Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget
Mødedato: 27. marts 2017
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

128. Foreløbig vedtagelse af lokalplan for boliger på Rolighedsvej i Herning

Sagsnr.: 01.02.05-P16-26-16 Sagsbehandler: Andreas Boyschau  

Foreløbig vedtagelse af lokalplan for boliger på Rolighedsvej i Herning

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 x

 

 x

 x

 

Sagsresume

Byplanudvalget har på mødet d. 24 oktober 2016 (punkt 195) besluttet at igangsætte planlægning for karreen Nørgaards Allé, Rolighedsvej, Carit Etlars Gade og Overgade, idet der mod Rolighedsvej skal være mulighed for boliger på 2 etager med udnyttet tagetage.

  

Der er udarbejdet forslag til lokalplan nr. 11.B8.1 Boligområde ved Rolighedsvej i Herning. Lokalplanforslaget giver bl.a. mulighed for at opføre tæt/lav boligbebyggelse i form af "townhouses".

 

Lokalplanen er ikke i overensstemmelse med kommuneplanen, hvorfor den ledsages af kommuneplantillæg nr. 9 til Herning Kommuneplan 2017-2028.

 

Forvaltningen indstiller, at lokalplanforslag nr. 11.B8.1 Boligområde ved Rolighedsvej i Herning foreløbigt vedtages.

Sagsfremstilling

Lokalplanområdet er beliggende centralt i Herning, nord for sygehusgrunden. Lokalplanområdet afgrænses af Nørgaards Allé, Rolighedsvej, Carit Etlars Gade og Overgade. Lokalplanområdet udgør et areal på ca. 6.500 m2.

  

 

Luftfoto over lokalplanområdet med inddeling i delområder.

 

Plangrundlag

Lokalplanområdet er beliggende i byzone.

 

Området er omfattet af kommuneplanramme 11.B8 - Boligområde nord for Rolighedsvej i Herning Kommuneplan. Lokalplanforslaget er ikke i overensstemmelse med kommuneplanen i forhold til bebyggelsesprocent, etageantal samt krav om friareal og ledsages derfor af kommuneplantillæg nr. 9 til Herning Kommuneplan 2017-2028.

 

Området er endvidere omfattet af Lokalplan 12.B25.2 Boligområde nord for Rolighedsvej, som aflyses i sin helhed ved endelig vedtagelse af nærværende lokalplanforslag.

 

Lokalplanområdet indgår i helhedsplanen for Herning+. Af helhedsplanen fremgår bl.a. et ønske om en kompakt og tæt bydel med byggeri af høj kvalitet. Forslag til ny bebyggelse i området vil have særlig eksempelværdi for kommende projekter i området, dels fordi byggerierne indgår i et følsomt bymiljø, der er vigtig for Herning.

 

Lokalplanforslaget giver mulighed for at opføre tæt/lav boligbebyggelse i form af "townhouses", og imødekommer ønsket om fornyelse og fortætning af området.

 

Lokalplanens indhold

Lokalplanområdet er opdelt i 2 delområder.

I delområde I kan der opføres tæt-lav boligbebyggelse i minimum 2 etager og maksimum 2,5 etager. Bebyggelse kan udføres med fladt tag, sadeltag eller tilbagetrukket penthouse. Individuelle grunde i delområde I må maksimalt have en bredde på 9 meter. Bebyggelsesprocenten for tæt-lav boligbebyggelse er maksimalt 120.

 

I delområde II kan der opføres åben-lav boligbebyggelse. I delområde II kan grunde udstykkes med én bolig pr. ejendom. Grunde skal have en minimum størrelse på 500 m2 og en maksimum størrelse på 700 m2. Bebyggelsesprocenten for åben-lav bebyggelse er maksimalt 35.

 

Friarealer 

Selvom et townhouse er en forholdsvis kompakt bolig på et lille grundareal, er der mange muligheder for at skabe private friarealer i form af altaner og terrasser. Altaner kan for eksempel skabes ved forskydninger i facaden og på tagene.

 

Det er forvaltningens vurdering, at det hverken skaber attraktive friarealer at etablere gårdrum mod nord på grund af lysforhold, eller små private haver mod Rolighedsvej i syd, grundet støjforhold fra trafikken. For at sikre gode opholdsarealer for bebyggelse mod Rolighedsvej giver lokalplanen derfor mulighed for at etablere syd- og vestvendte friarealer i form af tagterrasser.

 

Idet lokalplanområdet ønskes fortættet, og der både skal etableres en intern fordelingsvej og parkeringspladser, er der begrænset plads til friarealer på terræn. Muligheden for at etablere tagterrasser vurderes derfor også at være nødvendig, for at sikre tilstrækkelige opholdsarealer.

 

Vejadgang og parkering

Vejadgang til et nyt boligområde i delområde I kan ske via Rolighedsvej og/eller Nørgaards Allé.

 

For at skabe plads til friarealer i delområde I giver lokalplanforslaget mulighed for, at parkering kan etableres som parkeringskælder og integreres i bebyggelsen. Parkering i delområde II skal løses individuelt.

 

Bevaringsværdier  

Der er registreret to bevaringsværdige træer i lokalplanområdet, der skal bevares som en del af gårdmiljøet.

 

Nørgaards Allé 7 og Nørgaards Allé 9 er registrerede som bevaringsværdige bygninger. Begge villaer indgår i fin sammenhæng med den omkringliggende bebyggelse, og er med til at bidrage til udtrykket i gadeforløbet med Nørgaards Allé som en vigtig forbindelse til Herning+.  

Indstilling

Byplanudvalget indstiller

at forslag til lokalplan 11.B8.1 Boligområde ved Rolighedsvej i Herning foreløbigt vedtages.

 

Torben Clausen deltog ikke i behandlingen af punktet.

Byplanudvalget indstiller

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til Byrådet.

Bilag

  • Lokalplanforslag 11.B8.1