Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget
Mødedato: 27. marts 2017
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

132. Endelig vedtagelse af lokalplan for erhvervsområde ved Snejbjerg Hovedgade og Ringkøbingvej

Sagsnr.: 01.02.05-P16-2-16 Sagsbehandler: Louise Kruse Hansen  

Endelig vedtagelse af lokalplan for erhvervsområde ved Snejbjerg Hovedgade og Ringkøbingvej

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

  X

 

  X

  X

 

Sagsresume

Forslag til lokalplan 51.E3.1 – Erhvervsområde ved Snejbjerg Hovedgade og Ringkøbingvej og kommuneplantillæg nr. 66 til Herning Kommuneplan 2013-2024 har været i offentlig høring fra den 15. december 2016 til og med den 9. februar 2017, hvor der er indkommet en indsigelse.

 

Forvaltningen anbefaler, at lokalplan 51.E3.1 endelig vedtages uden ændringer.

Sagsfremstilling

Lokalplanområdet

Lokalplanområdet er beliggende i den østlige del af Snejbjerg. Lokalplanområdet er afgrænset af Snejbjerg Hovedgade mod nord, grønt område ved Tyvkær Bæk mod øst, Enggårdvej mod syd og mod vest boligbebyggelse i Snejbjerg.

 

Lokalplanen

Lokalplankortet

 

Forslag til lokalplan 51.E3.1 giver mulighed for etablering af erhverv i miljøklasse 3-5 og detailhandel for særlig pladskrævende varer.

 

Lokalplanforslaget giver mulighed for at bygge tættere på Snejbjerg Hovedgade og Ringkøbingvej, hvilket har til formål at give en mulighed for udvidelse af de eksisterende virksomheder samt at få skabt en mere bymæssig karakter langs Snejbjerg Hovedgade og Ringkøbingvej.

 

Et af lokalplanens formål er endvidere at fastsætte bestemmelser for placering, omfang og fremtræden af skilte langs Snejbjerg Hovedgade og Ringkøbingvej, herunder mulighed for, at der kan opstilles højere fritstående skilte langs Snejbjerg Hovedgade og Ringkøbingvej end der normalt er mulighed for og lokalplanen fastsætter ligeledes bestemmelser for, at der kun kan opsættes en flagstang pr. ejendom.

 

Der er i forbindelse med forslag til lokalplanen udarbejdet et kommuneplantillæg nr. 66 til Herning Kommuneplan 2013-2024, som er i overensstemmelse med forslag til Herning Kommuneplan 2017-2028.

 

Offentlig høring

Planforslagene har været i offentlig høring fra den 15. december 2016 til og med den 9. februar 2017. Der er indkommet en indsigelse. Indsigelsen er vedlagt som bilag.

 

Indsigelsen berører to emner: et bevaringsværdigt hus samt forskønnelse af Ringkøbingvej og Snejbjerg Hovedgade.

 

1)     Bevaringsværdigt hus

Indsiger gør indsigelse mod, at lokalplanen giver mulighed for nedrivning af bygninger og at der umiddelbart kan gives nedrivningstilladelse til bygninger, som er registeret med bevaringsværdi, herunder bl.a. indsigers ejendom. Indsiger gør opmærksom på, at indsigers ejendom er den ældste eksisterende bygning på strækningen mellem Videbæk og Vestergade i Herning og dele af bygningen kan dateres tilbage til 1800-tallet. De mener ikke, at der er foretaget væsentlige bygningsmæssige ændringer i forhold til det oprindelige byggeri.

 

Ad 1) Forvaltningen har i forbindelse med udarbejdelse af lokalplanen været på besigtelse og foretaget en SAVE-registering, som ligger til grund for bygningens bevaringsværdi på middel. SAVE-metoden (Survey of Architectural Values in the Environment) er en metode til at kortlægge og registrere bevaringsværdier i byer og bygninger, hvor der vurderes ud fra fem parametre: arkitektonisk værdi, kulturhistorisk værdi, miljømæssig værdi, originalitetsværdi og tilstandsværdi. Forvaltningen har vurderet de forskellige parametre til at være henholdsvis 7, 3, 6 ,7 og 4 på en skala til 1-9, hvor 1 er den højeste værdi. Forvaltningen har samlet givet ejendommen en bevaringsværdi på 6, som er en middel bevaringsværdi, da ejendommen er ombygget og renoveret – formentlig af flere omgange. På baggrund af, at lokalplanen indeholder mulighed for nedrivning af bevaringsværdige bygninger kan Herning Kommune give en nedrivningstilladelse, hvis der ansøges om dette.

 

2)     Forskønnelse af Snejbjerg Hovedgade og Ringkøbingvej

Indsiger foreslår, at der udarbejdes en mere detaljeret plan for forskønnelse af Snejbjerg Hovedgade og Ringkøbing, hvor den nuværende bygningsmasse er indtænkt i planen. Indsiger ønsker ligeledes, at der indledes en dialog omkring dette.

 

Ad 2) Forvaltningen gør opmærksom på, at forskønnelse af Snejbjerg Hovedgade og Ringkøbing sker inden for den matrikel, hvor vejarealet ligger. Selve forskønnelsen berører således ikke den eksisterende bygningsmasse. Forvaltningen har i forbindelse med udarbejdelse af lokalplanen vurderet, at det ikke er hensigtsmæssigt at have boliger i et erhvervsområde og på lang sigt vil lokalplanen være med til at give mulighed for et mere ensartet og bymæssigt udtryk langs Snejbjerg Hovedgade og Ringkøbingvej. I lokalplanens redegørelsesdel er angivet et principsnit for, hvordan Ringkøbingvej og Snejbjerg Hovedgade evt. kan forskønnes med træer. I forbindelse med det konkrete forskønnelsesprojekt vil der ske en yderligere detaljering, som der arbejdes med på nuværende tidspunkt, hvor der skelnes til de faktiske forhold. Forvaltningen kan oplyse, at der er afsat midler til projektet, som forventes anlagt i 2018. Herning Kommune vil orientere berørte ejere på stækningen om projektet og tidsplanen for udførelse, når tiden for realiseringen nærmer sig.    

 

Forvaltningens anbefaling

Forvaltningen vurderer, at den indkomne indsigelse ikke medfører ændringer til lokalplanforslaget og indstiller derfor lokalplanforslaget til endelig vedtagelse uden ændringer.

Indstilling

Byplanudvalget indstiller

at lokalplan 51.E3.1 – Erhvervsområde ved Snejbjerg Hovedgade og Ringkøbingvej endeligt vedtages uden ændringer.
Byplanudvalget indstiller

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til Byrådet.

Bilag

  • Indsigelse - Lokalplan 51.E3.1 og kommuneplantillæg nr. 66 - _Redacted