leg og samvær.

 

Projektgruppens arbejde er mundet ud i forslag til en omforandring af Idrætscentrets hjerte, hvor ankomst og foyer opgraderes til at rumme dels et motoriklandskab for børn og et samværs- og aktivitetsområde for ungdommen.

 

Jf. vedlagte skitseforslag udgør budgetterede udgifter anslået 2,286 mio. kr. Centret bidrager med en egenfinansiering på 586.000 kr. via egne midler og indsamling. Herning Kommune har reserveret et anlægsbeløb på 1,7 mio. i budget 2017.

 

Sørvad Kultur- og Idrætscenter anmoder om, at skitseprojektet godkendes og reserveret anlægsbeløb frigives.

Økonomi

Udbetaling af anlægstilskuddet kan ske efter aftale med forvaltningen og indsendelse af dokumentation for afholdte udgifter. Den sidste del af anlægstilskuddet vil blive henlagt til udbetaling ved projektets afslutning.

Indstilling

Kultur- og Fritidsudvalget indstiller

at udvalget godkender fremsendte skitseprojekt,
at der meddeles anlægsudgiftsbevilling på 1,7 mio. kr. i 2017 på Serviceområde 11, Idræt og Fritid, stednr. 318098,
at anlægsudgiften finansieres af det til formålet afsatte rådighedsbeløb i 2017 på Serviceområde 11, Idræt og Fritid, stednr. 318098,
at forvaltningen bemyndiges til at godkende endelig igangsætning af projektet, når der er sikkerhed for den fulde finansiering af projektet.
Kultur- og Fritidsudvalget indstiller

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til Byrådet.

Bilag

  • Skitsetegninger og budget