Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget
Mødedato: 27. marts 2017
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

130. Foreløbig vedtagelse af lokalplan for et nyt boligområde ved Nørretanderupvej i Snejbjerg

Sagsnr.: 01.02.05-P16-5-16 Sagsbehandler: Helene Kjærsgaard  

Foreløbig vedtagelse af lokalplan for et nyt boligområde ved Nørretanderupvej i Snejbjerg

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 x

 

 x

 x

 

Sagsresume

Byplanudvalget besluttede på mødet den 23. januar 2017 at forslag til en lokalplan for et boligområde ved Nørretanderupvej skulle genfremlægges med mulighed for vejadgang fra vest via Nørretanderupvej, syd for Nørretanderupvej 25.

 

Lokalplanforslaget har i efteråret 2016 været i offentlig høring med mulighed for vejadgang fra øst, via Stenbjergkvarteret. I forbindelse med den offentlige høring indsendte grundejerforeningen i Stenbjergkvarteret en indsigelse mod vejadgang via Stenbjergkvarteret.

 

Ud over den ændrede vejadgang er indholdet af lokalplanforslag 51.B12.4B det samme som det tidligere fremlagte forslag til lokalplan 51.B12.4.

Sagsfremstilling

Lokalplankort 51.B12.4B

 

Forslag til lokalplan 51.B12.4B giver mulighed for at bygge boliger på en grund mellem Munkgårdkvarteret og Messemotorvejen i Snejbjerg. Vest for området ligger Snejbjerg skole og mod øst ligger boligområdet Stenbjergkvarteret.

 

Lokalplanens område er delt ind i tre delområder. Mod nord ligger delområde I. Her kan der udstykkes 8 nye grunde til åben-lav boligbebyggelse. Inden for delområde II kan der enten opføres tæt-lav eller åben-lav boligbebyggelse. Ved tæt-lav bebyggelse kan der maksimalt udstykkes 16 eller 17 grunde med en størrelse på 300 m². Ved åben-lav bebyggelse kan der maksimalt udstykkes 7 grunde inden for delområdet.

 

Delområde III er udlagt til friareal og beplantningsbælte. Mod Nørretanderupvej er der udlagt et fælles grønt friareal for hele lokalplanområdet. Mod syd skal et 15 meter bredt beplantningsbælte i delområde III danne grænse mod Messemotorvejen. Hvis der er behov for det, kan der anlægges en støjvold sammen med beplantningen. Plantebæltet skal have samme udtryk som beplantningen mod Messemotorvejen i nabokvarteret.

 

Inden for hele lokalplanområdet kan bygninger opføres i op til 2 etager og 8,5 meters højde. Ved åben-lav bebyggelse er den maksimale bebyggelsesprocent 30%. Ved tæt-lav bebyggelse er den maksimale bebyggelsesprocent for byggeri i én etage 35%. Ved tæt-lav bebyggelse i to etager med lodrette lejlighedsskel er den maksimale bebyggelsesprocent 40%. Boligerne kan opføres med ydervægge i tegl, pudset mur, beton eller natursten. Mindre partier kan udføres med andre lette materialer.

 

Lokalplanområdet har vejadgang fra vest via Nørretanderupvej. En sti til Stenbjergkvarteret, øst for lokalplanområdet, skaber sammenhæng med det øvrige stisystem i området.

Indstilling

Byplanudvalget indstiller

at forslag til lokalplan 51.B12.4B for et boligområde ved Nørretanderupvej i Snejbjerg foreløbigt vedtages.
Byplanudvalget indstiller

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til Byrådet.

Bilag

  • Forslag til lokalplan 51.B12.4B